Diwylliant Cymru - hanes, pobl, traddodiadau, merched, credoau, bwyd, arferion, teulu, cymdeithasol

 Diwylliant Cymru - hanes, pobl, traddodiadau, merched, credoau, bwyd, arferion, teulu, cymdeithasol

Christopher Garcia

Enw Diwylliant

Cymraeg

Enw Amgen

Cymru, y genedl; Cymry, y bobl; Cymraeg, yr iaith

Cyfeiriadedd

Adnabod. Roedd y Brythoniaid, llwyth Celtaidd, a ymsefydlodd gyntaf yn yr ardal sy'n awr yn Gymru, eisoes wedi dechrau adnabod eu hunain fel diwylliant arbennig erbyn y chweched ganrif OG. Roedd y gair "Cymry," yn cyfeirio at y wlad, ymddangosodd gyntaf mewn cerdd yn dyddio o 633. Erbyn 700 OG , cyfeiriodd y Brythoniaid atynt eu hunain fel Cymry , y wlad fel Cymru , a'r iaith fel Cymraeg . Mae'r geiriau "Cymru" a "Chymraeg" o darddiad Sacsonaidd ac fe'u defnyddiwyd gan y llwyth Germanaidd goresgynnol i ddynodi pobl a oedd yn siarad iaith wahanol. Mae’r ymdeimlad Cymreig o hunaniaeth wedi parhau er gwaethaf goresgyniadau, amsugno i Brydain Fawr, mewnfudo torfol, ac, yn fwy diweddar, dyfodiad trigolion di-Gymraeg.

Mae iaith wedi chwarae rhan arwyddocaol wrth gyfrannu at yr ymdeimlad o undod a deimlir gan y Cymry; yn fwy na'r ieithoedd Celtaidd eraill, mae'r Gymraeg wedi cynnal nifer sylweddol o siaradwyr. Yn ystod y ddeunawfed ganrif cafwyd adfywiad llenyddol a diwylliannol o’r iaith a helpodd ymhellach i gadarnhau hunaniaeth genedlaethol a chreu balchder ethnig ymhlith y Cymry. Yn ganolog i ddiwylliant Cymru mae’r traddodiad gwerin canrifoedd oed o farddoniaeth a cherddoriaeth sydd wedi helpu i gadw’r Gymraeg yn fyw. deallusion Cymreig yn y ddeunawfed aceisio ehangu grym y Cymry cyn ei farwolaeth gynamserol yn 1246. Gyda Dafydd yn gadael dim etifeddion, ymladdwyd olyniaeth i orsedd Cymru gan neiaint Dafydd ac mewn cyfres o frwydrau rhwng 1255 a 1258 Llwelyn ap Gruffydd (bu f. 1282), un o'r neiaint, yn rheoli gorsedd Cymru, gan goroni ei hun yn Dywysog Cymru. Cydnabu Harri III ei awdurdod dros Gymru yn swyddogol ym 1267 gyda Chytundeb Trefaldwyn ac yn ei dro tyngodd Llywelyn deyrngarwch i goron Lloegr.

Llwyddodd Llywelyn i sefydlu Tywysogaeth Cymru yn gadarn, a gynhwysai deyrnasoedd Gwynedd, Powys, a Deheubarth y ddeuddegfed ganrif yn ogystal â rhai rhannau o'r Mers. Fodd bynnag, ni pharhaodd y cyfnod hwn o heddwch yn hir. Cododd gwrthdaro rhwng Edward I, a olynodd Harri III, a Llywelyn, gan arwain at ymosodiad gan y Saeson ar Gymru yn 1276, a rhyfel yn dilyn. Gorfodwyd Llywelyn i ildio gwaradwyddus a oedd yn cynnwys ildio rheolaeth dros ran ddwyreiniol ei diriogaeth a chydnabyddiaeth o ffyddlondeb a delir i Edward I yn flynyddol. Ym 1282 gwrthryfelodd Llywelyn, gyda chymorth uchelwyr Cymreig rhanbarthau eraill y tro hwn, yn erbyn Edward I i gael ei ladd yn y frwydr. Parhaodd y lluoedd Cymreig i ymladd ond o'r diwedd fe'u caethiwo i Edward I yn haf 1283, gan nodi dechrau cyfnod meddiannu gan y Saeson.

Er i'r Cymry gael eu gorfodi i ildio, daeth yroedd brwydro dros undod ac annibyniaeth dros y can mlynedd diwethaf wedi bod yn hollbwysig wrth lunio gwleidyddiaeth a hunaniaeth Cymru. Yn ystod y bedwaredd ganrif ar ddeg roedd anawsterau economaidd a chymdeithasol yng Nghymru. Dechreuodd Edward I ar raglen o adeiladu cestyll, at ddibenion amddiffynnol ac i gysgodi gwladychwyr Seisnig, a barhawyd gan ei etifedd Edward II. Mae ffrwyth ei ymdrechion i’w weld hyd heddiw yng Nghymru, sydd â mwy o gestyll fesul milltir sgwâr nag unrhyw ardal arall yn Ewrop.

Ar ddiwedd y 1300au cipiodd Harri IV yr orsedd oddi ar Richard II, gan ysgogi gwrthryfel yng Nghymru lle'r oedd cefnogaeth gref i Richard II. O dan arweiniad Owain Glyndwr, unodd Cymru i wrthryfela yn erbyn brenin Lloegr. O 1400 hyd 1407 unwaith eto haerodd Cymru ei hannibyniaeth oddi wrth Loegr. Ni lwyddodd Lloegr i adennill rheolaeth ar Gymru eto tan 1416 a marwolaeth Glyndŵr, gan nodi gwrthryfel olaf y Cymry. Ymostyngodd y Cymry i Harri VII (1457–1509), brenin cyntaf tŷ Tuduraidd, yr oeddent yn ei ystyried yn wladwr. Ym 1536 datganodd Harri VIII Ddeddf Uno, gan ymgorffori Cymru i deyrnas Lloegr. Am y tro cyntaf yn ei hanes cafodd Cymru unffurfiaeth yng ngweinyddiad y gyfraith a chyfiawnder, yr un hawliau gwleidyddol â Lloegr, a chyfraith gwlad Lloegr yn y llysoedd. Llwyddodd Cymru i sicrhau cynrychiolaeth seneddol hefyd. Arferai tirfeddianwyr Cymreig euawdurdod lleol, yn enw'r brenin, a roddodd eu tir a'u heiddo iddynt. Roedd Cymru, er nad yw bellach yn genedl annibynnol, o'r diwedd wedi cael undod, sefydlogrwydd, ac, yn bwysicaf oll, gwladwriaeth a chydnabyddiaeth fel diwylliant unigryw.

Hunaniaeth Genedlaethol. Unodd y gwahanol grwpiau ethnig a llwythau a ymsefydlodd yn yr hen Gymru yn raddol, yn wleidyddol ac yn ddiwylliannol, i amddiffyn eu tiriogaeth rhag y Rhufeiniaid yn gyntaf, ac yn ddiweddarach y goresgynwyr Eingl-Sacsonaidd a Normanaidd. Ffurfiwyd yr ymdeimlad o hunaniaeth genedlaethol dros ganrifoedd wrth i bobl Cymru frwydro yn erbyn cael eu hamsugno i ddiwylliannau cyfagos. Roedd treftadaeth o darddiad Celtaidd cyffredin yn ffactor allweddol wrth lunio hunaniaeth Gymreig ac uno'r teyrnasoedd rhyfelgar. Wedi'u torri oddi wrth ddiwylliannau Celtaidd eraill i'r gogledd ym Mhrydain ac yn Iwerddon, unodd y llwythau Cymreig yn erbyn eu gelynion di-Geltaidd. Roedd datblygiad a defnydd parhaus o’r Gymraeg hefyd yn chwarae rhan bwysig wrth gynnal a chryfhau’r hunaniaeth genedlaethol. Y traddodiad o drosglwyddo barddoniaeth a straeon ar lafar a phwysigrwydd cerddoriaeth yn feunyddiol

Mae pentwr o lechen yn gorwedd uwchben tref Gymreig. Mae mwyngloddio yn ddiwydiant pwysig yng Nghymru. roedd bywyd yn hanfodol i oroesiad y diwylliant. Gyda dyfodiad cyhoeddi llyfrau a chynnydd mewn llythrennedd, llwyddodd yr iaith Gymraeg a diwylliant Cymru i barhau i ffynnu,drwy'r bedwaredd ganrif ar bymtheg ac i mewn i'r ugeinfed ganrif, er gwaethaf newidiadau diwydiannol a chymdeithasol dramatig ym Mhrydain Fawr. Unwaith eto daeth adfywiad cenedlaetholdeb Cymreig yn ail hanner yr ugeinfed ganrif â'r cysyniad o hunaniaeth Gymreig unigryw i'r amlwg.

Cysylltiadau Ethnig. Gyda'r Ddeddf Uno, enillodd Cymru gysylltiadau heddychlon â'r Saeson tra'n cynnal eu hunaniaeth ethnig. Hyd at ddiwedd y ddeunawfed ganrif roedd Cymru'n wledig yn bennaf gyda'r rhan fwyaf o'r boblogaeth yn byw mewn pentrefi ffermio bach neu'n agos atynt; ychydig iawn o gyswllt â grwpiau ethnig eraill. Roedd y boneddigion Cymreig, ar y llaw arall, yn cymysgu'n gymdeithasol ac yn wleidyddol â'r uchelwyr Seisnig ac Albanaidd, gan gynhyrchu dosbarth uwch Seisnigaidd iawn. Denodd y diwydiant a dyfodd o gwmpas mwyngloddio glo a gweithgynhyrchu dur fewnfudwyr, yn bennaf o Iwerddon a Lloegr, i Gymru gan ddechrau ar ddiwedd y ddeunawfed ganrif. Roedd amodau byw a gweithio gwael, ynghyd â dyfodiad nifer fawr o fewnfudwyr, yn achosi aflonyddwch cymdeithasol ac yn aml yn arwain at wrthdaro - treisgar eu natur yn aml - ymhlith gwahanol grwpiau ethnig. Fodd bynnag, achosodd dirywiad diwydiant trwm ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg allfudo o'r Gymraeg a daeth y wlad i ben â denu mewnfudwyr. Daeth diwydiannu o'r newydd ar ddiwedd yr ugeinfed ganrif a chyda hynny, unwaith eto, mewnfudwyr oledled y byd, er heb wrthdaro nodedig. Mae'r cynnydd yn safon byw ledled Prydain Fawr hefyd wedi gwneud Cymru'n encil poblogaidd dros wyliau ac ar benwythnosau, yn bennaf i bobl o ardaloedd trefol mawr yn Lloegr. Mae’r duedd hon yn achosi tensiwn sylweddol, yn enwedig yn yr ardaloedd Cymraeg a gwledig, ymhlith trigolion sy’n teimlo bod eu ffordd o fyw dan fygythiad.

Trefoli, Pensaernïaeth, a Defnyddio Gofod

Ni ddechreuodd datblygiad dinasoedd a threfi Cymru tan y diwydiannu ar ddiwedd y 1700au. Nodweddir ardaloedd gwledig gan wasgariad o ffermydd anghysbell, yn nodweddiadol yn cynnwys yr adeiladau gwyngalchog neu gerrig traddodiadol, gyda thoeau llechi fel arfer. Esblygodd pentrefi o aneddiadau cynnar y llwythau Celtaidd a ddewisodd leoliadau penodol oherwydd eu gwerth amaethyddol neu amddiffynnol. Tyfodd aneddiadau mwy llwyddiannus a daeth yn ganolfannau gwleidyddol ac economaidd, yn gyntaf y teyrnasoedd, ac yna'n ddiweddarach y rhanbarthau unigol, yng Nghymru. Cyflwynwyd y traddodiad maenoraidd Eingl-Normanaidd o adeiladau wedi'u clystyru ar eiddo tirfeddiannwr, tebyg i bentrefi gwledig yn Lloegr, i Gymru ar ôl concwest 1282. Daeth y pentref fel canolfan cymdeithas wledig, fodd bynnag, yn arwyddocaol yn ne a dwyrain Cymru yn unig ; roedd ardaloedd gwledig eraill yn cynnal patrymau adeiladu gwasgaredig a mwy ynysig. Tai ffrâm bren, yn wreiddiola adeiladwyd o amgylch neuadd fawr, a ddaeth i'r amlwg yn yr Oesoedd Canol yn y gogledd a'r dwyrain, ac yn ddiweddarach ledled Cymru. Ar ddiwedd yr unfed ganrif ar bymtheg, dechreuodd tai amrywio mwy o ran maint a choethder, gan adlewyrchu twf dosbarth canol a gwahaniaethau cynyddol mewn cyfoeth. Ym Morgannwg a Sir Fynwy, adeiladodd tirfeddianwyr dai brics a oedd yn adlewyrchu’r arddull frodorol a oedd yn boblogaidd yn Lloegr ar y pryd yn ogystal â’u statws cymdeithasol. Roedd yr efelychiad hwn o bensaernïaeth Seisnig yn gosod tirfeddianwyr ar wahân i weddill y gymdeithas Gymreig. Ar ôl y goncwest Normanaidd, dechreuodd datblygiad trefol dyfu o amgylch cestyll a gwersylloedd milwrol. Mae'r bastide, neu dref y castell, er nad yw'n fawr, yn dal yn arwyddocaol i fywyd gwleidyddol a gweinyddol. Achosodd diwydiannu yn y ddeunawfed ganrif a’r bedwaredd ganrif ar bymtheg ffrwydrad o dwf trefol yn y de-ddwyrain ac yng Nghaerdydd. Roedd prinder tai yn gyffredin ac roedd nifer o deuluoedd, yn aml heb gysylltiad, yn rhannu anheddau. Creodd cyfoeth economaidd a chynnydd yn y boblogaeth alw am adeiladu newydd ar ddiwedd yr ugeinfed ganrif. Mae ychydig dros 70 y cant o gartrefi yng Nghymru yn rhai perchen-feddianwyr.

Bwyd a'r Economi

Bwyd mewn Bywyd Dyddiol. Mae pwysigrwydd amaethyddiaeth i economi Cymru yn ogystal ag argaeledd cynnyrch lleol wedi creu safonau bwyd uchel a diet cenedlaethol sy’n seiliedig ar fwyd ffres, naturiol. Mewn ardaloedd arfordirolmae pysgota a bwyd môr yn bwysig i'r economi ac i'r bwyd lleol. Mae’r math o fwyd sydd ar gael yng Nghymru yn debyg i’r hyn a geir yng ngweddill y Deyrnas Unedig ac yn cynnwys amrywiaeth o fwyd o ddiwylliannau a chenhedloedd eraill.

Tollau Bwyd ar Achlysuron Seremonïol. Mae seigiau Cymreig traddodiadol arbennig yn cynnwys bara lawr, dysgl gwymon; cawl, cawl goludog; bara brith, cacen draddodiadol; a pice ar y maen, pice ar y maen. Gweinir seigiau traddodiadol ar achlysuron arbennig a gwyliau. Mae marchnadoedd a ffeiriau lleol fel arfer yn cynnig cynnyrch rhanbarthol a nwyddau pob. Mae Cymru'n arbennig o adnabyddus am ei chawsiau a'i chigoedd. Mae cwningen Gymreig, a elwir hefyd yn Welsh rarebit, pryd o gaws tawdd wedi'i gymysgu â chwrw, cwrw, llaeth, a sbeisys wedi'u gweini dros dost, wedi bod yn boblogaidd ers dechrau'r ddeunawfed ganrif.

Economi Sylfaenol. Mwyngloddio, yn enwedig glo, yw prif weithgarwch economaidd Cymru ers yr ail ganrif ar bymtheg ac mae'n dal yn bwysig iawn i'r economi ac yn un o'r prif ffynonellau cyflogaeth. Mae'r meysydd glo mwyaf yn y de-ddwyrain a heddiw maent yn cynhyrchu tua 10 y cant o gyfanswm cynhyrchiant glo Prydain Fawr. Mae cynhyrchu haearn, dur, calchfaen a llechi hefyd yn ddiwydiannau pwysig. Er bod diwydiant trwm wedi chwarae rhan sylweddol yn economi Cymru ac wedi effeithio'n fawr ar gymdeithas Gymreig yn ybedwaredd ganrif ar bymtheg, mae'r wlad yn parhau i fod yn amaethyddol i raddau helaeth gyda bron i 80 y cant o'r tir yn cael ei ddefnyddio ar gyfer gweithgareddau amaethyddol. Mae magu da byw, yn enwedig gwartheg a defaid, yn bwysicach na ffermio cnydau. Y prif gnydau yw haidd, ceirch, tatws, a gwair. Mae pysgota, sy'n canolbwyntio ar Fôr Hafren, yn weithgaredd masnachol pwysig arall. Mae’r economi wedi’i hintegreiddio â gweddill Prydain Fawr ac o’r herwydd nid yw Cymru bellach yn gwbl ddibynnol ar ei chynhyrchiant ei hun. Er bod amaethyddiaeth yn cyfrif am lawer o'r economi, dim ond rhan fach o'r boblogaeth gyfan sy'n gweithio yn yr ardal hon mewn gwirionedd ac mae allbwn amaethyddol i raddau helaeth ar werth. Mae llawer o gwmnïau tramor sy’n cynhyrchu nwyddau traul, yn enwedig cwmnïau o Japan, wedi agor ffatrïoedd a swyddfeydd yng Nghymru yn y blynyddoedd diwethaf, gan ddarparu cyflogaeth ac annog twf economaidd.

Daliadaeth Tir ac Eiddo. Yn yr hen Gymru roedd tir yn cael ei reoli'n anffurfiol gan lwythau a oedd yn amddiffyn eu tiriogaeth yn ffyrnig. Gyda thwf y teyrnasoedd Cymreig, roedd perchnogaeth tir yn cael ei reoli gan y brenhinoedd a roddodd ddaliadaeth i'w deiliaid. Fodd bynnag, oherwydd poblogaeth wasgaredig a chymharol fach Cymru, roedd y rhan fwyaf o bobl yn byw ar ffermydd anghysbell neu mewn pentrefi bach. Ar ôl y Ddeddf Uno â Lloegr, rhoddodd y brenin dir i'r uchelwyr ac yn ddiweddarach, gyda thwf dosbarth canol, y Cymry.roedd gan foneddigion y pŵer economaidd i brynu darnau bach o dir. Roedd y rhan fwyaf o Gymry yn ffermwyr gwerinol a oedd naill ai’n gweithio’r tir i dirfeddianwyr neu’n ffermwyr tenant, gan rentu darnau bach o dir. Achosodd dyfodiad y chwyldro diwydiannol newid radical yn yr economi a gadawodd nifer fawr o weithwyr fferm gefn gwlad i chwilio am waith mewn ardaloedd trefol a phyllau glo. Roedd gweithwyr diwydiannol yn rhentu ystafelloedd byw neu, weithiau, yn cael tai ffatri.

Heddiw, mae perchnogaeth tir wedi’i ddosbarthu’n fwy cyfartal ar draws y boblogaeth er bod darnau mawr o dir mewn perchnogaeth breifat o hyd. Mae ymwybyddiaeth newydd o faterion amgylcheddol wedi arwain at greu parciau cenedlaethol a pharthau bywyd gwyllt gwarchodedig. Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru wedi caffael tir a ddefnyddiwyd yn flaenorol ar gyfer pori a ffermio ac wedi cychwyn rhaglen o ailgoedwigo.

Diwydiannau Mawr. Dirywiodd diwydiant trwm, megis mwyngloddio a gweithgareddau eraill yn gysylltiedig â phorthladd Caerdydd, a oedd unwaith y porthladd diwydiannol prysuraf yn y byd, yn rhan olaf yr ugeinfed ganrif. Mae'r Swyddfa Gymreig ac Awdurdod Datblygu Cymru wedi gweithio i ddenu cwmnïau rhyngwladol i Gymru mewn ymdrech i ailstrwythuro economi'r genedl. Mae diweithdra, sy’n uwch ar gyfartaledd yng ngweddill y Deyrnas Unedig, yn dal yn bryder. Roedd twf diwydiannol ar ddiwedd yr ugeinfed ganrif yn bennaf yn ymaes gwyddoniaeth a thechnoleg. Cafodd y Bathdy Brenhinol ei adleoli i Lantrisant, Cymru ym 1968, gan helpu i greu diwydiant bancio a gwasanaethau ariannol. Gweithgynhyrchu yw diwydiant mwyaf Cymru o hyd, gyda gwasanaethau ariannol yn ail, ac yna addysg, iechyd a gwasanaethau cymdeithasol, a masnach cyfanwerthu a manwerthu. Dim ond 1 y cant o'r cynnyrch mewnwladol crynswth yw mwyngloddio.

Masnach. Wedi’i hintegreiddio ag economi’r Deyrnas Unedig, mae gan Gymru gysylltiadau masnach pwysig â rhanbarthau eraill ym Mhrydain ac Ewrop. Cynhyrchion amaethyddol, offer electronig, ffibrau synthetig, fferyllol, a rhannau modurol yw'r prif allforion. Y diwydiant trwm pwysicaf yw mireinio mwyn metel wedi'i fewnforio i gynhyrchu dalennau tun ac alwminiwm.

Bywyd Gwleidyddol

Llywodraeth. Llywodraethir Tywysogaeth Cymru o Whitehall yn Llundain, sef yr enw ar sedd weinyddol a gwleidyddol llywodraeth Prydain. Daeth pwysau cynyddol gan arweinwyr Cymru am fwy o ymreolaeth â datganoli gweinyddiaeth ym mis Mai 1999, gan olygu bod mwy o rym gwleidyddol wedi'i roi i'r Swyddfa Gymreig yng Nghaerdydd. Crëwyd swydd ysgrifennydd gwladol Cymru, sy'n rhan o gabinet prif weinidog Prydain, yn 1964. Mewn refferendwm yn 1979 gwrthodwyd cynnig i greu Cynulliad Cymreig anneddfwriaethol ond ym 1997Ysgrifennodd y bedwaredd ganrif ar bymtheg yn helaeth ar y pwnc o ddiwylliant Cymreig, gan hyrwyddo'r iaith fel yr allwedd i gadw hunaniaeth genedlaethol. Ffynnodd llenyddiaeth, barddoniaeth a cherddoriaeth Gymraeg yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg wrth i gyfraddau llythrennedd ac argaeledd deunydd print gynyddu. Cofnodwyd chwedlau oedd yn draddodiadol wedi cael eu trosglwyddo ar lafar, yn Gymraeg ac yn Saesneg, a daeth cenhedlaeth newydd o lenorion Cymreig i'r amlwg.

Lleoliad a Daearyddiaeth. Mae Cymru yn rhan o'r Deyrnas Unedig ac wedi'i lleoli mewn penrhyn eang yn rhan orllewinol ynys Prydain Fawr. Mae Ynys Môn hefyd yn cael ei hystyried yn rhan o Gymru ac yn cael ei gwahanu oddi wrth y tir mawr gan Afon Menai. Amgylchynir Cymru gan ddŵr ar dair ochr: i'r gogledd, Môr Iwerddon; i'r de, Môr Hafren; ac i'r gorllewin, Sianel San Siôr a Bae Ceredigion. Mae siroedd Lloegr, Swydd Gaer, Swydd Amwythig, Henffordd, Caerwrangon, a Swydd Gaerloyw yn ffinio â Chymru i'r dwyrain. Mae Cymru yn cwmpasu ardal o 8,020 milltir sgwâr (20,760 cilomedr sgwâr) ac yn ymestyn 137 milltir (220 cilomedr) o'i mannau pellaf ac yn amrywio rhwng 36 a 96 milltir (58 a 154 cilomedr) o led. Lleolir y brifddinas, Caerdydd, yn y de-ddwyrain ar Aber Afon Hafren a dyma hefyd y porthladd pwysicaf a chanolfan adeiladu llongau. Mae Cymru yn fynyddig iawn ac mae ganddi arfordir creigiog, afreolaiddrefferendwm arall a basiwyd o drwch blewyn, gan arwain at greu Cynulliad Cenedlaethol Cymru ym 1998. Mae gan y cynulliad drigain o aelodau ac mae'n gyfrifol am osod polisi a chreu deddfwriaeth mewn meysydd addysg, iechyd, amaethyddiaeth, trafnidiaeth, a gwasanaethau cymdeithasol. Roedd ad-drefnu cyffredinol o lywodraeth ledled y Deyrnas Unedig yn 1974 yn cynnwys symleiddio gweinyddiaeth Gymreig gydag ardaloedd llai yn cael eu hail-grwpio i ffurfio etholaethau mwy am resymau economaidd a gwleidyddol. Ad-drefnwyd Cymru yn wyth sir newydd, o dair ar ddeg yn wreiddiol, ac o fewn y siroedd crëwyd tri deg saith o ardaloedd newydd.

Arweinyddiaeth a Swyddogion Gwleidyddol. Mae gan Gymru bleidiau ac arweinwyr gwleidyddol adain chwith cryf a radical erioed. Mae yna hefyd ymwybyddiaeth wleidyddol gref ledled Cymru ac mae’r nifer sy’n pleidleisio mewn etholiadau yn uwch ar gyfartaledd nag yn y Deyrnas Unedig yn gyffredinol. Yn y rhan fwyaf o'r bedwaredd ganrif ar bymtheg a dechrau'r ugeinfed ganrif roedd y Blaid Ryddfrydol yn dominyddu gwleidyddiaeth Cymru gyda'r rhanbarthau diwydiannol yn cefnogi'r Sosialwyr. Ym 1925 sefydlwyd Plaid Genedlaethol Cymru, a adnabyddir fel Plaid Cymru, gyda'r bwriad o ennill annibyniaeth i Gymru fel rhanbarth o fewn y Gymuned Economaidd Ewropeaidd. Rhwng y Rhyfel Byd Cyntaf a'r Ail Ryfel Byd achosodd dirwasgiad economaidd difrifol bron i 430,000 o Gymry i fewnfudo ac ymgyrch wleidyddol newydd.ganwyd gyda phwyslais ar ddiwygio cymdeithasol ac economaidd. Ar ôl yr Ail Ryfel Byd enillodd y Blaid Lafur fwyafrif o gefnogaeth. Yn ystod y 1960au hwyr enillodd Plaid Cymru a'r Blaid Geidwadol seddi mewn etholiadau seneddol, gan wanhau tirwedd draddodiadol y Blaid Lafur

Tirwedd Sir Benfro yn Rhodfa Cribyn, Solfach, Dyfed. Mae Cymru wedi'i hamgylchynu gan ddŵr ar dair ochr. goruchafiaeth gwleidyddiaeth Cymru. Yn y 1970au a'r 1980au enillodd y Ceidwadwyr hyd yn oed mwy o reolaeth, tuedd a gafodd ei wrthdroi yn y 1990au gyda dychweliad goruchafiaeth Llafur a'r gefnogaeth gynyddol i Blaid Cymru a chenedlaetholdeb Cymreig. Mae’r mudiad ymwahanol, cenedlaetholgar Cymreig hefyd yn cynnwys grwpiau mwy eithafol sy’n ceisio creu cenedl wleidyddol annibynnol ar sail gwahaniaethau diwylliannol ac ieithyddol. Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn un o’r grwpiau hyn amlycaf ac wedi datgan ei pharodrwydd i ddefnyddio anufudd-dod sifil i hybu ei nodau.

Gweithgarwch Milwrol. Nid oes gan Gymru fyddin annibynnol ac mae ei hamddiffyniad yn dod o dan awdurdod milwrol y Deyrnas Unedig yn ei chyfanrwydd. Fodd bynnag, mae tair catrawd o'r fyddin, y Gwarchodlu Cymreig, Catrawd Frenhinol Cymru, a'r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig, sydd â chysylltiadau hanesyddol â'r wlad.

Gweld hefyd: Americanwyr Bolifia - Hanes, Cyfnod Modern, Patrymau Anheddu, Diwylliant a Chymhathu

Rhaglenni Lles Cymdeithasol a Newid

Mae iechyd a gwasanaethau cymdeithasol yn dod o dan ygweinyddiaeth a chyfrifoldeb ysgrifennydd gwladol Cymru. Mae’r Swyddfa Gymreig, sy’n gweithio gyda’r awdurdodau sir a dosbarth, yn cynllunio ac yn gweithredu materion sy’n ymwneud â thai, iechyd, addysg, a lles. Daeth amodau gweithio a byw ofnadwy yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg â newidiadau sylweddol a pholisïau newydd ynghylch lles cymdeithasol y parhawyd i wella arnynt drwy gydol yr ugeinfed ganrif. Mae materion yn ymwneud â gofal iechyd, tai, addysg, ac amodau gwaith, ynghyd â lefel uchel o weithredu gwleidyddol, wedi creu ymwybyddiaeth o raglenni newid cymdeithasol yng Nghymru a galw amdanynt.

Swyddi a Statwsau Rhyw

Statws Cymharol Menywod a Dynion. Yn hanesyddol, ychydig iawn o hawliau oedd gan fenywod, er bod llawer yn gweithio y tu allan i'r cartref, ac roedd disgwyl iddynt gyflawni rôl gwraig, mam, ac, yn achos menywod di-briod, rhoddwr gofal i deulu estynedig. Mewn ardaloedd amaethyddol roedd merched yn gweithio ochr yn ochr ag aelodau gwrywaidd y teulu. Pan ddechreuodd economi Cymru ddod yn fwy diwydiannol, daeth llawer o fenywod o hyd i waith mewn ffatrïoedd a oedd yn cyflogi gweithlu benywaidd yn unig ar gyfer swyddi nad oedd angen cryfder corfforol. Roedd merched a phlant yn gweithio mewn pyllau glo, gan roi diwrnodau pedair awr ar ddeg o dan amodau llym iawn. Pasiwyd deddfwriaeth yng nghanol y bedwaredd ganrif ar bymtheg yn cyfyngu ar oriau gwaith menywod a phlant ond nid oedd tan yddechrau'r ugeinfed ganrif y dechreuodd merched Cymru fynnu mwy o hawliau sifil. Sefydlwyd Sefydliad y Merched, sydd bellach â phenodau ledled y Deyrnas Unedig, yng Nghymru, er mai yn Saesneg y cynhelir ei holl weithgareddau. Yn y 1960au sefydlwyd mudiad arall, tebyg i Sefydliad y Merched ond yn gyfan gwbl Gymreig ei nodau. Fe'i gelwir yn Merched y Wawr, neu Merched y Wawr, ac mae'n ymroddedig i hyrwyddo hawliau merched Cymreig, yr iaith Gymraeg a diwylliant Cymreig, a threfnu prosiectau elusennol.

Cymdeithasu

Magu Plant ac Addysg. Yn ystod y ddeunawfed ganrif a'r bedwaredd ganrif ar bymtheg roedd plant yn cael eu hecsbloetio i lafurio, eu hanfon i fwyngloddiau i weithio mewn siafftiau a oedd yn rhy fach i oedolion. Roedd cyfraddau marwolaethau plant a babanod yn uchel; nid oedd bron i hanner yr holl blant yn byw y tu hwnt i bump oed, a dim ond hanner y rhai a oedd yn byw heibio i ddeg oed a allai obeithio byw i'w hugeiniau cynnar. Roedd diwygwyr cymdeithasol a sefydliadau crefyddol, yn enwedig yr Eglwys Fethodistaidd, yn eiriol dros wella safonau addysg gyhoeddus yng nghanol y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Dechreuodd amodau wella'n raddol i blant pan oedd oriau gwaith yn gyfyngedig ac addysg orfodol yn cael ei rhoi ar waith. Pasiwyd Deddf Addysg 1870 i orfodi safonau sylfaenol, ond ceisiai hefyd wahardd y Gymraeg yn gyfan gwbl o'r gyfundrefn addysg.

Heddiw, cynraddac mae ysgolion meithrin mewn ardaloedd lle mae mwyafrif Cymraeg eu hiaith yn darparu addysg yn gyfan gwbl yn Gymraeg ac mae ysgolion mewn ardaloedd lle mae'r Saesneg yn iaith gyntaf yn cynnig addysg ddwyieithog. Mae Mudiad Ysgolion Meithrin Cymraeg, Mudiad Ysgolion Meithrin Cymraeg, a sefydlwyd ym 1971, wedi bod yn llwyddiannus iawn yn creu rhwydwaith o ysgolion meithrin, neu Ysgolion Meithrin, yn enwedig mewn ardaloedd lle mae’r Saesneg yn Saesneg. defnyddio'n amlach. Mae ysgolion meithrin, cynradd ac uwchradd o dan weinyddiaeth awdurdod addysg y Swyddfa Gymreig. Mae addysg gyhoeddus cost isel o safon ar gael ledled Cymru i fyfyrwyr o bob oed.

Addysg Uwch. Mae'r rhan fwyaf o sefydliadau dysgu uwch yn cael eu cefnogi'n gyhoeddus, ond mae mynediad yn gystadleuol. Mae’r traddodiad llenyddol Cymraeg, cyfradd llythrennedd uchel, a ffactorau gwleidyddol a chrefyddol oll wedi cyfrannu at lunio diwylliant lle mae addysg uwch yn cael ei hystyried yn bwysig. Y prif sefydliad dysgu uwch yw Prifysgol Cymru, prifysgol gyhoeddus a ariennir gan Gyngor Cyllido’r Prifysgolion yn Llundain, gyda chwe lleoliad yng Nghymru: Aberystwyth, Bangor, Caerdydd, Llanbedr Pont Steffan, Abertawe, ac Ysgol Feddygaeth Genedlaethol Cymru yng Nghaerdydd. Mae'r Swyddfa Gymreig yn gyfrifol am

Neuadd y Dref Talacharn, Dyfed, Cymru. y prifysgolion a'r colegau eraill, gan gynnwys y PolytechnigCymru, ger Pontypridd, a Choleg Prifysgol Cymru yn Aberystwyth. Mae'r Swyddfa Gymreig, gan weithio gyda'r Awdurdodau Addysg Lleol a Chyd-bwyllgor Addysg Cymru, yn goruchwylio pob agwedd ar addysg gyhoeddus. Mae cyrsiau addysg barhaus i oedolion, yn enwedig y rhai yn yr iaith Gymraeg a diwylliant Cymru, yn cael eu hyrwyddo’n gryf trwy raglenni rhanbarthol.

Crefydd

Credoau Crefyddol. Mae crefydd wedi chwarae rhan arwyddocaol yn y gwaith o lunio diwylliant Cymreig. Dechreuodd Protestaniaeth, sef Anglicaniaeth, gasglu mwy o gefnogaeth ar ôl i Harri VIII dorri gyda'r Eglwys Gatholig Rufeinig. Ar drothwy Rhyfel Cartref Lloegr yn 1642, roedd Piwritaniaeth, a arferid gan Oliver Cromwell a'i gefnogwyr, yn gyffredin yn siroedd gororau Cymru ac yn Sir Benfro. Cafodd brenhinwyr Cymreig, a oedd yn cefnogi'r brenin ac Anglicaniaeth, eu tynnu o'u heiddo, gan achosi llawer o ddrwgdeimlad ymhlith Cymry di-Biwritanaidd. Ym 1650 pasiwyd y Ddeddf Taenu'r Efengyl yng Nghymru, gan gymryd drosodd bywyd gwleidyddol a chrefyddol. Yn ystod y cyfnod a adnabyddir fel yr Interregnum pan oedd Cromwell mewn grym, ffurfiwyd nifer o gynulleidfaoedd Protestannaidd nad oeddent yn Anglicanaidd, neu'n Ymneilltuol, a fyddai'n dylanwadu'n sylweddol ar fywyd modern Cymru. Y mwyaf radical crefyddol a chymdeithasol o'r rhain oedd y Crynwyr, a oedd â dilynwyr cryf yn sir Drefaldwyn a Meirionnydd, ac a ledaenodd yn y diwedd.eu dylanwad i ardaloedd gan gynnwys siroedd y gororau Anglicanaidd a'r ardaloedd Cymraeg yn y gogledd a'r gorllewin. Cafodd y Crynwyr, nad oeddent yn hoff iawn o'r eglwysi Ymneilltuol eraill a'r Eglwys Anglicanaidd, eu gormesu'n ddifrifol gyda'r canlyniad i niferoedd mawr gael eu gorfodi i ymfudo i'r trefedigaethau Americanaidd. Tyfodd eglwysi eraill, megis y Bedyddwyr a'r Annibynwyr, a oedd yn Galfinaidd mewn diwinyddiaeth, a daeth o hyd i lawer o ddilynwyr mewn cymunedau gwledig a threfi bach. Yn rhan olaf y ddeunawfed ganrif tröodd llawer o Gymry at Fethodistiaeth ar ôl mudiad adfywiad yn 1735. Cefnogwyd Methodistiaeth o fewn yr Eglwys Anglicanaidd sefydledig ac fe'i trefnwyd yn wreiddiol trwy gymdeithasau lleol a lywodraethwyd gan gymdeithas ganolog. O dipyn i beth arweiniodd dylanwad yr eglwysi Ymneilltuol gwreiddiol, ynghyd ag adfywiad ysbrydol Methodistiaeth, i ffwrdd oddi wrth Anglicaniaeth. Roedd gwrthdaro mewn arweinyddiaeth a thlodi cronig yn gwneud twf eglwys yn anodd, ond yn y pen draw bu poblogrwydd Methodistiaeth yn gymorth i'w sefydlu'n barhaol fel yr enwad mwyaf eang. Roedd yr eglwysi Methodistaidd ac Anghydffurfwyr eraill hefyd yn gyfrifol am gynnydd mewn llythrennedd trwy ysgolion a noddir gan yr eglwys a oedd yn hyrwyddo addysg fel ffordd o ledaenu athrawiaeth grefyddol.

Heddiw, dilynwyr Methodistiaeth yw'r grŵp crefyddol mwyaf o hyd. Yr Eglwys Anglicanaidd, neu yr Eglwys oLloegr, yw'r ail sect fwyaf, ac yna'r Eglwys Gatholig Rufeinig. Mae yna hefyd niferoedd llawer llai o Iddewon a Mwslemiaid. Chwaraeodd y sectau Protestannaidd Ymneilltuol, a chrefydd yn gyffredinol, ran bwysig iawn yn y gymdeithas gyfoes Gymreig ond gostyngodd nifer y bobl a gymerodd ran yn rheolaidd mewn gweithgareddau crefyddol yn sylweddol ar ôl yr Ail Ryfel Byd.

Defodau a Lleoedd Sanctaidd. Eglwys Gadeiriol Dewi Sant, yn Sir Benfro, yw’r man sanctaidd cenedlaethol mwyaf arwyddocaol. Roedd David, nawddsant Cymru, yn groesgadwr crefyddol a gyrhaeddodd Gymru yn y chweched ganrif i ledaenu Cristnogaeth a throsi'r llwythau Cymreig. Bu farw yn 589 ar 1 Mawrth, sydd bellach yn cael ei ddathlu fel Dydd Gŵyl Dewi, gŵyl genedlaethol. Claddwyd ei weddillion yn y gadeirlan.

Meddygaeth a Gofal Iechyd

Mae gofal iechyd a meddygaeth yn cael eu hariannu a’u cefnogi gan y llywodraeth gan Wasanaeth Iechyd Gwladol y Deyrnas Unedig. Mae safon uchel iawn o ofal iechyd yng Nghymru gyda thua chwe ymarferydd meddygol fesul deg mil o bobl. Mae Ysgol Feddygaeth Genedlaethol Cymru yng Nghaerdydd yn cynnig hyfforddiant ac addysg feddygol o safon.

Dathliadau Seciwlar

Yn ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg, dechreuodd deallusion Cymreig hybu'r diwylliant a'r traddodiadau cenedlaethol, gan gychwyn adfywiad yn niwylliant gwerin Cymru. Dros y ganrif ddiwethaf mae'r dathliadau hyn wedi datblygu i fod yn rhai mawrac mae gan Gymru bellach nifer o wyliau cerddorol a llenyddol o bwysigrwydd rhyngwladol. Mae Gŵyl Lenyddiaeth y Gelli, o 24 Mai tan 4 Mehefin, yn nhref y Gelli Gandryll, yn denu miloedd yn flynyddol, ac felly hefyd Gŵyl Jazz Aberhonddu o 11 i 13 Awst. Y dathliad seciwlar Cymreig pwysicaf, fodd bynnag, yw cynulliad diwylliannol yr Eisteddfod sy'n dathlu cerddoriaeth, barddoniaeth ac adrodd straeon.

Mae gwreiddiau'r Eisteddfod yn y ddeuddegfed ganrif pan oedd yn ei hanfod yn gyfarfod a gynhaliwyd gan feirdd Cymru i gyfnewid gwybodaeth. Yn digwydd yn afreolaidd ac mewn gwahanol leoliadau, mynychwyd yr Eisteddfod gan feirdd, cerddorion a thrwbadwriaid, pob un ohonynt â rhan bwysig yn niwylliant Cymraeg yr Oesoedd Canol. Erbyn y ddeunawfed ganrif roedd y traddodiad wedi mynd yn llai diwylliannol a mwy cymdeithasol, gan ddirywio'n aml i gyfarfodydd tafarn meddw, ond yn 1789 adfywiodd Cymdeithas y Gwyneddigion yr Eisteddfod fel gŵyl gystadleuol. Er hynny, Edward Williams, a adnabyddir hefyd fel Iolo Morgannwg, a adenillodd ddiddordeb y Cymry yn yr Eisteddfod yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Bu Williams yn hyrwyddo’r Eisteddfod yn frwd ymhlith y gymuned Gymreig sy’n byw yn Llundain, gan draddodi areithiau dramatig yn aml am arwyddocâd y diwylliant Cymreig a phwysigrwydd parhau â thraddodiadau Celtaidd hynafol. Adfywiad yr Eisteddfod yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg a thwf cenedlaetholdeb Cymreig, ynghyd ag adelwedd ramantus o hen hanes Cymru, a arweiniodd at greu seremonïau a defodau Cymreig nad oes iddynt unrhyw sail hanesyddol efallai.

Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen, a gynhelir rhwng 4 a 9 Gorffennaf, a’r Eisteddfod Genedlaethol yn Llanelli, sy’n cynnwys barddoniaeth a chelfyddyd gwerin Cymru, a gynhelir rhwng 5 a 12 Awst, yw’r ddau ddathliad seciwlar pwysicaf. Cynhelir gwyliau gwerin a diwylliannol llai eraill trwy gydol y flwyddyn.Adeilad hanner pren ym Miwmares, Ynys Môn, Cymru.

Y Celfyddydau a'r Dyniaethau

Cymorth i'r Celfyddydau. Mae pwysigrwydd traddodiadol cerddoriaeth a barddoniaeth wedi annog gwerthfawrogiad cyffredinol a chefnogaeth i’r holl gelfyddydau. Mae cefnogaeth gref gan y cyhoedd ledled Cymru i’r celfyddydau, sy’n cael eu hystyried yn bwysig i’r diwylliant cenedlaethol. Daw cymorth ariannol o'r sectorau preifat a chyhoeddus. Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn darparu cymorth y llywodraeth ar gyfer llenyddiaeth, celf, cerddoriaeth, a theatr. Mae'r cyngor hefyd yn trefnu teithiau o amgylch grwpiau perfformio tramor yng Nghymru ac yn rhoi grantiau i awduron ar gyfer cyhoeddiadau Cymraeg a Saesneg.

Llenyddiaeth. Mae llenyddiaeth a barddoniaeth mewn lle pwysig yng Nghymru am resymau hanesyddol ac ieithyddol. Roedd y diwylliant Cymreig yn seiliedig ar draddodiad llafar o chwedlau, chwedlau, a chwedlau a drosglwyddwyd o genhedlaeth i genhedlaethbaeau niferus, a'r mwyaf ohonynt yw Bae Ceredigion i'r gorllewin. Mae Mynyddoedd Cambria, y gadwyn fwyaf arwyddocaol, yn rhedeg o'r gogledd i'r de trwy ganolbarth Cymru. Mae cadwyni mynyddoedd eraill yn cynnwys Bannau Brycheiniog i'r de-ddwyrain a'r Wyddfa yn y gogledd-orllewin, sy'n cyrraedd uchder o 3,560 troedfedd (1,085 metr) a dyma'r mynydd uchaf yng Nghymru a Lloegr. Mae Afon Dyfrdwy, gyda'i blaenddyfroedd yn Llyn Tegid, y llyn naturiol mwyaf yng Nghymru, yn llifo trwy ogledd Cymru i Loegr. Mae nifer o afonydd llai yn gorchuddio'r de, gan gynnwys afonydd Wysg, Gwy, Teifi, a Thywi.

Mae'r hinsawdd dymherus, mwyn a llaith, wedi sicrhau datblygiad toreth o blanhigion ac anifeiliaid. Mae rhedyn, mwsoglau a glaswelltiroedd yn ogystal â nifer o ardaloedd coediog yn gorchuddio Cymru. Mae coed derw, ynn mynydd, a chonifferaidd i'w cael mewn ardaloedd mynyddig o dan 1,000 troedfedd (300 metr). Mae bele’r coed, anifail bach tebyg i finc, a’r ffwlbart, aelod o deulu’r wenci,

Wales i’w cael yng Nghymru yn unig ac yn unman arall ym Mhrydain Fawr .

Demograffeg. Mae'r arolygon diweddaraf yn gosod poblogaeth Cymru ar 2,921,000 gyda dwysedd o tua 364 o bobl fesul milltir sgwâr (141 fesul cilomedr sgwâr). Mae bron i dri chwarter poblogaeth Cymru yn byw yng nghanolfannau glofaol y de. Poblogrwydd Cymru fel cyrchfan gwyliau ac encil dros y penwythnos, yn arbennigcenhedlaeth. Ysgrifennodd y beirdd barddol cynnar enwocaf, Taliesin ac Aneirin, gerddi epig am ddigwyddiadau a chwedlau Cymreig o gwmpas y seithfed ganrif. Arweiniodd cynnydd mewn llythrennedd yn y ddeunawfed ganrif a chonsyrn deallusion Cymru am gadw'r iaith a'r diwylliant i lenyddiaeth Gymraeg ysgrifenedig fodern. Wrth i ddiwydiannu a Seisnigeiddio ddechrau bygwth diwylliant traddodiadol Cymru, gwnaed ymdrechion i hybu'r iaith, cadw barddoniaeth Gymraeg, ac annog llenorion Cymreig. Ysgrifennai Dylan Thomas, fodd bynnag, y bardd Cymreig mwyaf adnabyddus yn yr ugeinfed ganrif, yn Saesneg. Mae gwyliau a chystadlaethau llenyddol yn helpu i gadw’r traddodiad hwn yn fyw, yn ogystal â pharhau i hyrwyddo’r Gymraeg, yr iaith Geltaidd sydd â’r nifer fwyaf o siaradwyr heddiw. Serch hynny, mae dylanwad diwylliannau eraill ynghyd â rhwyddineb cyfathrebu trwy’r cyfryngau torfol, o’r tu mewn i’r Deyrnas Unedig ac o rannau eraill o’r byd, yn barhaus yn tanseilio ymdrechion i warchod ffurf gwbl Gymreig ar lenyddiaeth.

Celfyddydau Perfformio. Canu yw’r pwysicaf o’r celfyddydau perfformio yng Nghymru ac mae ei wreiddiau mewn traddodiadau hynafol. Roedd cerddoriaeth yn adloniant ac yn fodd i adrodd straeon. Mae Opera Cenedlaethol Cymru, gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru, yn un o gwmnïau opera mwyaf blaenllaw Prydain. Mae Cymru yn enwog am ei chorau meibion ​​i gyd, sydd wedi esblygu oy traddodiad corawl crefyddol. Mae offerynnau traddodiadol, megis y delyn, yn dal i gael eu chwarae'n eang ac ers 1906 mae Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru wedi cadw, casglu a chyhoeddi caneuon traddodiadol. Mae Cwmni Theatr Cymru yn cael ei ganmol yn fawr ac mae Cymru wedi cynhyrchu nifer o actorion o fri rhyngwladol.

Cyflwr y Gwyddorau Ffisegol a Chymdeithasol

Hyd at ran olaf yr ugeinfed ganrif, roedd cyfleoedd proffesiynol ac economaidd cyfyngedig wedi achosi i lawer o wyddonwyr, ysgolheigion ac ymchwilwyr Cymreig adael Cymru. Mae economi sy’n newid a buddsoddiad cwmnïau rhyngwladol sy’n arbenigo mewn technoleg uchel yn annog mwy o bobl i aros yng Nghymru a dod o hyd i waith yn y sector preifat. Cefnogir ymchwil yn y gwyddorau cymdeithasol a ffisegol hefyd gan brifysgolion a cholegau Cymru.

Llyfryddiaeth

Curtis, Tony. Cymru: Y Genedl Ddychymygedig, Ysgrifau Mewn Hunaniaeth Ddiwylliannol a Chenedlaethol, 1986.

Davies, William Watkin. Cymru, 1925.

Durkaez, Victor E. Dirywiad yr Ieithoedd Celtaidd: Astudiaeth o Wrthdaro Ieithyddol a Diwylliannol yn yr Alban, Cymru ac Iwerddon o'r Diwygiad Protestannaidd hyd yr Ugeinfed Ganrif, 1983.

English, John. Clirio Slymiau: Y Cyd-destun Cymdeithasol a Gweinyddol yng Nghymru a Lloegr, 1976.

Fevre, Ralph, ac Andrew Thompson. Cenedl, Hunaniaeth a Theori Gymdeithasol: Safbwyntiau o Gymru, 1999.

Hopkin, Deian R., a Gregory S. Kealey. Dosbarth, Cymuned, a'r Mudiad Llafur: Cymru a Chanada, 1989.

Jackson, William Eric. Strwythur Llywodraeth Leol yng Nghymru a Lloegr, 1966.

Jones, Gareth Elwyn. Y Gymru Fodern: Hanes Cryno, 1485–1979, 1984.

Owen, Trefor M. Arferion a Thraddodiadau Cymru, 1991.

Rees, David Ben. Cymru: Y Dreftadaeth Ddiwylliannol, 1981.

Williams, David. Hanes y Gymru Fodern, 1950.

Williams, Glanmor. Crefydd, Iaith, A Chenedligrwydd yng Nghymru: Ysgrifau Hanesyddol gan Glanmor Williams, 1979.

Williams, Glyn. Newid Cymdeithasol a Diwylliannol yn y Gymru Gyfoes, 1978.

——. Y Tir yn Cofio: Golwg ar Gymru, 1977.

Gwefannau

Llywodraeth y DU. "Diwylliant: Cymru." Dogfen electronig. Ar gael o //uk-pages.net/culture

—M. C AMERON A RNOLD

S EE A LSO : Y Deyrnas Unedig

ger y ffin â Lloegr, wedi creu poblogaeth newydd, nad yw’n barhaol.

Cysylltiad Ieithyddol. Mae tua 500,000 o siaradwyr Cymraeg heddiw ac, oherwydd diddordeb o’r newydd yn yr iaith a’r diwylliant, gall y nifer hwn gynyddu. Mae'r rhan fwyaf o bobl Cymru, fodd bynnag, yn siarad Saesneg, gyda'r Gymraeg yn ail iaith; yn y gogledd a'r gorllewin, mae llawer o bobl yn ddwyieithog Cymraeg a Saesneg. Saesneg yw prif iaith bob dydd o hyd gyda'r Gymraeg a'r Saesneg yn ymddangos ar arwyddion. Mewn rhai ardaloedd, Cymraeg yn unig a ddefnyddir ac mae nifer y cyhoeddiadau Cymraeg ar gynnydd.

Mae Cymraeg, neu Cymraeg, yn iaith Geltaidd sy'n perthyn i'r grŵp Brythonig sy'n cynnwys y Llydaweg, y Gymraeg, a'r Gernyweg ddiflanedig. Ymsefydlodd llwythau Celtaidd gorllewinol yn yr ardal gyntaf yn ystod yr Oes Haearn, gan ddod â'u hiaith gyda nhw a oroesodd feddiannaeth a dylanwad Rhufeinig ac Eingl-Sacsonaidd, er bod rhai nodweddion Lladin wedi'u cyflwyno i'r iaith ac wedi goroesi mewn Cymraeg modern. Gellir olrhain barddoniaeth epig Gymraeg yn ôl i’r chweched ganrif OG ac mae’n cynrychioli un o’r traddodiadau llenyddol hynaf yn Ewrop. Mae cerddi Taliesin ac Aneirin sy’n dyddio o ddiwedd y seithfed ganrif OG yn adlewyrchu ymwybyddiaeth lenyddol a diwylliannol o gyfnod cynnar yn hanes Cymru. Er bod llawer o ffactorau yn effeithio ar y Gymraeg, yn enwedig cyswllt ag iaith arallgrwpiau, roedd Chwyldro Diwydiannol y ddeunawfed a’r bedwaredd ganrif ar bymtheg yn nodi dirywiad dramatig yn nifer y siaradwyr Cymraeg, wrth i lawer o’r di-Gymraeg, a ddenwyd gan y diwydiant a oedd wedi datblygu o gwmpas cloddio glo yn y de a’r dwyrain, symud i’r ardal. Ar yr un pryd, gadawodd llawer o Gymry o ardaloedd gwledig i chwilio am waith yn Llundain neu dramor. Cyflymodd yr ymfudiad mawr hwn o weithwyr di-Gymraeg ddiflaniad cymunedau Cymraeg yn fawr. Er bod tua deugain o gyhoeddiadau Cymraeg o hyd yng nghanol y bedwaredd ganrif ar bymtheg, dechreuodd y defnydd cyson o'r Gymraeg gan fwyafrif y boblogaeth ostwng. Dros amser daeth dau grŵp ieithyddol i'r amlwg yng Nghymru; y rhanbarth Cymraeg a adnabyddir fel Y Fro Cymraeg i’r gogledd a’r gorllewin, lle mae mwy nag 80 y cant o’r boblogaeth yn siarad Cymraeg, a’r ardal Eingl-Gymreig i’r de a’r dwyrain lle mae nifer y siaradwyr Cymraeg o dan 10 y cant a Saesneg yw'r iaith fwyafrifol. Hyd at 1900, fodd bynnag, roedd bron i hanner y boblogaeth yn dal i siarad Cymraeg.

Ym 1967 pasiwyd Deddf yr Iaith Gymraeg yn cydnabod statws y Gymraeg fel iaith swyddogol. Ym 1988 sefydlwyd Bwrdd yr Iaith Gymraeg, gan helpu i sicrhau aileni’r Gymraeg. Ledled Cymru bu ymdrech ddifrifol yn ail hanner yr ugeinfed ganrif i gynnal a hybu’r iaith. Ymdrechion eraill icefnogi’r iaith yn cynnwys rhaglenni teledu Cymraeg, ysgolion dwyieithog Cymraeg-Saesneg, yn ogystal

Gorymdaith yn mynd i Ŵyl yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llandudno, Cymru. fel ysgolion meithrin Cymraeg yn unig, a chyrsiau Cymraeg i oedolion.

Symbolaeth. Symbol Cymru, sydd hefyd yn ymddangos ar y faner, yw draig goch. Tybir y daethpwyd â hi i wladfa Prydain gan y Rhufeiniaid, ac roedd y ddraig yn symbol poblogaidd yn yr hen fyd ac fe'i defnyddiwyd gan y Rhufeiniaid, y Sacsoniaid a'r Parthiaid. Daeth yn symbol cenedlaethol Cymru pan benderfynodd Harri VII, a ddaeth yn frenin yn 1485 ac a oedd wedi ei defnyddio fel ei faner frwydr yn ystod brwydr Maes Bosworth, y dylai'r ddraig goch ddod yn faner swyddogol Cymru. Mae'r genhinen a'r genhinen pedr hefyd yn symbolau Cymreig pwysig. Mae un chwedl yn cysylltu’r genhinen â Dewi Sant, nawddsant Cymru, a orchfygodd y Sacsoniaid paganaidd mewn brwydr fuddugol a ddigwyddodd, yn ôl pob sôn, mewn cae o gennin. Mae’n fwy tebygol bod cennin wedi’u mabwysiadu fel symbol cenedlaethol oherwydd eu pwysigrwydd i ddeiet Cymru, yn enwedig yn ystod y Grawys pan na chaniateir cig. Mae symbol Cymreig arall, llai enwog yn cynnwys tair pluen estrys a'r arwyddair "Ich Dien" (cyfieithiad: "I serve") o Frwydr Crecy, Ffrainc, yn 1346. Mae'n debyg iddo gael ei fenthyg o arwyddair Brenin Bohemia,a arweiniodd y cyhuddiad marchfilwyr yn erbyn y Saeson.

Hanes a Chysylltiadau Ethnig

Ymddangosiad y Genedl. Mae’r dystiolaeth gynharaf o bresenoldeb dynol yng Nghymru yn dyddio o’r cyfnod Paleolithig, neu Hen Oes y Cerrig, bron i 200,000 o flynyddoedd yn ôl. Nid oedd tan y cyfnod Neolithig a'r Oes Efydd tua 3,000 B.C.E. , fodd bynnag, y dechreuodd gwareiddiad eisteddog ddatblygu. Y llwythau cyntaf i ymsefydlu yng Nghymru, a hanai fwy na thebyg o ardaloedd arfordirol gorllewinol Môr y Canoldir, oedd pobl y cyfeirir atynt yn gyffredinol fel yr Iberiaid. Daeth mudo diweddarach o ogledd a dwyrain Ewrop â'r Celtiaid Brythonig a'r llwythau Nordig i'r ardal. Ar adeg goresgyniad y Rhufeiniaid yn 55 B.C.E. , roedd yr ardal yn cynnwys y llwythau Iberia a Cheltaidd a gyfeiriodd atynt eu hunain fel Cymry. Yn y pen draw, darostyngwyd llwythau’r Cymry gan y Rhufeiniaid yn y ganrif gyntaf OG, ymsefydlodd llwythau Eingl-Sacsonaidd ym Mhrydain yn ystod y cyfnod hwn hefyd, gan wthio llwythau Celtaidd eraill i fynyddoedd Cymru lle unasant yn y diwedd â’r Cymry oedd eisoes yn byw yno. Yn y canrifoedd cyntaf C.E. , rhannwyd Cymru yn deyrnasoedd llwythol, a'r pwysicaf ohonynt oedd Gwynedd , Gwent , Dyved , a Phowys . Unodd pob un o deyrnasoedd Cymru yn ddiweddarach yn erbyn y goresgynwyr Eingl-Sacsonaidd, gan nodi dechrau rhaniad swyddogol rhwng Cymru a Lloegr. Daeth y ffin hon yn swyddogol gyda'radeiladu Clawdd Offa tua chanol yr wythfed ganrif OG Ar y dechrau, ffos a godwyd gan Offa, brenin Mersia, oedd Clawdd Offa, mewn ymgais i roi ffin bendant i'w diriogaethau i'r gorllewin. Yn ddiweddarach cafodd y Clawdd ei ehangu a’i atgyfnerthu, gan ddod yn un o’r ffiniau dynol mwyaf yn Ewrop ac yn ymestyn dros 150 milltir o arfordir y gogledd-ddwyrain i arfordir de-ddwyrain Cymru. Erys hyd heddiw y llinell sy'n rhannu diwylliannau Seisnig a Chymreig.

Pan orchfygodd William y Concwerwr (William I) a'i fyddin Normanaidd Loegr yn 1066, sefydlwyd tair iarllaeth Seisnig Caer, Amwythig, a Henffordd ar y ffin â Chymru. Defnyddiwyd y meysydd hyn fel pwyntiau cryf mewn ymosodiadau yn erbyn y Cymry ac fel canolfannau gwleidyddol strategol. Serch hynny, yr unig deyrnas Gymreig i ddod o dan reolaeth y Normaniaid yn ystod teyrnasiad William I (1066–1087) oedd Gwent, yn y de-ddwyrain. Erbyn 1100 roedd yr arglwyddi Normanaidd wedi ehangu eu rheolaeth i gynnwys ardaloedd Cymreig Aberteifi , Penfro , Aberhonddu , a Morgannwg . Arweiniodd yr ehangiad hwn i diriogaeth Cymru at sefydlu Gororau Cymru, ardal a oedd gynt yn cael ei rheoli gan frenhinoedd Cymru.

Gweld hefyd: Malagaseg - Cyflwyniad, Lleoliad, Iaith, Llên Gwerin, Crefydd, Gwyliau mawr, Defodau newid byd

Parhaodd y Cymry i frwydro yn erbyn rheolaeth Normanaidd ac Eingl-Sacsonaidd yn rhan gyntaf y ddeuddegfed ganrif. Erbyn hanner olaf y ddeuddegfed ganrif roedd tair teyrnas Gymreig Gwynedd , Powys , a Deheubarth yn gadarnsefydlu, gan ddarparu sylfaen barhaol ar gyfer gwladwriaeth Gymreig. Ffurfiodd prif aneddiadau Aberffraw yng Ngwynedd, Mathrafal ym Mhowys, a Dinefwr yn y Deheubarth graidd bywyd gwleidyddol a diwylliannol Cymru. Er bod brenhinoedd Cymru yn gynghreiriaid, roedd pob un yn rheoli tiriogaethau ar wahân gan dyngu teyrngarwch i frenin Lloegr. Roedd sefydlu'r teyrnasoedd yn nodi dechrau cyfnod o sefydlogrwydd a thwf. Ffynnodd amaethyddiaeth, fel y gwnaeth ysgolheictod a'r traddodiad llenyddol Cymraeg. Daeth cyfnod o aflonyddwch ac olyniaeth ymryson yn dilyn marwolaeth y tri brenin Cymreig wrth i wahanol garfanau frwydro am reolaeth. Ni chafodd y sefydlogrwydd a ddarparwyd gan y brenhinoedd cyntaf erioed ei adfer ym Mhowys a Deheubarth. Unwyd teyrnas Gwynedd yn llwyddiannus unwaith eto o dan deyrnasiad Llywelyn ap Iorwerth (m. 1240) yn dilyn brwydr nerthol fer. Gan edrych ar Lywelyn fel bygythiad, arweiniodd y Brenin John (1167–1216) ymgyrch yn ei erbyn a arweiniodd at orchfygiad gwaradwyddus Llywelyn yn 1211. Fodd bynnag, trodd Llywelyn hyn i'w fantais a sicrhaodd deyrngarwch arweinwyr Cymreig eraill a oedd yn ofni darostyngiad llwyr o dan y Brenin loan. Daeth Llywelyn yn arweinydd y lluoedd Cymreig ac, er bod gwrthdaro â'r Brenin John yn parhau, llwyddodd i uno'r Cymry yn wleidyddol ac yn y pen draw lleihau ymwneud brenin Lloegr â materion Cymreig. Dafydd ap Llywelyn, mab ac etifedd Llywelyn ap Iorwerth,

Christopher Garcia

Mae Christopher Garcia yn awdur ac ymchwilydd profiadol sydd ag angerdd am astudiaethau diwylliannol. Fel awdur y blog poblogaidd, World Culture Encyclopedia, mae’n ymdrechu i rannu ei fewnwelediadau a’i wybodaeth â chynulleidfa fyd-eang. Gyda gradd meistr mewn anthropoleg a phrofiad teithio helaeth, mae Christopher yn dod â phersbectif unigryw i'r byd diwylliannol. O gymhlethdodau bwyd ac iaith i naws celf a chrefydd, mae ei erthyglau yn cynnig safbwyntiau hynod ddiddorol ar fynegiadau amrywiol dynoliaeth. Mae ysgrifennu diddorol ac addysgiadol Christopher wedi cael sylw mewn nifer o gyhoeddiadau, ac mae ei waith wedi denu dilyniant cynyddol o selogion diwylliannol. Boed yn ymchwilio i draddodiadau gwareiddiadau hynafol neu'n archwilio'r tueddiadau diweddaraf mewn globaleiddio, mae Christopher yn ymroddedig i oleuo tapestri cyfoethog diwylliant dynol.