Cymraeg - Cyflwyniad, Lleoliad, Iaith, Llên Gwerin, Crefydd, Gwyliau mawr, Defodau newid byd

 Cymraeg - Cyflwyniad, Lleoliad, Iaith, Llên Gwerin, Crefydd, Gwyliau mawr, Defodau newid byd

Christopher Garcia

Ynganiad: WEHLSH

LLEOLIAD: Y Deyrnas Unedig (Cymru)

POBLOGAETH: 2.8 miliwn

IAITH: Saesneg; Cymraeg

CREFYDD: Methodistiaeth; Anglicaniaeth; Presbyteriaeth; Pabyddiaeth; niferoedd bach o Iddewon, Mwslemiaid, Hindwiaid, a Sikhiaid

1 • CYFLWYNIAD

Mae Cymru yn un o bedair gwlad y Deyrnas Unedig. (Lloegr, yr Alban, a Gogledd Iwerddon yw’r lleill.) Mae’r Cymry yn hanu o’r Celtiaid (canolbarth a gorllewin Ewrop) ac mae ganddynt eu hiaith a’u treftadaeth ddiwylliannol eu hunain. Gwladychwyd rhan ddeheuol Cymru gan y Normaniaid yn ystod yr unfed ganrif ar ddeg OC. Gorchfygwyd y dywysogaeth annibynnol olaf—Gwynedd, a oedd yn cynnwys y rhan fwyaf o Ogledd a Chanolbarth Cymru—gan Edward I o Loegr yn 1284. Rhoddwyd y teitl Tywysog Cymru i fab hynaf Edward. Mae'r teitl hwnnw wedi'i ddal gan fab hynaf brenin teyrnasol Lloegr ers hynny. Ymunodd Cymru yn swyddogol â Lloegr yn 1707 gan Ddeddf Uno, a sefydlodd y Deyrnas Unedig.

Daeth diwydiant diwydiant trwm iawn yn ne Cymru yn y ddeunawfed ganrif a'r bedwaredd ganrif ar bymtheg gyda datblygiad mwyngloddio glo a haearn. Yn yr ugeinfed ganrif, mae llawer o boblogaeth Cymru wedi ymfudo i Loegr a gwledydd eraill i chwilio am well cyfleoedd gwaith. Yn ystod y degawdau diwethaf bu adnewyddiad o genedlaetholdeb Cymreig (gwladgarwch). Gwleidyddol abron wedi diflannu erbyn y 1950au. Mae gwaith coed, gwaith metel a chrochenwaith yn dal yn gryf, fodd bynnag. Mae'r defnydd o ddyluniadau Celtaidd hynafol yn boblogaidd gyda llawer o grefftwyr.

Gweld hefyd: Javanese - Cyflwyniad, Lleoliad, Iaith, Llên Gwerin, Crefydd, Gwyliau mawr, Defodau newid byd

Mae gan y Cymry draddodiad mawr o ganu corawl. Mae eu traddodiadau cerddorol a barddonol yn cael eu cadw trwy gyfres o wyliau gwerin cystadleuol ledled y genedl. Y penllanw yw’r Eisteddfod Genedlaethol Frenhinol, cystadleuaeth flynyddol i feirdd a cherddorion a fynychir gan ddegau o filoedd o bobl bob mis Awst. Mae’r ŵyl yn cynnwys dawnsio gwerin a phob math o gerddoriaeth, o fandiau pres i grwpiau roc Cymraeg. Cynhelir cystadlaethau hefyd ym meysydd barddoniaeth, llenyddiaeth, drama, theatr, a’r celfyddydau gweledol. Cynhelir digwyddiadau yn Gymraeg gyda chyfieithiad Saesneg ar unwaith. Mae’r ŵyl yn gweithredu fel grym mawr ar gyfer cadw hunaniaeth ddiwylliannol Gymreig. Mae Eisteddfod Ryngwladol Llangollen, a gynhelir bob mis Gorffennaf, yn gwahodd cystadleuwyr o bob rhan o’r byd i gystadlu am wobrau mewn canu a dawnsio traddodiadol. Mae'r digwyddiad yn denu amrywiaeth eang o gyfranogwyr. Cystadleuaeth arall yw Canwr y Flwyddyn Caerdydd, sy’n denu rhai o dalentau ifanc disgleiriaf y byd opera. Mae ei fri wedi lansio nifer o yrfaoedd hynod lwyddiannus.

19 • PROBLEMAU CYMDEITHASOL

Mae diweithdra, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig, yn broblem ddifrifol yng Nghymru. Fel yr Alban, mae Cymru wedi cael lefel uchel oallfudo gan bobl sy'n chwilio am gyfleoedd cyflogaeth gwell dramor. Mae yna bryder ar sawl cyfeiriad ynglŷn â chadwraeth y diwylliant Cymreig. Mae llawer yn poeni y bydd gwerthoedd a diwylliant Seisnig yn dominyddu fwyfwy, ac y bydd gwerthoedd a thraddodiadau brodorol yn cael eu colli. Hyd yn oed gyda llwyddiant y mudiad i hybu’r defnydd o’r Gymraeg, mae pryder o hyd am oroesiad y cymunedau gwledig y mae’r iaith yn ffynnu ynddynt. Mae gwrthdaro buddiannau rhwng siaradwyr uniaith Saesneg a siaradwyr Cymraeg dwyieithog yn dod yn faterion pwysig mewn sawl maes.

20 • LLYFRYDDIAETH

Fuller, Barbara. Prydain. Diwylliannau'r Byd. Llundain, Lloegr: Marshall Cavendish, 1994.

Gwyddoniadur Darluniadol y Ddynoliaeth. Llundain: Marshall Cavendish, 1978.

Moss, Joyce, a George Wilson. Pobl y Byd: Gorllewin Ewrop. Ymchwil Gale, 1993.

Sutherland, Dorothy. Cymru. Cyfres Hud y Byd. Chicago: Gwasg y Plant, 1994.

Theodoratus, Robert B. "Cymraeg." Gwyddoniadur Diwylliannau'r Byd (Ewrop). Boston: G. K. Hall, 1992.

Thomas, Ruth. Deheudir Cymru. Efrog Newydd: Arco Publishing, 1977.

GWEFANNAU

British Council. [Ar-lein] Ar gael //www.britcoun.org/usa/ , 1998.

Gwasanaeth Gwybodaeth Prydain. Deyrnas Unedig. [Ar-lein] Ar gael //www.britain-info.org , 1998.

Awdurdod Twristiaeth Prydain. [Ar-lein] Ar gael //www.visitbritain.com , 1998.

Darllenwch hefyd erthygl am Cymraego Wicipediamae grwpiau diwylliannol wedi gweithio i gryfhau hunaniaeth Gymreig unigryw ar wahân i hunaniaeth Brydeinig.

2 • LLEOLIAD

Saif Cymru yn rhan orllewinol ynys Prydain Fawr. Mae ychydig yn llai o ran maint na thalaith Massachusetts. Mae ganddi ffermdir, mynyddoedd, dyffrynnoedd ac afonydd mor brydferth fel bod un rhan o bump o'r wlad wedi'i dynodi'n barcdir cenedlaethol. Glaswelltiroedd a choedwigoedd yw llystyfiant y wlad yn bennaf. Mae mynyddoedd geirwon y Cambrian yn dominyddu dwy ran o dair gogleddol y wlad. Mae rhannau canol a deheuol y wlad yn cynnwys llwyfandir a dyffrynnoedd. Mae tua 80 y cant o boblogaeth Cymru yn byw mewn dinasoedd. Yr ardal fwyaf poblog yw'r de, rhanbarth diwydiannol sy'n cynnwys dinasoedd Abertawe, Caerdydd, a Chasnewydd.

3 • IAITH

Cymraeg a Saesneg yw ieithoedd swyddogol Cymru. Mae’r defnydd o’r Gymraeg wedi prinhau’n raddol ers diwedd y ddeunawfed ganrif. Mae bron pob Cymro yn siarad Saesneg. Iaith Geltaidd yw'r Gymraeg, sydd agosaf at yr iaith Lydaweg a siaredir mewn rhan o Ffrainc. Cydnabuwyd y Gymraeg yn iaith swyddogol yn 1966. Ers y 1960au bu mudiad i gynyddu defnydd ac adnabyddiaeth o'r Gymraeg. Mae bellach yn cael ei addysgu mewn ysgolion, ac mae cyfleusterau darlledu radio a theledu Cymraeg.

Mae'r Gymraeg yn adnabyddus am ei geiriau hir, cytseiniaid dwbl, a llafariaid prin. Saeson eu hiaithcael yr iaith yn eithaf anodd i'w ynganu. Mae'r iaith Gymraeg yn cynnwys yr hyn mae'n debyg yw'r enw lle hiraf yn y byd: Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch, enw tref sy'n golygu "Eglwys y Santes Fair yn y Pant ger yr Aspen Wen ger y Rapid Whirlpool ac Eglwys St. Tysilio wrth yr Ogof Goch." " (Cyfeirir ato fel arfer fel Llan-fair.)ENGHREIFFTIAU O EIRIAU CYMRAEG

llan llan llan cwm <9
11> Saesneg
bach fach
mawr fawr
pen blaen
craig craig
cwm
llyn llyn
mynydd mynydd
bach (un) <13 bach

4 • BLAIDD GWENER

Mae diwylliant Cymru yn llawn mythau a chwedlau. Mae hyd yn oed symbol cenedlaethol y wlad - y ddraig - yn fwystfil chwedlonol. Mae bron pob mynydd, afon, a llyn, yn ogystal â llawer o ffermydd a phentrefi, yn gysylltiedig â rhyw chwedl am tylwyth teg (tylwyth teg), priodweddau hudol, neu fwystfilod ofnus. Mae’r Cymry’n honni bod yr arwr Prydeinig chwedlonol y Brenin Arthur, yn ogystal â’i ddewin-gynghorydd Myrddin, yn hanu o Gymru. Testun poblogaidd arall chwedloniaeth Gymreig yw'r tywysog Madog ab Owain. Dywedir iddo ddarganfod America yn y ddeuddegfed ganrifOC.

5 • CREFYDD

Methodistiaid yw'r rhan fwyaf o boblogaeth Gristnogol Cymru (a elwir hefyd yn Anghydffurfwyr). Mae gan Gymru hefyd Eglwys Anglicanaidd, Eglwys Bresbyteraidd, ac un dalaith Gatholig. Y mae y Cymry ar y cyfan yn bur gaeth ynghylch defodau crefyddol. Mae gan Gymru hefyd niferoedd bach o Iddewon, Mwslemiaid (dilynwyr Islam), Hindwiaid, Sikhiaid (dilynwyr crefydd Hindŵ-Islam), a lleiafrifoedd crefyddol eraill. Mae'r rhain wedi'u crynhoi'n bennaf yn ninasoedd mawr De Cymru.

6 • GWYLIAU MAWR

Mae gwyliau cyfreithiol yng Nghymru yn cynnwys Dydd Calan (Ionawr 1), Dydd Gŵyl Dewi (Mawrth 1), Dydd Gwener y Groglith (Mawrth neu Ebrill), Dydd Llun y Pasg (Mawrth). neu Ebrill), gwyliau banc y gwanwyn a’r haf, y Nadolig (Rhagfyr 25), a Gŵyl San Steffan (Rhagfyr 26). Dydd Gwyl Dewi yn coffau nawddsant Cymru. Ar y diwrnod hwn, mae cennin pedr yn cael eu gwerthu ym mhobman ac yn cael eu gwisgo ar lapeli neu eu cludo adref i addurno tai. Bob mis Ionawr, cynhelir Gŵyl Santes Dwyhwon, nawddsant cariadon Cymru. Fodd bynnag, mae'n cael ei ddisodli'n raddol gan Ddydd San Ffolant (Chwefror).

7 • DEYRNAS NEFOEDD

Mae'r Cymry yn byw mewn gwlad fodern, ddiwydiannol, Gristnogol. Mae llawer o'r defodau newid byd y mae pobl ifanc yn eu dilyn yn ddefodau crefyddol. Mae'r rhain yn cynnwys bedydd, cymun cyntaf, conffyrmasiwn, a phriodas. Yn ogystal, mae cynnydd myfyriwr trwy'r system addysg yn aml yn cael ei nodigyda phartïon graddio.

8 • PERTHYNAS

Mae'r Cymry'n adnabyddus am eu cynhesrwydd a'u lletygarwch. Mae pobl yn gyfeillgar gyda'u cymdogion. Mae cydnabod bob amser yn stopio i sgwrsio pan fyddant yn dod ar draws ei gilydd. Mae gwahoddiadau i de yn cael eu cynnig a'u derbyn yn rhwydd.

9 • AMODAU BYW

Yn draddodiadol mae trigolion gwledig wedi byw mewn bythynnod a ffermdai carreg gwyngalchog. Yn y gorffennol, dim ond un neu ddwy ystafell oedd mewn llawer o fythynnod, ynghyd â llofft gysgu. Math arall o annedd draddodiadol oedd y tŷ hir, strwythur un stori a oedd yn gartref i'r teulu yn un pen a da byw yn y pen arall. Yn gyffredinol mae tai yn yr ardaloedd glofaol yn cynnwys tai rhes a adeiladwyd yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Mae ganddyn nhw doeau llechi, waliau cerrig, ac ystafelloedd ymolchi y tu allan. Nid oes gan lawer o'r tai hŷn yr amwynderau modern (fel gwres canolog) y mae pobl yn yr Unol Daleithiau yn eu cymryd yn ganiataol. Mor ddiweddar â’r 1970au, roedd yn gyffredin i bobl a oedd yn byw mewn tai hŷn ddefnyddio stofiau glo ar gyfer gwres. Defnyddiwyd lleoedd tân neu wresogyddion trydan i gynhesu ystafelloedd heblaw'r gegin.

10 • BYWYD TEULUOL

Mae teulu a pherthynas yn hynod bwysig yng Nghymru. Y dot Cymreig ar eu plant. Treulir achlysuron arbennig gydag aelodau o'ch teulu estynedig. Pan fydd Cymry yn cyfarfod gyntaf, maent yn aml yn gofyn cwestiynau i'w gilydd i ddarganfod a oes ganddynt berthnasau yn gyffredin. Mae'rYn draddodiadol byddai Cymry'n priodi'n hwyr ac roedd ganddynt garwriaethau hirfaith. Mewn cymunedau ffermio, mae meibion ​​sy’n oedolion yn gyffredinol yn aros gartref yn gweithio ar ffermydd eu rhieni nes iddynt briodi, ac mae mab iau fel arfer yn etifeddu’r fferm.

Mae gan y rhan fwyaf o deuluoedd heddiw rhwng un a thri o blant. Mae teuluoedd Cymreig yn treulio llawer o amser gartref. Mae bywyd mewn ardaloedd gwledig yn tueddu i fod yn ddiarffordd iawn, ac mae taith 20 milltir (32-cilo-metr) i bentref cyfagos yn cael ei ystyried yn dasg fawr. Ar y Sul, mae llawer yn mynychu'r eglwys, a ddilynir gan ginio dydd Sul, pryd pwysicaf yr wythnos. Ar ôl cinio, mae dynion yn aml yn cwrdd â'u ffrindiau mewn tafarn (bar). Mewn teuluoedd dosbarth gweithiol traddodiadol, ychydig o fenywod sydd wedi cael eu cyflogi y tu allan i'r cartref yn draddodiadol.

11 • DILLAD

Mae'r Cymry yn gwisgo dillad Gorllewinol nodweddiadol ar gyfer achlysuron achlysurol a ffurfiol arferol. Fodd bynnag, mewn gwyliau gellir dal i weld merched yn gwisgo eu gwisgoedd cenedlaethol traddodiadol. Mae'r rhain yn cynnwys ffrogiau hir, ffedogau brith, coleri gwyn, a hetiau du uchel (rhywbeth fel het wrach ond yn llai pigog a chydag ymyl lletach) wedi'u gwisgo dros gyllyllod gwyn. Ar adegau o'r fath, gall dynion wisgo festiau streipiog dros grysau gwyn a llodrau pen-glin gyda sanau gwyn uchel.

12 • BWYD

Mae bwyd traddodiadol Cymreig yn coginio ffermdy syml a di-lol. Mae cawl a stiwiau yn seigiau poblogaidd, ac mae’r Cymry’n adnabyddus am y rhagorolansawdd eu cig oen, pysgod, a bwyd môr. Mae'r Welsh Rarebit adnabyddus yn saig Gymreig go iawn. Mae'n cynnwys tost wedi'i orchuddio â chymysgedd o laeth, wyau, caws, a saws Swydd Gaerwrangon - y frechdan gaws wedi'i thostio gwreiddiol. Un saig y mae'n well gan rai ymwelwyr ei osgoi yw bara lawr, math o wymon a baratowyd yn draddodiadol gyda blawd ceirch a chig moch. Mae'r Cymry yn pobi amrywiaeth o bwdinau swmpus gan gynnwys bara brith, bara poblogaidd wedi'i wneud â rhesins a chyrens wedi'u socian mewn te dros nos, a bara sinsir Cymreig - wedi'i wneud heb sinsir!

13 • ADDYSG

Mae addysg Gymraeg yn dilyn yr un patrwm ag yn Lloegr, ac mae angen addysg rhwng pump ac un ar bymtheg oed. Mae myfyrwyr yn sefyll arholiad yn un ar ddeg oed. Ar ôl hynny, maent yn mynychu naill ai ysgolion canol sy'n eu paratoi ar gyfer coleg, ysgolion cyfun sy'n darparu addysg gyffredinol, neu ysgolion technegol ar gyfer hyfforddiant galwedigaethol.

14 • TREFTADAETH DDIWYLLIANNOL

Mae llenyddiaeth Gymraeg ymhlith y traddodiadau llenyddol parhaus hynaf yn Ewrop, gyda rhai o'i champweithiau cynharaf yn dyddio o'r chweched ganrif OC . Mae beirdd Cymraeg wedi ennill cydnabyddiaeth yn y byd Saesneg ei iaith ers yr ail ganrif ar bymtheg. Bardd modern mwyaf enwog Cymru oedd Dylan Thomas (1914–53), awdur yr annwyl A Child's Christmas in Wales, y ddrama radio Under Milk Wood, a llawer o gerddi adnabyddus.

Mae'r Cymry yn bobl gerddorol iawn. Mae eu traddodiad corawl yn cynnwys corau meibion ​​o fri, amrywiaeth o unawdwyr, a chantorion pop gan gynnwys Tom Jones. Mae bandiau roc fel yr Alarm a’r Manic Street Preachers hefyd yn dod o Gymru. Mae sawl actor enwog yn Gymry, a’r mwyaf adnabyddus yw Anthony Hopkins a’r diweddar Richard Burton.

15 • CYFLOGAETH

Rhwng canol y 1800au a chanol y 1900au, ffynnodd mwyngloddio glo a chynhyrchu haearn a dur yng Nghymru. Fodd bynnag, dioddefodd gweithwyr amddifadedd ac amodau gwaith llym, gan fod llawer o'r cyfoeth yn mynd i ddiwydianwyr a leolir y tu allan i'r wlad. Roedd diwydiannau mawr eraill Cymru yn cynnwys tecstiliau a chwarela llechi. Ymfudodd llawer o Gymry i Loegr ar ddechrau'r 1930au oherwydd diweithdra torfol o ganlyniad i'r Dirwasgiad Mawr. Ers yr Ail Ryfel Byd (1939–45), disodlwyd diwydiannau traddodiadol Cymreig gan ddiwydiant ysgafn, plastigion, cemegau ac electroneg. Mae llawer o bobl yn cael eu cyflogi mewn diwydiannau gwasanaeth gan gynnwys adeiladu a chynhyrchu pŵer. Mae ffermio llaeth, gwartheg a defaid yn dal i ffynnu, ac mae’r Cymry’n dal i bysgota yn eu cychod traddodiadol—a elwir yn cwryglau— wedi’u hadeiladu o ganghennau helyg a chyll wedi’u gorchuddio â chuddfan. Mae gan weithwyr yn niwydiannau Cymru lefel uchel o undeboli. Mae Cymru wedi gweld cynnydd sylweddol mewn buddsoddiad tramor yn ddiweddar. Fodd bynnag, erysyn economaidd y tu ôl i ranbarthau mwy llewyrchus Lloegr.

Gweld hefyd: Tajiks - Cyflwyniad, Lleoliad, Iaith, Llên Gwerin, Crefydd, Gwyliau mawr, Defodau newid byd

16 • CHWARAEON

Rygbi yw'r gamp fwyaf poblogaidd yng Nghymru. Fe’i cyflwynwyd i Gymru tua chanrif yn ôl o Loegr, lle y tarddodd. Mae gemau rhyngwladol, yn enwedig y rhai yn erbyn Lloegr, yn creu ysbryd cenedlaethol gwych. Rhoddir yr un statws iddynt ag y mae Cyfres y Byd neu'r Super Bowl yn yr Unol Daleithiau. Mae pêl-droed (a elwir yn "bêl-droed") a chriced hefyd yn cael eu chwarae'n eang, ac mae rasio cŵn a rasio merlod yn boblogaidd hefyd.

17 • HAMDDEN

Yn eu hamser hamdden, mae Cymry'n mwynhau ffilmiau a theledu. Mae llawer o bobl yn cymryd rhan mewn rhyw fath o greu cerddoriaeth. Mae canu corawl yn arbennig o boblogaidd. Mae dynion yn aml yn treulio llawer o'u horiau hamdden yn cymdeithasu mewn tafarndai (bariau) cymdogaeth. Mae cylchoedd merched gyda chyfarfodydd wythnosol yn gyffredin yng nghefn gwlad Cymru, fel y mae clybiau ffermwyr ifanc. Mewn ardaloedd Cymraeg eu hiaith, mae mudiad ieuenctid Urdd Gobaith Cymru yn trefnu gwersylloedd haf, gwibdeithiau hamdden, a chynyrchiadau cerddorol a dramatig, ac yn cario neges heddwch i ieuenctid y byd. Mae gweithgareddau awyr agored poblogaidd yn cynnwys hela, pysgota, dringo mynyddoedd, merlota, (marchogaeth) golff, nofio, dringo creigiau, a barcuta.

18 • CREFFT A HOBBÏAU

Crefftau traddodiadol fel gof, lliw haul, gwneud clocsiau a gwaith copr.

Christopher Garcia

Mae Christopher Garcia yn awdur ac ymchwilydd profiadol sydd ag angerdd am astudiaethau diwylliannol. Fel awdur y blog poblogaidd, World Culture Encyclopedia, mae’n ymdrechu i rannu ei fewnwelediadau a’i wybodaeth â chynulleidfa fyd-eang. Gyda gradd meistr mewn anthropoleg a phrofiad teithio helaeth, mae Christopher yn dod â phersbectif unigryw i'r byd diwylliannol. O gymhlethdodau bwyd ac iaith i naws celf a chrefydd, mae ei erthyglau yn cynnig safbwyntiau hynod ddiddorol ar fynegiadau amrywiol dynoliaeth. Mae ysgrifennu diddorol ac addysgiadol Christopher wedi cael sylw mewn nifer o gyhoeddiadau, ac mae ei waith wedi denu dilyniant cynyddol o selogion diwylliannol. Boed yn ymchwilio i draddodiadau gwareiddiadau hynafol neu'n archwilio'r tueddiadau diweddaraf mewn globaleiddio, mae Christopher yn ymroddedig i oleuo tapestri cyfoethog diwylliant dynol.