Cyfeiriadedd - Nogays

 Cyfeiriadedd - Nogays

Christopher Garcia

Adnabod. Cenedligrwydd Tyrcaidd sy'n byw yng ngogledd talcen y Cawcasws yw'r Nogai: yn Ardal Nogayskiy ( raion ), mewn rhannau o ardaloedd Babayurtovskiy, Tarumovskiy, a Kizlyarskiy, ac ym mhentrefi pysgota Daghestanaidd Glavsulak a Glavlopatin; yn ardaloedd Neftekumskiy, Mineralovodskiy (aul Kanglï), a Kochubeevskiy (aul Karamurzinskiy) yn y Stavropol (Stavropol'skiy) Krai; yn ardaloedd Adïge-Khabl'skiy a Khabezskiy yn Ardal Ymreolaethol Karachai-Cherkess (AO) (is-radd i'r Stavropol Krai); ac yn Ardal Shelkovskiy Gweriniaeth Chechen ac Ingush. Mae Nogaiaid hefyd yn byw mewn dinasoedd fel Khasavyurt, Makhachkala, a Cherkessk. Weithiau mae cyhoeddiadau swyddogol ac ysgolheigaidd yn cynnwys y Nogaiaid fel un o "bobl Daghestan" yn hytrach na'u disgrifio ar wahân.

Adnabyddir Nogai Stavropol yn y llenyddiaeth fel yr "Ak Nogays" (White Nogays), dynodiad cyfnod Sofietaidd; gelwir y Nogai dwyreiniol yn draddodiadol yn "Qara (Kara) Nogays" (Nogays Du), a Nogai'r Kuban yn syml fel y "Nogays."


Lleoliad. Y paith rhwng afonydd Terek a Kuma, a adwaenir yn draddodiadol fel y "Paith Nogay" (gelwir ei rhan orllewinol hefyd yn "Paith Achikulak"), yw'r ardal bwysicaf o anheddu cryno gan y Nogays ac mae'n gorchuddio ardal. o tua 25,000cilomedr sgwâr tua 43°75.5′-45° Gog a 45°-46°40.5′ E. Nogai sy'n byw yma yn cael eu hamgylchynu ar bob ochr gan Rwsiaid; mae eu cymdogion eraill yn cynnwys Kalmyks ( Qalmïqs ) i'r gogledd , Ukrainians a Turkmen ( Trukhmen ) i'r gogledd-orllewin, a Chechens i'r de. Mae ardaloedd llai eraill o anheddiad Nogai wedi'u lleoli tua 43°55.5′-44° i'r Gogledd a 46°80.5′-47°90.5′ E yn Daghestan. Yma mae Rwsiaid i'r gogledd a Kumyks (Qumïqs) i'r de, mewn rhai ardaloedd, ac mewn ardaloedd eraill o'u cwmpas ac eithrio lle mae Avars i'r de-ddwyrain a'r de-orllewin. Mae ardaloedd bach ychwanegol o anheddiad Nogai ymhellach i'r gorllewin, tua 44°20.5′-45° i'r Gogledd a 41°-42° E yn AO Karachay-Cherkess a'r Stavropol Krai. Mae pentref arall, Kanglï, wedi'i leoli tua 44°20.5′ i'r Gogledd a 43° E. Mae'r Nogaiaid sy'n byw yn yr AO Karachai-Cherkess a'r rhan hon o'r Stavropol Krai wedi'u hamgylchynu ar bob ochr gan Rwsiaid ac Iwcraniaid; mae dwy ardal anheddiad yn rhan dde-ddwyreiniol y lleoliad hwn, sy'n agosach at Cherkassk, â Circassians (Cherkess) yn gymdogion deheuol. Roedd y Nogaiaid hynny a oedd yn byw ar hyd rhan isaf Volga (Nogays Astrakhan) ac yn y Crimea wedi cymathu â'r boblogaeth leol erbyn dechrau'r ganrif hon. Mae disgynyddion ymfudwyr Nogai o'r bedwaredd ganrif ar bymtheg yn byw yn Rwmania, Twrci, a mannau eraill.

Gweld hefyd: Economi - Laks

Mae gan baith Nogai hinsawdd gyfandirol amlwg.Mae glawiad blynyddol yma yn amrywio o 20 i 34 centimetr. Yn Kizlyar, ychydig i'r de o'r Paith Nogay, y tymheredd cymedrig canol Ionawr yw -2.3°C, ac yng nghanol mis Gorffennaf mae yn 24.3° C. Mae'r gaeafau yn cŵl yn gyffredinol, gyda glaw rheolaidd yn rhewi neu'n wlyb. eira. O bryd i'w gilydd mae stormydd eira difrifol gyda gwyntoedd dwys corwynt yn cael eu cyd-fynd â thymheredd a all ostwng i -35 ° C ac eira sy'n gallu bod mor uchel â 2 fetr; mae gaeafau o'r fath yn bygwth goroesiad da byw. Mae hafau yn heulog ac yn sych. Gall tymheredd yr haf godi i dros 40°C, ac o bryd i'w gilydd nid oes unrhyw law yn ystod haf cyfan. Yn y gwanwyn a'r haf mae gwyntoedd poeth weithiau'n dod â stormydd llwch sy'n niweidiol i gnydau. Yn rhan ogleddol paith Nogai mae rhwng 160 a 180 o ddyddiau di-rew, ac yn y de mae nifer y dyddiau heb rew yn codi i 220.

Gweld hefyd: Sefydliad sociopolitical - Canadiaid Ffrengig

Demograffeg. Mae poblogaeth Nogai wedi bod yn cynyddu'n gyson er bod Nogai sy'n byw yn agos at Kumyks yn cael eu hystyried yn gymathu iddynt. Yn ôl canlyniadau rhagarweiniol cyfrifiad Sofietaidd 1989, rhif y Nogaiaid yw 75,564, cynnydd o 26.9 y cant dros ffigur 1979 o 59,546. Roedd ffigwr 1979 ei hun yn gynnydd o 15.4 y cant dros ffigur 1970 o 51,784. Yn 1970, roedd 41.9 y cant o'r Nogaiaid yn byw yn ASSR Daghestan, 43.3 y cant yn y Stavropol Krai, 10.7 y cant yn ASSR Chechen-Ingush, 2.1 y cant yn ASSR Karachai-Cherkess AO, a'r 2 y cant sy'n weddill mewn mannau eraill yn y Cawcasws neu yng Nghanolbarth Asia.


Cysylltiad Ieithyddol. Mae'r Nogaiaid yn siarad iaith Dyrcaidd o'r Gogledd-orllewin neu Grŵp Kipchak o'r ieithoedd Tyrcaidd. Mae'r iaith wedi'i dosbarthu fel un sy'n perthyn i'r Is-grŵp Aralo-Caspian neu Kipchak-Nogay, sydd hefyd yn cynnwys Karakalpak a Kazakh. Ymhlith yr ieithoedd Tyrcig Kipchak eraill sy'n perthyn yn agos i Nogai mae Karachay-Balkar, Kirghiz, Kumyk, Tatareg Crimea, a Tatar Kazan; mae llawer o ieithoedd Tyrcig eraill hefyd yn gyd-ddealladwy â Nogay. Nid oedd iaith lenyddol Nogai ar wahân yn y cyfnod cyn-Sofietaidd, er bod rhai Nogai yn gwybod y sgript Arabeg. Yn ystod y cyfnod hwn roedd y bobloedd Tyrcig llai heb unrhyw draddodiad llenyddol ar wahân yn gyfarwydd ag ieithoedd Tyrcaidd eraill a ysgrifennwyd yn y sgript Arabeg, megis Tyrceg Otomanaidd, Aseri, Chagatay, ac, yn ddiweddarach, Tatar a Kazakh. Ym 1928 sefydlwyd dwy iaith lenyddol Nogai ar wahân, Kara Nogay a'r hyn a elwir yn Ak Nogay, gan ddefnyddio'r sgript Ladin. Mabwysiadwyd yr wyddor Syrilig yn 1938 ar gyfer un iaith lenyddol Nogai.


Christopher Garcia

Mae Christopher Garcia yn awdur ac ymchwilydd profiadol sydd ag angerdd am astudiaethau diwylliannol. Fel awdur y blog poblogaidd, World Culture Encyclopedia, mae’n ymdrechu i rannu ei fewnwelediadau a’i wybodaeth â chynulleidfa fyd-eang. Gyda gradd meistr mewn anthropoleg a phrofiad teithio helaeth, mae Christopher yn dod â phersbectif unigryw i'r byd diwylliannol. O gymhlethdodau bwyd ac iaith i naws celf a chrefydd, mae ei erthyglau yn cynnig safbwyntiau hynod ddiddorol ar fynegiadau amrywiol dynoliaeth. Mae ysgrifennu diddorol ac addysgiadol Christopher wedi cael sylw mewn nifer o gyhoeddiadau, ac mae ei waith wedi denu dilyniant cynyddol o selogion diwylliannol. Boed yn ymchwilio i draddodiadau gwareiddiadau hynafol neu'n archwilio'r tueddiadau diweddaraf mewn globaleiddio, mae Christopher yn ymroddedig i oleuo tapestri cyfoethog diwylliant dynol.