Castiliaid - Cyflwyniad, Lleoliad, Iaith, Llên Gwerin, Crefydd, Gwyliau mawr, Defodau newid byd

 Castiliaid - Cyflwyniad, Lleoliad, Iaith, Llên Gwerin, Crefydd, Gwyliau mawr, Defodau newid byd

Christopher Garcia

YNganiad: cass-TIL-ee-uhns

LLEOLIAD: canolbarth Sbaen

POBLOGAETH: tua 30 miliwn

IAITH: Sbaeneg Castilian

CREFYDD: Pabyddiaeth

1 • CYFLWYNIAD

Y Castiliaid , sy'n byw ar lwyfandir canolog Sbaen, wedi dominyddu Sbaen yn wleidyddol ers yr unfed ganrif ar bymtheg OC . Mae'r ardal y cyfeirir ati'n draddodiadol fel Castile yn cynnwys dau ranbarth heddiw: Castile-a-León a Castile-La Mancha. Ei thrigolion gwreiddiol oedd Iberiaid a Cheltiaid a orchfygwyd yn ddiweddarach gan y Rhufeiniaid a'r Rhosydd. Roedd y Reconquista— y crwsâd canrifoedd o hyd i yrru'r Moors o Sbaen - wedi'i ganoli yn Castile. Roedd y rhanbarth yn adnabyddus am ei defosiwn crefyddol a'i rhyfelwyr ffyrnig. Yr arwr El Cid, a ddaeth yn destun cerdd epig, a fodelodd y rhinweddau hyn.

Cafodd y Moors, a oedd wedi meddiannu Granada (talaith yn Andalusia) ers yr wythfed ganrif OC , eu diarddel o'r rhanbarth o'r diwedd ym 1492. Gwnaeth priodas Isabella o Castile â Ferdinand o Aragon yn 1469 Castile yn ganolfan o rym gwleidyddol a milwrol. Daeth Castile hefyd yn safle injan awdurdod a aeth allan o reolaeth yn y pen draw - yr Inquisition Sbaenaidd, a ddechreuodd ym 1478. Dechreuwyd yr Inquisition Sbaenaidd gan Ferdinand ac Isabella i ymchwilio i heresi (anghydfod o athrawiaeth eglwysig sefydledig).

Yn y canlynolHAMDDEN

Mae hinsawdd gynnes Castile wedi meithrin bywyd nos bywiog yn ei dinasoedd. Mae llawer o'r bywyd nos yn digwydd yn yr awyr agored ar y strydoedd, plazas, a thafarndai a bwytai palmant. Ar ôl gwaith, mae Castiliaid yn aml yn mynd am dro (paseo), gan stopio i sgwrsio â chymdogion ar hyd y ffordd neu gwrdd â ffrindiau mewn caffi lleol. Gall dyddiad cinio ym Madrid ddigwydd mor hwyr â 10:00 PM neu 11:00 PM a chael ei ddilyn gan daith i glwb lleol. Mae prynhawn dydd Sul yn amser traddodiadol arall i fynd am dro. Mae Castiliaid, fel pobl ledled Sbaen, hefyd yn mwynhau ymlacio gartref gyda'u hoff raglenni teledu.

18 • CREFFTAU A HOBBÏAU

Mae crochenwaith Castilaidd fel arfer wedi'i addurno â lluniau lliw llachar o adar ac anifeiliaid eraill. Mae cleddyfau mân wedi'u gwneud o ddur Toledo - sy'n enwog am ei gryfder a'i hyblygrwydd - ers yr Oesoedd Canol (OC 476–c.1450). Mae crefftwyr yn parhau â'r traddodiad hwn hyd heddiw. Mae dur wedi'i orchuddio ag aur ac arian, ac mae dyluniadau cywrain wedi'u crefftio ar gleddyfau, yn ogystal ag ar emwaith a gwrthrychau eraill. Mae llywodraeth Sbaen wedi cymryd camau i sicrhau bod crefftau traddodiadol, neu artenia , yn goroesi yn erbyn cystadleuaeth gan ddiwydiant mecanyddol.

Gweld hefyd: Diwylliant Puerto Rico - hanes, pobl, dillad, traddodiadau, merched, credoau, bwyd, arferion, teulu

19 • PROBLEMAU CYMDEITHASOL

Fel yn ardaloedd eraill Sbaen sy'n wledig yn bennaf, mae Castile wedi dioddef cyfradd uchel o ymfudo yn y blynyddoedd ers yr Ail Ryfel Byd (1939–45). Rhwng1960 a 1975, gostyngodd poblogaeth Castile-León o 2.9 miliwn i 2.6 miliwn o bobl; gostyngodd eiddo Castile-La Mancha o 1.4 miliwn i 1 miliwn. Roedd gan daleithiau Castilian Avila, Palencia, Segovia, Soria, a Zamora boblogaethau llai yn 1975 nag yn 1900.

20 • LLYFRYDDIAETH

Cross, Esther a Wilbur Cross. Sbaen. Cyfres Hud y Byd. Chicago: Gwasg y Plant, 1994.

Facaros, Dana, a Michael Pauls. Gogledd Sbaen. Llundain, Lloegr: Cadogan Books, 1996.

Lye, Keith. Pasbort i Sbaen. Efrog Newydd: Franklin Watts, 1994.

Schubert, Adrian. Gwlad a Phobl Sbaen. Efrog Newydd: HarperCollins, 1992.

GWEFANNAU

Gweinyddiaeth Dramor Sbaen. [Ar-lein] Ar gael //www.docuweb.ca/SiSpain/ , 1998.

Swyddfa Twristiaeth Sbaen. [Ar-lein] Ar gael //www.okspain.org/ , 1998.

World Travel Guide. Sbaen. [Ar-lein] Ar gael //www.wtgonline.com/country/es/gen.html , 1998.

canrifoedd, cododd ffawd Castile a syrthiodd gyda rhai'r wlad. Daliwyd Castile i fyny ym mrwydrau’r bedwaredd ganrif ar bymtheg a’r ugeinfed ganrif rhwng cefnogwyr y frenhiniaeth a’r rhai oedd yn dymuno ffurfio gweriniaeth. Yn yr ugeinfed ganrif, arhosodd Sbaen yn swyddogol niwtral yn y ddau ryfel byd. Gan ddod i rym ar ddiwedd Rhyfel Cartref Sbaen (1936–39), bu cyfundrefn Francisco Franco yn gymorth i bwerau'r Echel (yr Almaen Natsïaidd a'i chynghreiriaid) yn yr Ail Ryfel Byd (1939–45). O ganlyniad, gadawyd Sbaen allan o Gynllun Marshall a gynorthwyodd yn y gwaith o ailadeiladu Ewrop ar ôl y rhyfel. Roedd ardaloedd gwledig yn bennaf fel Castile yn profi allfudo ar raddfa fawr. Ers marwolaeth Franco ym 1975 a sefydlu cyfundrefn ddemocrataidd (brenhiniaeth seneddol) ym 1978, mae Castile wedi cael mwy o gyfleoedd ar gyfer datblygu economaidd. Ymunodd Sbaen â'r Gymuned Ewropeaidd (CE) ym 1986.

2 • LLEOLIAD

Mae Castile wedi'i leoli o fewn llwyfandir canolog Sbaen, neu meseta, sy'n cyfrif am tua 60 y cant o cyfanswm arwynebedd y wlad. Mae'n ardal o wastadeddau poeth, sych, gwyntog wedi'u torri mewn mannau gan gadwyni o fynyddoedd isel. Ychydig o goed sydd, ac y mae llawer o'r tir yn cael ei orchuddio gan naill ai encinas, y rhai ydynt debyg i gor-derw, neu brysgwydd. Y prif gyrff dŵr yw afonydd Duero a Tagus.

Credir bod Castile yn cyfrif am tua thair rhan o bedair oPoblogaeth Sbaen o tua deugain miliwn o bobl. Mae'r mwyafrif o Castiliaid wedi'u crynhoi mewn ardaloedd trefol mawr fel Madrid, Toledo, a Valladolid. Mae’r ardaloedd gwledig yn llawer llai poblog, ac mae eu poblogaeth yn parhau i ostwng wrth i drigolion symud i’r dinasoedd neu ymfudo dramor.

3 • IAITH

Siaredir nifer o ieithoedd gwahanol ledled Sbaen. Fodd bynnag, Castilian (castellano) yw iaith genedlaethol y wlad. Enillodd y statws hwn oherwydd goruchafiaeth wleidyddol Castile ers yr unfed ganrif ar bymtheg. Fe'i defnyddir mewn llywodraeth, addysg, a'r cyfryngau, a dyma'r iaith y mae pobl mewn gwledydd eraill yn ei nodi fel Sbaeneg. Mae dwy o'r prif ieithoedd rhanbarthol - Catalaneg a Gallego - yn ieithoedd Romáwns sy'n debyg i ryw raddau i Castileg. Mae Euskera, a siaredir yng ngwlad y Basg, yn wahanol iawn i Sbaeneg ac i bob iaith Ewropeaidd arall. Mae gwahaniaethau ieithyddol Sbaen wedi bod yn ffynhonnell fawr o densiwn gwleidyddol.RHIFAU

un wyth
English Sbaeneg un, uno
dau dos
tri tres
pedwar quatro
pump cinco
chwech seis
saith siete
ocho
naw nueve
deg diez


DAYS OF THE WYTHNOS

> English
Spanish
> Dydd Sul Domingo
Dydd Llun Lunes
Dydd Mawrth Martes
Dydd Mercher Miércoles
Dydd Iau Jueves
Dydd Gwener Viernes
Dydd Sadwrn Sábado

4 • BLODAU GWERIN

Arwr mawr y Castiliaid oedd El Cid Campeador. Yn ffigwr hanesyddol gwirioneddol (Rodrigo Díaz de Vivar) o'r unfed ganrif ar ddeg OC, trosglwyddwyd ei fywyd i chwedl gyda chyfansoddiad epig cenedlaethol Sbaen, The Poem of the Cid . Roedd El Cid yn rhyfelwr o'r Reconquista (reconquest Cristnogol Sbaen o'r Moors). Cafodd ei ddathlu am rinweddau sy'n dal yn bwysig i Castiliaid: ymdeimlad cryf o anrhydedd, Catholigiaeth ddefosiynol, synnwyr cyffredin, ymroddiad i deulu, a gonestrwydd.

Gweld hefyd: Cariña

Mae'r Castiliaid yn draddodiadol yn disgrifio eu hinsawdd yn y ddihareb ganlynol: Nueve meses de invierno y tres mese de infierno (Naw mis o aeaf a thri mis o uffern).

5 • CREFYDD

Mae'r Castiliaid, fel poblogaeth Sbaen yn gyffredinol, yn Gatholigion llethol. Maent yn adnabyddus am eu hymlyniad wrth athrawiaeth yr Eglwys a'u gradd uchel o ddefod grefyddol. llawermynychu'r eglwys bob dydd Sul, ac mae nifer o ferched yn mynd i'r gwasanaethau bob dydd. Fodd bynnag, mae dylanwad traddodiadol cryf offeiriaid pentref dros lawer o feysydd o fywydau eu plwyfolion wedi lleihau yn y blynyddoedd diwethaf.

6 • GWYLIAU MAWR

Heblaw am Ddydd Calan a gwyliau mawr y calendr Cristnogol, mae Castiliaid yn dathlu gwyliau cenedlaethol eraill Sbaen. Mae'r rhain yn cynnwys Dydd San Joseff (Mawrth 19), Dydd San Pedr a Sant Paul (Mehefin 29), Dydd Sant Iago (Gorffennaf 25), a Diwrnod Cenedlaethol ar Hydref 12. Y gwyliau crefyddol pwysicaf yng Nghastile yw'r Pasg (Mawrth neu Ebrill) a'r Nadolig (Rhagfyr 25). Yn ogystal, mae pob pentref yn arsylwi diwrnod gŵyl ei nawddsant. Mae'r dathliadau gala hyn yn cynnwys llawer o ddigwyddiadau hynod seciwlar (anghrefyddol), megis ymladd teirw, gemau pêl-droed, a thân gwyllt. Mae trigolion yn gorymdeithio drwy'r strydoedd gan gario ffigurau papier-maché enfawr o'r enw gigantes (cewri) a cabezudos (pennau mawr neu bennau tew). Mae'r gigantes yn ddelwau o'r Brenin Ferdinand a'r Frenhines Isabella. Mae'r cabezudos yn portreadu amrywiaeth o ffigurau o hanes, chwedlau a ffantasi. Mae Gŵyl San Isidro Madrid yn cynnwys tair wythnos o bartïon, gorymdeithiau ac ymladd teirw.

7 • DEFNYDDIAU TAITH

Mae bedydd, y cymun cyntaf, priodas, a gwasanaeth milwrol yn ddefodau newid byd i Castiliaid, fel y maent i'r rhan fwyaf o Sbaenwyr. Y tri cyntaf oy digwyddiadau hyn yw'r achlysur, yn y rhan fwyaf o achosion, ar gyfer cynulliadau cymdeithasol mawr a drud lle mae'r teulu'n dangos ei haelioni a'i statws economaidd. Quintos yw'r dynion ifanc o'r un dref neu bentref sy'n mynd i'r fyddin yn yr un flwyddyn. Maent yn ffurfio grŵp clos sy'n casglu arian gan eu cymdogion i drefnu partïon a merched serenâd. Yng nghanol y 1990au, roedd y llywodraeth yn bwriadu disodli'r gwasanaeth milwrol gofynnol â byddin wirfoddol.

8 • PERTHYNAS

Wedi'u tymheru gan dirwedd galed, hesb eu mamwlad, mae Castiliaid yn adnabyddus am wydnwch, cynnildeb (peidio â bod yn wastraffus), a dygnwch. Mae trigolion gwledig wedi'u hynysu gan ehangder helaeth o dir cras Castile ac yn dibynnu'n agos ar eu cymdogion agosaf. Maent yn byw mewn clystyrau bach o dai ac yn tueddu i fod yn ddrwgdybus o bobl o'r tu allan ac o syniadau newydd.

9 • AMODAU BYW

Er bod Castile yn cynnwys dinasoedd mawr fel Madrid a Toledo, mae'n dal i fod yn ardal wledig yn bennaf. Mae llawer o'i phoblogaeth yn ddibynnol ar amaethyddiaeth. Mewn pentrefi gwledig, roedd y tŷ traddodiadol yn cyfuno llety'r teulu gyda stabl ac ysgubor gyda mynedfa ar wahân. Roedd y gegin wedi'i threfnu o amgylch lle tân calon agored (chimenea). Y deunydd adeiladu mwyaf cyffredin yw stwco, er bod tai carreg yn gyffredin ymhlith trigolion cyfoethocach.

10 • BYWYD TEULUOL

Mae Castiliaid yn tueddu i ohirio priodas tan tua phump ar hugain oed. Erbyn hyn, mae'n debyg bod y cwpl wedi cyflawni rhywfaint o annibyniaeth ariannol. Mae carwriaethau yn cael eu goruchwylio'n ofalus, gan fod unrhyw sgandal yn adlewyrchu nid yn unig ar y cwpl eu hunain ond hefyd ar enw da eu teuluoedd. Yn ystod y seremoni briodas, mae aelodau'r parti priodas yn dal gorchudd gwyn dros y briodferch a'r priodfab i symboleiddio ymostyngiad y wraig i'w gŵr yn y dyfodol. Mae disgwyl i briodi newydd sefydlu eu cartref eu hunain. Fodd bynnag, mae'n gyffredin i rieni'r briodferch eu helpu i brynu neu adeiladu tŷ. Dim ond priodasau eglwys a gydnabuwyd yn Sbaen tan 1968, pan ganiatawyd seremonïau sifil am y tro cyntaf yn ôl y gyfraith. Mae ysgariad wedi bod yn gyfreithlon ers yr 1980au. Mae dyn yn llawer mwy tebygol o ysgaru ei wraig nag i'r gwrthwyneb.

11 • DILLAD

Ar gyfer gweithgareddau bob dydd, achlysurol a ffurfiol, mae Castiliaid yn gwisgo dillad gorllewinol modern tebyg i'r hyn a wisgir mewn mannau eraill yng Ngorllewin Ewrop ac yn yr Unol Daleithiau. Yn draddodiadol, gwisgwyd dillad du i'r eglwys. Mae'r henoed mewn pentrefi gwledig yn dal i arsylwi ar yr arfer hwn.

12 • BWYD

Mae porc a chynhyrchion moch eraill—ham, cig moch, a selsig—yn styffylau yn neiet Castilian. Dysgl enwocaf y rhanbarth yw cochinillo asado, mochyn sugno rhost. Pryd arall poblogaidd yw botillo, sy'n cynnwys briwgig porc a selsig.Mae ffa o bob math yn stwffwl rhanbarthol. Mae Tapas, y byrbrydau poblogaidd sy'n cael eu bwyta ledled Sbaen, hefyd yn boblogaidd yn Castile. Fel pobl mewn rhannau eraill o Sbaen, mae Castiliaid yn cymryd egwyl ginio estynedig am hanner dydd ac yn bwyta cinio yn hwyr - unrhyw bryd rhwng 9:00 PM a hanner nos.

13 • ADDYSG

Mae Castiliaid, fel plant Sbaenaidd eraill, yn derbyn addysg ofynnol rad ac am ddim rhwng chwech a phedair ar ddeg oed. Yna bydd llawer o fyfyrwyr yn dechrau ar y cwrs astudio tair blynedd bachillerato (bagloriaeth). Ar ôl eu cwblhau gallant ddewis naill ai blwyddyn o astudiaeth baratoadol coleg neu hyfforddiant galwedigaethol. Mae Castile yn gartref i brifysgol hynaf Sbaen - Prifysgol Esgobol Salamanca, a sefydlwyd ym 1254, yn ogystal â'r un â'r cofrestriad uchaf - Prifysgol Madrid.

14 • TREFTADAETH DDIWYLLIANNOL

Mae traddodiad llenyddol Castile yn dyddio'n ôl i'r gerdd epig o'r ddeuddegfed ganrif Cantar del Mio Cid (Cerdd y Cid), sy'n dathlu bywyd a gorchestion o Rodrigo Díaz de Vivar. Roedd yn rhyfelwr Castilian a enillodd enwogrwydd yn y Reconquista, yr ymgyrch i yrru'r Moors o Sbaen. Cipiodd y Cid ffuglennol, a oedd yn ymgorffori’r Castilian delfrydol, ddychymyg poblogaidd cenedlaethau. Yn y pen draw, gwasanaethodd fel testun drama gan y dramodydd Ffrengig Corneille, a ffilm Hollywood gyda Charlton Heston. Yr awdur Castilian enwocaf yw Miguel deCervantes. Ysgrifennodd y clasur o'r ail ganrif ar bymtheg Don Quixote , campwaith o lenyddiaeth y byd a charreg filltir yn natblygiad y nofel fodern. Ar droad yr ugeinfed ganrif, ysgrifennodd y bardd Antonio Machado am ddirywiad Castile o'i safle unwaith o rym yn y termau canlynol:

Castilla truenus, ayer cominadora, envuelta en sus andrajos, desprecia cuanto ignora.

Cyfieithir hyn fel "Casti druenus, ddoe yn arglwyddiaethu ar bawb, yn awr wedi ei lapio yn ei charpiau, yn gwatwar y cwbl nis gwydd hi."

15 • CYFLOGAETH

Mae amaethyddiaeth Castilian yn cynnwys yn bennaf ffermydd teuluol bach sy'n magu haidd, gwenith, grawnwin, betys siwgr, a chnydau eraill. Mae llawer o ffermydd hefyd yn magu dofednod a da byw, ac mae gan bron bob teulu fferm o leiaf un neu ddau o fochyn. Mae incwm o'r fferm deuluol fel arfer yn cael ei ategu gan fusnes bach neu gan swyddi cyflogedig - yn aml yn y llywodraeth - a ddelir gan un neu fwy o aelodau'r teulu. Mae twristiaeth yn gyflogwr mawr yn ninas Burgos, ac mae Valladolid yn ganolfan ddiwydiannol a marchnad grawn. Mae prosesu bwyd yn cyflogi llawer o weithwyr yn Salamanca.

16 • CHWARAEON

Y chwaraeon mwyaf poblogaidd yn Castile yw pêl-droed (a elwir yn futból ) ac ymladd teirw. Mae hoff chwaraeon eraill yn cynnwys beicio, pysgota, hela, golff, tenis, a marchogaeth. Mae rasio ceffylau yn digwydd ym Madrid yn Zarzuela Hippodrome.

17 •

Christopher Garcia

Mae Christopher Garcia yn awdur ac ymchwilydd profiadol sydd ag angerdd am astudiaethau diwylliannol. Fel awdur y blog poblogaidd, World Culture Encyclopedia, mae’n ymdrechu i rannu ei fewnwelediadau a’i wybodaeth â chynulleidfa fyd-eang. Gyda gradd meistr mewn anthropoleg a phrofiad teithio helaeth, mae Christopher yn dod â phersbectif unigryw i'r byd diwylliannol. O gymhlethdodau bwyd ac iaith i naws celf a chrefydd, mae ei erthyglau yn cynnig safbwyntiau hynod ddiddorol ar fynegiadau amrywiol dynoliaeth. Mae ysgrifennu diddorol ac addysgiadol Christopher wedi cael sylw mewn nifer o gyhoeddiadau, ac mae ei waith wedi denu dilyniant cynyddol o selogion diwylliannol. Boed yn ymchwilio i draddodiadau gwareiddiadau hynafol neu'n archwilio'r tueddiadau diweddaraf mewn globaleiddio, mae Christopher yn ymroddedig i oleuo tapestri cyfoethog diwylliant dynol.