Americanwyr Iracaidd - Hanes, Cyfnod Modern, Tonnau mewnfudo sylweddol, Patrymau aneddiadau

 Americanwyr Iracaidd - Hanes, Cyfnod Modern, Tonnau mewnfudo sylweddol, Patrymau aneddiadau

Christopher Garcia

gan Paul S. Kobel

Trosolwg

Mae Irac yn gorwedd y pellaf i'r dwyrain o'r holl genhedloedd Arabaidd. Mae ganddi arwynebedd o 167,975 milltir sgwâr (435,055 cilomedr sgwâr), sy'n debyg i faint California. Mae'n ffinio ag Iran i'r dwyrain, Syria a Gwlad Iorddonen i'r gorllewin, Twrci i'r gogledd, a Saudi Arabia a Kuwait i'r de. Mae rhan fechan o arfordir Irac yn y gogledd yn cwrdd â Gwlff Persia. Prifddinas Irac yw Baghdad. Mae Irac yn rhanbarth gwastad mewn hinsawdd sych sy'n cael ei bwydo gan Afonydd Tigris ac Ewffrates. Mae glaw yn ddigon ar gyfer amaethyddiaeth yn y gogledd-ddwyrain yn unig.

Mae poblogaeth Irac tua 16,476,000. Mae poblogaeth Irac wedi'i rhannu'n weddol gyfartal rhwng y sectau Mwslimaidd Shiite a Sunnite (53 y cant a 42 y cant yn y drefn honno). Y Cwrdiaid yw'r grŵp lleiafrifol mwyaf yn Irac, sef tua 15 y cant o'r boblogaeth. Cynhyrchu olew, a ddechreuodd ym 1928, yw'r injan y tu ôl i economi Irac. Mae llai na hanner gweithlu Irac yn cael eu cyflogi mewn amaethyddiaeth. Mae gan faner genedlaethol Irac dair streipen lorweddol lliw coch, gwyn, a du o'r top i'r gwaelod, gyda thair seren werdd yng nghanol y streipen wen.

HANES

Mae'r gair iraq yn derm daearyddol a ddefnyddir mewn ysgrifau Arabeg cynnar i gyfeirio at ran ddeheuol paramedrau cyfoes Irac. Yn wreiddiol, roedd yr ardal a elwir bellach yn Irac yn cael ei hadnabod fel Mesopotamiayn yr Unol Daleithiau. Mewn gwirionedd mae hysbysebion cyhoeddus yn aml yn cael eu rhoi allan gan dadau Iracaidd yn chwilio am ddynion sengl o Irac i briodi eu merched.

Yn hanesyddol, mae grwpiau mewnfudwyr yn elwa o brofiad eu rhagflaenwyr. Yn achos mewnfudwyr Iracaidd, fodd bynnag, y mae llawer ohonynt yn ffoaduriaid cenhedlaeth gyntaf, mae cymathu yn rhywbeth a gyflawnir i raddau helaeth ar eu pen eu hunain. Mae rhai ysgolheigion wedi nodi bod rhyw fath o "gontract cymathu" yn bodoli yn y gorffennol, lle byddai mewnfudwyr yn gallu cadw eu hamrywiaeth ddiwylliannol yn yr Unol Daleithiau yn gyfnewid am ymrwymo i ddysgu a derbyn cyfraith ac arferion America. Fodd bynnag, mae'r "contract" bellach yn cael ei danseilio gan benderfyniadau llys sydd wedi dechrau cydnabod anwybodaeth ddiwylliannol a chyfreithiol fel amddiffyniad dilys yn erbyn torri cyfraith America.

Meithrin a Chymhathu

Fel y gellid disgwyl, nid yw bywyd i Americanwyr Iracaidd wedi bod mor gytûn â grwpiau mewnfudwyr eraill, o ystyried hanes y berthynas rhwng yr Unol Daleithiau ac Irac. Mae llawer o Iraciaid sy'n byw yn yr Unol Daleithiau yn cael eu rhwygo rhwng eu teyrngarwch i'w gwlad flaenorol a'u teyrngarwch i'w cartref newydd. Fodd bynnag, mae mwyafrif, os nad pob un, o'r bobl Iracaidd sy'n byw yn yr Unol Daleithiau yn cytuno mai Saddam Hussein sydd wrth wraidd yr aflonyddwch domestig yn eu mamwlad. Ar ben hynny, mae'r rhan fwyaf yn credu na fydd Irac yn cyrraedd pwynt domestigllonyddwch ac ennill parch y gymuned ryngwladol oni bai a hyd nes y bydd cyfundrefn Saddam Hussein yn methu. Serch hynny, allan o bryder am eu ffrindiau a'u teulu gartref, mae Americanwyr Iracaidd yn tueddu i beidio â chymeradwyo sancsiynau masnach a streiciau awyr yn erbyn Irac.

CEISIN

Gelwir un o'r prif brydau Arabaidd yn hummus, sef gwygbys wedi'u malu a garlleg gyda sbeisys wedi'u gweini â bara pita gwastad. Mae rhai o brif staplau'r diet Mwslimaidd yn cynnwys reis, garlleg, lemwn, ac olew olewydd. Gwaherddir porc am resymau crefyddol. Mae'r rhan fwyaf o brydau'n cael eu bwyta â'ch dwylo. Yn draddodiadol, defnyddir y llaw dde oherwydd fe'i hystyrir yn lanach o'r ddau. Mynegiant cyffredin a estynnir i'r cogydd allan o werthfawrogiad yw tislam eedaek, sy'n golygu "bendithia dy law."

Mae prydau Arabaidd cyffredin eraill yn cynnwys shish kebab a falafel, sef peli o ffacbys wedi'u ffrio'n ddwfn wedi'u gweini â tahini (saws sesame). Mae rhai o'r prydau llai cyffredin yn cynnwys bistilla, cig a reis wedi'i weini y tu mewn i gragen crwst, a musakhem, cyw iâr wedi'i rostio gyda winwns ac olew olewydd. Y pwdin Arabaidd traddodiadol yw baklava, sy'n grwst coeth gyda haenau o phyllo toes wedi'i orchuddio â chnau a mêl.

MATERION IECHYD

Mae gofal iechyd am ddim yn Irac, ac mae mwyafrif helaeth y cyfleusterau meddygol wedi'u gwladoli. Mewn ardaloedd gwledig mae aprinder cyfleusterau a phersonél gofal iechyd digonol. Er gwaethaf y datblygiadau y mae Irac wedi'u gwneud ym maes gofal iechyd ers y 1970au, mae achosion o glefydau heintus fel malaria a theiffoid braidd yn gyffredin yn Irac. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae diffygion genetig a phlant a anwyd ag anableddau parhaol wedi bod ar gynnydd yn Irac oherwydd y cemegau a ddefnyddiwyd yn ystod rhyfela dros y ddau ddegawd diwethaf. Mae'r problemau hyn yn trosi'n ystadegau iechyd gwael ymhlith mewnfudwyr Iracaidd yn yr Unol Daleithiau, gan fod llawer yn dod yma i geisio'r gofal iechyd nad oedd ar gael neu sydd angen cyfnod aros helaeth yn eu gwlad enedigol.

Iaith

Arabeg yw iaith swyddogol Irac, er bod llawer o dafodieithoedd yn cael eu siarad ledled y wlad. Y grŵp lleiafrifol mwyaf yw'r Cwrdiaid, sy'n siarad Cwrdeg. Mae tua 80 y cant o'r boblogaeth yn siarad rhywfaint o darddiad Arabeg.

Er bod bron cymaint o wahanol dafodieithoedd Arabeg yn cael eu siarad yn Irac ag sydd mewn trefi a phentrefi, nid yw'r amrywiad rhwng y trefi a'r pentrefi mor amlwg ag y maent mewn cenhedloedd Arabeg eraill fel Syria a Libanus . Mae Arabeg yn deillio o'r ieithoedd Semitig hynafol. Mae 28 o lythyrau yn yr iaith Arabeg, ac nid yw'r un ohonynt yn llafariaid, sy'n ei gwneud yn hynod gymhleth. Mynegir llafariaid trwy bwyntiau lleoli neu drwy fewnosod y cytseiniaid alif, waw, neu , ya mewn mannau lle na chânt eu defnyddio fel arfer. Ysgrifennir Arabeg o'r dde i'r chwith. Mae Arabeg heddiw ychydig yn wahanol i'r Arabeg lenyddol glasurol a ddefnyddiwyd i ysgrifennu'r Koran, er ei bod yn dilyn yr un fformat arddull. Mae Mwslimiaid defosiynol yn gweld y Koran fel gair Duw mewn arddull a sylwedd ac yn gweld unrhyw wyriad llafar oddi wrth Arabeg pur fel ymosodiad ar gyfanrwydd yr iaith. Fodd bynnag, mae mwyafrif y Mwslemiaid wedi addasu'r iaith i ddiwallu eu hanghenion. Yn Irac yn ogystal â'r rhan fwyaf o genhedloedd sy'n siarad Arabeg, mae mwyafrif y boblogaeth addysgedig yn eu hanfod yn ddwyieithog, gyda meistrolaeth ar Arabeg llenyddol clasurol a'u hamrywiad lleol. Mewn fforymau cyhoeddus, ysgolion, y cyfryngau, ac yn y senedd defnyddir Arabeg glasurol pur.

Deinameg Teulu a Chymuned

ADDYSG

Ers chwyldro 1958 bu pwyslais cynyddol ar addysg o fewn y Weinyddiaeth Addysg a'r Weinyddiaeth Addysg Uwch ac Ymchwil Gwyddonol yn Irac. Mae Irac yn arwain y byd Arabaidd yn y niferoedd o wyddonwyr, gweinyddwyr a thechnegwyr cymwys y mae'n eu cynhyrchu. Mae addysg yn rhad ac am ddim ac yn orfodol hyd at 12 oed, ac mae mynediad hawdd i addysg hyd at 18 oed. Mae'r llywodraeth yn gwarantu swyddi i fyfyrwyr sy'n gysylltiedig â'r blaid Ba'th ar ôl iddynt raddio. Mae llawer o fyfyrwyr Irac yn dod i'r Unol Daleithiau ar gyfer euaddysg ôl-raddedig. Er bod merched yn gyffredinol wedi dioddef mynediad cyfyngedig i addysg, mae eu cofrestriad wedi bod yn cynyddu'n gyson. Mewn sefydliadau addysg uwch yn Irac, mae cofrestriad merched tua 50 y cant. Mae nifer y menywod Iracaidd Americanaidd sy'n mynychu sefydliadau dysgu uwch hefyd wedi cynyddu, gyda rhai menywod yn mewnfudo i'r Unol Daleithiau, ar eu pen eu hunain neu gyda'u teuluoedd, ar gyfer y cyfle hwn yn unig.

RÔL MENYWOD

Mae Irac, fel llawer o genhedloedd Arabaidd, yn gymdeithas batriarchaidd. Yn hanesyddol mae menywod wedi cael llai o fynediad i addysg y tu hwnt i’r ysgol gynradd ac wedi cael eu hannog i beidio â mynd i mewn i’r gweithlu. Mae'r duedd hon, fodd bynnag, wedi bod yn newid yn y 1990au, gan fod mwy a mwy o fenywod wedi bod yn mynychu prifysgolion Irac ac yn cyfrannu at y gweithlu, i raddau helaeth allan o reidrwydd economaidd. Yn gyffredinol, mae ffoaduriaid benywaidd yn tueddu i ddod i'r Unol Daleithiau gyda'u teuluoedd, fel gwragedd a merched, sy'n hwyluso trosglwyddo gwerthoedd patriarchaidd traddodiadol i'w gwlad letyol.

Merched Irac, yn ogystal â merched Iracaidd America, sy'n ysgwyddo'r baich o atgynhyrchu gwerthoedd Mwslimaidd. Yn wahanol i leiafrifoedd ethnig eraill sy'n mudo i'r Unol Daleithiau, mae'r fenyw Arabaidd yn gyffredinol yn elwa llai o amgylchedd rhyddfrydol cymdeithas America. Oherwydd bod disgwyl i fenywod ledaenu gwerthoedd diwylliannol, mae eu rôl yn aml yn gyfyngedig i faterion teuluol, syddyn gadael ychydig o gyfle i ehangu eu bodolaeth y tu hwnt i fagu plant. Yn ogystal, mae rhywfaint o bwysau ymhlith grwpiau o fewnfudwyr Arabaidd unigol i argyhoeddi grwpiau eraill i gydymffurfio â gwerthoedd Islamaidd traddodiadol, ac un ohonynt yw'r gred y dylai menywod fod yn ymostyngol ac yn eilradd i ddynion. Er nad dyma brofiad yr holl fenywod Arabaidd sy'n mudo i'r Unol Daleithiau, mae'n ymddangos yn gyffredin i lawer.

PRIODASAU

Mae priodasau traddodiadol Iracaidd America yn faterion cywrain. Mae'r briodferch a'r priodfab yn eistedd mewn gorseddau bach tra bod gwesteion yn ymuno â dwylo ac yn dawnsio mewn cylch o'u blaenau. I'r rhai sy'n gallu ei fforddio, mae neuadd ddawns yn cael ei rhentu, mae cerddorfa'n cael ei llogi, ac mae gwleddoedd cywrain yn cael eu paratoi. Mae'n arferol i'r priodfab ddangos sicrwydd ariannol cyn iddo gael ei dderbyn yn ŵr digonol gan rieni'r briodferch. Mae'r gyfradd ysgariad yn Irac, sydd wedi bod yn isel yn hanesyddol mewn cenhedloedd Arabaidd, wedi bod ar gynnydd oherwydd y caledi a ddaeth yn sgil diffyg cyfle economaidd. Nid yw hyn wedi bod yn wir gyda'r gyfradd ysgariad ymhlith Americanwyr Iracaidd, sy'n parhau i fod yn eithaf isel.

CREFYDD

Daeth Islam i Irac tua 632 O.C. a hi yw'r brif grefydd ers hynny. Mae Islam wedi'i rhannu'n ddwy brif sect: y Sunni a'r Shiite. Y sect Sunnite yw'r amlycaf o'r ddau ledled y byd Arabaidd, ond yn Irac mae'r rhaniadbron yn gyfartal. I raddau helaeth mae tensiynau crefyddol rhwng y ddau enwad wedi ildio i densiynau economaidd a gwleidyddol. Islam yw crefydd gwladwriaeth Irac, er bod lleiafrifoedd o Gristnogion, Iddewon, Yezidis, a Mandaens yn cael eu goddef.

Islam, sy'n golygu "cyflwyno," sy'n dominyddu bywyd diwylliannol a gwleidyddol yn y rhan fwyaf o wledydd Arabaidd, ac nid yw Irac yn eithriad. Mecca yw dinas sanctaidd Islam oherwydd dyma lle pregethodd y proffwyd Mohammed ei ddysgeidiaeth gan Dduw am y tro cyntaf. Mae dechrau'r calendr Mwslimaidd yn cyfateb i bererindod Mohammed. Y Kaaba, ym Mecca, yw cysegr sanctaidd Islam.

Trawsgrifiwyd dysgeidiaeth Mohammed, y mae Mwslemiaid yn ei hystyried yn air Duw, i lyfr sanctaidd Islam a elwir y Koran. Darluniodd Mohammed god ymddygiad am oes. Mae traddodiad Islamaidd yn dal bod crefydd, y gyfraith, masnach a bywyd cymdeithasol yn un endid. Gelwir cyfraith ganolog crefydd Islamaidd yn shahada, neu dystiolaeth, sy'n dal: "Nid oes Duw ond Allah a Mohammed yw ei Broffwyd." Dim ond gydag argyhoeddiad di-gwestiwn y mae angen adrodd y shahada er mwyn trosi i Islam, a rhaid i Fwslimiaid selog ddatgan y shahada yn uchel a chydag argyhoeddiad llawn unwaith yn eu bywyd. Mae daliadau eraill Islam yn cynnwys y gred mewn atgyfodiad, barn derfynol dyn, a rhag-benderfyniad pob gweithred dyn. Islam yn dal hynnyMae Duw yn anfon proffwyd i'r ddaear i arwain dynolryw yn ôl i lwybr Duw. Mae miloedd o broffwydi wedi cael eu hanfon gan Dduw, gan gynnwys Adda, Noa, Abraham, Moses, Iesu, a Mohammed.

Mae pum dysgeidiaeth ganolog i Islam, a elwir y Pum Colofn: datgan undod Duw; gweddïwch yn aml; cyflym; rhoddwch elusen; a gwna bererindod i'r ddinas sanctaidd. Mae'r Pum Piler yn chwarae rhan ganolog ym mywydau Mwslimiaid, y mae'n ofynnol iddynt weddïo bum gwaith y dydd, gan sefyll yn gyntaf ac yna penlinio. Mae disgwyl i ymarferwyr Islam ymprydio o godiad haul hyd fachlud haul yn ystod Ramadan, sef nawfed mis y calendr Mwslimaidd. Yn ystod cyfnodau ymprydio rhaid i Fwslimiaid, ac eithrio'r sâl a'r clwyfedig, ymatal rhag bwyd, diod, a phob pleser bydol arall. Mae Mwslimiaid yn cael eu cyfarwyddo gan y Koran i roi arian neu nwyddau i'r tlawd yn rheolaidd. Yn olaf, mae'n ofynnol i Fwslimiaid fynd ar bererindod i Mecca unwaith yn eu hoes. Ystyrir y bererindod, a elwir yr hajj, yn benllanw arfer Islamaidd.

Elfen arall o ddysgeidiaeth Islamaidd yw'r jihad, sy'n llythrennol yn golygu "ymdrech." Gofynnir i Fwslimiaid ledaenu gair Duw i holl bobloedd y byd. Mae llawer o Orllewinwyr yn cyfeirio ar gam at jihad fel "rhyfel sanctaidd," neu gymeradwyaeth gan y Koran i ryfela ar y rhai nad ydyn nhw'n dilyn y ffydd Islamaidd. Yn wir, y Koranyn pwysleisio nad yw trawsnewidiadau i'w cyflawni trwy rym. Mae rhai cenhedloedd Arabaidd wedi defnyddio'r term, fodd bynnag, i ysgogi ac ysbrydoli eu lluoedd yn ystod cyfnodau o ryfel.

Gwleidyddiaeth a Llywodraeth

CYSYLLTIADAU AG IRAQ

Mae gan lawer o Americanwyr Iracaidd emosiynau cymysg am eu mamwlad. Ar y naill law, maen nhw’n caru eu gwlad ac eisiau ei gweld yn ffynnu, ond ar y llaw arall maen nhw’n dirmygu Saddam Hussein a’r anfri rhyngwladol a’r dinistr cymdeithasol ac economaidd y mae wedi’i ddwyn i’r wlad. Mae gan rai Americanwyr Iracaidd yr un amwysedd ynghylch streiciau awyr y Cenhedloedd Unedig a’r Unol Daleithiau yn erbyn Irac. Er eu bod yn cefnogi diorseddu'r arweinydd gormesol Iracaidd, maen nhw'n ofni am fywydau eu ffrindiau a'u teulu gartref.

Mae rhai Americanwyr Iracaidd a gymerodd ran mewn gwrthryfel yn erbyn arlywydd Irac, Saddam Hussein ar ôl y rhyfel, yn feirniadol o ymosodiadau gan yr Unol Daleithiau a gynlluniwyd i gosbi arweinydd Iracaidd am fethu â chydymffurfio â phenderfyniadau’r Cenhedloedd Unedig. Er eu bod yn sefyll mewn gwrthwynebiad pendant i Saddam Hussein, maent yn feirniadol o ymosodiadau’r Unol Daleithiau (a gynhaliwyd yn ddiweddar ym mis Rhagfyr 1998) oherwydd, maent yn dadlau, nad ydynt wedi cyflawni eu hamcan datganedig o dynnu Saddam Hussein o rym. Er enghraifft, fe wnaeth un ffoadur o Irac, Muhammad Eshaiker, un o drigolion California, grynhoi ei deimladau mewn erthygl newyddion gan Vik Jolly yn y Orange County Register : "Rwyf wedi fy rhwygo'n ddarnau rhwngfy nghariad i America a fy nghariad at Irac. Rwy'n cysoni hynny gyda'r gobaith y bydd Saddam [wedi mynd] un diwrnod ac y bydd y berthynas rhwng yr Unol Daleithiau ac Irac yn gwella."

Cyhoeddwyd Irac yn weriniaeth o dan gyfansoddiad dros dro a fabwysiadwyd ym 1970. Mewn egwyddor, a corff etholedig yn arwain y gangen ddeddfwriaethol, llywydd a chyngor o weinidogion yn arwain y gangen weithredol, a'r farnwriaeth yn annibynnol.Yn ymarferol, fodd bynnag, nid yw'r cyfansoddiad yn effeithio fawr ddim ar faterion gwleidyddol. Mae'r holl ddyletswyddau llywodraethu dylanwadol yn cael eu cyflawni gan y Cyngor Rheolaeth Chwyldroadol (RCC), estyniad gwirioneddol o'r blaid Sosialaidd Arabaidd Ba'th sy'n rheoli, a ddaeth i rym ym 1968 ac sydd wedi parhau i fod y blaid sy'n rheoli.

Gweld hefyd: Cyfeiriadedd - Affro-Feniselaidd

Cyfryngau

Rhwydwaith Newyddion Arabaidd (ANN)

Mae gan yr ANN wefan sy'n rhoi mynediad i amrywiaeth o bapurau newydd a gyhoeddir yn Arabeg.

Gweld hefyd: Economi - Teithwyr Gwyddelig

Cyswllt: Eyhab Al-Masri

E-bost: [email protected].

Ar-lein: //www.fiu.edu/~ealmas01/annonline.html .


Newyddion Dyddiol i Wrthblaid Irac.

Yn gysylltiedig â ABC ​​News; yn darparu'r wybodaeth ddiweddaraf am faterion gwleidyddol Irac-Unol Daleithiau.

Ar-lein: //www.abcnews.go.com/sections/world/dailynews/iraq0220_opposition.html .

RADIO

Irac Ryddac roedd yn un o'r ardaloedd diwylliannol cyntaf yn y byd a ddatblygwyd. Y Semites oedd y cyntaf i fyw yn y rhanbarth yn 3500 CC. Asyriaid oedd yr enw ar y Semiaid a ymsefydlodd yn y gogledd, a'r rhai oedd yn ymsefydlu yn y deau a elwid Babiloniaid. Gelwid rhan ogleddol Irac yn wreiddiol fel Al-Jazirah, sy'n golygu "yr ynys," oherwydd bod Afonydd Tigris ac Ewffrates yn ei hamgylchynu. Yn 600 OC rheolwyd Irac gan Ymerodraeth Sesanian Persiaidd, a gyflogodd Afonydd Tigris ac Ewffrates ar gyfer dyfrhau. Roedd llwythau Arabaidd yn byw yn Ne Irac, ac roedd rhai ohonynt yn cydnabod y frenhiniaeth Sesanian. O'r cychwyn cyntaf, roedd Irac yn mwynhau amrywiaeth ddiwylliannol gyfoethog. Roedd rhai o'r lleiafrifoedd ethnig a ymfudodd i'r rhanbarth yn cynnwys Persiaid, gwerinwyr oedd yn siarad Aramaeg, grwpiau llwythol Bedouin, Cwrdiaid, a Groegiaid.

Yn 627 OC goresgynnodd y Bysantiaid Irac, er i ymdrechion i gipio rheolaeth ar y rhanbarth fethu. Dilynodd cyfnod o ymryson sifil, a adawodd y rhanbarth yn agored i ysbeilwyr Mwslimaidd. Wedi hynny daeth Irac yn dalaith o'r caliphate Mwslemaidd (Califfad yw'r swyddfa uchaf o fewn strwythur crefydd Islamaidd). Caliphiaid cynnar oedd olynwyr Mohammed, sylfaenydd Islam. Yn 632 etholodd Mwslemiaid Medina Abu Bakr fel y caliph cyntaf. Roedd llinach Omayyad o galiphs yn rheoli o Ddamascus hyd 750, pan oedd Mwslimiaid Shiite, a oedd yn disgyn o'rGwasanaeth.

Yn darparu darllediadau wythnosol mewn Arabeg ar ddatblygiadau gwleidyddol a chymdeithasol cyfredol yn Irac. Mae'r Free Iraq Service hefyd yn cyhoeddi cylchgrawn wythnosol ( Free Iraq ) sy'n diweddaru digwyddiadau gwleidyddol sy'n gysylltiedig â datblygiadau yn Irac ar ôl Rhyfel y Gwlff.

Ar-lein: //www.rferl.org/bd/iq/magazine/index.html .

Sefydliadau a Chymdeithasau

Sefydliad Irac.

Sefydliad anllywodraethol di-elw yw Sefydliad Irac sy'n ymdrechu dros ddemocratiaeth wleidyddol yn Irac ac amddiffyn hawliau dynol i ddinasyddion Irac. Mae eu gwefan yn darparu newyddion a diweddariadau ar ddigwyddiadau gwleidyddol a chymdeithasol yn ymwneud ag Irac.

Cyfeiriad: Sefydliad Irac, 1919 Pennsylvania Avenue, NW Suite 850 Washington, D.C. 20006.

Ffôn: (202) 778-2124 neu (202) 778-2126.

Ffacs: (202) 466-2198.

E-bost: [email protected].

Ar-lein: //www.iraqfoundation.org .


Cyngres Genedlaethol Irac (INC).

Sefydlwyd yr INC yn Fienna ym mis Mehefin 1992 ac mae ganddo Gynulliad Cenedlaethol o benderfynwyr sy'n cynnwys 234 o aelodau. Amcan yr INC yw sefydlu canolfan weithredu yn Irac er mwyn darparu cymorth dyngarol i ddioddefwyr cyfundrefn ormesol Saddam Hussein. Mae'r INC hefyd yn gofyn am gefnogaeth y gymuned ryngwladol i orfodi Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedigaddunedau.

Cyfeiriad: Cyngres Genedlaethol Irac 9 Pall Mall Adneuo 124-128 Barlby Road, Llundain W10 6BL.

Ffôn: (0181) 964-8993.

Ffacs: (0181) 960-4001.

Ar-lein: //www.inc.org.uk/ .

Ffynonellau ar gyfer Astudio Ychwanegol

Harris, George, et al. Irac: Ei Phobl, Ei Chymdeithas, Ei Diwylliant. New Haven, CT: Gwasg HRAF, 1958.

Longrigg, Stephen H. a Frank Stoakes. Irac. Efrog Newydd: F. A. Praeger, 1958.

McCarus, Ernest, gol. Datblygiad Hunaniaeth Arabaidd-Americanaidd. Ann Arbor: Gwasg Prifysgol Michigan, 1994.

al-Rasheed, Madawi. "Ystyr Priodas a Statws Mewn Alltud: Profiad Menywod Iracaidd." The Journal of Refugee Studies, Cyf. 6 naddo. 2, 1993.

caliph Ali, gyflafan y teulu Omayyad. Wedi hynny, sefydlodd y Mwslimiaid Shiite yr Abbasid fel y caliph. Ysgogodd y chwyldro a ddaeth â'r teulu Abbasid i rym gyfnod o lewyrch canoloesol i Irac, a'i chanol hi oedd Baghdad (a elwir yn "ddinas heddwch"). Daeth uchafbwynt ffyniant gyda theyrnasiad Harum ar-Rashid (786–809), ac yn ystod y cyfnod hwnnw roedd Irac yn biler i'r byd Mwslemaidd. Yn fuan ar ôl y nawfed ganrif, fodd bynnag, dechreuodd y caliphate chwalu.

Cipiodd Mongoliaid dan arweiniad Hulegu, ŵyr Genghis Khan, Baghdad ym 1258. Arweiniodd hyn at gyfnod hir o ddirywiad. Malurwyd Baghdad yn ystod y goresgyniad, a bu farw bron i filiwn o bobl. Ar ôl cyfnod o anhrefn mewnol, tynnwyd Irac i'r Ymerodraeth Otomanaidd. Er bod rheolaeth o dan y Tyrciaid yn despotic, elwodd Irac o reolaeth yr Otomaniaid, wrth i amodau economaidd yn ogystal ag ansawdd bywyd cyffredinol wella i'r mwyafrif o drigolion. Arweiniodd rheolaeth yr Otomaniaid at oruchafiaeth Sunnite Mwslimaidd yn y gogledd, er bod y Shiites yn y de yn gyffredinol yn rhydd i ymarfer Islam fel y mynnant. Arweiniodd gwanhau'r Ymerodraeth Otomanaidd at reolaeth leol ar daleithiau Iracaidd, a oedd yn aml yn ormesol. Adferwyd rheolaeth ganolog i'r rhanbarth gyda thwf y gyfundrefn Mamluk yn y ddeunawfed ganrif. Roedd y Mamluks yn gaethweision Cristnogol a drodd at Islam. Trwy gydol hanner cyntaf yddeunawfed ganrif, Irac oedd dominyddu gan y drefn Mamluk Sioraidd, a lwyddodd i adfer trefn wleidyddol ac economaidd i'r rhanbarth ac yn cynnwys rheolaeth Suleiman II (1780-1803). Yn 1831, daeth teyrnasiad Daud, yr arweinydd Mamluk olaf, i ben. Daeth Irac unwaith eto o dan reolaeth yr Otomaniaid, ac yn ystod y cyfnod hwn bu i lywodraeth Midhat Pasha ei dylanwad moderneiddio. Ailstrwythurodd Midhat ddinas Baghdad trwy rwygo rhan fawr o'r ddinas. Yna sefydlodd Midhat system drafnidiaeth, ysgolion ac ysbytai newydd, melinau tecstilau, banciau, a strydoedd palmantog. Ar yr adeg hon hefyd, adeiladwyd y bont gyntaf ar draws Afon Tigris.

Ar ôl y Rhyfel Byd Cyntaf meddiannodd Prydain Fawr Irac a helpodd y genedl i sicrhau annibyniaeth raddol trwy fandad a gyhoeddwyd gan Gynghrair y Cenhedloedd. Fodd bynnag, tanseiliwyd dylanwad Prydain Fawr yn y rhanbarth gan ymdeimlad cynyddol o genedlaetholdeb yn Irac. Ym 1921 sefydlwyd brenhiniaeth, ac yn fuan wedi hynny ymunodd Irac mewn cynghrair cytundeb â Phrydain Fawr a drafftio cyfansoddiad. Ni fyddai annibyniaeth lwyr yn cael ei sicrhau tan 1932. Cafodd y frenhiniaeth newydd o dan reolaeth y Brenin Faisal anhawster i reoli aflonyddwch lleiafrifol. Gwrthryfelodd yr Asyriaid yn 1933 a chawsant eu digalonni yn greulon. Ym 1936 aeth cop arall ar ben y frenhiniaeth. Er gwaethaf yr ansefydlogrwydd gwleidyddol a nodweddai'r llywodraeth newydd tan yr Ail Ryfel Byd, Iracgwneud gwelliannau sylweddol yn ei seilwaith.

Yn ystod yr Ail Ryfel Byd bu cynnydd economaidd yn llonydd, ac roedd comiwnyddiaeth yn tyfu mewn poblogrwydd. Ym 1945 ceisiodd y Cwrdiaid, grŵp ethnig lleiafrifol, sefydlu gweriniaeth ymreolaethol ond methodd yn 1945. Meddianwyd Irac gan luoedd y Gorllewin a'i defnyddio fel sianel ar gyfer cyflenwi Rwsia yn ystod y rhyfel. Ar ôl y rhyfel gadawodd milwyr tramor y rhanbarth, a mwynhaodd Irac gyfnod o heddwch a ffyniant o dan frenhiniaeth Nuri al-Said. Helpodd Irac i sefydlu Cynghrair y Gwladwriaethau Arabaidd ym 1948. Parhaodd ffyniant o dan y Brenin Faisal II, ac yn ystod y cyfnod hwnnw sefydlwyd cyfleusterau dyfrhau, cyfathrebu a chynhyrchu olew newydd.

I raddau helaeth oherwydd bod y frenhiniaeth wedi esgeuluso'r lluoedd, cafwyd coup milwrol yn 1958 lle llofruddiwyd y brenin a'i deulu. Ffurfiodd y Cadfridog Abdul Karim Kassem unbennaeth filwrol a diddymu'r sefydliadau democrataidd bregus oedd wedi bod yn eu lle. Cafodd Kassem ei lofruddio mewn coup arall, a daeth chwyldro yn 1968 â'r blaid Ba'th i rym dan y Cadfridog Ahmad Hassan al-Bakr.

ERA MODERN

Erbyn 1973 roedd gan Blaid Gomiwnyddol Irac reolaeth lwyr dros faterion y llywodraeth. Ym 1974 tawelodd Plaid y Ba'th y Cwrdiaid, a wnaeth ymdrech arall am annibyniaeth, trwy gynnig rhanbarth ymreolaethol iddynt. Ymddiswyddodd Bakr o'i swydd yn 1979 a chafodd ei olynu gan Saddam Hussein, a oedd ynnesaf mewn gorchymyn. Un o'i weithredoedd cyntaf fel pennaeth y wladwriaeth oedd yr ymosodiad ar Iran yn 1980 pan fethodd Iran ag anrhydeddu cytundeb 1975, yn ôl pa dir sy'n ffinio â'r ddwy wlad oedd i gael ei ddychwelyd i Irac. Er bod yr ymgyrch yn llwyddiannus ar y dechrau, yn y pen draw fe blymiodd y wlad i frwydr wyth mlynedd yn erbyn Iran na chafodd y naill ochr na'r llall elw ohoni yn y diwedd. Collodd Irac fwy na miliwn o'i dynion yn ystod y rhyfel. Trwy gydol y rhyfel cefnogwyd Irac gan nifer o genhedloedd y Gorllewin, gan gynnwys yr Unol Daleithiau, a roddodd wybodaeth filwrol i Irac am symudiadau strategol Iran yng Ngwlff Persia ac ymosod ar longau Iran a llwyfannau olew.

Ar ôl y rhyfel yn erbyn Iran, gwnaeth Saddam Hussein ymdrechion i roi diwygiadau democrataidd ar waith, gan gynnwys drafftio cyfansoddiad newydd a fyddai'n cyflwyno system amlbleidiol ac yn darparu ar gyfer rhyddid y wasg. Cyn y gellid gweithredu'r cynlluniau, fodd bynnag, ymosododd Irac ar Kuwait ym mis Awst 1990. Un o'r rhesymau y tu ôl i'r goresgyniad oedd bod Irac wedi cronni mwy na $80 biliwn mewn dyled rhyfel yn ystod y rhyfel yn erbyn Iran, yr oedd cyfran sylweddol ohoni yn ddyledus i Kuwait. Pan fethodd ymdrech Hussein i gipio rheolaeth ar diriogaethau'r ffin yn ddiplomyddol (gan hawlio hawl hanesyddol iddynt), fe drodd at rym. Ar yr un diwrnod â'r goresgyniad pasiodd y Cenhedloedd Unedig Benderfyniadau 660 a 661, a orchmynnoddIrac yn tynnu'n ôl o Kuwait a gosod sancsiynau economaidd, yn y drefn honno. Anwybyddodd Hussein y penderfyniadau a datganodd Kuwait yn dalaith o Irac ddiwedd mis Awst 1990. Ymdrech gan y Cenhedloedd Unedig a oedd yn cynnwys cefnogaeth nifer o wledydd Arabaidd a gyhoeddodd streiciau awyr ac anfonodd filwyr daear i'r rhanbarth yn gynnar yn 1991. Cymerodd yr Unol Daleithiau ran helaeth yn y gwrthdaro , i raddau helaeth i amddiffyn Saudi Arabia, yn ogystal â chynnal cydbwysedd pŵer yn y Dwyrain Canol. Erbyn Ebrill 1991 roedd Irac wedi'i chyfalafu a thynnu'n ôl o Kuwait.

Bu bron i Ryfel Gwlff Persia ddinistrio lluoedd milwrol Irac a difrodi seilwaith ei phrif ddinasoedd. Yn ogystal, gadawodd difrod i burfeydd olew a sancsiynau economaidd Irac mewn anhrefn economaidd. Roedd gwrthdaro gwleidyddol mewnol yn dilyn y rhyfel wrth i Gwrdiaid a Shiites wrthryfela. Fodd bynnag, gwasgodd Hussein y gwrthryfeloedd, gan yrru miloedd o Gwrdiaid i Dwrci i geisio lloches. Yn ddiweddarach dechreuodd Irac drafodaethau gyda'r Cwrdiaid mewn ymdrech i sefydlu ymreolaeth i'r lleiafrifoedd ethnig a chyfreithloni gwrthbleidiau i'r llywodraeth ganolog.

TONNAU MEWNfudo SYLWEDDOL

Er bod tua dwy filiwn o fewnfudwyr sy'n siarad Arabeg yn yr Unol Daleithiau, cyfran fach iawn o'r grŵp hwnnw (tua 26,000) yn dod o Irac. Roedd dwy don fewnfudo gyffredinol a arweiniodd grwpiau Dwyrain Canol i'r Unol Daleithiau: y BydTon yr Ail Ryfel Byd, a'r don ar ôl yr Ail Ryfel Byd. Roedd mewnfudo i'r Unol Daleithiau o'r gymuned Arabaidd rhwng 1924 a 1965 yn gyfyngedig iawn. Yn ystod y cyfnod hwn derbyniwyd cwota o ddim mwy na 100 o Arabiaid, yn unol â Deddf Johnson-Reed 1924. Mae adroddiadau mewnfudo cynnar yn awgrymu na ddaeth mewnfudwyr o'r gymuned Arabaidd i'r Unol Daleithiau mewn ymateb i erledigaeth neu ormes gwleidyddol. Daeth y rhan fwyaf o Fwslimiaid i chwilio am gyfoeth economaidd yr oeddent yn y pen draw yn bwriadu ei gludo yn ôl i'w gwledydd brodorol.

PATRYMAU ANHEDDIAD

Ymfudodd cyfran fawr o'r ffoaduriaid presennol o Irac i'r Unol Daleithiau ar ôl Rhyfel y Gwlff. Derbyniwyd tua 10,000 o ffoaduriaid Iracaidd i'r Unol Daleithiau ar ôl rhyfel 1991. Y ddau brif grŵp a dderbyniwyd oedd y Cwrdiaid, grŵp lleiafrifol yn Irac oedd yn darged erledigaeth Iracaidd, a Shi'a Mwslimaidd, o dde Irac, a ddangosodd elyniaeth tuag at Saddam Hussein yn 1991 trwy drefnu gwrthryfel yn erbyn y gyfundrefn.

Roedd y mewnfudwyr Mwslimaidd a ddaeth i'r Unol Daleithiau o Irac yn y 1990au yn wahanol i grwpiau blaenorol o'r Dwyrain Canol. Roedd mewnfudwyr Mwslimaidd eraill, fel y Libanus ac Iraniaid addysgedig a ddaeth i'r Unol Daleithiau yn y 1950au a'r 1960au, yn ddigon agored i ddiwylliant y Gorllewin i addasu'n hawdd i gymdeithas America. Roedd y Mwslemiaid o Irac, fodd bynnag, yn llawer mwy ceidwadol,credu mewn arferion mor draddodiadol â phriodasau trefnedig a magu plant gyda chadernid y gellid yn hawdd ei ddehongli fel cam-drin plant yn yr Unol Daleithiau. Roedd cred mewn gwerthoedd Mwslimaidd traddodiadol yn golygu trawsnewidiad anodd i rai teuluoedd Iracaidd. Mewn un achos bu teulu Iracaidd a ymfudodd i Lincoln, Nebraska, yn destun sylw cenedlaethol. Trefnodd tad y cartref briodasau ar gyfer ei ferched 13 a 14 oed â dau ddyn Americanaidd Iracaidd 28 a 34 oed, pan oedd yn amau ​​​​eu bod yn bwriadu cael rhyw cyn priodi. Er mai 18 yw'r oedran priodi cyfreithlon yn Irac, mae tadau fel arfer yn priodi eu merched yn iau er mwyn atal y temtasiwn i gael cyswllt rhywiol cyn priodi. Daeth y digwyddiad â'r pellter rhwng arferion a chyfraith Mwslimaidd ac arferion a chyfraith America i'r amlwg.

Mae rhai arsylwyr yn credu nad oes digon yn cael ei wneud i ddenu ffoaduriaid o’r Dwyrain Canol. Er bod sefydliadau Cristnogol fel Gwasanaethau Cymdeithasol Catholig (sy'n contractio â'r llywodraeth ffederal i gymathu grwpiau o ffoaduriaid amrywiol) yn gwneud ymdrech ar y cyd i gyfeirio Mwslimiaid a ffoaduriaid eraill sy'n dod i mewn i gyfreithiau ac arferion America, nid yw weithiau'n ddigon i bontio'r bwlch rhwng diwylliannau. Mae'r briodas a drefnwyd yn Nebraska â'r ddwy ferch fach, er ei bod yn amlwg yn drosedd yn erbyn cyfraith America, braidd yn gyffredin ymhlith mewnfudwyr Iracaidd

Christopher Garcia

Mae Christopher Garcia yn awdur ac ymchwilydd profiadol sydd ag angerdd am astudiaethau diwylliannol. Fel awdur y blog poblogaidd, World Culture Encyclopedia, mae’n ymdrechu i rannu ei fewnwelediadau a’i wybodaeth â chynulleidfa fyd-eang. Gyda gradd meistr mewn anthropoleg a phrofiad teithio helaeth, mae Christopher yn dod â phersbectif unigryw i'r byd diwylliannol. O gymhlethdodau bwyd ac iaith i naws celf a chrefydd, mae ei erthyglau yn cynnig safbwyntiau hynod ddiddorol ar fynegiadau amrywiol dynoliaeth. Mae ysgrifennu diddorol ac addysgiadol Christopher wedi cael sylw mewn nifer o gyhoeddiadau, ac mae ei waith wedi denu dilyniant cynyddol o selogion diwylliannol. Boed yn ymchwilio i draddodiadau gwareiddiadau hynafol neu'n archwilio'r tueddiadau diweddaraf mewn globaleiddio, mae Christopher yn ymroddedig i oleuo tapestri cyfoethog diwylliant dynol.