De Corea - Cyflwyniad, Lleoliad, Iaith, Llên Gwerin, Crefydd, Gwyliau mawr, Defodau newid byd

 De Corea - Cyflwyniad, Lleoliad, Iaith, Llên Gwerin, Crefydd, Gwyliau mawr, Defodau newid byd

Christopher Garcia

YNganiad: sowth kaw-REE-uns

LLEOLIAD: Gweriniaeth Corea (De Corea)

POBLOGAETH: 40 miliwn

IAITH: Corëeg

CREFYDD: Bwdhaeth Mahayana; Cristnogaeth (Protestaniaeth a Chatholigiaeth); Ch'ondogyo (cyfuniad o Gristnogaeth a chredoau cyn-Gristnogol brodorol)

1 • CYFLWYNIAD

Mae penrhyn Corea rhwng Tsieina, Japan, a Rwsia. Mae wedi bod yn destun goresgyniadau tramor trwy gydol hanes cofnodedig. Rheolwyd Corea gan y Tsieineaid am rai cannoedd o flynyddoedd yn y canrifoedd cynnar OC. Yn ystod y cyfnod hwn, sefydlodd Tsieina ddylanwad parhaol ar ddiwylliant Corea, yn enwedig trwy ei hiaith.

Ym 1876 agorodd Cytundeb Kanghwa Corea i Japan ac i'r Gorllewin. Ar ôl llawer o ryfeloedd, cymerwyd Korea drosodd gan Japan, a'i rheolodd yn greulon o 1910 i 1945. Yn ystod y cyfnod hwn, cafodd Coreaid eu trin yn ofnadwy gan y Japaneaid. Cafodd merched eu herwgipio a’u defnyddio fel caethweision rhyw, a chafodd llawer o bobl ddiniwed eu llofruddio’n erchyll. Mae llawer o Koreaid yn dal i ddrwgdybio'r Japaneaid oherwydd hyn.

Ar ôl yr Ail Ryfel Byd (1939–45), rhannwyd y penrhyn gan y Sofietiaid a'r Americanwyr. Daeth yr wythfed paralel ar hugain yn llinell sy'n gwahanu'r parthau. Yn y pen draw, roedd y llinell yn gwahanu dwy wlad wahanol: Gogledd Corea a De Corea. Maent wedi ymladd un rhyfel (1950–53) ac wedi bod yn paratoi ar gyfer un arallkimchi wedi'i weini fel dysgl ochr. (Mae rysáit ar gyfer kimchi yn dilyn.) Mae seigiau cyffredin eraill yn cynnwys bulgogi (stribedi o gig eidion wedi'i farinadu), kalbi (asennau byr cig eidion wedi'u marineiddio), a sinsollo (a pryd o gig, pysgod, llysiau, wyau, cnau, a cheuled ffa wedi'u coginio gyda'i gilydd mewn cawl).

Mae Coreaid yn bwyta gyda chopsticks a llwy, yn aml wrth fyrddau bach y gellir eu cwympo y gellir eu symud i unrhyw ystafell yn y tŷ.

13 • ADDYSG

Mae gan Koreaid barch mawr at addysg ac mae 90 y cant o Dde Corea yn llythrennog. Mae addysg am ddim ac yn ofynnol rhwng chwech a deuddeg oed. Mae mwyafrif helaeth y myfyrwyr yn mynd ymlaen i chwe blynedd arall o ysgol ganol ac ysgol uwchradd. Mae disgyblaeth yn llym, ac mae plant yn mynychu'r ysgol bum diwrnod a hanner yr wythnos.

Mae gan Dde Korea dros 200 o sefydliadau addysg uwch, gan gynnwys colegau a phrifysgolion dwy a phedair blynedd. Prifysgol Ewha yw un o brifysgolion merched mwyaf y byd. Y brifysgol gyhoeddus flaenllaw yn Ne Korea yw Prifysgol Genedlaethol Seoul.

Gweld hefyd: Hanes a chysylltiadau diwylliannol - Mescalero Apache

14 • TREFTADAETH DDIWYLLIANNOL

Mae celf Tsieineaidd, Conffiwsiaeth, a Bwdhaeth i gyd wedi cael dylanwad mawr ar y celfyddydau yng Nghorea. Cesglir tua 80,000 o wrthrychau celf yn yr Amgueddfa Genedlaethol. Mae enghreifftiau rhagorol o bensaernïaeth Corea i'w gweld mewn palasau hanesyddol a themlau a phagodas Bwdhaidd.

Mae'r National Classic Music Institute yn hyfforddi eigraddedigion mewn cerddoriaeth Corea draddodiadol. Mae paentio gwerin Corea (min'hwa) yn dal i fod yn boblogaidd. Mae ffurfiau celf y gorllewin wedi bod yn ddylanwadol iawn yn Ne Korea. Mae Cerddorfa Symffoni Genedlaethol Corea a Cherddorfa Symffoni Seoul yn perfformio yn Seoul a Pusan. Mae drama, dawns a lluniau symud gorllewinol hefyd wedi dod yn boblogaidd iawn ymhlith De Corea.

15 • CYFLOGAETH

Mae tua 15 y cant o weithlu De Korea yn cael eu cyflogi mewn amaethyddiaeth, coedwigaeth, a physgota, a 25 y cant mewn gweithgynhyrchu. Mae gwahanol fathau o gyflogaeth y llywodraeth yn cyflenwi'r rhan fwyaf o'r swyddi sy'n weddill yn y wlad.

Yn draddodiadol mae De Coreaid wedi disgwyl cael swyddi am oes. Ym 1997, fodd bynnag, dioddefodd yr economi gwymp aruthrol. Am y tro cyntaf mewn cenhedlaeth mae gweithwyr yn wynebu diswyddiadau enfawr.

16 • CHWARAEON

Mae Koreans yn mwynhau amrywiaeth o chwaraeon sy'n boblogaidd yn rhyngwladol, gan gynnwys pêl fas, pêl-foli, pêl-droed, pêl-fasged, tenis, sglefrio, golff, sgïo, bocsio a nofio. Mae pêl fas yn arbennig o boblogaidd. Mae gan Dde Korea gynghrair pêl fas proffesiynol. Darlledir ei gemau ar y teledu, yn ogystal â chystadlaethau ar lefel coleg ac ysgol uwchradd.

Y gamp draddodiadol Corea fwyaf adnabyddus yw crefft ymladd tae kwon do, a ddysgir gan Corea i bobl ledled y byd fel ffurf boblogaidd o hunan-amddiffyn.

Cynhaliwyd Gemau Olympaidd yr Haf 1988 ynSeoul.

17 • HAMDDEN

Mwynheir y ddau fath traddodiadol Corea o hamdden a hamdden Gorllewinol modern yn Ne Korea. Mae gemau oesol a dawnsfeydd seremonïol yn dal i gael eu perfformio mewn gwyliau ac achlysuron arbennig eraill. Mae'r rhain yn cynnwys dawnsfeydd mwgwd (Kanggangsuwollae) a gêm Chajon Nori (juggernaut), lle mae cyfranogwyr yn reidio mewn cerbydau pren. Hefyd yn boblogaidd mae gemau tynnu rhaff sy'n cynnwys cymaint â chant o bobl.

Gwnewch Farcud Tarian

Deunyddiau

 • pum ffyn bambŵ 2 droedfedd
 • papur cigydd neu bapur cryf arall o leiaf 18 modfedd o led
 • llinyn barcud
 • tâp pacio cryf
 • papur crêp neu fagiau plastig groser ar gyfer ffrydiau

Cyfarwyddiadau

 1. Cross dwy o'r ffyn bambŵ yn y canol i wneud X a'i glymu â chortyn.
 2. Cysylltwch ddwy ochr yr X gyda dwy arall o'r ffyn a chlymwch y pedair cornel. (Bydd siâp yn debyg i awrwydr.)
 3. Clymwch y pumed ffon ar draws top y darian a'i glymu wrth y corneli.
 4. Torrwch ddarn o bapur sydd o leiaf 2 fodfedd yn fwy na'r ffrâm. (Efallai y bydd angen dau ddarn i orchuddio'r ffrâm yn gyfan gwbl.)
 5. Marciwch gylch yng nghanol y papur i adael i'r aer basio trwodd. Rhaid i'r cylch fod yn hanner cyfanswm lled y barcud. (Cylch deuddeg modfedd ar gyfer barcud 24 modfedd o led, er enghraifft.) Torrwch y cylchallan.
 6. Addurnwch y papur barcud gyda'ch enw, dyddiad geni, a dymuniad pob lwc.
 7. Cysylltwch y papur â'r ffrâm drwy lapio'r papur yn daclus o amgylch y ffrâm a'i glymu'n sownd. Mae tâp pacio cryf yn gweithio orau.
 8. Torrwch ffrydwyr o bapur crêp neu fagiau bwyd plastig a'u cysylltu ag ymyl isaf y barcud gan ddefnyddio tâp neu lud.
 9. Gellir lansio'r barcud neu ei hongian ar y wal. (I baratoi ar gyfer lansio, torrwch bedwar darn 18 modfedd o linyn. Clymwch un i bob cornel o'r cit. Clymwch y pedwar pen at ei gilydd, a'u cysylltu â'r llinyn hedfan.)

Plant a oedolion yn mwynhau hedfan barcud. Ar leuad lawn gyntaf y flwyddyn, lansiwyd barcutiaid cartref i ddod â phob lwc ar gyfer y flwyddyn newydd. Byddai pob gwneuthurwr barcud yn ysgrifennu ei enw, dyddiad geni, a dymuniadau pob lwc ar ei farcud, a'i lansio i'r awyr.

Ymysg ffurfiau modern o adloniant, mae teledu yn cael ei fwynhau ledled y wlad. Y tu allan i'r cartref, mae De Koreaid yn mwynhau ymgynnull yn nifer o dai coffi a bariau'r wlad.

Mae offeryn Corea traddodiadol, y kayagum , yn cael ei chwarae gan gerddor sy'n eistedd ar y llawr. Mae'r tannau wedi'u gwneud o sidan dirdro, ac yn mynd trwy'r pontydd ar gorff yr offeryn. Mae Koreans modern yn mwynhau cerddoriaeth y Gorllewin - yn enwedig cerddoriaeth glasurol - ac mae eu gwlad wedi cynhyrchu llawer o berfformwyr gwych. Maent yn arbennig o hoff o ganu.Mae'n gyffredin i Coreaid ganu i'w gilydd mewn ciniawau ac achlysuron cymdeithasol eraill.

18 • CREFFT A HOBBÏAU

Mae casglwyr ledled y byd yn gwerthfawrogi dodrefn Corea cain. Mae crefftwyr Corea hefyd yn adnabyddus am eu cerameg celadon, term sy'n cyfeirio at fath o wydredd gwyrddlas a darddodd yn Tsieina.

19 • PROBLEMAU CYMDEITHASOL

Y pryder cymdeithasol mwyaf enbyd heddiw yw cwymp economi De Corea ym 1997. Disgwylir y bydd yn rhaid i'r cwmnïau enfawr sy'n dominyddu'r economi ddod i ben. oddi ar gannoedd o filoedd o weithwyr.

Yn yr 1980au, dechreuodd niferoedd cynyddol o Koreaid ddefnyddio'r sylwedd anghyfreithlon methamphetamine crisialog, a elwir yn "cyflymder" yn yr Unol Daleithiau. Erbyn diwedd y ddegawd credwyd bod cymaint â 300,000 yn defnyddio'r cyffur. Roedd hyn yn cynnwys llawer o weithwyr cyffredin yn ceisio ymdopi â swyddi pwysau uchel ac oriau gwaith hir.

20 • LLYFRYDDIAETH

Faurot, Jeannette, gol. Chwedlau a Chwedlau o Asia Pacific. Efrog Newydd: Simon a Schuster, 1995.

Gall, Timothy, a Susan Gall, gol. Gwyddoniadur Bydnod y Cenhedloedd. Detroit, Mich.: Gale Research, 1995.

Hoare, James. Korea: Cyflwyniad. Efrog Newydd: Kegan Paul International, 1988.

McNair, Sylvia. Corea. Chicago, Ill.: Gwasg y Plant, 1994.

Oliver, Robert Tarbell. Hanes Pobl Corea yn y Cyfnod Modern: 1800 hyd heddiw. Newark, N.J.: Gwasg Prifysgol Delaware, 1993.

GWEFANNAU

Llysgenhadaeth Corea, Washington, D.C. [Ar-lein] Ar gael //korea.emb.washington.dc.us/ newydd/ffrâm/ , 1998.

Samsung SDS Co, Ltd Corea Insights Kidsight. [Ar-lein] Ar gael http:korea.insights.co.kr/forkid/ , 1998.

byth ers hynny. Mae'r ffin yn un o'r ffiniau arfog trymaf yn y byd. Mae’r Unol Daleithiau wedi cynnal milwyr yn Ne Corea ers tua hanner can mlynedd rhag ofn ymosodiad gan Ogledd Corea. Mae'r ddwy wlad yn dal yn dechnegol mewn rhyfel â'i gilydd. Mae gan lywodraeth De Korea ddeddfwrfa etholedig a changen weithredol gref.

2 • LLEOLIAD

Mae De Korea yn un o'r gwledydd mwyaf poblog yn Asia ac yn y byd. Mae'r boblogaeth dros ddeugain miliwn o bobl, tua dwywaith cymaint â Gogledd Corea. Mae dros ddeg miliwn o bobl - bron i chwarter y boblogaeth gyfan - yn byw yn Seoul, y brifddinas a dinas fwyaf De Korea.

Pobl Corea yw un o'r cenhedloedd ethnig mwyaf homogenaidd yn y byd. Mae hyn yn golygu bod bron pob un o bobl y wlad o'r un ethnigrwydd. Maent bron yn gyfan gwbl yn ddisgynyddion i'r Han, pobl y credir eu bod yn perthyn i Mongoliaid Canolbarth Asia. Nid oes unrhyw leiafrifoedd ethnig arwyddocaol yn Ne Corea.

3 • IAITH

Credir yn gyffredinol fod Corëeg yn perthyn i'r teulu ieithoedd Altaicaidd, ynghyd â Thyrceg, Mongoleg, Japaneeg ac ieithoedd eraill. Hyd at y bymthegfed ganrif, ysgrifennwyd Corëeg gan ddefnyddio cymeriadau Tsieineaidd. Yna, yn 1446, datblygwyd wyddor Corea, o'r enw Han'gul. Mae wedi cael ei ddefnyddio ers hynny.

Rhai geiriau ac ymadroddion Corea cyffredin yw:MYNEGIADAU

>
English Corëeg
sut wyt ti? anhasiyo?
helo yoboseyo
hwyl fawr aniyong ikeseyo
ie ie
na anio
diolch kamsa kamnida


RHIFAU 10> mil
Cymraeg Corëeg
un il
> dau ee
tri sam
pedwar sa
pump o
chwech yuk
> saith oerfel
wyth pal
naw ku
deg sipian
cant paek
chon

4 • LLEOL Gwerin

Mae llên gwerin Corea yn dathlu hirhoedledd dynol a goroesiad pobl Corea. Mae nifer o chwedlau yn ymwneud ag anifeiliaid neu fodau nefol sydd naill ai'n dod yn ddynol neu'n dymuno gwneud hynny. Mae eraill yn dathlu ffigwr y meudwy doeth yn byw bodolaeth syml, ddiarffordd ar ben mynydd. Mae un chwedl yn adrodd sut y daeth nodweddion ffisegol unigryw y locust, morgrug a glas y dorlan i fod â'u nodweddion ffisegol unigryw. Daeth y tri at ei gilydd i gael picnic. I ginio, roedd y locust a glas y dorlan i gyflenwi rhai pysgoda'r morgrugyn oedd i ddarparu'r reis. Cafodd y morgrugyn y reis trwy frathu gwraig oedd yn cario basged o reis ar ei phen. Pan gollyngodd hi'r fasged, fe'i cariodd y morgrugyn i ffwrdd. Eisteddai'r locust ar ddeilen yn arnofio yn y pwll, a chyn bo hir daeth pysgodyn ymlaen a chrychni'r locust a'r ddeilen i fyny. Plymiodd glas y dorlan i lawr a dal y pysgod a'i gludo yn ôl i'r safle picnic. Daeth y locust allan o geg y pysgodyn a dechreuodd longyfarch ei hun ar ddal y pysgod. Hedfanodd glas y dorlan i gynddaredd mawr, gan ddadlau ei fod wedi dal y pysgodyn. Chwarddodd y morgrugyn mor galed nes bod ei ganol yn mynd yn eithaf tenau, yn union fel y mae heddiw. Cydiodd y locust ym myd glas y dorlan ac ni fyddai'n gollwng gafael, fel bod pig glas y dorlan yn tyfu'n hir, yn union fel y mae heddiw. A gwasgodd glas y dorlan ei big hir i lawr ar ben y locust, gan roi'r siâp gwastad sydd arno heddiw am byth. Yn draddodiadol, mae

Koreans wedi defnyddio lluniadau arbennig o'r enw pujok fel swyn yn eu tai ac o'u cwmpas i ddod â lwc iddynt a chadw drygioni i ffwrdd.

5 • CREFYDD

Mae llawer iawn o amrywiaeth ym mywyd crefyddol De Corea. Yn draddodiadol, mae Coreaid wedi cyfuno elfennau o wahanol systemau cred, megis Taoaeth, Conffiwsiaeth, a Bwdhaeth. Heddiw, mae mwyafrif poblogaeth grefyddol De Korea naill ai'n Fwdhaidd (dros 11 miliwn o ddilynwyr) neu'n Gristnogion (mwy na 6 miliwnProtestaniaid a bron i 2 filiwn o Gatholigion).

Mae gan y De Koreaid hefyd lawer o grefyddau mwy newydd sy'n cyfuno Cristnogaeth â chredoau cyn-Gristnogol brodorol. Yr un mwyaf cyffredin yw Ch'ondogyo (y Ffordd Nefol), a sefydlwyd ym 1860.

Gweld hefyd: Hanes a chysylltiadau diwylliannol - y Bahamiaid

6 • GWYLIAU MAWR

Mae'r Flwyddyn Newydd yn un o wyliau pwysicaf De Corea. Neilltuir tri diwrnod ar gyfer dathliadau teuluol. Mae'r rhain yn cynnwys anrhydeddu rhieni a neiniau a theidiau, saethu tanau i ffwrdd i godi ofn ar ysbrydion drwg, a bwyta bwydydd gwyliau. Er bod Dydd Calan yn digwydd yn gyfreithiol ar Ionawr 1, mae llawer o Koreaid yn dal i ddathlu'r Flwyddyn Newydd lleuad draddodiadol, sydd fel arfer yn digwydd ym mis Chwefror.

Mae pen-blwydd y Bwdha (fel arfer yn gynnar ym mis Mai) yn wyliau pwysig i Fwdhyddion Corea. Maen nhw'n hongian llusernau yng nghyrtiau temlau Bwdhaidd ledled y wlad. Yna mae'r llusernau hyn yn cael eu cludo trwy'r strydoedd mewn gorymdeithiau gyda'r nos.

Mae Tano, a gynhelir ddechrau mis Mehefin, yn wyliau mawr mewn ardaloedd gwledig. Dyma'r amser traddodiadol i weddïo am gynhaeaf da. Mae'n cael ei ddathlu gydag amrywiaeth o gemau a chystadlaethau, gan gynnwys gemau reslo i ddynion a chystadlaethau siglo i ferched. Gelwir y gwyliau hefyd yn Ddiwrnod Swing.

Mae gwyliau cenedlaethol eraill yn cynnwys Diwrnod Symud Annibyniaeth (Mawrth 1), Diwrnod Arbor (Ebrill 5), Diwrnod y Plant (Mai 5), Diwrnod Coffa (Mehefin 6), Diwrnod y Cyfansoddiad (Gorffennaf 17),Diwrnod Rhyddhad (Awst 15), Diwrnod Sylfaen Cenedlaethol (Hydref 3), a Nadolig (Rhagfyr 25).

7 • DEFNYDDIAU TAITH

Yn draddodiadol, trefnid priodasau Corea, yn enwedig ymhlith y cyfoethog a'r pwerus. Heddiw, fodd bynnag, mae poblogrwydd priodasau trefniadol, yn enwedig mewn ardaloedd trefol, wedi dirywio, er bod llawer o Koreaid yn dal i ddilyn yr arfer mewn ffurf wedi'i haddasu. Mae rhieni a pherthnasau eraill yn lleoli darpar bartneriaid priodas, ond y bobl ifanc sydd â'r gair olaf wrth gymeradwyo eu dewisiadau. Ymhlith y dosbarthiadau uwch trefol, mae gwasanaethau paru lled-broffesiynol â chyflog uchel hefyd yn dod yn fwyfwy poblogaidd.

Mae addoli hynafiaid yn chwarae rhan amlwg yng nghred gwerin Corea. Mae'r system hon yn ystyried marwolaeth fel defod symud i gyflwr newydd yn hytrach na diweddglo. Mae cysyniadau Cristnogol, Bwdhaidd a Conffiwsaidd hefyd yn effeithio ar agweddau Corea tuag at farwolaeth.

8 • PERTHYNAS

Mae parch at rieni, ac at henuriaid yn gyffredinol, yn werth canolog i Gorea. Mae rheolau manwl a chywrain yn llywodraethu lleferydd a gweithredoedd rhywun ym mhresenoldeb pobl hŷn. Fodd bynnag, mae'r rheolau hyn yn cael eu dilyn yn llai caeth nawr nag yn y gorffennol.

Hyd yn oed pan nad ydynt ym mhresenoldeb eu henuriaid, mae'r Koreaid yn gyffredinol yn gwrtais iawn ac yn amyneddgar iawn. Mae moesau priodol yn gwahardd arddangosiadau cryf o hapusrwydd, trallod, neu ddicter.

Pan fyddwch gartref,Mae Koreans yn draddodiadol yn eistedd ar y llawr, er bod cadeiriau heddiw yn gyffredin. Yr ystum mwyaf ffurfiol a chwrtais wrth eistedd ar y llawr yw penlinio gyda'ch cefn yn cael ei gadw'n syth a'ch pwysau ar beli'r ddwy droed.

9 • AMODAU BYW

Mae'r rhan fwyaf o Dde Koreaid mewn ardaloedd trefol yn byw mewn anheddau aml-lawr, aml-lawr. Mae'r rhan fwyaf o gartrefi wedi'u hadeiladu o goncrit. Yn gyffredinol, mae tai yn cael eu hadeiladu'n isel, gydag ystafelloedd bach. Er mwyn cadw'r oerfel allan, ychydig o ddrysau a ffenestri sydd.

Mae gan y Coreaid system wresogi unigryw o'r enw ondal . Mae gwres yn cael ei gludo trwy bibellau sydd wedi'u gosod o dan y lloriau. Mae hyn wedi'i anelu at yr arferiad Corea traddodiadol o eistedd a chysgu ar fatiau neu glustogau ar y llawr.

Mae gofal iechyd yng Nghorea wedi gwella'n sylweddol ers y 1950au. Mae disgwyliad oes cyfartalog wedi codi o bum deg tri i saith deg un o flynyddoedd. Mae achosion marwolaeth traddodiadol, megis twbercwlosis a niwmonia, wedi'u disodli gan amodau sy'n fwy nodweddiadol o gymdeithasau diwydiannol, megis canser, clefyd y galon, a strôc.

10 • BYWYD TEULUOL

Mae cartref nodweddiadol De Corea yn cynnwys teulu niwclear gyda dau o blant. Mae plant ifanc yn cael eu meithrin a'u mwynhau. Mae parch at eich rhieni - a'ch henuriaid, yn gyffredinol - yn werth canolog ym mywyd Corea. Mae tadau yn enwedig yn arfer llawer iawn o awdurdod ar eu meibion. Er nad oedd ysgariadoddef yn y gorffennol, heddiw mae wedi dod yn eithaf cyffredin.

11 • DILLAD

Mae'r rhan fwyaf o Dde Corea yn gwisgo dillad gorllewinol modern y rhan fwyaf o'r amser. Yn hanesyddol, roedd pobl yn gwisgo dillad mewn lliwiau a oedd yn adlewyrchu eu dosbarth cymdeithasol. Roedd brenhinoedd a brenhinoedd eraill yn gwisgo melyn, ond nododd pobl gyffredin eu gwyleidd-dra trwy wisgo gwyn yn bennaf.

Gwisg dau ddarn ar gyfer dynion a merched yw'r wisg draddodiadol neu'r hanbok. Roedd merched yn gwisgo chogori, neu dop byr, gyda llewys hir, hirsgwar. I gyd-fynd â hyn roedd sgert ch'ima, neu lapio, wedi'i gwneud o ddarn mawr, hirsgwar o ffabrig gyda sashes hir ynghlwm wrth y sgert i ffurfio band gwasg. Yn draddodiadol, roedd y sgert wedi'i chlymu'n uchel o amgylch y frest, ychydig o dan y breichiau. Byddai merched yn cario babanod a phlant bach mewn cho'ne, petryal mawr o ffabrig cwiltiog gyda dwy ffrâm hir. Mae'r ch'one wedi'i lapio o amgylch y babi ar gefn y fam ac mae'r fframiau wedi'u clymu'n ddiogel o amgylch corff y fam.

Y wisg draddodiadol ar gyfer dynion Corea oedd top chogori tebyg i'r un a wisgwyd gan ferched. Mae pants rhydd, a elwir yn paji, yn cyd-fynd â'r chogori. Roedd yn well gan ddynion oedd yn marchogaeth ceffylau i hela paji gyda choesau cul, ond paji mwy llacach oedd yn well ganddynt eistedd ar y llawr gartref.

Rysáit

Kimchi

Rhaid i Kimchi eplesu am o leiaf ddau ddiwrnod i ddatblygu eiblas llawn.

Cynhwysion

 • 1 cwpan o bresych wedi'i dorri'n fras
 • 1 cwpan moron wedi'i sleisio'n fân
 • 1 cwpan blodfresych o flodfresych, wedi'u gwahanu
 • 2 lwy fwrdd o halen
 • 2 winwnsyn gwyrdd, wedi'u sleisio'n fân
 • 3 ewin garlleg, wedi'i dorri'n fân, neu 1 llwy de o ronynnau garlleg
 • 1 llwy de o bupur coch wedi'i falu
 • 1 llwy de o sinsir ffres wedi'i gratio'n fân neu ½ llwy de sinsir mâl

Cyfarwyddiadau

 1. Cyfunwch fresych, moron, a blodfresych mewn colandr a'u taenellu â halen. Taflwch yn ysgafn a gosodwch yn y sinc am tua awr a gadewch iddo ddraenio.
 2. Rinsiwch â dŵr oer, draeniwch yn dda, a rhowch mewn powlen o faint canolig.
 3. Ychwanegwch winwns, garlleg, pupur coch, a sinsir. Cymysgwch yn drylwyr.
 4. Gorchuddiwch a rhowch yn yr oergell am o leiaf ddau ddiwrnod, gan droi'n aml.

Yn cynhyrchu tua phedwar cwpan.

Ar eu pen-blwydd cyntaf, mae plant Corea yn gwisgo dillad llachar. Mae eu gwisg yn aml yn cynnwys sanau cwiltiog gyda phompons coch llachar ar flaenau'u traed.

12 • BWYD

Y pryd cenedlaethol Corea yw kimchi, cymysgedd sbeislyd, wedi'i biclo wedi'i biclo, a'i brif gynhwysyn yw bresych. Mae'n cael ei baratoi mewn symiau mawr yn y cwymp gan deuluoedd ledled Corea a'i adael i eplesu am sawl wythnos mewn jariau mawr wedi'u claddu yn y ddaear.

Mae pryd Corea nodweddiadol yn cynnwys cawl, reis wedi'i weini â grawn neu ffa, a

Christopher Garcia

Mae Christopher Garcia yn awdur ac ymchwilydd profiadol sydd ag angerdd am astudiaethau diwylliannol. Fel awdur y blog poblogaidd, World Culture Encyclopedia, mae’n ymdrechu i rannu ei fewnwelediadau a’i wybodaeth â chynulleidfa fyd-eang. Gyda gradd meistr mewn anthropoleg a phrofiad teithio helaeth, mae Christopher yn dod â phersbectif unigryw i'r byd diwylliannol. O gymhlethdodau bwyd ac iaith i naws celf a chrefydd, mae ei erthyglau yn cynnig safbwyntiau hynod ddiddorol ar fynegiadau amrywiol dynoliaeth. Mae ysgrifennu diddorol ac addysgiadol Christopher wedi cael sylw mewn nifer o gyhoeddiadau, ac mae ei waith wedi denu dilyniant cynyddol o selogion diwylliannol. Boed yn ymchwilio i draddodiadau gwareiddiadau hynafol neu'n archwilio'r tueddiadau diweddaraf mewn globaleiddio, mae Christopher yn ymroddedig i oleuo tapestri cyfoethog diwylliant dynol.