Diwylliant Azerbaijan - hanes, pobl, traddodiadau, menywod, credoau, bwyd, arferion, teulu, cymdeithasol

 Diwylliant Azerbaijan - hanes, pobl, traddodiadau, menywod, credoau, bwyd, arferion, teulu, cymdeithasol

Christopher Garcia

Enw Diwylliant

Aserbaijaneg, Aseri

Enwau Amgen

Azerbaijani Turkish, Aseri Turkish. Mae enw'r wlad hefyd wedi'i ysgrifennu Azerbaidzhan, Azerbaydzhan, Adharbadjan, ac Azarbaydjan mewn ffynonellau hŷn fel trawslythreniad o'r Rwsieg. O dan Ymerodraeth Rwsia, roedd Azerbaijanis yn cael eu hadnabod gyda'i gilydd fel Tatariaid a/neu Fwslemiaid, ynghyd â gweddill y boblogaeth Dyrcig yn yr ardal honno.

Cyfeiriadedd

Adnabod. Dyfynnir dwy ddamcaniaeth am eirdarddiad yr enw "Azerbaijan": Yn gyntaf, mae "gwlad tân" ( azer , sy'n golygu "tân," yn cyfeirio at losgi naturiol dyddodion olew arwyneb. neu i'r tanau olew mewn temlau o'r grefydd Zoroastrian); yn ail, Mae Atropaten yn enw hynafol ar y rhanbarth (roedd Atropat yn llywodraethwr Alecsander Fawr yn y bedwaredd ganrif C.C. ). Defnyddiwyd yr enw lle i ddynodi'r trigolion ers diwedd y 1930au , yn ystod y cyfnod Sofietaidd . Roedd rhan ogleddol Azerbaijan hanesyddol yn rhan o'r hen Undeb Sofietaidd tan 1991, tra bod y rhan ddeheuol yn Iran. Datblygodd y ddau Azerbaijan o dan ddylanwad gwahanol systemau gwleidyddol, diwylliannau, ac ieithoedd, ond mae cysylltiadau'n cael eu hailsefydlu.

Lleoliad a Daearyddiaeth. Mae Gweriniaeth Azerbaijan yn cwmpasu ardal o 33,891 milltir sgwâr (86,600 cilomedr sgwâr). Mae'n cynnwys rhanbarth Nagorno-Karabakh y mae anghydfod yn ei gylch,y gweithredoedd ymosodol gwaethaf yn erbyn sifiliaid Aseri. Cafodd Azeris a oedd yn byw yn nhiriogaeth Nagorno-Karabakh eu gyrru allan yn ystod y rhyfel. Maent bellach ymhlith y ffoaduriaid a phobl sydd wedi'u dadleoli yn Azerbaijan ac yn gwneud y gwrthdaro ag Armenia yn weladwy. Y Lezgis a

Carpedi ar werth o flaen adeilad yn Baku. Mae gwehyddu carped traddodiadol yn elfen fawr o fasnach Azerbaijani. Gwnaeth Talysh hefyd alw am ymreolaeth, ond er gwaethaf peth aflonyddwch, ni arweiniodd hyn at wrthdaro helaeth. Mae Azeris yn Iran wedi bod yn destun polisïau cymathu a orfodir yn llym. Er bod agor y ffiniau wedi meithrin perthnasoedd economaidd a diwylliannol rhwng y ddau Azerbaijan, nid oes gan Azeris Iran lawer o ymreolaeth ddiwylliannol.

Trefoli, Pensaernïaeth, a Defnyddio Gofod

Mae amryw o anheddau mewn gwahanol ranbarthau. Yn draddodiadol, roedd pobl mewn trefi yn byw mewn chwarteri ( mahallas ) a ddatblygodd ar hyd llinellau ethnig. Mabwysiadodd Azerbaijan modern yr arddull Sofietaidd o bensaernïaeth; fodd bynnag, mae Baku yn cadw Tŵr Morwynol a hen dref wedi'i chroesi â strydoedd cul yn ogystal ag enghreifftiau o gymysgedd o arddulliau Ewropeaidd mewn adeiladau sy'n dyddio'n ôl i ddechrau'r ugeinfed ganrif. Adeiladwyd yr adeiladau hyn fel arfer gydag arian gan y diwydiant olew.

Mae adeiladau llywodraeth y cyfnod Sofietaidd yn fawr ac yn gadarn heb unrhyw addurniadau. PreswylCyfeirir at gyfadeiladau a adeiladwyd yn y cyfnod hwnnw fel "pensaernïaeth matchbox" oherwydd eu cymeriad plaen a dienw. Mae gofod cyhoeddus mewn ffeiriau a siopau yn orlawn, ac mae pobl yn sefyll yn agos at ei gilydd mewn llinellau.

Bwyd a'r Economi

Bwyd mewn Bywyd Dyddiol. Mae gwahaniaethau rhanbarthol o ran dewis a pharatoi bwyd o ganlyniad i argaeledd cynhyrchion amaethyddol ac aelodaeth mewn gwahanol grwpiau ethnig. Cymysgedd o gig a llysiau a gwahanol fathau o fara gwyn yw'r prif fwydydd. Mewn ardaloedd gwledig, mae traddodiad o bobi bara gwyn gwastad ( churek , lavash , tandyr ). Mae Kufte bozbash (cig a thatws mewn saws tenau) yn bryd poblogaidd. Mae dail pupur a grawnwin wedi'u llenwi a chawl hefyd yn rhan o brydau dyddiol. Mae gwahanol fathau o berlysiau gwyrdd, gan gynnwys coriander, persli, dil, a shibwns, yn cael eu gweini yn ystod prydau bwyd fel garnais ac fel salad. Nid yw porc yn boblogaidd oherwydd rheolau dietegol Islamaidd, ond cafodd ei fwyta mewn selsig yn ystod y cyfnod Sofietaidd. Mae'r cawl borsch a seigiau Rwsiaidd eraill hefyd yn rhan o'r bwyd. Mae bwytai yn cynnig llawer o fathau o gebabs ac, yn Baku, bwyd cynyddol ryngwladol. Mae gan rai bwytai yn adeiladau hanesyddol Baku ystafelloedd bach ar gyfer teuluoedd a grwpiau preifat.

Tollau Bwyd ar Achlysuron Seremonïol. Pulov (reis wedi'i stemio) wedi'i addurno â bricyll a rhesins yw

Marchnad ffrwythau sych yn Baku. pryd mawr mewn dathliadau defodol. Mae'n cael ei fwyta ochr yn ochr â chig, cnau castan wedi'u ffrio, a winwns. Yn ystod gwyliau Novruz , caiff gwenith ei ffrio â rhesins a chnau ( gavurga ). Mae pob cartref i fod i gael saith math o gnau ar hambwrdd. Mae melysion fel paklava (crwst haenog denau siâp diemwnt wedi'i lenwi â chnau a siwgr) a shakarbura (pei o does tenau wedi'i lenwi â chnau a siwgr) yn rhan anhepgor o'r dathliadau . Mewn priodasau, mae alcohol a diodydd melys di-alcohol yn cyd-fynd â pulov a chebabs amrywiol ( shyra ). Mewn angladdau, y prif gwrs fel arfer yw pulov a chig, wedi'i weini â shyra ac yna te.

Economi Sylfaenol. Mae gan Azerbaijan botensial amaethyddol a diwydiannol cyfoethog yn ogystal â chronfeydd olew helaeth. Fodd bynnag, mae'r economi yn ddibynnol iawn ar fasnach dramor. Ar ddiwedd y 1980au a'r 1990au gwelwyd masnach ddwys â Rwsia a gwledydd eraill yng Nghymanwlad y Gwladwriaethau Annibynnol. Mae Twrci ac Iran wedi dechrau bod yn bartneriaid masnach pwysig. Mae tua thraean o'r boblogaeth yn cael eu cyflogi mewn amaethyddiaeth (gan gynhyrchu hanner gofynion bwyd y boblogaeth); fodd bynnag, gyda 70 y cant o dir amaethyddol yn dibynnu ar systemau dyfrhau sydd wedi'u datblygu'n waelac o ganlyniad i oedi yn y broses breifateiddio, mae amaethyddiaeth yn dal yn aneffeithlon ac nid yw'n cyfrannu'n fawr at yr economi. Tyfodd pobl mewn ardaloedd gwledig ffrwythau a llysiau mewn gerddi preifat bach i'w cynnal a'u gwerthu yn ystod y cyfnod Sofietaidd. Y prif gnydau amaethyddol yw cotwm, tybaco, grawnwin, blodau'r haul, te, pomgranadau, a ffrwythau sitrws; cynhyrchir llysiau, olewydd, gwenith, haidd, a reis hefyd. Gwartheg, geifr a defaid yw prif ffynonellau cig a chynnyrch llaeth. Cynhyrchir pysgod, yn enwedig sturgeon a caviar du, yn rhanbarth y Môr Du, ond mae llygredd difrifol wedi gwanhau'r sector hwn.

Daliadaeth Tir ac Eiddo. Yn y cyfnod Sofietaidd, nid oedd unrhyw dir preifat o ganlyniad i bresenoldeb ffermydd cyfunol sy'n eiddo i'r wladwriaeth. Fel rhan o'r newid cyffredinol i economi marchnad, mae deddfau preifateiddio ar gyfer tir wedi'u cyflwyno. Mae tai a fflatiau hefyd yn cael eu trosglwyddo i berchnogaeth breifat.

Gweithgareddau Masnachol. Mae traddodiad gwehyddu carped cryf yn ogystal â gweithgynhyrchu traddodiadol gemwaith, cynhyrchion copr, a sidan. Mae nwyddau mawr eraill sydd ar werth yn cynnwys moduron trydan, ceblau, cyflyrwyr aer cartref, ac oergelloedd.

Diwydiannau Mawr. Petroliwm a nwy naturiol, petrocemegion (e.e., rwber a theiars), cemegau (e.e., asid sylffwrig, a soda costig), olewmireinio, meteleg fferrus ac anfferrus, deunyddiau adeiladu, ac offer electrotechnegol yw'r diwydiannau trwm sy'n gwneud y cyfraniad mwyaf at y cynnyrch cenedlaethol crynswth. Mae diwydiant ysgafn yn cael ei ddominyddu gan gynhyrchu tecstilau synthetig a naturiol, prosesu bwyd (menyn, caws, canio, gwneud gwin), cynhyrchu sidan, lledr, dodrefn, a glanhau gwlân.

Masnach. Mae gwledydd eraill yng Nghymanwlad y Gwladwriaethau Annibynnol, gwledydd Gorllewin Ewrop, Twrci ac Iran yn bartneriaid allforio a mewnforio. Olew, nwy, cemegau, offer maes olew, tecstilau a chotwm yw'r prif allforion, tra mai peiriannau, nwyddau defnyddwyr, bwydydd a thecstilau yw'r prif fewnforion.

Haeniad Cymdeithasol

Dosbarthiadau a Chastau. Collodd dosbarth masnach trefol a bourgeoisie diwydiannol y cyfnod cyn-Sofietaidd eu cyfoeth o dan yr Undeb Sofietaidd. Roedd y dosbarth gweithiol yn y dinasoedd fel arfer yn cadw cysylltiadau gwledig. Y maen prawf haeniad cymdeithasol mwyaf arwyddocaol yw cefndir trefol yn erbyn gwledig, er bod y cyfleoedd addysgol ac egwyddorion cydraddoldeb a gyflwynwyd yn y cyfnod Sofietaidd wedi newid y patrwm hwn i raddau. Gweithwyr coler wen drefol oedd Rwsiaid, Iddewon ac Armeniaid yn bennaf. Ar gyfer Azerbaijanis,

Mae gweithwyr ar ddril alltraeth ym Môr Caspia yn datgymalu pibell ddrilio. addysg a theulucefndir yn hanfodol i statws cymdeithasol drwy gydol y cyfnod cyn ac ar ôl Sofietaidd. Roedd swyddi uwch yn strwythurau'r llywodraeth yn darparu pŵer gwleidyddol a oedd yn cyd-fynd â phŵer economaidd yn ystod y cyfnod Sofietaidd. Ar ôl diddymu'r Undeb Sofietaidd, daeth cyfoeth yn faen prawf pwysicach ar gyfer parch a grym. Bellach gellir ystyried ffoaduriaid a phobl sydd wedi'u dadleoli sydd â chefndir gwledig fel yr isddosbarth newydd.

Symbolau Haeniad Cymdeithasol. Fel yn y cyfnod sosialaidd, fel arfer mae gan wisg y Gorllewin a moesau trefol statws uwch nag sydd gan yr arddull wledig. Yn ystod y cyfnod Sofietaidd, edrychwyd i lawr ar y rhai oedd yn siarad Rwsieg ag acen Aseri, gan fod hyn fel arfer yn awgrymu eu bod yn dod o ardal wledig neu wedi mynd i ysgol Aseri. Mewn cyferbyniad, heddiw mae gwerth uchel i'r gallu i siarad "llenyddol" Aseri, gan ei fod yn cyfeirio at deulu dysgedig nad yw wedi colli ei hunaniaeth Aseri.

Bywyd Gwleidyddol

Llywodraeth. Yn ôl y cyfansoddiad, mae Azerbaijan yn weriniaeth unedol ddemocrataidd, seciwlar. Mae pŵer deddfwriaethol yn cael ei weithredu gan y senedd, Milli Mejlis (Cynulliad Cenedlaethol; mae 125 o ddirprwyon yn cael eu hethol yn uniongyrchol o dan system etholiadol mwyafrifol a chyfrannol am dymor o bum mlynedd, yn fwyaf diweddar 1995-2000). Rhoddir pŵer gweithredol i lywydd a etholir trwy bleidlais boblogaidd uniongyrchol am bum mlynedd. Y presennolbydd tymor yr arlywydd Heydar Aliyev yn dod i ben ym mis Hydref 2003. Mae Cabinet y Gweinidogion yn cael ei arwain gan y prif weinidog. Yn weinyddol, mae'r weriniaeth wedi'i rhannu'n chwe deg pump o ranbarthau, ac mae un ar ddeg o ddinasoedd.

Arweinyddiaeth a Swyddogion Gwleidyddol. Ers diwedd y 1980au, mae cynnwrf cymdeithasol a gwrthwynebiad i'r system bresennol a'i harweinwyr wedi dylanwadu'n gryf ar gyrhaeddiad swyddi arwain. Fodd bynnag, mae'r rhwydwaith sy'n seiliedig ar berthnasau a chefndir rhanbarthol yn chwarae rhan bwysig wrth sefydlu cynghreiriau gwleidyddol. Mae'r system o greu buddion i'r ddwy ochr trwy undod â phobl â diddordebau cyffredin yn parhau.

Yn gyffredinol, mae arweinwyr gwleidyddol yn cymryd a/neu yn rolau priodol a ddisgrifir mewn termau teuluol, megis mab, brawd, tad, neu fam y genedl. Mae gwrywod ifanc wedi bod yn ffynhonnell cefnogaeth i'r wrthblaid ac i ddeiliaid pwerau. Roedd delfrydau dyniaeth trwy ddewrder ac undod yn effeithiol wrth sicrhau cefnogaeth boblogaidd i wahanol arweinwyr yn yr 1980au. Mae carisma personol yn chwarae rhan bwysig, ac mae gwleidyddiaeth yn cael ei dilyn ar lefel bersonol. Mae tua deugain wedi cofrestru'n swyddogol

Dau fugail ifanc. Mae gwartheg, geifr, a defaid yn gynnyrch amaethyddol mawr. partïon. Y symudiad mwyaf tuag at ddiwedd y cyfnod Sofietaidd oedd Ffrynt Poblogaidd Azerbaijani (APF), a sefydlwyd gandeallusion o'r Academi Gwyddorau yn Baku; sefydlodd aelodau'r APF sawl plaid arall yn ddiweddarach. Daeth cadeirydd yr APF yn llywydd yn 1992 ond cafodd ei ddymchwel ym 1993. Ar hyn o bryd, mae gan yr APF adenydd cenedlaetholgar a democrataidd. Mae gan Blaid Musavat (Cydraddoldeb) gefnogaeth rhai deallusion ac mae'n cefnogi diwygiadau democrataidd, mae'r Blaid Annibyniaeth Genedlaethol yn cefnogi diwygiadau marchnad a llywodraeth awdurdodaidd, ac mae'r Blaid Ddemocrataidd Gymdeithasol yn ffafrio ymreolaeth ddiwylliannol lleiafrifoedd cenedlaethol a diwylliannol a democrateiddio. Mae'r pleidiau hyn i gyd yn gwrthwynebu Plaid Azerbaijan Newydd yr Arlywydd Heydar Aliyev oherwydd y mesurau annemocrataidd a gymerwyd yn erbyn eu haelodau ac yn y wlad yn gyffredinol. Y prif bleidiau eraill yw Plaid Ryddfrydol Azerbaijan, Plaid Ddemocrataidd Azerbaijan, a Phlaid Annibyniaeth Ddemocrataidd Azerbaijan.

Problemau Cymdeithasol a Rheolaeth. Yn ôl y cyfansoddiad, mae'r farnwriaeth yn arfer grym yn gwbl annibynnol. Mae hawliau dinasyddion yn cael eu gwarantu gan y cyfansoddiad. Fodd bynnag, o ganlyniad i ansicrwydd y cyfnod trosiannol presennol, etifeddiaeth y system farnwrol Sofietaidd, a'r mesurau awdurdodol a gymerwyd gan ddeiliaid pŵer, mae gweithredu rheolau cyfreithiol yn ymarferol yn ffynhonnell tensiwn. Mae hyn yn golygu y gall organau'r wladwriaeth dorri'r gyfraith trwy gyflawni gweithredoedd megis etholiadtwyll, sensoriaeth, a chadw protestwyr. O ystyried nifer yr achosion o droseddau coler wen sy'n effeithio ar fuddsoddiadau, cronfeydd cynilo, a sefydliadau ariannol, mae'r nifer fawr o ffoaduriaid a phobl sydd wedi'u dadleoli ag adnoddau cyfyngedig wedi arwain at amrywiol drafodion busnes anghyfreithlon. Er enghraifft, yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gwelwyd llawer o fasnachu cyffuriau yn Rwsia a smyglo amrywiol nwyddau a deunyddiau. Er gwaethaf gwelliannau, nid oes gan bobl fawr o ffydd y byddant yn cael treial teg neu driniaeth onest oni bai eu bod yn perthyn i'r cylchoedd cywir. Defnyddir y syniadau o gywilydd ac anrhydedd wrth werthuso ac felly rheoli gweithredoedd pobl. Mae barn teulu a chymuned yn gosod cyfyngiadau ar weithredoedd, ond mae hyn hefyd yn arwain at ddelio cudd.

Gweithgarwch Milwrol. Mae gan Azerbaijan fyddin, llynges a llu awyr. Rhoddodd gwariant amddiffyn ar gyfer gwrthdaro Nagorno-Karabakh faich sylweddol ar y gyllideb genedlaethol. Roedd y ffigurau swyddogol ar gyfer gwariant amddiffyn tua $132 miliwn ym 1994.

Rhaglenni Lles Cymdeithasol a Newid

Mae cyfreithiau sy'n darparu ar gyfer nawdd cymdeithasol i'r anabl, pensiynau, isafswm cyflog gwarantedig, iawndal am teuluoedd incwm isel gyda phlant, grantiau i fyfyrwyr, a buddion i gyn-filwyr rhyfel a phobl anabl (e.e. prisiau gostyngol ar drafnidiaeth gyhoeddus ac ati). Fodd bynnag, mae lefel y buddion cymdeithasol yn isel iawn. Cenedlaethol amae sefydliadau anllywodraethol rhyngwladol (NGOs) yn ymwneud â gwaith cymorth ar gyfer pobl sydd wedi'u dadleoli, yn enwedig plant.

Sefydliadau Anllywodraethol a Chymdeithasau Eraill

Mae’r rhan fwyaf o gyrff anllywodraethol yn canolbwyntio ar elusennau, yn bennaf ar gyfer pobl sydd wedi’u dadleoli a ffoaduriaid ac yn canolbwyntio ar hawliau dynol, materion lleiafrifol, a phroblemau menywod (e.e., Canolfan Hawliau Dynol Azerbaijan a'r Gymdeithas er Amddiffyn Hawliau Menywod Azerbaijan). Yn dibynnu ar eu harbenigeddau, mae'r sefydliadau hyn yn casglu gwybodaeth ac yn ceisio cydweithredu â sefydliadau rhyngwladol i gefnogi pobl yn ariannol, yn wleidyddol ac yn gymdeithasol.

Rhyw Rolau a Statwsau

Is-adran Llafur yn ôl Rhyw. Roedd llawer o fenywod yn cael eu cyflogi y tu allan i'r cartref o ganlyniad i bolisïau Sofietaidd, ond yn draddodiadol maent wedi chwarae rôl eilradd wrth gefnogi'r teulu yn economaidd. Ystyrir mai dynion yw'r prif enillwyr bara. Nid oes unrhyw gyfyngiadau ar gyfranogiad menywod mewn bywyd cyhoeddus, ac mae menywod yn weithgar mewn gwleidyddiaeth yn y gwrthbleidiau a’r pleidiau sy’n rheoli. Fodd bynnag, mae eu nifer yn gyfyngedig. Mae cyfranogiad menywod gwledig mewn bywyd cyhoeddus yn llai cyffredin.

Statws Cymharol Menywod a Dynion. Gydag ychydig eithriadau, mae gan fenywod pwerus yn gymdeithasol ac yn wleidyddol ar y lefelau uchaf gefnogwyr gwrywaidd sy'n eu helpu i gynnal eu safleoedd. Er bod cyflawniad proffesiynol yn cael ei annog, merchedy mae Armeniaid yn byw ynddi yn bennaf, a Gweriniaeth Ymreolaethol Nakhchivan anghydgyffwrdd, sydd wedi'i gwahanu oddi wrth Azerbaijan gan diriogaeth Armenia. Mae Nakhchivan yn ffinio ar Iran a Thwrci i'r de a'r de-orllewin. Mae Azerbaijan ar lan orllewinol Môr Caspia. I'r gogledd mae'n ffinio â Ffederasiwn Rwsia , yng ngogledd-orllewin Georgia , yng ngorllewin Armenia , ac yn ne Iran . Mae hanner y wlad wedi'i gorchuddio gan fynyddoedd. Mae wyth o afonydd mawr yn llifo i lawr o'r amrediadau Cawcasws i iseldir Kura-Araz. Mae'r hinsawdd yn sych ac yn semiarid yn y steppes yn y rhannau canol a dwyreiniol, yn is-drofannol yn y de-ddwyrain, yn oer yn y mynyddoedd uchel yn y gogledd, ac yn dymherus ar arfordir Caspia. Mae'r brifddinas, Baku, ar benrhyn Apsheron ar y Caspian ac mae ganddo'r porthladd mwyaf.

Demograffeg. Amcangyfrifir bod poblogaeth Gweriniaeth Azerbaijan yn 7,855,576 (Gorffennaf 1998). Yn ôl cyfrifiad 1989, roedd Azeris yn cyfrif am 82.7 y cant o'r boblogaeth, ond mae'r nifer hwnnw wedi cynyddu i tua 90 y cant o ganlyniad i gyfradd genedigaethau uchel ac allfudo pobl nad ydynt yn Azeris. Gyrrwyd poblogaeth Azerbaijan Nagorno-Karabakh a nifer fawr o Azeris (tua 200,000) a oedd wedi bod yn byw yn Armenia i Azerbaijan ar ddiwedd y 1980au a dechrau'r 1990au. Mae tua miliwn o ffoaduriaid a phobl wedi'u dadleoli yn gyfan gwbl. Credir bodyn cael eu parchu fwyaf am eu rôl fel mamau. Mae merched mewn ardaloedd gwledig fel arfer yn rheoli trefniadaeth bywyd domestig a defodol. Mae lefel uwch o wahanu rhwng gweithgareddau benywaidd a gwrywaidd a rhwng y mannau cymdeithasol lle maent yn ymgynnull.

Priodas, Teulu, a Pherthynas

Priodas. Hyd yn oed mewn ardaloedd gwledig, trefnir priodasau fwyfwy yn unol â dymuniadau'r partneriaid. Mewn rhai achosion, efallai na fydd gan ferched mewn ardaloedd gwledig yr hawl i wrthwynebu ymgeisydd a ddewisir gan eu rhieni; nid yw'n anarferol ychwaith i rieni anghymeradwyo'r partner a ddewiswyd. Prin iawn oedd priodasau rhwng merched Aseri a rhai nad oeddent yn Fwslimiaid nad oeddent yn Aseriaid (Rwsiaid, Armeniaid) yn y cyfnod Sofietaidd, ond mae'n debyg bod gan y Gorllewin nad oedd yn Fwslimiaid statws gwahanol erbyn hyn. Mewn cyferbyniad, gallai dynion briodi Rwsiaid ac Armeniaid yn haws. Mae dynion a merched yn priodi i gael plant a magu teulu, ond mae diogelwch economaidd yn bryder pwysig arall i fenywod. Yn ogystal â'r seremoni priodas sifil, mae rhai cyplau bellach yn mynd i fosg i briodi yn ôl cyfraith Islamaidd.

Uned Ddomestig. Mae'r uned aelwyd sylfaenol naill ai'n deulu niwclear neu'n gyfuniad o ddwy genhedlaeth mewn un cartref (tueddiad patrileol). Mewn ardaloedd trefol, yn bennaf o ganlyniad i anawsterau economaidd, mae newydd-ddyfodiaid yn byw gyda rhieni'r dyn neu, os oes angen, rhieni'r fenyw. Mae pennaethyr aelwyd fel arfer yw'r dyn hynaf yn y teulu, er bod hen wragedd yn ddylanwadol wrth wneud penderfyniadau. Mewn ardaloedd gwledig, mae’n bosibl i deulu estynedig fyw mewn un lloc neu dŷ a rennir gan deuluoedd y meibion ​​a’u rhieni. Mae menywod yn cymryd rhan mewn paratoi bwyd, magu plant, gwehyddu carped, a thasgau eraill yn y cyfansoddyn, tra bod dynion yn gofalu am yr anifeiliaid ac yn gwneud y tasgau corfforol heriol.

Etifeddiaeth. Rheoleiddir etifeddiaeth gan y gyfraith; mae plant yn etifeddu’n gyfartal gan eu rhieni, er y gall gwrywod etifeddu’r tŷ teulu os ydynt yn byw gyda’u rhieni. Gallant wedyn wneud trefniadau i roi rhywfaint o iawndal i'w chwiorydd.

Grwpiau Perthnasol. Gall perthnasau fyw gerllaw mewn ardaloedd gwledig, ond maent fel arfer ar wasgar mewn dinasoedd. Ar achlysuron arbennig megis priodasau ac angladdau, mae perthnasau agos a phell yn ymgynnull i helpu gyda'r paratoadau. Mae’n gyffredin i berthnasau mewn ardaloedd gwledig gefnogi’r rhai mewn ardaloedd trefol gyda chynnyrch amaethyddol a llaeth, tra bod pobl yn y dinasoedd yn cefnogi eu perthnasau gwledig gyda nwyddau o’r ddinas a thrwy roi llety iddynt pan fyddant yn y ddinas yn ogystal â’u helpu yn y ddinas. materion yn ymwneud â biwrocratiaeth, gofal iechyd, ac addysg plant.

Cymdeithasu

Gofal Babanod. Mae gofal babanod yn amrywio yn ôl lleoliad. Mewn ardaloedd gwledig, lleolir babanodmewn crudau neu welyau. Gallant gael eu cario gan y fam neu aelodau benywaidd eraill o'r teulu. Mewn dinasoedd, maent fel arfer yn cael eu gosod mewn gwelyau bach ac yn cael eu gwylio gan y fam. Mae rhieni'n rhyngweithio â babanod wrth wneud eu tasgau dyddiol ac mae'n well ganddynt gadw babanod yn dawel ac yn dawel.

Magu Plant ac Addysg. Mae'r meini prawf ar gyfer barnu ymddygiad plentyn yn dibynnu ar ryw. Er bod disgwyl i blant o bob oed fod yn ufudd i’w rhieni a phobl hŷn yn gyffredinol, mae camymddygiad bechgyn yn fwy tebygol o gael ei oddef. Anogir merched i helpu eu mamau, i beidio â chynhyrfu, a bod â moesau da. Nid yw'n anarferol i gyfansoddiad genetig ac felly tebygrwydd i batrymau ymddygiad a thalentau eu rhieni ac aelodau agos o'r teulu gael eu defnyddio i egluro rhinweddau negyddol a chadarnhaol plant.Awyrlun o Baku, prifddinas Azerbaijan.

Addysg Uwch. Mae addysg uwch wedi bod yn bwysig i Azeris yn y cyfnodau Sofietaidd ac ôl-Sofietaidd. Mae cael addysg uwch yn gwneud bechgyn a merched yn fwy deniadol fel darpar bartneriaid priodas. Mae rhieni'n mynd i drafferth fawr i dalu ffioedd am addysg uwch neu gostau eraill a bennir yn anffurfiol sy'n gysylltiedig â derbyn i ysgolion.

Moesau

Fel arfer nid yw materion sy'n ymwneud â rhyw a'r corff yn cael eu trafod yn agored yn gyhoeddus. Yn dibynnu ar oedran ysiaradwr, gall rhai dynion ymatal rhag defnyddio geiriau fel "beichiog"; os oes rhaid iddynt eu defnyddio, maent yn ymddiheuro. Nid yw'n cael ei ystyried yn briodol i oedolion sôn yn agored am fynd i'r ystafell ymolchi; mewn cartrefi preifat, gellir gofyn i bobl o'r un oedran a rhyw neu blant am gyfarwyddiadau i'r toiled. Anaml y bydd menywod yn ysmygu yn gyhoeddus neu mewn partïon neu gynulliadau eraill, a byddai menyw Aseri yn ysmygu ar y stryd yn cael ei hystyried i lawr. Er mwyn dangos parch at yr henoed, mae'n bwysig peidio ag ysmygu o flaen pobl hŷn o'r ddau ryw. Mae dynion a merched ifanc yn ofalus yn y ffordd y maent yn ymddwyn o flaen pobl hŷn. Mae cyswllt corfforol rhwng yr un rhyw yn arferol fel rhan o ryngweithio wrth siarad neu ar ffurf cerdded braich yn y fraich. Mae dynion fel arfer yn cyfarch ei gilydd trwy ysgwyd llaw a hefyd trwy gofleidio os nad ydyn nhw wedi gweld ei gilydd ers tro. Yn dibynnu ar yr achlysur a graddau'r agosrwydd, gall dynion a merched gyfarch ei gilydd trwy ysgwyd llaw neu â geiriau a nod o'r pen yn unig. Mewn lleoliadau trefol, nid yw'n anarferol i ddyn gusanu llaw menyw fel arwydd o barchedigaeth. Mae ymwybyddiaeth o ofod yn fwy rhwng y rhywiau; mae'n well gan ddynion a merched beidio â sefyll yn agos at ei gilydd mewn llinellau neu leoedd gorlawn. Fodd bynnag, mae'r holl dueddiadau hyn yn dibynnu ar oedran, addysg, a chefndir teuluol. Mae gweithgareddau fel yfed mwy na swm symbolaidd, ysmygu, a bod mewn cwmni gwrywaiddyn gysylltiedig yn fwy â merched Rwsia nag ag Azeris. Byddai merched Aseri yn cael eu beirniadu'n llymach, gan y derbynnir bod gan Rwsiaid werthoedd gwahanol.

Crefydd

Credoau Crefyddol. Ymhlith y boblogaeth gyfan, mae 93.4 y cant yn Fwslimaidd (70 y cant Shia a 30 y cant yn Sunni). Cristnogion (Uniongred Rwsiaidd ac Apostoligion Armenia) yw'r ail grŵp mwyaf. Mae grwpiau eraill yn bodoli mewn niferoedd bach, megis Molokans, Baha'is, a Krishnas. Tan yn ddiweddar, system ddiwylliannol oedd Islam yn bennaf heb fawr o weithgarwch trefnus. Angladdau oedd y ddefod grefyddol fwyaf parhaus yn ystod y cyfnod sosialaidd.

Ymarferwyr Crefyddol. Ym 1980, penodwyd y sheikhul-Islam (pennaeth y bwrdd Mwslemaidd). Nid oedd Mullahs yn weithgar iawn yn ystod y cyfnod Sofietaidd, gan fod rôl crefydd a mosgiau yn gyfyngedig. Hyd yn oed heddiw, mosgiau sydd bwysicaf ar gyfer perfformiad gwasanaethau angladd. Roedd rhai ymarferwyr benywaidd yn darllen darnau o'r Koran yng nghwmni merched ar yr achlysuron hynny.

Defodau a Lleoedd Sanctaidd. Nid yw Ramadan, Ramadan Bayram, a Gurban Bayram (Gwledd yr Aberth) i'w gweld yn eang, yn enwedig mewn ardaloedd trefol. Muharram yw'r cyfnod pan fo cyfyngiadau ar ddathliadau. Ashure yw'r diwrnod pan fydd dynion yn coffáu lladd y Shia imam cyntaf, Huseyin, sy'n cael ei ystyried yn ferthyr.a bechgyn yn curo eu cefnau â chadwynau tra bod y bobl oedd yn eu gwylio, gan gynnwys merched, yn curo eu cistiau â'u dyrnau. Ni chyflwynwyd y ddefod hon tan y 1990au cynnar, ac mae'n denu nifer cynyddol o bobl. Mae pobl yn mynd i'r mosg i weddïo a goleuo canhwyllau a hefyd yn ymweld â beddrodau pir (dynion sanctaidd) i wneud dymuniad.

Marwolaeth a Bywyd ar ôl. Er bod pobl yn dilyn traddodiad Islamaidd fwyfwy, oherwydd diffyg addysg grefyddol drefnus, nid yw credoau pobl am fywyd ar ôl marwolaeth wedi'u diffinio'n glir. Mae'r syniad o baradwys ac uffern yn amlwg, a chredir bod merthyron yn mynd i'r nefoedd. Ar ôl marwolaeth, mae'r pedwar dydd Iau cyntaf a'r pedwar dydd Iau dilynol yn ogystal â'r trydydd, y seithfed, a'r deugain a'r pen-blwydd yn un flwyddyn yn cael eu coffáu. Pan nad oes digon o le, gosodir pabell o flaen cartrefi pobl ar gyfer y gwesteion. Mae dynion a merched fel arfer yn eistedd mewn ystafelloedd ar wahân, mae bwyd a the yn cael eu gweini, a darllenir y Koran.

Gweld hefyd: Crefydd — Telugu

Meddygaeth a Gofal Iechyd

Defnyddir meddygaeth y Gorllewin yn eang iawn, ynghyd â meddyginiaethau llysieuol, ac mae pobl yn ymweld â seicigau ( ekstrasenses ) ac iachawyr. Gellir mynd â'r sâl i ymweld â pir i'w helpu i wella.

Dathliadau Seciwlar

Mae gwyliau'r flwyddyn newydd yn cael ei ddathlu ar 1 Ionawr, 20 Ionawr yn coffáu'r dioddefwyr a laddwyd gan filwyr Sofietaidd yn Baku yn 1990, 8 Mawrth ywDiwrnod Rhyngwladol y Menywod, a 21-22 Mawrth yw Novruz (y flwyddyn newydd), hen wyliau Persiaidd a ddathlir ar ddiwrnod cyhydnos y gwanwyn. Novruz yw'r gwyliau Aseri mwyaf nodedig, ynghyd â glanhau a choginio helaeth mewn cartrefi. Mae y rhan fwyaf o aelwydydd yn tyfu semeni (eginblanhigion gwenith gwyrdd), a phlant yn neidio dros goelcerthi bychain; cynhelir dathliadau hefyd mewn mannau cyhoeddus. Gwyliau eraill yw 9 Mai, Diwrnod Buddugoliaeth (a etifeddwyd o'r cyfnod Sofietaidd); 28 Mai, Diwrnod y Weriniaeth; 9 Hydref, Diwrnod y Lluoedd Arfog; 18 Hydref, Diwrnod Sofraniaeth y Wladwriaeth; 12 Tachwedd, Diwrnod y Cyfansoddiad; 17 Tachwedd, Dydd y Dadeni; a 31 Rhagfyr, Diwrnod Undod Azeris y Byd.

Y Celfyddydau a'r Dyniaethau

Cefnogaeth i'r Celfyddydau. Darparodd arian y wladwriaeth yn ystod y cyfnod sosialaidd weithdai i arlunwyr ac artistiaid eraill. Mae cyllid o'r fath bellach yn gyfyngedig, ond mae noddwyr cenedlaethol a rhyngwladol yn annog gweithgarwch artistig.

Llenyddiaeth. Mae llyfr Dede Korkut a'r Zoroastrian Avesta (sy'n dyddio'n ôl i ganrifoedd cynharach ond a ysgrifennwyd yn y bymthegfed ganrif) yn ogystal â'r Köroglu dastan ymhlith yr enghreifftiau hynaf o lafar. llenyddiaeth (adroddiadau o ddigwyddiadau hanesyddol mewn iaith hynod addurnedig yw dastans). Gweithiau gan feirdd fel Shirvani, Gancavi, Nasimi, Shah Ismail Savafi, a Fuzuli a gynhyrchwyd rhwng y deuddegfed a'r unfed ar bymthegcanrifoedd yw'r ysgrifau pwysicaf yn yr iaith Persiaidd a Thyrceg. Cynhyrchodd yr athronydd a'r dramodydd Mirza Fath Ali Akhunzade (Akhundov), y nofelydd hanesyddol Husein Javid, a'r dychanwr M. A. Sabir weithiau yn Aseri yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Roedd ffigurau mawr yr ugeinfed ganrif yn cynnwys Elchin, Yusif Samedoglu, ac Anar, ac roedd rhai nofelwyr hefyd yn ysgrifennu yn Rwsieg.

Celfyddydau Graffig. Roedd traddodiad y mân-luniau paentiedig yn bwysig yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg, tra bod yr ugeinfed ganrif wedi'i nodi gan enghreifftiau o realaeth gymdeithasol Sofietaidd a llên gwerin Aseri. Ymhlith yr arlunwyr a gydnabyddir yn eang, bu Sattar Bakhulzade yn gweithio'n bennaf gyda thirweddau mewn modd sy'n atgoffa rhywun o "Van Gogh in blue." Peintiodd Tahir Salakhov mewn arddulliau Gorllewinol a Sofietaidd, a gwnaeth Togrul Narimanbekov ddefnydd o ffigurau o chwedlau gwerin Aseri traddodiadol wedi'u darlunio mewn lliwiau cyfoethog iawn. Fe wnaeth Rasim Babayev drin ei arddull ei hun o "gyntefigaeth" gydag alegorïau cudd ar y gyfundrefn Sofietaidd (lliwiau dirlawn llachar, diffyg persbectif, a nifer o gymeriadau annynol wedi'u hysbrydoli gan chwedlau a chwedlau).

Celfyddydau Perfformio. Mae'r traddodiad cerddorol lleol a gorllewinol yn gyfoethog iawn, a bu adfywiad jazz yn Baku yn y blynyddoedd diwethaf. Mae cerddoriaeth bop hefyd yn boblogaidd, ar ôl datblygu o dan ddylanwadau Rwsiaidd, Gorllewinol ac Azeri. Helpodd y system Sofietaidd i boblogeiddio systemataiddaddysg gerddorol, a phobl

Dawnsiwr gwerin o Azerbaijani yn perfformio dawns draddodiadol. o bob rhan o gymdeithas yn cymryd rhan mewn ac yn perfformio cerddoriaeth o wahanol arddulliau. Tra bod cyfansoddwyr a pherfformwyr a gwrandawyr cerddoriaeth glasurol a jazz yn fwy cyffredin mewn mannau trefol, ashugs (sy'n chwarae saz ac yn canu) a pherfformwyr mugam ( ceir arddull leisiol ac offerynnol draddodiadol) ar hyd a lled y wlad. Nid yw'n anarferol dod o hyd i blant sy'n chwarae'r piano yn eu cartrefi pentrefol. Offerynnau llinynnol, chwyth, ac offerynnau taro traddodiadol ( tar , balaban , tutak , saz , kamancha , nagara ) yn cael eu defnyddio'n eang. Mae Uzeyir Hacibeyov, yr honnir iddo ysgrifennu'r opera gyntaf ( Leyli a Madjnun ) yn y Dwyrain Islamaidd ar ddechrau'r ugeinfed ganrif, Kara Karayev, a Fikret Amirov ymhlith y cyfansoddwyr clasurol mwyaf adnabyddus. Yn awr ac yn y gorffennol, mae elfennau o gerddoriaeth Azeri wedi’u hymgorffori mewn darnau clasurol a jazz (e.e., y pianydd a’r cyfansoddwr Firangiz Alizade, a chwaraeodd gyda Phedwarawd Kronos yn ddiweddar). Wrth ymyl bale'r Gorllewin, mae dawnsiau traddodiadol ynghyd ag acordion, tar , ac offerynnau taro yn boblogaidd.

Cyflwr y Gwyddorau Ffisegol a Chymdeithasol

Mae preifat newydd wedi ymuno â phrifysgolion a sefydliadau addysg uwch o'r cyfnod Sofietaiddprifysgolion. Yn draddodiadol bu'r Academi Gwyddorau yn safle ymchwil sylfaenol mewn sawl maes. Datblygwyd y gwyddorau cymdeithasol o fewn y fframwaith Sofietaidd, er bod y cyfarwyddiadau astudio yn newid yn araf gydag ymglymiad rhyngwladol. Mae anawsterau ariannol yn golygu bod pob ymchwil yn amodol ar gyfyngiadau, ond mae pynciau sy'n ymwneud ag olew yn cael blaenoriaeth uchel. Mae cronfeydd y wladwriaeth yn gyfyngedig, a cheir cronfeydd rhyngwladol gan sefydliadau a gwyddonwyr unigol.

Llyfryddiaeth

Altstadt, Audrey L. Y Tyrciaid Azerbaijani: Grym a Hunaniaeth o dan Reol Rwsia , 1992.

Atabaki, Touraj. Azerbaijan: Ethnigrwydd ac Ymreolaeth yn Iran ar ôl yr Ail Ryfel Byd , 1993.

Azerbaijan: A Country Study, U.S. Library of Congress: //lcweb2.loc. gov/frd/cs/aztoc.html .

Cornell, Svante. "Rhyfel Heb ei ddatgan: Ailystyried Gwrthdaro Nagorno-Karabakh." Cylchgrawn Astudiaethau De Asia a'r Dwyrain Canol 20 (4):1–23, 1997. //scf.usc.edu/∼baguirov/azeri/svante_cornell.html

Croissant, Cynthia . Azerbaijan, Olew a Geopolitics , 1998.

Croissant, Michael P. Gwrthdaro Armenia-Azerbaijan , 1998.

Demirdirek, Hülya. "Dimensiynau Adnabod: Deallusol yn Baku, 1990-1992." Traethawd hir Candidata Rerum Politicarum, Prifysgol Oslo, 1993.

Dragadze, Tamara. "Yr Armenia-Azerbaijanimae tua 13 miliwn o Azeris yn byw yn Iran. Ym 1989, roedd Rwsiaid ac Armeniaid yr un yn cyfrif am 5.6 y cant o'r boblogaeth. Fodd bynnag, oherwydd pogromau gwrth-Armenia yn Baku yn 1990 a Sumgait yn 1988, gadawodd y rhan fwyaf o Armeniaid, ac mae eu poblogaeth (2.3 y cant) bellach wedi'i chrynhoi yn Nagorno-Karabakh. Dechreuodd Rwsiaid, sydd ar hyn o bryd yn cyfrif am 2.5 y cant o'r boblogaeth, adael am Rwsia ar ôl diddymu'r Undeb Sofietaidd. Gostyngodd nifer yr Iddewon wrth iddynt adael am Rwsia, Israel, a'r Unol Daleithiau ar ddiwedd y 1980au a dechrau'r 1990au. Cynrychiolir nifer o grwpiau ethnig (hyd at naw deg) o'r hen Undeb Sofietaidd mewn niferoedd bach (Wcreiniaid, Cwrdiaid, Belorwsiaid, Tatariaid). Ymhlith y grwpiau eraill sydd â hanes hir o anheddu yn Azerbaijan mae'r Talysh sy'n siarad Perseg a'r Udiniaid Sioraidd. Mae pobloedd Daghestan fel y Lezghis a'r Avars yn cyfrif am 3.2 y cant o'r boblogaeth, gyda'r rhan fwyaf ohonynt yn byw yn y gogledd. Mae pum deg tri y cant o'r boblogaeth yn drefol.

Cysylltiad Ieithyddol. Iaith Dyrcig yn y teulu Altaicaidd yw Aseri (a elwir hefyd yn Dyrceg Aseri ) neu Aserbaijaneg ; mae'n perthyn i grŵp de-orllewinol Oguz, ynghyd â Thwrc Anatolian, Tyrcmeneg, a Gagauz. Gall siaradwyr yr ieithoedd hyn ddeall ei gilydd i raddau amrywiol, yn dibynnu ar gymhlethdod y brawddegau a nifer y geiriau benthyg gan eraill.Gwrthdaro: Strwythur a Sentiment." Chwarterol y Trydydd Byd 11 (1):55–71, 1989.

——. "Azerbaijanis." Yn Y Cwestiwn Cenedlaetholgar yn y Undeb Sofietaidd , golygwyd gan Graham Smith, 1990.

——. "Islam yn Azerbaijan: Sefyllfa Menywod." Yn Dewisiadau Merched Mwslimaidd , golygwyd gan Camilla Fawzi El-Sohl a Judy Marbro, 1994.

Fawcett, Louise L'Estrange. Iran a'r Rhyfel Oer: Argyfwng Azerbaijan 1946 , 1992

Goltz, Thomas Dyddiadur Azerbaijan: Anturiaethau Gohebydd Twyllodrus mewn Gweriniaeth Ôl-Sofietaidd Gyfoethog mewn Olew, Wedi Rhwygo Rhyfel ,1998.

Hunter, Shireen. "Azerbaijan: Chwilio am Hunaniaeth a Phartneriaid Newydd." Yn Cenedl a Gwleidyddiaeth yn y Taleithiau Olynu Sofietaidd , golygwyd gan Ian Bremmer a Ray Taras, 1993.

Kechichian, J. A., a T. W. Karasik "Yr Argyfwng yn Azerbaijan: Sut mae Clans yn Dylanwadu ar Wleidyddiaeth Gweriniaeth Ddatblygol." Polisi'r Dwyrain Canol 4 (1B2): 57B71, 1995.

Kelly, Robert C., et al ., gol. Country Review, Azerbaijan 1998/1999 , 1998.

Nadein-Raevski, V. "Gwrthdaro Azerbaijani-Armenia: Llwybrau Posibl tuag at Ddatrys. " Yn Ethnigrwydd a Gwrthdaro mewn Byd Ôl-Gomiwnyddol: Yr Undeb Sofietaidd, Dwyrain Ewrop a Tsieina , golygwyd gan Kumar Rupesinghe et al., 1992.

Robins, P. "Rhwng Sentiment a Hunan-fudd: Polisi Twrci tuag at Azerbaijan ayr Unol Daleithiau Ganol Asia." Middle East Journal 47 (4): 593-610, 1993.

Safizadeh, Fereydoun. "Ar Ddilemâu Hunaniaeth yng Ngweriniaeth Ôl-Sofietaidd Azerbaijan. " Astudiaethau Rhanbarthol Cawcasws 3 (1), 1998. //poli.vub.ac.be/publi/crs/eng/0301–04.htm .

——. "Mwyafrif -Minority Relations in the Sofiet Republics." Yn Sofiet Nationalities Problems , golygwyd gan Ian A. Bremmer a Norman M. Naimark, 1990.

Saroyan, Mark. "The 'Karabakh Syndrome' a Gwleidyddiaeth Azerbaijani." Problemau Comiwnyddiaeth , Medi-Hydref, 1990, tt. 14–29.

Smith, M.G. "Sinema ar gyfer y 'Dwyrain Sofietaidd': Ffaith Genedlaethol a Ffuglen Chwyldroadol yn Ffilm Gynnar Azerbaijani." Adolygiad Slafaidd 56 (4): 645–678, 1997.

Suny, Ronald G. The Baku Commune, 1917–1918: Dosbarth a Chenedligrwydd yn Chwyldro Rwsia , 1972.

——. Transcaucasia: Cenedlaetholdeb a Newid Cymdeithasol: Ysgrifau ar Hanes Armenia, Azerbaijan a Georgia , 1983.

—— “Beth Ddigwyddodd yn Armenia Sofietaidd.” Y Dwyrain Canol Adroddiad Gorffennaf-Awst, 1988, tt. 37–40.

——." 'Dial' y Gorffennol: Sosialaeth a Gwrthdaro Ethnig yn Transcaucasia." Adolygiad Chwith Newydd 184: 5– 34, 1990.

——. "Chwyldro Anghyflawn: Mudiadau Cenedlaethol a Chwymp yr Ymerodraeth Sofietaidd." Adolygiad Chwith Newydd 189: 111–140, 1991.

——. “Gwladwriaeth, Cymdeithas Sifil aCydgrynhoi Diwylliannol Ethnig yn yr Undeb Sofietaidd—Gwreiddiau'r Cwestiwn Cenedlaethol." Yn O'r Undeb i'r Gymanwlad: Cenedlaetholdeb ac Ymwahaniad yn y Gweriniaethau Sofietaidd , golygwyd gan Gail W. Lapidus et al., 1992.

——, gol. Transcaucasia, Nationalism, and Social Change: Ysgrifau yn Hanes Armenia, Azerbaijan a Georgia , 1996 (1984).

Swietochowski , Tadeusz. Rwsieg Azerbaijan, 1905B1920: Llunio Hunaniaeth Genedlaethol mewn Cymuned Fwslimaidd , 1985.

——." Gwleidyddiaeth Iaith Lenyddol a'r Cynnydd mewn Hunaniaeth Genedlaethol yn Azerbaijan Rwsiaidd cyn 1920." Astudiaethau Ethnig a Hiliol 14 (1): 55–63, 1991.

——. Rwsia ac Azerbaijan: A Borderland in Transition , 1995.

Gweld hefyd: Crefydd a diwylliant mynegiannol - Baiga

——, gol. Geiriadur Hanesyddol Azerbaijan , 1999.

Tohidi, N. "Sofietaidd yn Gyhoeddus, Aserbaijan yn Breifat —Rhyw, Islam, a Chenedligrwydd yn Azerbaijan Sofietaidd ac Ôl-Sofietaidd." Fforwm Rhyngwladol Astudiaethau Menywod 19 (1–2): 111–123, 1996.

Van Der Leeuw, Charles . Azerbaijan: Chwiliad am Hunaniaeth , 1999.

Vatanabadi, S. "Trafodaeth Ddoe, Bresennol, Dyfodol ac Ôl-drefedigaethol mewn Llenyddiaeth Fodern Azerbaijani." Llenyddiaeth y Byd Heddiw 70 (3): 493–497, 1996.

Yamskov, Anatoly. "Gwrthdaro Rhyng-Ethnig yn y Traws-Gawcasws: Astudiaeth Achos o Nagorno-Karabakh." Mewn Ethnigrwydd a Gwrthdaro mewn Post-Byd Comiwnyddol: Yr Undeb Sofietaidd, Dwyrain Ewrop a Tsieina , golygwyd gan Kumar Rupesinghe et al., 1992.

Gwefannau

Gwefan Gweriniaeth Azerbaijan: / /www.president.az/azerbaijan/azerbaijan.htm .

—H ÜLYA D EMIRIREK

ieithoedd. Mae geiriau benthyciad Rwsieg wedi dod i mewn i Azeri ers y bedwaredd ganrif ar bymtheg, yn enwedig termau technegol. Mae sawl tafodiaith Aseri (e.e., Baku, Shusha, Lenkaran) yn gwbl ddealladwy i’r ddwy ochr. Hyd at 1926, ysgrifennwyd Aseri mewn sgript Arabeg, a ddisodlwyd wedyn gan yr wyddor Ladin ac yn 1939 gan Gyrilig. Gyda diddymiad yr Undeb Sofietaidd, ailgyflwynodd Azerbaijan a chyn-weriniaethau Sofietaidd eu hiaith dyrcaidd yr wyddor Ladin. Fodd bynnag, mae prif gorff llenyddiaeth a deunydd addysgol Aseri modern yn dal i fod yn Gyrilig, ac mae'r trawsnewid i'r wyddor Ladin yn broses ddrud a llafurus. Mae'r cenedlaethau a ddysgodd Rwsieg ac a ddarllenodd Aseri mewn Cyrilig yn dal i deimlo'n fwy cyfforddus â Cyrilig. Yn ystod y cyfnod Sofietaidd, roedd Rwseiddio ieithyddol yn ddwys: er bod pobl yn cyfeirio at Aseri fel eu hiaith frodorol, yr iaith a feistrolodd llawer o bobl yn y dinasoedd oedd Rwsieg. Roedd yna ysgolion Aseri a Rwsieg, ac roedd disgyblion i fod i ddysgu'r ddwy iaith. Roedd y rhai a aeth i ysgolion yn Rwsia yn gallu defnyddio Aseri mewn cyfarfyddiadau dyddiol ond yn cael anhawster mynegi eu hunain mewn ardaloedd eraill. Roedd Rwsieg yn gweithredu fel lingua franca gwahanol grwpiau ethnig, ac eithrio poblogaethau gwledig fel y Talysh, ychydig iawn o Aseri a siaradai eraill. Siaredir tua thair ar ddeg o ieithoedd yn Azerbaijan, ac nid yw rhai ohonynt wedi'u hysgrifennuac yn cael eu defnyddio mewn cyfathrebu teuluol bob dydd yn unig. Aseri yw'r iaith swyddogol ac fe'i defnyddir ym mhob maes o fywyd cyhoeddus.

Symbolaeth. Roedd gan Azerbaijan dri mis ar hugain o hanes gwladwriaethol (1918–1920) cyn sefydlu rheolaeth Sofietaidd. Cafodd symbolau'r genedl-wladwriaeth newydd ar ôl diddymu'r Undeb Sofietaidd eu dylanwadu'n drwm gan y cyfnod hwnnw. Mabwysiadwyd baner y weriniaeth gynharach fel baner y weriniaeth newydd. Mae gan y faner streipiau llorweddol llydan mewn glas, coch a gwyrdd. Mae cilgant gwyn a seren wyth pwynt yng nghanol y streipen goch. Mae’r anthem genedlaethol yn portreadu’r wlad yn rymus fel gwlad o arwyr sy’n barod i amddiffyn eu gwlad â’u gwaed. Mae'r teimladau sy'n gysylltiedig â cherddoriaeth yn Azerbaijan yn gryf iawn. Mae Azeris yn ystyried eu hunain yn genedl hynod gerddorol, ac adlewyrchir hyn yn nhraddodiadau cerddorol gwerin a Gorllewinol.


Azerbaijan

I ddangos balchder mewn gwlad, mae Azeris yn cyfeirio yn gyntaf at ei hadnoddau naturiol. Olew sydd ar frig y rhestr, a sonnir hefyd am y naw parth hinsoddol gyda’r llysiau a’r ffrwythau a dyfodd ynddynt. Mae'r traddodiad gwehyddu carped cyfoethog yn destun balchder a ddefnyddir i amlygu synwyrusrwydd artistig gwehyddion carped (merched y rhan fwyaf o'r amser) a'u gallu i gyfuno gwahanol ffurfiau a symbolau â lliwiau naturiol. Mae lletygarwch yn cael ei werthfawrogifel nodwedd genedlaethol, fel y mae mewn cenhedloedd eraill y Caucasus. Cynigir bwyd a lloches i westeion ar draul anghenion y gwesteiwr, a chyflwynir hyn fel nodwedd nodweddiadol Aseri. Roedd y defnydd o drosiadau tŷ yn gyffredin ar ddechrau gwrthdaro Nagorno-Karabakh: roedd Armeniaid yn cael eu hystyried yn westeion a oedd am feddiannu un o'r ystafelloedd yn nhŷ'r gwesteiwr. Mae syniadau am gyfanrwydd tiriogaethol a pherchnogaeth tiriogaeth yn gryf iawn. Mae pridd - y gall Aseri gyfeirio at bridd, tiriogaeth a gwlad - yn symbol pwysig. Mae merthyrdod, sydd â gwerth uchel yn nhraddodiad Mwslimaidd Shia, wedi dod i fod yn gysylltiedig â merthyrdod ar gyfer pridd a chenedl Aseri. Mae trasiedi digwyddiadau Ionawr 1990, pan laddodd milwyr Rwsiaidd bron i ddau gant o sifiliaid, a galar i'r rhai a fu farw yn y gwrthdaro rhwng Nagorno-Karabakh, wedi atgyfnerthu'r gweithgaredd defodol sy'n gysylltiedig â merthyrdod.

Mae merched Aseri a'u nodweddion ymhlith y marcwyr ethnig cyntaf (nodweddion priodoledig) sy'n gwahaniaethu Azeris fel cenedl. Mae eu gwerthoedd moesol, eu galluoedd domestig, a'u rôl fel mamau yn cael eu hamlygu mewn llawer o gyd-destunau, yn enwedig mewn cyferbyniad â Rwsiaid.

Mae hanes diweddar gwrthdaro a rhyfel, ac felly'r dioddefaint a ddeilliodd o'r digwyddiadau hynny ar ffurf marwolaethau, trallod pobl wedi'u dadleoli, a phlant amddifad, wedi atgyfnerthu'r syniad oCenedl Azeri fel endid cyfunol.

Hanes a Chysylltiadau Ethnig

Ymddangosiad y Genedl. Bu pobloedd gwahanol yn byw ac yn goresgyn Azerbaijan trwy gydol ei hanes ac ar wahanol adegau daeth o dan ddylanwad Cristnogol, cyn-Islamaidd, Islamaidd, Persaidd, Twrcaidd a Rwsiaidd. Mewn cyflwyniadau swyddogol, ystyrir teyrnas Gristnogol Albania Cawcasws (nad yw'n gysylltiedig ag Albania yn y Balcanau) a thalaith Atropatena fel dechreuadau ffurfio cenedligrwydd Azerbaijani. O ganlyniad i oresgyniadau Arabaidd, ystyrir bod yr wythfed a'r nawfed ganrif yn nodi dechrau Islameiddio. Cyflwynodd goresgyniadau llinach Twrcaidd Seljuk yr iaith a'r arferion Twrcaidd. O'r drydedd ganrif ar ddeg ymlaen, mae'n bosibl dod o hyd i enghreifftiau o lenyddiaeth a phensaernïaeth a ystyrir heddiw yn rhannau pwysig o'r dreftadaeth genedlaethol. Gadawodd llinach leol Shirvan shahs (y chweched i'r unfed ganrif ar bymtheg) farc amlwg yn hanes Aseri ar ffurf eu palas yn Baku. Hyd at y ddeunawfed ganrif, roedd Azerbaijan yn cael ei reoli gan bwerau cyfagos ac fe'i goresgynnwyd dro ar ôl tro. Yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg, cymerodd Iran, yr Ymerodraeth Otomanaidd, a Rwsia ddiddordeb yn Azerbaijan. Goresgynodd Rwsia Azerbaijan , a chyda ffiniau cytundeb 1828 (bron yn union yr un fath â'r ffiniau presennol), rhannwyd y wlad rhwng Iran a Rwsia.Roedd y meysydd olew cyfoethog yn Baku a agorwyd yng nghanol y bedwaredd ganrif ar bymtheg yn denu Rwsiaid, Armeniaid, ac ychydig o orllewinwyr, fel y brodyr Nobel. Roedd mwyafrif helaeth y cwmnïau olew yn nwylo Armenia, ac ymunodd llawer o drigolion cefn gwlad Aseri a ddaeth i'r ddinas fel gweithwyr â'r mudiad sosialaidd. Er gwaethaf undod rhyngwladol rhwng y gweithwyr yn ystod streiciau (1903–1914), roedd tensiwn yn bodoli rhwng llafurwyr Armenia ac Aseri, gyda’r Azeris yn llai medrus ac felly’n talu’n waeth. Ffrwydrodd yr anniddigrwydd hwn mewn gwrthdaro ethnig gwaedlyd yn y cyfnod 1905-1918. Roedd cwymp brenhiniaeth Rwsia a'r awyrgylch chwyldroadol yn bwydo datblygiad mudiadau cenedlaethol. Ar 28 Mai 1918, sefydlwyd Gweriniaeth Annibynnol Azerbaijan. Wedi hynny goresgynnodd y Fyddin Goch Baku, ac yn 1922 daeth Azerbaijan yn rhan o Undeb y Gweriniaethau Sosialaidd Sofietaidd. Ym mis Tachwedd 1991, adenillodd Azerbaijan ei hannibyniaeth; mabwysiadodd ei gyfansoddiad cyntaf ym mis Tachwedd 1995.

Hunaniaeth Genedlaethol. Ar ddechrau'r ugeinfed ganrif, ceisiodd deallusion Aseri seciwlar greu cymuned genedlaethol trwy weithredu gwleidyddol, addysg, a'u hysgrifau. Roedd syniadau poblyddiaeth, Tyrciaeth, a democratiaeth yn gyffredin yn y cyfnod hwnnw. Fel adwaith i'r gyfundrefn drefedigaethol a'r camfanteisio a fynegwyd mewn termau ethnig, roedd gan ffurfio hunaniaeth genedlaethol Aseri elfennau otraddodiadau Islamaidd ac an-Islamaidd yn ogystal â syniadau Ewropeaidd megis rhyddfrydiaeth a chenedlaetholdeb. Cafodd y syniad o genedl Aseri ei feithrin hefyd yn ystod y cyfnod Sofietaidd. Atgyfnerthodd yr etifeddiaeth ddiwylliannol ysgrifenedig a'r ffigurau hanesyddol amrywiol yn y celfyddydau a gwleidyddiaeth honiadau i genedligrwydd annibynnol ar ddiwedd y gyfundrefn Sofietaidd. Yn ystod dirywiad yr Undeb Sofietaidd, cyplyswyd teimlad cenedlaetholgar yn erbyn rheolaeth Sofietaidd â'r teimladau gwrth-Armenia a ddaeth yn brif ysgogydd y symudiadau poblogaidd o ail-greu cenedlaethol.

Cysylltiadau Ethnig. Ers diwedd y 1980au, mae Azerbaijan wedi bod mewn cythrwfl, yn dioddef gwrthdaro ethnig cydberthynol ac ansefydlogrwydd gwleidyddol. Roedd Armeniaid Nagorno-Karabakh wedi codi mater annibyniaeth o Azerbaijan nifer o weithiau ers 1964, a daeth yr honiadau hynny yn fwy grymus ar ddiwedd yr 1980au. Cefnogodd Armenia achos Nagorno-Karabakh a diarddel tua 200,000 o Azeris o Armenia yn y cyfnod hwnnw. Tua'r amser hwnnw, digwyddodd pogromau yn erbyn Armeniaid yn Sumgait (1988) a Baku (1990), a gadawodd mwy na 200,000 o Armeniaid y wlad wedi hynny. Trodd gwrthdaro Nagorno-Karabakh yn rhyfel hirfaith, a chyflawnwyd erchyllterau gan y ddwy ochr hyd nes y cytunwyd i gadoediad parhaol ym 1994. Mae cyflafan pentref Khojaly yn 1992 gan Armeniaid wedi'i ysgythru er cof Aseri fel un o

Christopher Garcia

Mae Christopher Garcia yn awdur ac ymchwilydd profiadol sydd ag angerdd am astudiaethau diwylliannol. Fel awdur y blog poblogaidd, World Culture Encyclopedia, mae’n ymdrechu i rannu ei fewnwelediadau a’i wybodaeth â chynulleidfa fyd-eang. Gyda gradd meistr mewn anthropoleg a phrofiad teithio helaeth, mae Christopher yn dod â phersbectif unigryw i'r byd diwylliannol. O gymhlethdodau bwyd ac iaith i naws celf a chrefydd, mae ei erthyglau yn cynnig safbwyntiau hynod ddiddorol ar fynegiadau amrywiol dynoliaeth. Mae ysgrifennu diddorol ac addysgiadol Christopher wedi cael sylw mewn nifer o gyhoeddiadau, ac mae ei waith wedi denu dilyniant cynyddol o selogion diwylliannol. Boed yn ymchwilio i draddodiadau gwareiddiadau hynafol neu'n archwilio'r tueddiadau diweddaraf mewn globaleiddio, mae Christopher yn ymroddedig i oleuo tapestri cyfoethog diwylliant dynol.