Crefydd — Iuddewon mynyddig

 Crefydd — Iuddewon mynyddig

Christopher Garcia

Credoau Crefyddol. Crefydd draddodiadol Iddewon y Mynyddoedd yw Iddewiaeth. Yng nghylch priodas, geni, ac angladd mae nifer o gysyniadau cyn-Iddewig a premonotheistic, gan gynnwys cred yng nghryfder puro tân, dŵr, swynoglau a thalismans yn erbyn ysbrydion drwg (nymffau dŵr, cythreuliaid, ac ati). Mae rhai teuluoedd sy'n credu wedi cadw'r talisman Iddewig o'r enw drysfa. Mae llwon yn cael eu rhoi gan y Torah a'r Talmud, ond hefyd gan yr aelwyd.

Anghredinwyr yw mwyafrif helaeth yr Iddewon mynydd heddiw, yn rhannol oherwydd ymdrechion y gymuned i'r cyfeiriad hwn. Mae'r twf gweladwy yn yr ymadawiad o'r ffydd hefyd yn cael ei esbonio gan yr agwedd gynyddol negyddol yn yr hen Undeb Sofietaidd yn ei gyfanrwydd at y grefydd Iddewig, yn rhannol mewn adwaith i greu gwladwriaeth Israel. Daeth Iddewiaeth i gael ei hystyried yn niweidiol, a dechreuodd yr elfennau mwy ceidwadol yn y gymuned gysylltu elfennau blaenllaw poblogaeth Iddewig y Mynydd â Seionyddion. Fe wnaeth hyn oll niweidio hunaniaeth ethnig Iddewig (yn gyfansoddiadol yr un fath â grwpiau ethnig eraill). Mae hyn hefyd yn esbonio pam y dechreuodd llawer o Iddewon Mynydd nid yn unig guddio eu ffydd Iddewig ond i alw eu hunain yn "Tat." Rhoddodd llawer ohonynt, hyd yn oed gredinwyr, y gorau i fynychu'r tri synagog yn Daghestan (yn Derbent, Makhachkala, a Buynaksk). Maent bellach yn cael eu defnyddio gan nifer facho gredinwyr, yn benaf o'r genhedlaeth h^n, yn benaf ar nos Sabbath ac ar wyliau mawrion. Bellach nid oes bron unrhyw rabbis cymwys. Cymerir y rôl honno gan y rhai mwy selog, a fu ar ryw adeg yn astudio mewn ysgolion Hebraeg (ac felly'n gallu darllen y llyfrau cysegredig a'r gweddïau), ac sy'n gallu cyflawni'r defodau.

Gweld hefyd: Taos

Seremonïau. Ar hyn o bryd cynhelir y ffydd trwy berfformio defodau traddodiadol yn y cartref. Yn yr un modd, mae gwyliau crefyddol yn cael eu harsylwi yn fwy oherwydd traddodiad na chred. Y rhai pwysicaf yw Purim (Omunu ymhlith Iddewon y Mynydd), Pesach (Passover, sy'n fwy adnabyddus gan y bobl o dan yr enw Nisonu, o'r enw mis y gwanwyn, "Nisan"), Rosh Hashanah (Blwyddyn Newydd), ac Yom Kippur (Dydd y Cymod). Hyd yn oed heddiw ar drothwy'r gwyliau olaf, gan gredu bod teuluoedd yn aberthu aderyn a chyw iâr i bob person. Hanukkah (Khanukoi) yw prif wyliau'r gaeaf. Mae Iddewon Mynydd mwy crefyddol yn arsylwi ymprydiau a gwaharddiadau gwahanol wyliau ac yn rhoi elusen ( sadacho ).

Celfyddydau. Mae cydfodolaeth hir yr Iddewon Mynydd â phobloedd y Cawcasws a Daghestan wedi arwain at lawer ohonynt yn meistroli ieithoedd eu cymdogion - Aserbaijan, Lezgin, Dargin, Kumyk, Sichen, Kabardian, ac ati - a'r gerddoriaeth, caneuon, a dawnsiau y bobloedd hyn. Mae hyn yn esbonio pam y mwyafrifMae'n well gan Iddewon Mynydd, yn dibynnu ar eu man anheddu hanesyddol, naill ai gerddoriaeth Azerbaijani-Persian neu gerddoriaeth Daghestan-gogledd Cawcasws. Maent nid yn unig wedi mabwysiadu caneuon a cherddoriaeth Azerbaijani, Lezgin, Kumyk, a Chechen, ond maent wedi eu hailweithio yn unol â'u traddodiadau eu hunain. Dyna pam y mae cymaint o gantorion a cherddorion Iddewig y Mynydd wedi dod yn feistri proffesiynol ar y celfyddydau, nid yn unig yn Caucasia a Daghestan, ond yn yr holl wlad; er enghraifft, trefnydd a chyfarwyddwr artistig ensemble canu a dawns cenedlaethol byd-enwog Daghestan (o'r enw "Lezginko"), Tanko Izrailov, Artist Gwerin yr Undeb Sofietaidd, a'i olynydd, Iosif Mataev, Artist Gwerin ASSR Daghestan, yw Iuddewon mynyddig, neu, fel eu gelwir yn awr, Tats.

O gymuned Iddewig y Mynydd daw llawer o ysgolheigion ac arweinwyr adnabyddus ym meysydd iechyd y cyhoedd, addysg, diwylliant a chelf. Yn anffodus, ni ellir dyfynnu yma enwau rhai unigolion sy'n hysbys yn Rwsia a hyd yn oed yn rhyngwladol oherwydd, ar y cyfan, maent yn cael eu hadnabod yn swyddogol fel Tats, Azerbaijanis, Daghestanis, a hyd yn oed Rwsiaid. Heddiw, mae mesurau'n cael eu cymryd i feithrin bywyd diwylliannol lleiafrifoedd. Yn Daghestan a Kabardia mae addysgu Tat wedi'i gyflwyno mewn rhai ysgolion. Mae cyrsiau'n cael eu trefnu ar gyfer y rhai sy'n dymuno astudio Hebraeg. Yn Daghestan mae camau yn cael eu cymryd tuag at aileni'r Tattheatr a chyhoeddi papurau newydd.

Gweld hefyd: Anuta

Marwolaeth ac ar ôl Bywyd. Mae llawer o arferion angladd a choffa traddodiadol yn dal i gael eu harfer, ac mae'r rhan fwyaf ohonynt yn dilyn traddodiad Iddewig Uniongred. Claddwyd yr ymadawedig ar ddydd marwolaeth, mewn mynwent luddewig. Nid yn unig yr holl berthnasau, pell ac agos, ond hefyd y gymuned leol gyfan o Iddewon Mynydd, dan arweiniad ei glerigwyr, yn cymryd rhan yn yr angladdau. Mae galaru ( yos ) yn digwydd am saith diwrnod yn nhŷ'r ymadawedig, gyda merched, gan gynnwys galarwyr benywaidd proffesiynol, yn chwarae'r brif ran. Ar ôl saith diwrnod trefnir y gwasanaeth coffa cyntaf, sy'n nodi diwedd y cyfnod galaru i bawb ac eithrio perthnasau agos. Ar ôl deugain diwrnod cynhelir yr ail wasanaeth coffa, a'r trydydd a'r olaf ar ben-blwydd cyntaf y farwolaeth. Yn dibynnu ar amgylchiadau'r teulu, sefydlir cofeb, nid yn anaml yn un gostus gyda phortread ac arysgrif Hebraeg. Heddiw mae'r rhain wedi'u harysgrifio yn Rwsieg. Wedi'i hysgythru ar y mwyafrif o henebion mae seren chwe phwynt David. Y dyddiau hyn mae cymunedau crefyddol wedi byrhau'r cyfnodau galaru a choffa. Mewn teuluoedd crefyddol darllenodd y mab a'r brodyr kaddish (gweddi goffa) dros yr ymadawedig. Yn absenoldeb y perthnasau hyn, cyflawnir y swyddogaeth gan y rabbis, y telir amdanynt, a rhoddir rhoddion i'r synagog.

Darllenwch yr erthygl hefydam Iddewon Mynyddo Wicipedia

Christopher Garcia

Mae Christopher Garcia yn awdur ac ymchwilydd profiadol sydd ag angerdd am astudiaethau diwylliannol. Fel awdur y blog poblogaidd, World Culture Encyclopedia, mae’n ymdrechu i rannu ei fewnwelediadau a’i wybodaeth â chynulleidfa fyd-eang. Gyda gradd meistr mewn anthropoleg a phrofiad teithio helaeth, mae Christopher yn dod â phersbectif unigryw i'r byd diwylliannol. O gymhlethdodau bwyd ac iaith i naws celf a chrefydd, mae ei erthyglau yn cynnig safbwyntiau hynod ddiddorol ar fynegiadau amrywiol dynoliaeth. Mae ysgrifennu diddorol ac addysgiadol Christopher wedi cael sylw mewn nifer o gyhoeddiadau, ac mae ei waith wedi denu dilyniant cynyddol o selogion diwylliannol. Boed yn ymchwilio i draddodiadau gwareiddiadau hynafol neu'n archwilio'r tueddiadau diweddaraf mewn globaleiddio, mae Christopher yn ymroddedig i oleuo tapestri cyfoethog diwylliant dynol.