Asmat - Cyflwyniad, Lleoliad, Iaith, Llên Gwerin, Crefydd, Gwyliau mawr, Defodau newid byd

 Asmat - Cyflwyniad, Lleoliad, Iaith, Llên Gwerin, Crefydd, Gwyliau mawr, Defodau newid byd

Christopher Garcia

Ynganiad: AWZ-mot

LLEOLIAD: Indonesia (talaith Irian Jaya ar ynys Gini Newydd)

POBLOGAETH: 65,000

IAITH: teulu iaith Asmat-Kamoro; Bahasa Indonesia (iaith genedlaethol Indonesia)

CREFYDD: Cristnogaeth; Crefydd Asmat yn seiliedig ar addoliad ysbryd

1 • CYFLWYNIAD

Pobl Melanesaidd sy'n byw yn nhalaith Irian Jaya yn Indonesia yw'r Asmatiaid. Maent yn adnabyddus am ansawdd eu cerfluniau pren. Maent hefyd yn enwog am eu harferion traddodiadol o hel hela a chanibaliaeth. Mae'r arferion Asmat hyn wedi'u cysylltu â diflaniad heb ei ddatrys ym 1961, mab tair ar hugain oed cyn-lywodraethwr Efrog Newydd Nelson Rockefeller, a oedd ar daith o amgylch y rhanbarth i gasglu gwaith celf brodorol.

Roedd cyswllt Ewropeaidd cyntaf Asmat â'r Iseldirwyr ym 1623. Am nifer o flynyddoedd ychydig o ymwelwyr allanol oedd gan y grŵp oherwydd eu henw brawychus. Dechreuodd yr Iseldiroedd ymsefydlu yn ardal Asmat yn y 1920au, gan ddod â'r cenhadon Catholig cyntaf i mewn. Mae cyswllt â'r Gorllewin wedi ehangu'n gyson ers y 1950au, ac mae arferion rhyfel traddodiadol Asmat ac arferion canibalaidd wedi dirywio.

2 • LLEOLIAD

Pobl arfordirol sy'n meddiannu ardal gorsiog isel yw'r Asmat. Mae eu mamwlad yn gorchuddio tua 9,652 milltir sgwâr (25,000 cilomedr sgwâr) yn y de-orllewinIrian Jaya. Mae'r corsydd yn cynnwys cledrau sago, mangrofau, a chlytiau o goedwig law drofannol. Amcangyfrifir bod poblogaeth Asmat tua 65,000 o bobl, yn byw mewn pentrefi gyda phoblogaethau o hyd at 2,000.

3 • IAITH

Mae'r ieithoedd Asmat yn perthyn i'r teulu Papwaneg o'r enw Asmat-Kamoro, sydd â dros 50,000 o siaradwyr. Oherwydd gwaith cenhadol yn y rhanbarth, mae gan yr Asmat ganolog bellach ffurf ysgrifenedig o'u hiaith lafar. Siaredir ffurf ar Bahasa Indonesia, iaith genedlaethol Gweriniaeth Indonesia, gan lawer o ddynion Asmat.

4 • GLEFYDLWR

Mae llawer o fythau Asmat yn ymwneud â'u traddodiad hela pennau. Yn ôl un myth, dau frawd oedd trigolion gwreiddiol rhanbarth Asmat. Argyhoeddodd y brawd hynaf y brawd iau i dorri pen y brawd hŷn i ffwrdd. Yna, rhoddodd pennaeth y brawd hŷn, a oedd wedi colli ei ben, gyfarwyddiadau i'r un iau am hela pennau, gan gynnwys sut i ddefnyddio pennau dihysbydd mewn defodau cychwyn ar gyfer gwrywod ifanc.

5 • CREFYDD

Cyn i Gristnogaeth gael ei chyflwyno i'w hardal, roedd yr Asmat yn arfer crefydd frodorol yn cynnwys addoliad ysbryd ac ofn ysbrydion y meirw. Y gred oedd bod y rhan fwyaf o farwolaethau yn cael eu hachosi'n fwriadol gan rymoedd drwg. Dywedwyd bod yr ysbrydion hynafiadol yn mynnu bod marwolaethau anghyfiawn yn cael eu dial trwy ladd a dihysbyddu gelyn. Yna cynigiwyd corff y person i'r gymunedar gyfer defnydd canibalaidd.

Mae gweithgarwch cenhadol wedi cyflwyno Cristnogaeth i ardal Asmat.

6 • GWYLIAU MAWR

Yng nghymdeithasau traddodiadol Asmat, cafwyd cylchoedd cywrain o wledda seremonïol trwy gydol y flwyddyn. Mae gwleddoedd sy'n dathlu perthnasau ymadawedig yn dal i fod yn ddathliadau pwysig iawn. Yn y gorffennol, roedd y rhan fwyaf o ddigwyddiadau gwledd yn gysylltiedig ag ysbeilio a hela pennau.

Asmat sydd wedi cofleidio Cristnogaeth yn dathlu'r prif wyliau Cristnogol. Er mai Islam yw prif grefydd Indonesia, nid yw'n ymarfer ymhlith poblogaeth Asmat.

7 • DEFNYDDIAU TAITH

Mae cychwyniad gwrywod, er ei fod yn dal i gael ei ymarfer, wedi colli llawer o'i arwyddocâd yng nghymdeithas gyn-drefedigaethol Asmat. Yn draddodiadol, roedd pob cychwynnwr yn cael pen dihysbydd er mwyn iddo allu amsugno grym y rhyfelwr ymadawedig yr oedd y pen yn perthyn iddo. Ar ôl cael eu plymio i'r môr gan y dynion hŷn, cafodd y cychwynwyr eu haileni'n symbolaidd fel rhyfelwyr. Nid yw defodau cychwyn gwrywaidd ymhlith yr Asmat bellach yn cynnwys dad-benodiad.

Gweld hefyd: Crefydd — Iuddewon mynyddig

Pan fydd marwolaeth yn digwydd, mae teulu a ffrindiau'r ymadawedig yn rholio ym mwd glannau'r afon i guddio'u harogl rhag ysbryd yr ymadawedig. Mae seremonïau yn sicrhau bod yr ysbryd yn mynd i wlad y meirw, y cyfeirir ato fel "yr ochr arall." Defnyddir penglog mam person yn aml fel gobennydd.

8 • PERTHYNAS

Ychydig ywyn hysbys am fywyd bob dydd Asmat. Ar hyn o bryd mae Indonesia yn cyfyngu ar faint o amser y gall ymchwilwyr ei dreulio yng ngwlad Asmat. Mae dylanwad cenhadol a llywodraeth wedi effeithio ar arferion cymdeithasol megis cyfarchion a mathau eraill o foesau.

9 • AMODAU BYW

Tai Asmat yn cael eu codi ar stiltiau i'w hatal rhag llifogydd yn ystod y tymor glawog. Nid oes gan anheddau Asmat cyffredin ddŵr rhedegog na thrydan. Mae gan y mwyafrif o dai gyntedd y tu allan lle gall pobl ymgynnull i hel clecs, ysmygu, neu ddim ond gwylio eu cymdogion.

Gweld hefyd: Diwylliant Gweriniaeth y Congo - hanes, pobl, menywod, credoau, bwyd, arferion, teulu, cymdeithasol, gwisg

10 • BYWYD TEULUOL

Mae cymdeithas Asmat wedi'i rhannu'n ddau hanner a elwir yn "moieties" gan anthropolegwyr. O fewn pentref penodol, mae person i fod i briodi rhywun sy'n perthyn i'r moiety arall. Ar ôl y briodas, mae'r briodferch yn symud i mewn gyda theulu ei gŵr. Mae teuluoedd estynedig yn byw mewn tai mawr wedi'u hadeiladu o bambŵ, rhisgl sago, a tho gwellt sago ffrond. Mae dynion yn cysgu ar wahân i'w gwragedd yn hirdy'r dynion (yw). Mae gweithgareddau seremonïol sy'n digwydd y tu mewn i dŷ'r dynion wedi'u gwahardd i fenywod.

Roedd curo gwraig yn arfer derbyniol yn y gorffennol. Mae merched a merched di-briod yn dal i gael eu curo gan eu tadau neu frodyr os yw eu hymddygiad yn cael ei ystyried yn annerbyniol. Mae eiddo gwraig yn cael ei drosglwyddo i’w gŵr ar adeg y briodas, ac mae’n colli rheolaeth drosto.

11 • DILLAD

Yn draddodiadol mae gan Asmatgwisgo ychydig neu ddim dillad. Nid yw esgidiau yn aml yn eiddo. Oherwydd cenhadon a dylanwadau allanol eraill, mae llawer o Asmat heddiw yn gwisgo dillad arddull Gorllewinol. Y gwisg fwyaf poblogaidd yw siorts rygbi i ddynion a ffrogiau cotwm blodeuog i ferched. Gall dynion gael tyllu eu trwynau a gwisgo ysgithrau mochyn gwyllt neu faedd. Mae dynion a merched yn paentio eu cyrff ar achlysuron seremonïol.

12 • BWYD

Pysgod a chledr y sago yw prif fwydydd pob grŵp Asmat. Mae cigoedd a physgod tun, yn ogystal â blawd, te a siwgr, wedi dod yn eitemau bwyd pwysig hefyd. Mae larfa glöyn byw a geir yn aml mewn carcasau coed sy'n pydru yn fwyd defodol pwysig a ystyrir yn ddanteithfwyd ymhlith yr Asmat.

13 • ADDYSG

Mae cenhadon a gweinyddiaethau trefedigaethol wedi sefydlu amryw o ysgolion yn rhanbarth Asmat. Mae ysgoldai wedi eu hadeiladu yn ardal arfordirol Asmat.

14 • TREFTADAETH DDIWYLLIANNOL

Mae gan ddrymiau Asmat siâp awrwydr ac un pen sengl wedi'i orchuddio â chroen madfall sy'n cael ei daro â chledr y llaw. Defnyddir y llaw arall i ddal y drwm gan handlen gerfiedig. Er bod yr Asmat yn ystyried drymiau fel gwrthrychau cysegredig, nid ydynt yn diffinio seiniau offerynnol fel cerddoriaeth. Dim ond canu sy'n cael ei ddosbarthu fel cerddoriaeth yn niwylliant Asmat. Mae caneuon serch a chaneuon epig, sy'n aml yn cymryd sawl diwrnod i'w perfformio, yn dal i fod yn ffurfiau mynegiant pwysig.

Yn draddodiadol, roedd dawns yn rhan bwysig o Asmatbywyd seremonïol. Fodd bynnag, mae cenhadon wedi digalonni. Mae gan yr Asmat lawer iawn o lenyddiaeth lafar, ond dim traddodiad ysgrifenedig.

Mae Amgueddfa Diwylliant a Chynnydd Asmat yn casglu arteffactau o bob maes o ddiwylliant Asmat. Mae'n cynhyrchu catalogau a chyhoeddiadau eraill ar ddiwylliant, mytholeg a hanes Asmat.

15 • CYFLOGAETH

Helwyr a chasglwyr yw'r Asmatiaid. Maent yn hela crocodeiliaid ac anifeiliaid eraill, ac maent yn casglu ac yn prosesu mwydion palmwydd y sago. Mae rhai hefyd yn tyfu llysiau neu'n magu ieir. Ceir rhaniad traddodiadol o lafur ar hyd llinellau rhyw. Mae menywod yn gyfrifol am bysgota rhwyd, casglu, a thasgau domestig eraill. Dynion sy'n gyfrifol am bysgota lein a chored (clostiroedd), hela, garddio, a thorri coed. Mae gwerthu cerfiadau pren i bobl o'r tu allan yn ffynhonnell incwm ychwanegol.

16 • CHWARAEON

Yn draddodiadol, bu cystadlu brwd ymhlith yr Asmat ymhlith dynion. Roedd y gystadleuaeth hon yn canolbwyntio ar arddangos gallu gwrywaidd trwy lwyddiant wrth hela pennau, caffael tiroedd pysgota a standiau palmwydd sago, a chasglu nifer o bartneriaid gwledda. Mae gwrywod yn dal i gystadlu yn y meysydd hyn, ac eithrio hela pennau sydd bellach wedi'i wahardd.

17 • HAMDDEN

Mae ardal Asmat yn Irian Jaya yn dal yn ynysig iawn. Nid yw mathau gorllewinol o adloniant a hamdden ar gael.

18 • CREFFT A HOBBÏAU

Mae celf Asmat yn cael ei werthfawrogi'n fawr gan gasglwyr celf Ewropeaidd ac Americanaidd. Mae llawer o draddodiad artistig Asmat yn gysylltiedig â'r arfer o hela pennau. Felly, ers y gwaharddiad ar hela pennau, mae cynhyrchu arteffactau Asmat wedi gostwng.

Yn draddodiadol roedd Asmat canolog ac arfordirol yn cynhyrchu tariannau addurnedig, gwaywffyn, ffyn cloddio, canŵod, bwâu a saethau, ac amrywiaeth eang o gerfiadau cywrain. Y cerfiad defodol enwocaf o'r grwpiau hyn yw'r polyn hynafiad, neu bis. Mae'r gwrthrychau cerfiedig cywrain hyn yn coffáu marwolaethau'r rhai a laddwyd mewn brwydr neu gan ddewiniaeth. Fe'u codwyd yn ystod y gwleddoedd a ragflaenodd gyrchoedd hela i ddial am y marwolaethau hynny.

19 • PROBLEMAU CYMDEITHASOL

Mae'r Asmat yn brwydro i gadw eu ffyrdd traddodiadol o fyw yn wyneb pwysau gan weinyddwyr Indonesia. Mae llawer o Asmat wedi trosi i Gristnogaeth ac yn cael eu haddysgu mewn ysgolion sy'n cael eu rhedeg gan y Gorllewin. Fodd bynnag, maent wedi gallu dylanwadu rhywfaint ar bolisi'r llywodraeth o ran defnyddio eu tir.

20 • LLYFRYDDIAETH

Knauft, Bruce. Diwylliannau Gini Newydd Arfordir y De . Efrog Newydd: Gwasg Prifysgol Caergrawnt, 1993.

Muller, Kal. Gini Newydd: Taith i Oes y Cerrig. Lincolnwood, Ill.: NTC Publishing Group, 1990.

Schneebaum, Tobias. Delweddau Asmat: O Gasgliad Amgueddfa Diwylliant a Chynnydd Asmat .Minneapolis, Minn.: Cenhadaeth Crosier, 1985.

GWEFANNAU

Llysgenhadaeth Indonesia yng Nghanada. [Ar-lein] Ar gael //www.prica.org/ , 1998.

Interknowledge Corp. [Ar-lein] Ar gael //www.interknowledge.com/indonesia/ , 1998.

Prifysgol Oregon . Asmat. [Ar-lein] Ar gael //darkwing.uoregon.edu/~st727/index.html , 1998.

World Travel Guide. Indonesia. [Ar-lein] Ar gael //www.wtgonline.com/country/id/gen.html , 1998.

Darllenwch hefyd erthygl am Asmato Wicipedia

Christopher Garcia

Mae Christopher Garcia yn awdur ac ymchwilydd profiadol sydd ag angerdd am astudiaethau diwylliannol. Fel awdur y blog poblogaidd, World Culture Encyclopedia, mae’n ymdrechu i rannu ei fewnwelediadau a’i wybodaeth â chynulleidfa fyd-eang. Gyda gradd meistr mewn anthropoleg a phrofiad teithio helaeth, mae Christopher yn dod â phersbectif unigryw i'r byd diwylliannol. O gymhlethdodau bwyd ac iaith i naws celf a chrefydd, mae ei erthyglau yn cynnig safbwyntiau hynod ddiddorol ar fynegiadau amrywiol dynoliaeth. Mae ysgrifennu diddorol ac addysgiadol Christopher wedi cael sylw mewn nifer o gyhoeddiadau, ac mae ei waith wedi denu dilyniant cynyddol o selogion diwylliannol. Boed yn ymchwilio i draddodiadau gwareiddiadau hynafol neu'n archwilio'r tueddiadau diweddaraf mewn globaleiddio, mae Christopher yn ymroddedig i oleuo tapestri cyfoethog diwylliant dynol.