Aneddiadau — Abkhaziaid

 Aneddiadau — Abkhaziaid

Christopher Garcia

Yn draddodiadol, roedd tyddynnod yr ucheldir yn tueddu i fod yn ynysig ac yn gudd mewn ceunentydd coediog, gyda gerddi a choed ffrwythau gerllaw. Datblygodd pentrefi wrth i feibion ​​briodi a sefydlu tai ger eu tadau; felly byddai pentrefi, neu grwpiau o fewn pentrefi, yn cynnwys clwstwr o dai o amgylch lawnt gyffredin gyda'r trigolion i gyd yn rhannu un cyfenw. Gall tai unigol gynnwys teuluoedd niwclear neu estynedig, fodd bynnag, yn dibynnu ar ofod a thueddiadau personol. Yn draddodiadol, roedd tai o'r fath yn strwythurau plethwaith a dwb unllawr, ond heddiw mae blociau brics a choncrit yn boblogaidd ac mae gan lawer o dai ddau lawr. Mae gan dai fel arfer ferandas a balconïau gyda rheiliau pren crwm, lle mae pobl yn treulio llawer o amser mewn tywydd da. Yn draddodiadol roedd y gegin ar y llawr gwaelod wedi'i dominyddu gan grochan mawr, wedi'i hongian gan gadwyn dros yr aelwyd, lle'r oedd y teulu'n coginio'r prif fwyd, uwd miled. Hefyd, byddai bwrdd pren hir, y gosodwyd tafelli o uwd arno yn uniongyrchol. Roedd Abkhaziaid yn ei ystyried yn anghwrtais i gau drws y gegin oherwydd bod hynny'n awgrymu nad oedd y teulu'n fodlon cynnig lletygarwch i unrhyw westeion oedd yn mynd heibio. Heddiw, y gegin yw prif locws bywyd teuluol o hyd, ynghyd â pharlwr i lawr y grisiau (sydd bellach â set deledu). Mae o leiaf un ystafell i fyny'r grisiau fel arfer yn cael ei neilltuo ar gyfer difyrru ac arddangos anrhegion. Yn lle disodlitŷ hŷn gydag un mwy newydd, gall teulu ddewis cadw tai o wahanol feintiau a chyfnodau ochr yn ochr; mae'r mwyaf newydd yn cael ei gadw ar gyfer gwesteion, tra bod yr hynaf - tŷ'r neiniau a theidiau - yn dal i gael ei alw'n "y tŷ mawr." Hyd yn oed mewn pentrefi mawr heddiw, mae pobl sy'n perthyn i batrilin yn byw mewn tai cyfagos, yn cydweithredu'n economaidd, ac yn adnabod cysegrfeydd teuluol (coed neu fynyddoedd yn aml). Y mae ganddynt eu dyddiau sanctaidd eu hunain, ar ba rai y gwaherddir iddynt wneuthur rhai mathau o waith, a'u claddfeydd eu hunain. Yn y gorffennol y llinachau hyn a'u cynghorau o henuriaid oedd prif endidau gwleidyddol Abkhazia, ac maent yn parhau i gyfarfod yn rheolaidd, gwneud cynlluniau cymunedol, a setlo anghydfodau. Ac eithrio Gudauta a thref lofaol T'q'varchal, mae pob tref fwy ar yr arfordir ac mae pobl o lawer o grwpiau ethnig yn byw ynddynt, gyda'r Abkhaziaid yn y lleiafrif. Yn 1980 roedd gan Sukhumi, y brifddinas, boblogaeth o 117,000.


Christopher Garcia

Mae Christopher Garcia yn awdur ac ymchwilydd profiadol sydd ag angerdd am astudiaethau diwylliannol. Fel awdur y blog poblogaidd, World Culture Encyclopedia, mae’n ymdrechu i rannu ei fewnwelediadau a’i wybodaeth â chynulleidfa fyd-eang. Gyda gradd meistr mewn anthropoleg a phrofiad teithio helaeth, mae Christopher yn dod â phersbectif unigryw i'r byd diwylliannol. O gymhlethdodau bwyd ac iaith i naws celf a chrefydd, mae ei erthyglau yn cynnig safbwyntiau hynod ddiddorol ar fynegiadau amrywiol dynoliaeth. Mae ysgrifennu diddorol ac addysgiadol Christopher wedi cael sylw mewn nifer o gyhoeddiadau, ac mae ei waith wedi denu dilyniant cynyddol o selogion diwylliannol. Boed yn ymchwilio i draddodiadau gwareiddiadau hynafol neu'n archwilio'r tueddiadau diweddaraf mewn globaleiddio, mae Christopher yn ymroddedig i oleuo tapestri cyfoethog diwylliant dynol.