Diwylliant Fiji - hanes, pobl, dillad, traddodiadau, menywod, credoau, bwyd, arferion, teulu

 Diwylliant Fiji - hanes, pobl, dillad, traddodiadau, menywod, credoau, bwyd, arferion, teulu

Christopher Garcia

Enw Diwylliant

Ffijïeg

Cyfeiriadedd

Adnabod. Mae Gweriniaeth Ynysoedd Fiji yn genedl ynys amlddiwylliannol gyda thraddodiadau diwylliannol o darddiad Eigionig, Ewropeaidd, De Asia a Dwyrain Asia. Mae mewnfudwyr wedi derbyn sawl agwedd ar y diwylliant cynhenid, ond nid yw diwylliant cenedlaethol wedi esblygu. Gosododd buddiannau masnachol, gwladychwyr, cenhadol a threfedigaethol Brydeinig ideolegau ac isadeileddau Gorllewinol ar y bobloedd brodorol a mewnfudwyr Asiaidd a hwylusodd weithrediad trefedigaeth goron Brydeinig.

Enw brodorol yr ynysoedd yw Viti, gair Awstronesaidd sy'n golygu "dwyrain" neu "godiad haul." Mae Ffijiaid Ethnig yn galw eu hunain yn Kai Viti ("pobl Viti") neu i Taukei ("perchnogion y tir"). Hyd nes dyfodiad rheolaeth drefedigaethol ym 1873, rhannwyd poblogaeth Viti Levu, prif ynys y grŵp Fiji, yn bobloedd arfordirol a drefnwyd yn hierarchaidd a phobloedd ucheldir mwy egalitaraidd y tu mewn.

Daeth pobl o wahanol rannau o India, a elwir bellach yn Indo-Fijians, i weithio fel llafurwyr indenturedig ar blanhigfeydd siwgr. Ar ôl eu tymor o wasanaeth, arhosodd llawer yn Fiji. Daeth rhai yn fasnachwyr a phobl fusnes, arhosodd eraill ar y tir fel trinwyr gwerin rhydd. Ymunwyd â'r mewnfudwyr cynnar yn ddiweddarach gan bobl a oedd yn mudo'n rhydd o gastiau masnach India, yn bennaf o Gujarat.cynnwys yr holl dir na werthwyd i ymsefydlwyr tramor cyn gwladychu. Mae dros 30 y cant o dir brodorol yn cael ei ddosbarthu'n "gadw" a dim ond i Ffijiaid ethnig ac "endidau Ffijïaidd" fel eglwysi ac ysgolion y gellir ei rentu. Ar ôl 1966, cafodd Indo-Fijians brydlesi deng mlynedd ar hugain ar eu tiroedd fferm. Mae'r system deiliadaeth tir yn pennu nid yn unig pwy all weithio llain o dir ond pa gnydau y gellir eu tyfu a pha fath o batrwm anheddu y gellir ei sefydlu. Mae Ffijiaid sy'n byw mewn pentrefi yn ffermio ymgynhaliol ar randiroedd grŵp disgyniad, dan arweiniad arferion amaethyddol traddodiadol.

Gweithgareddau Masnachol. Mae rhai ffermwyr ymgynhaliol yn ennill arian parod o werthu copra, coco, cafa, manioc, pîn-afal, bananas, a physgod. Mae yna lawer o Indo-Fijian a Tsieineaidd, ond llawer llai o Ffijïaid ethnig, siopwyr a dynion busnes ar raddfa fach. Mae darparu gwasanaethau twristiaeth hefyd yn rhoi bywoliaeth i rai aelodau o'r holl grwpiau ethnig.

Diwydiannau Mawr. Mae'r rhan fwyaf o gynhyrchu diwydiannol yn ymwneud â thwristiaeth, siwgr, dillad, a mwyngloddio aur. Ym 1994, ymwelodd dros dri chan mil o dwristiaid a dwy ar bymtheg mil o deithwyr llongau mordaith â'r ynysoedd. Mae'r rhan fwyaf o westai wedi'u lleoli ar draethau diarffordd ac ynysoedd alltraeth; mae cabanau twristiaid to gwellt unigol wedi'u modelu'n fras ar bensaernïaeth pentrefi. Mae gan y Fiji Sugar Corporation, sy'n eiddo i'r llywodraeth yn bennaf, amonopoli ar felino siwgr a marchnata. Mae distyllfa rym yn Lautoka.

Masnach. Y prif eitemau allforio yw siwgr, pysgod, aur, a dillad. Y prif gyrchfannau allforio yw Awstralia, Seland Newydd, Malaysia, a Singapore. Mae mewnforion yn cynnwys cig dafad a chig gafr o Seland Newydd ac ystod eang o nwyddau traul, yn bennaf o darddiad Dwyrain Asia.

Adran Llafur. Mae mwyafrif y Ffijiaid brodorol sy'n byw mewn ardaloedd gwledig naill ai'n ffermwyr ymgynhaliol a physgotwyr neu'n gnydwyr arian parod ar raddfa fach, tra yn y dref maent yn bennaf mewn galwedigaethau darparu gwasanaeth, fel rhai di-grefft, lled-fedrus, neu fedrus. gweithwyr. Ffermwyr cansen ar dir ar brydles yw Indo-Fijians gwledig yn bennaf, tra bod Indo-Fijians ar ben arall y raddfa i raddau helaeth yn dominyddu'r diwydiannau gweithgynhyrchu, dosbarthu, ffermio masnachol a gwasanaeth. Mae gan Ffijiaid ac alltudwyr anethnig eraill rywfaint o fewnbwn yn y sectorau hyn hefyd, ond ychydig iawn o ran sydd gan Fijians ethnig, naill ai fel perchnogion neu entrepreneuriaid.

Haeniad Cymdeithasol

Dosbarthiadau a Chastau. Roedd y gymdeithas gyn-drefedigaethol yn haenedig iawn, gyda dau brif grŵp: boneddigion a chominwyr. Gwahaniaethid penaethiaid etifeddol gan foesau coeth, urddas, anrhydedd, a hunanhyder. Roedd yn rhaid annerch penaethiaid mewn "iaith uchel." Yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg, daeth gwladfawyr Ewropeaidd â syniadau Gorllewinol odosbarth cymdeithasol, tra bod llafurwyr planhigfeydd indenturedig Indiaidd yn cynnwys pobl o lawer o gastiau. Sefydlodd gweinyddiaeth drefedigaethol Prydain hierarchaeth gymdeithasol a lywiwyd yn gyffredinol gan syniadau Gorllewinol y bedwaredd ganrif ar bymtheg am hil a dosbarth. Roedd gan bobl Ewropeaidd y statws uchaf, ond roedd Ffijiaid, yn enwedig eu penaethiaid, yn uwch na'r Indo-Fijians a oedd wedi'u llygru â stigma llafurwyr "cwl". Ar ôl annibyniaeth, roedd penaethiaid Ffijïaidd, ynghyd â buddiannau busnes tramor a lleol a rhai Indiaid cyfoethog, yn dominyddu'r polisi cenedlaethol.

Symbolau Haeniad Cymdeithasol. Mae treiddiad cyfalafol i Ynysoedd Ffijïa dros fwy na chan mlynedd wedi cynhyrchu rhywfaint o haeniad dosbarth, yn enwedig yn yr ardaloedd trefol. Mae elît sydd â chysylltiadau rhyngwladol niferus (o fewn Ynysoedd y Môr Tawel a thu hwnt) yn mwynhau ffordd o fyw faterol sydd, os nad yn elifiadol o gyfoethog, yn sicr yn gwahaniaethu rhwng ei haelodaeth ac aelodaeth y proletariat trefol o ran tai, y gyflogaeth

Teml Hindŵaidd yn Nandi, Viti Levu. Hindŵaeth yw ail ffydd fwyaf Fiji. o weision domestig, teclynnau cartref, cyfleusterau trafnidiaeth, adloniant, ac yn y blaen.

Bywyd Gwleidyddol

Llywodraeth. Fel trefedigaeth coron Prydain rhwng 1874 a 1970, roedd gan Fiji system lywodraethu ddeuol: un ar gyfer y wlad gyfan, a'r llall yn gyfan gwblar gyfer y boblogaeth Fijiaidd ethnig. Er mai llywodraethwr Prydeinig oedd yn gweinyddu'r wlad a dyma'r awdurdod yn y pen draw, llwyddodd swyddogion Prydain i osgoi ymyrryd ym materion gweinyddiaeth ymreolaethol Fiji. Roedd gan y wladfa gyngor gweithredol a ddominyddwyd gan y llywodraethwr a gweinyddwyr Prydain a chyngor deddfwriaethol a oedd yn y pen draw yn cynnwys deddfwyr Ewropeaidd preswyl yn ogystal â Fijian. Derbyniodd poblogaeth India yr hawl i bleidleisio ym 1929, a Ffijiaid (a gynrychiolwyd yn flaenorol gan eu penaethiaid) ym 1963. Roedd Bwrdd Materion Ffijïaidd yn cynnwys ysgrifennydd materion Fijiaidd penodedig, aelodau Fijiaidd o'r cyngor deddfwriaethol, a chynghorwyr cyfreithiol ac ariannol. Sefydlwyd Cyngor y Prifathrawon yn 1876 i gynrychioli buddiannau'r dosbarth pennaf.

Yn y 1960au, paratôdd y Prydeinwyr y wlad ar gyfer annibyniaeth trwy wneud y llywodraeth yn ddewisol yn hytrach na'i phenodi. Yn 1970, cafodd Fiji annibyniaeth fel arglwyddiaeth o fewn y Gymanwlad Brydeinig, a sefydlwyd democratiaeth seneddol ar sail ethnig gyda barnwriaeth annibynnol. Roedd gan Dŷ'r Cynrychiolwyr ddwy sedd ar hugain wedi'u cadw ar gyfer Ffijiaid, dwy ar hugain ar gyfer Indo-Fijians, ac wyth ar gyfer yr holl grwpiau ethnig eraill. Penodwyd y Senedd gan Gyngor y Prifathrawon, y prif weinidog, arweinydd yr wrthblaid, a Chyngor Rotuma.

Ym 1987, dymchwelodd dau gamp filwrolSefydliadau democrataidd Fiji, er budd y boblogaeth frodorol yn ôl y sôn. Trosglwyddwyd pŵer i lywodraeth sifil, ac roedd cyfansoddiad 1990 yn darparu y byddai'r prif weinidog a'r arlywydd bob amser yn Ffijiaid ethnig. Ym 1997, adolygwyd y cyfansoddiad i roi mwy o rym i'r grwpiau ethnig eraill, sicrhau gwahaniad eglwys a gwladwriaeth, gwarantu cydraddoldeb gerbron y gyfraith i bob dinesydd, ac annog pleidleisio ar draws llinellau ethnig. Roedd penodi mwyafrif y Seneddwyr gan Gyngor y Prifathrawon i fod i ddiogelu hawliau a breintiau'r bobl frodorol. Ym 1999, enillodd plaid wleidyddol dan arweiniad India yr etholiad cyffredinol cyntaf o dan y cyfansoddiad newydd a daeth Indiaidd ethnig yn brif weinidog. Arweiniodd y sefyllfa hon at ymgais i gamp yn y flwyddyn 2000.

Arweinyddiaeth a Swyddogion Gwleidyddol. Mae yna bleidiau gwleidyddol ethnig yn ogystal â rhai sy'n croesi rhaniadau ethnig. Ffurfiodd Cymdeithas Ffijïaidd, plaid Fijiaidd ethnig a sefydlwyd ym 1956, graidd y Blaid Gynghrair, clymblaid o sefydliadau gwleidyddol ceidwadol yn seiliedig ar ethnigrwydd. Tyfodd y Blaid Ffederasiwn allan o wrthdaro rhwng ffermwyr cansen Indo-Fijiaidd a buddiannau amaethyddol tramor a arweiniodd at streic ffermwyr cansen siwgr yn 1960. Ym 1975, ymrannodd Ffijiaid mwy radical o'r Blaid Gynghrair i ffurfio Cenedlaetholwr FfijïaiddParti, a oedd yn argymell dychwelyd yr holl Indo-Fijians i India. Ym 1985, sefydlodd y mudiad llafur ei Blaid Lafur Fijiaidd aml-ethnig ei hun. Ym 1987, dymchwelwyd clymblaid sosialaidd aml-ethnig gan y fyddin. Mae'r pleidiau hyn wedi parhau i gystadlu am etholiad, er yn 2000 diddymwyd cyfansoddiad 1997 fel rhan o feddiannu milwrol ar ôl ymgais i ymladd sifil.

Problemau Cymdeithasol a Rheolaeth. Troseddau treisgar, cam-drin alcohol a chyffuriau, tramgwyddaeth ieuenctid, beichiogrwydd digroeso, ac iechyd gwael yw'r prif broblemau cymdeithasol. Maent wedi cynyddu mewn amlder a difrifoldeb o ganlyniad i fudo i ganolfannau trefol, lle mae'n anodd dod o hyd i waith a lle mae cyfyngiadau cymdeithasol traddodiadol yn aml yn absennol, ac oherwydd anallu'r economi i ddarparu safon byw ddigonol. Lladrad ac ymosod yw'r troseddau mawr.

Yr uchel lys, llys apêl, a’r goruchaf lys yw craidd y system gyfiawnder. Penodir prif ustus yr uchel lys a rhai barnwyr eraill gan y llywydd. Sefydlwyd Heddlu Gweriniaeth Fiji ym 1874 fel Cwnstabliaeth Fijiaidd ac mae ganddi bellach ddwy fil o aelodau, y mae dros hanner ohonynt yn Ffijiaid ethnig a 3 y cant ohonynt yn fenywod. Mae'n gyfrifol am ddiogelwch mewnol, rheoli cyffuriau, a chynnal cyfraith a threfn. Mae'r heddlu wedi cael gwahoddiad i gyfrannu atGweithgareddau cadw heddwch y Cenhedloedd Unedig yn Namibia, Irac, Ynysoedd Solomon, a sawl gwlad arall. Mae carchardai yn Suva a Naboro.

Gweithgarwch Milwrol. Sefydlwyd Lluoedd Milwrol Gweriniaeth Fiji i amddiffyn sofraniaeth diriogaethol y genedl. Mae'n cael ei staffio bron yn gyfan gwbl gan Ffijiaid ethnig, y mae rhai ohonynt wedi derbyn hyfforddiant yn Awstralia, Seland Newydd, a Phrydain Fawr. Yn absenoldeb bygythiadau milwrol allanol, mae'r heddlu hwn wedi ymgymryd â rhai dyletswyddau plismona a dinesig yn ogystal â gwasanaethu dramor o dan y Cenhedloedd Unedig. Mae hefyd yn cyflawni swyddogaeth seremonïol ar achlysuron gwladol. Ers 1987 mae'r fyddin wedi cymryd rheolaeth wleidyddol dros y genedl ar dri achlysur am gyfnod cyfyngedig o amser. Ffurfiwyd sgwadron llynges ym 1975 i amddiffyn dyfroedd tiriogaethol a pharth economaidd morol y wlad. Ar ôl campau milwrol 1987, dyblwyd maint y lluoedd arfog.

Rhaglenni Lles Cymdeithasol a Newid

Yn draddodiadol, sefydliadau crefyddol a phreifat oedd yn gyfrifol am les cymdeithasol yn hytrach na’r llywodraeth, ond mae cynlluniau datblygu wedi pwysleisio’n gyson yr angen am ofal iechyd sylfaenol, dŵr yfed, cyfleusterau glanweithiol, tai cost isel, a thrydan ar gyfer teuluoedd incwm isel a gwledig. Mae rhaglenni eraill yn cynnwys cymorth i deuluoedd tlawd, yr henoed, a phobl dan anfantais; adsefydlu cyncarcharorion; hyfforddiant lles cymdeithasol; a gwasanaethau cymorth cyfreithiol. Mae'r Adran Lles Cymdeithasol yn rhedeg canolfan i fechgyn, cartref merched, a thri chartref henoed.

Cyrff Anllywodraethol a Chymdeithasau Eraill

Mae sefydliadau gwirfoddol a chrefyddol yn darparu gwasanaethau sy'n amrywio o feithrinfeydd i blant tlawd i ofalu am y deillion, y rhai dan anfantais, a'r rhai dan anfantais wybyddol. Mae sefydliadau Cristnogol fel Byddin yr Iachawdwriaeth, YMCA, a Chymdeithas Saint Vincent de Paul yn ogystal â Habitat for Humanity yn rhedeg canolfannau adsefydlu ac yn helpu i adeiladu tai cost isel. Mae sefydliadau crefyddol Hindŵaidd a Mwslimaidd yn darparu gwasanaethau i'w cymunedau eu hunain. Mae sefydliadau seciwlar hefyd yn helpu i ddelio ag anghenion lles cymdeithasol y wlad.

Rhyw Rolau a Statwsau

Is-adran Llafur yn ôl Rhyw. Mae dynion yn cysylltu'n bennaf â dynion eraill, ac mae gweithgareddau menywod yn cael eu perfformio'n bennaf â menywod eraill. Rôl draddodiadol menyw yw bod yn wraig cartref, yn fam, ac yn wraig ufudd. Dynion yw'r prif enillwyr cyflog, er bod menywod hefyd yn cyfrannu at economi'r teulu. Mae merched Fijiaidd ethnig yn pysgota, yn casglu pysgod cregyn, yn chwyno erddi, ac yn casglu coed tân; dynion yn clirio tir ar gyfer gerddi, yn hela, yn pysgota, yn adeiladu tai, ac yn torri gwair o amgylch y cartref a'r pentref. Ymhlith Indo-Fijians, mae dynion a menywod yn byw bywydau ar wahân i raddau helaeth. Mae menywod yn helpu i dyfu reis a siwgr.

Ym 1996, roedd y gweithlu yn 76 y cant o ddynion a 24 y cant yn fenywod, gyda menywod yn gweithio'n bennaf ym maes addysg ac iechyd. Dynion oedd yn dal wyth deg dau y cant o swyddi deddfwriaethol ac uchel yn y gwasanaeth sifil, ynghyd â chyfran debyg o swyddi gweithredol yn y sector preifat.

Statws Cymharol Menywod a Dynion. Mae cymdeithasau Ffijïaidd ac Indo-Fijiaidd yn hynod o nawddoglyd, ac mae menyw yn ffurfiol isradd i'w gŵr o ran gwneud penderfyniadau. Oni bai bod menyw o safle uchel, nid oes ganddi fawr o ddylanwad yn ei phentref. Er bod merched yn gwneud yn well na bechgyn mewn ysgolion, mae llai o fenywod na dynion yn derbyn addysg uwch. Mae lefelau tlodi cynyddol wedi gorfodi llawer o fenywod i’r rhengoedd isaf o swyddi sy’n ennill cyflog, a bu cynnydd yn nifer yr aelwydydd â phenteuluoedd benywaidd ac erydiad mewn gwerthoedd teuluol traddodiadol. Mae menywod yn aml yn ddioddefwyr trais domestig ac yn cael eu gorgynrychioli ymhlith y di-waith a'r tlawd. Mae menywod Ffijïaidd wedi gwneud mwy o ddatblygiadau na merched Indo-Fijiaidd, yn aml trwy ymdrechion Cyngor Cenedlaethol y Merched, sydd â rhaglen sy'n annog mwy o gyfranogiad gwleidyddol ymhlith menywod.

Priodas, Teulu, A Pherthnasedd

Priodas. Ymhlith Ffijiaid ethnig, roedd priodasau'n cael eu trefnu'n draddodiadol, gyda thad y priodfab yn aml yn dewis priodferch o is-glan yr oedd gan ei deulu dymor hir ag ef.perthynas; cryfhawyd y cysylltiadau rhwng llinachau a theuluoedd yn y modd hwn. Heddiw, er bod unigolion yn dewis eu priod yn rhydd, mae priodas yn dal i gael ei ystyried yn gynghrair rhwng grwpiau yn hytrach nag unigolion. Pan wrthodir cymeradwyaeth rhieni, gall cwpl ddianc. Er mwyn osgoi cywilydd perthynas afreolaidd, rhaid i rieni'r gŵr gynnig eu hymddiheuriadau yn gyflym a dod ag anrhegion i deulu'r wraig, y mae'n rhaid iddynt eu derbyn. Nid yw priodas bellach yn amrygynaidd, ond mae ysgariad ac ailbriodi yn gyffredin. Mae rhyngbriodas yn brin ag Indo-Fijians, ond mae Ffijiaid yn aml yn priodi Ewropeaid, ynyswyr y Môr Tawel, a Tsieineaidd. Yn draddodiadol, roedd priodasau Indo-Fijiaidd hefyd yn cael eu trefnu gan rieni. Priodasau â sancsiynau crefyddol yw'r norm, ond bu angen cofrestriad sifil ers 1928.

Uned Ddomestig. Ymhlith Ffijiaid ethnig, mae leve ni vale ("pobl y tŷ") yn cynnwys aelodau o'r teulu sy'n bwyta gyda'i gilydd, yn rhannu eu hadnoddau economaidd, ac sydd â mynediad i bob rhan o'r tŷ. Mae'r uned ddomestig fel arfer yn cynnwys y pâr hŷn, eu plant di-briod, a mab priod gyda'i wraig a'i blant a gall ymestyn i gynnwys rhiant gweddw oed, chwaer pennaeth y cartref, ac wyrion a wyresau. Anaml y mae pobl hŷn yn byw ar eu pen eu hunain. Mae teuluoedd niwclear yn dod yn fwy cyffredin mewn ardaloedd trefol. Y penteulu gwrywaidd sy'n rheoli'r gweithgaredd economaiddDaeth mewnfudwyr Ewropeaidd yn bennaf o Awstralia, Seland Newydd a Phrydain Fawr.

Lleoliad a Daearyddiaeth. Cynwysa y weriniaeth tua 320 o ynysoedd, ond nid oes ond tua chant yn gyfan gwbl. Arwynebedd y tir yw 7,055 milltir sgwâr (18,272 cilomedr sgwâr); Mae Viti Levu a Vanua Levu yn cyfrif am 87 y cant o'r ehangdir. Mae Viti Levu yn cynnwys y prif borthladdoedd, meysydd awyr, ffyrdd, ysgolion, a chanolfannau twristiaeth, yn ogystal â'r brifddinas, Suva.

Nodweddir yr hinsawdd drofannol forol gan leithder uchel a glawiad ar hyd yr arfordiroedd gwyntog a hinsawdd sychach yn y tu mewn ac ar hyd yr arfordiroedd gysgodol, lle'r oedd glaswelltir safana yn llystyfiant naturiol. Trowyd llawer o'r safana gwreiddiol yn blanhigfeydd cansen siwgr yn ystod y cyfnod trefedigaethol.

Demograffeg. Ym 1996, roedd y boblogaeth yn 775,077. Mae pum deg un y cant o'r boblogaeth yn Ffijïeg, a 44 y cant yn Indo-Fijian. Yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg, dirywiodd afiechydon epidemig y boblogaeth frodorol, ac achosodd dyfodiad gweithwyr De Asia gan ddechrau ym 1879 i Ffijiaid ddod yn lleiafrif dros dro yn yr ynysoedd o ddiwedd y 1930au i ddiwedd y 1980au. Mae poblogaethau bach o Ewropeaid, Ynysoedd y Môr Tawel, Rotumans, Tsieineaid, a phobl o dras Ewropeaidd-Fijiaidd cymysg.

Cysylltiad Ieithyddol. Daeth Ffijïeg, Hindi, a Saesneg yn swyddogolo'r gwrywod eraill, a'i wraig yn goruchwylio'r merched eraill. Mae Indo-Fijians mewn ardaloedd gwledig yn byw yn bennaf mewn cartrefi gwasgaredig yn hytrach nag mewn pentrefi. Mae eu haelwydydd bellach yn dueddol o gynnwys teulu niwclear yn hytrach na chyd-deulu traddodiadol y gorffennol.

Etifeddiaeth. Ymhlith Ffijiaid ac Indo-Fijiaid, patrilinol i raddau helaeth yw etifeddiaeth. Yn draddodiadol, etifeddodd dyn symbolau, statws cymdeithasol, a hawliau eiddo is-glan ei dad, er bod dynion weithiau'n etifeddu o deulu'r fam neu'r wraig hefyd. Heddiw gall eiddo heblaw tir brodorol gael ei ewyllysio i unrhyw un. Mae cyfraith genedlaethol yn mynnu bod gan weddw sydd wedi goroesi hawl i draean o eiddo diewyllys, gyda’r ddwy ran o dair arall yn cael eu dosrannu ymhlith etifeddion yr ymadawedig, gan gynnwys merched.

Grwpiau Perthnasol. Ar gyfer Ffijiaid ethnig, mae cysylltiadau rhyngbersonol ac ymddygiad cymdeithasol yn cael eu llywodraethu gan gysylltiadau carennydd. Mae aelwydydd yn gysylltiedig ag aelwydydd y maent yn rhannu hynafiaid gwrywaidd â nhw, gan ffurfio grŵp teulu estynedig gyda rhyngweithiadau cymdeithasol ac economaidd helaeth. Mae'r llinachau hyn yn cyfuno i ffurfio is-glan patrilinol ( mataqali ), sydd fel arfer â hawl unigryw i ran o bentref, lle mae ei aelodau yn lleoli eu cartrefi. Gall fod gan bentref sawl is-glan, y mae'r is-glan yn bennaf yn eu plith, gan dderbyn gwasanaethau etifeddol gan y lleill. Mae'r is-glaniau hyn ynexogamous, ac mae'r aelodau yn cyfeirio at ei gilydd trwy ddefnyddio termau carennydd. Daw is-glaniaid at ei gilydd i ffurfio claniau ( yavusa ) sy'n hawlio hynafiad gwrywaidd cyffredin, yn aml o'r gorffennol pell. Cyrhaeddodd Indo-Fijians yn rhy ddiweddar i fod wedi datblygu grwpiau perthnasau all-deuluol tebyg i gast Indiaidd. Mae gweithgareddau sy'n gysylltiedig â pherthynas yn cynnwys perthnasau tad a mamau gwirioneddol neu ffug.

Cymdeithasu

Gofal Babanod. Mae'r cymunedau Ffijïaidd ac Indo-Fijiaidd yn maldodi babanod, gan roi pob cysur a chyfleustra iddynt a'u hamgáu mewn awyrgylch o sylw cariadus. Mae pobl hŷn yn arbennig o hoffus tuag at yr ifanc iawn. Wrth i faban dyfu, caiff ei ddisgyblu a'i gymdeithasu gan y ddau riant ond yn enwedig y fam, brodyr a chwiorydd, ac aelodau eraill o'r uned ddomestig.

Magu Plant ac Addysg. Ymhlith Ffijiaid ethnig, mae lefel aeddfedrwydd plentyn yn cael ei fesur yn ôl ei allu i brofi cywilydd ac ofn. Mae plant yn dysgu i ofni bod ar eu pen eu hunain yn y tywyllwch ac i deimlo'n ddiogel gartref ac yn y pentref yn hytrach na'r goedwig. Mae mamau'n rhybuddio plant y gall eneidiau'r meirw diweddar eu cipio i ffwrdd gyda'r nos, ac mae plant yn cael eu bygwth ag anffawd goruwchnaturiol ar ffurf ogres a diafol. Rhoddir llawer iawn o ryddid i blant ond disgwylir iddynt adnabod cywilydd sy'n gysylltiedig â gweithrediadau'r corff a bod ym mhresenoldebuwch swyddogion cymdeithasol. Mae plant yn cael eu cymdeithasu rhwng tair a chwe blwydd oed trwy gael eu haddysgu am eu rôl yn yr is-glan a'u hetifeddiaeth deuluol.

Yn draddodiadol mae Indo-Fijians wedi caniatáu llawer llai o ryddid i'w plant ond maent bellach wedi dechrau mabwysiadu syniadau Gorllewinol am fagu plant. Mewn cartrefi traddodiadol, mae'r berthynas rhwng tad a mab yn ffurfiol a neilltuedig, ond mae tadau yn fwy hoffus tuag at eu merched, a fydd yn gadael y teulu ar ôl priodi. Mae mamau yn hynod o oddefgar tuag at eu meibion ​​​​ac yn llym gyda'u merched, y maent yn eu paratoi ar gyfer rôl merch-yng-nghyfraith.

Mae addysg gyhoeddus yn cael ei dylanwadu’n gryf gan brototeipiau Gorllewinol ac fe’i hystyrir yn llwybr i gyfleoedd economaidd, cymdeithasol a gwleidyddol. Nid yw addysg yn orfodol, ond mae pob plentyn yn sicr o gael mynediad i wyth mlynedd o addysg gynradd a saith mlynedd o addysg uwchradd. Mae ysgolion cynradd yn rhad ac am ddim, ac mae addysg uwchradd yn cael ei sybsideiddio gan y llywodraeth. Mae'r rhan fwyaf o ysgolion yn cael eu rhedeg gan

Teulu y tu mewn i'w tŷ yn Shell Village, Fiji. Gallai teuluoedd traddodiadol gynnwys plant di-briod, meibion ​​priod a’u teuluoedd, rhiant gweddw oedrannus, a chwaer penteulu. y gymuned leol ac yn darparu ar gyfer grŵp ethnig penodol. Daw'r Saesneg yn iaith addysg ar ôl y bedwaredd flwyddyn.

Addysg Uwch. Mae'r llywodraeth yn cefnogi tri deg saith o ysgolion galwedigaethol a thechnegol, gan gynnwys Sefydliad Technoleg Fiji, yr Ysgol Astudiaethau Morwrol, a'r Ysgol Gwasanaethau Gwesty ac Arlwyo. Mae colegau amaethyddol, hyfforddi athrawon, meddygol, nyrsio a diwinyddol yn denu myfyrwyr o genhedloedd eraill y Môr Tawel. Ffiji sy'n gwneud y cyfraniad mwyaf i Brifysgol De'r Môr Tawel (USP), a sefydlwyd ym 1968; mae gan ei phrif gampws yn Suva dros bedair mil o fyfyrwyr, ac mae pedair mil arall o fyfyrwyr allanol. Daw hanner aelodau'r gyfadran o'r rhanbarth, gyda'r gweddill yn dod yn bennaf o wledydd Gorllewin a De Asia.

Moesau

Mae gan Ffijiaid Ethnig berthynas bersonol anffurfiol ond maent hefyd yn dilyn traddodiad o ffurfioldeb defodol mewn cymdeithas hierarchaidd. Mewn ardaloedd gwledig, nid yw pobl yn mynd heibio eraill heb ddweud gair o gyfarchiad; mae'r boneddigion yn cael cyfarchiad arbennig. Mewn pentrefi, yr ardal ganolog yw lle mae'r llinach yn bennaf yn byw a rhaid i bobl ddangos parch trwy beidio â gwisgo gwisg brin, hetiau, sbectol haul, garlantau, neu fagiau ysgwydd, a thrwy beidio â siarad na chwerthin yn arw.

Mae esgidiau'n cael eu tynnu cyn i rywun ddod i mewn i dŷ. Mae disgwyl i westeion betruso cyn mynd i mewn i dŷ ac eistedd eu hunain wrth ymyl y drws nes cael gwahoddiad i fynd ymhellach. Mae system gymhleth o roi a derbyn anrhegion wedi bodoli ers canrifoedd. sbermdannedd morfil ( tabua ) yw'r eitemau cyfnewid mwyaf gwerthfawr ac fe'u rhoddir mewn priodasau, angladdau ac achlysuron defodol pwysig eraill. Mae areithiau ffurfiol a hir yn cyd-fynd â chyflwyniad dant morfil. Rhoddir cafa i'w yfed i westeion er mwyn hybu undod rhwng perthnasau, ffrindiau a chydnabod.

Ymhlith Indo-Fijians, mae normau domestig yn cael eu pennu yn ôl rhyw ac oedran, er bod moesau yn llai ffurfiol. Mae meibion ​​yn trin eu tadau â pharch mawr, ac mae brodyr iau yn gohirio at frodyr hŷn. Mae merched wedi'u gwahanu'n gymdeithasol, ond mae byw mewn trefol wedi erydu'r arfer hwn.

Crefydd

Credoau Crefyddol. Mae'r boblogaeth yn 53 y cant yn Gristnogion, 38 y cant yn Hindw, ac 8 y cant yn Fwslimaidd, gyda grwpiau bach o Sikhiaid a phobl nad ydynt yn arddel unrhyw grefydd. Roedd crefydd gyn-Gristnogol y Ffijiaid yn animistaidd ac amldduwiol, ac yn cynnwys cwlt o hynafiaid yn bennaf. Roedd cred mewn bywyd ar ôl marwolaeth. Credid bod eneidiau’r ymadawedig yn teithio i wlad y meirw ac ar yr un pryd yn aros yn agos at eu beddau. Mae Ffijiaid Cristnogol modern yn dal i ofni eu hynafiaid ysbryd.

Daeth Cristnogaeth i'r ynysoedd yn y 1830au yn bennaf gan genhadon Methodistaidd. Daeth enwadau eraill yn weithredol ar ôl yr Ail Ryfel Byd, ac mae sectau ffwndamentalaidd ac efengylaidd wedi tyfu mewn aelodaeth dros y ddau ddegawd diwethaf.

Indo-FijianMae Hindwiaid yn dilyn amrywiaeth o arferion crefyddol a ddygwyd gan eu cyndeidiau o India ac maent wedi'u rhannu rhwng y diwygiedig a'r uniongred. Mae arferion crefyddol Hindwiaid, Mwslemiaid a Sikhiaid a etifeddwyd o India yn cael eu nodweddu gan ymprydiau, gwleddoedd, a gwyliau yn ogystal â defodau rhagnodedig sy'n cwmpasu digwyddiadau bywyd mawr.

Ymarferwyr Crefyddol. Roedd offeiriaid y grefydd draddodiadol Ffijïaidd yn gyfryngwyr rhwng duwiau a dynion. Heddiw, gweinidogion Protestannaidd, offeiriaid Catholig, a phregethwyr lleyg yw prif arweinwyr crefyddol y Ffijiaid. Yn y gymuned Indo-Fijiaidd, ysgolheigion crefyddol, dynion sanctaidd, ac offeiriaid deml yw'r ymarferwyr crefyddol pwysicaf.

Defodau a Lleoedd Sanctaidd. Yn y grefydd Fijiaidd gyn-Gristnogol, roedd gan bob pentref deml lle roedd pobl yn gwneud rhoddion i'r duwiau trwy oracl offeiriadol. Yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg, cafodd y temlau hynny eu rhwygo a'u disodli gan eglwysi Cristnogol, a ddaeth yn enghreifftiau o bensaernïaeth pentrefol. Mae Hindŵaeth Indo-Fijiaidd yn dibynnu ar straeon, caneuon a defodau i ddysgu ei rheolau. Mae darlleniadau defodol o'r Ramayana ac addoli cyn delweddau dwyfol gartref neu mewn teml yn agweddau pwysig ar fywyd crefyddol. Mae seremonïau blynyddol yn cael eu noddi gan lawer o demlau.

Marwolaeth a Bywyd ar ôl. Mae marwolaeth yn ennyn ymatebion defodol emosiynol a chywrain cryf yn Ffijïeg a hefydCymunedau Indo-Fijiaidd. Ond yma mae'r tebygrwydd yn dod i ben. Mae Ffijiaid Ethnig, bron yn gyfan gwbl Gristnogol, wedi integreiddio arferion a chredoau Cristnogol sy'n canolbwyntio ar yr eglwys â'u harferion angladdol traddodiadol o roi anrhegion, gwledda, yfed cafa, a chadw at gyfyngiadau galar. Yn ffafrio claddu yn hytrach nag amlosgiad, maent hefyd yn codi addurniadau brethyn cywrain a lliwgar dros eu beddau. Er bod syniadau Cristnogol am nefoedd ac uffern wedi'u hintegreiddio'n drylwyr i system gredo'r Ffijiaid heddiw, mae hen gredoau yng ngrym ysbrydion cyndadau yn parhau. Ymhlith Indo-Fijians, gall Hindŵiaid amlosgi eu meirw, er nad yw hyn yn arferol, fel y mae yn India; Mwslimiaid yn mynnu claddu. Mae’r ddwy grefydd hyn yn cynnig gweledigaethau gwahanol iawn o fywyd ar ôl marwolaeth: mae Hindŵiaid yn tybio y bydd enaid yr ymadawedig yn cael ei aileni ac mae Mwslemiaid yn hyderus y bydd y gwir gredwr yn cael ei wobrwyo â bywyd tragwyddol ym mharadwys.

Meddygaeth a Gofal Iechyd

Mae Ffijiaid Ethnig yn aml yn priodoli salwch i endidau goruwchnaturiol yn eu system gredo cyn-Gristnogol. Mae afiechydon a briodolir i achosion naturiol yn cael eu trin â meddygaeth y Gorllewin ac arferion meddygol, ond mae salwch y credir ei fod yn deillio o ddewiniaeth yn cael eu trin gan iachawyr traddodiadol, gan gynnwys gweledyddion, diwinyddion, meistri tylino, a llysieuwyr. Mae iachâd yn digwydd mewn cyd-destun defodol wrth i rymoedd da frwydro yn erbyn drygioni. Mwslemiaidac mae Hindŵiaid hefyd yn troi at arweinwyr crefyddol i ofyn am ymyrraeth ddwyfol yn achos salwch.

Mae gwasanaethau biofeddygol a ddarperir gan y llywodraeth ar gael mewn sawl ysbyty, canolfan iechyd a gorsaf nyrsio. Mae Ysgol Feddygaeth Fiji yn gysylltiedig â Phrifysgol De'r Môr Tawel, ac mae Ysgol Nyrsio Fiji ac ysbytai arbenigol yn Suva ar gyfer trin gwahanglwyf, anhwylderau seicolegol a thwbercwlosis. Nid yw'r driniaeth yn rhad ac am ddim ond mae'n derbyn cymhorthdal ​​sylweddol gan y llywodraeth. Mae dulliau atal cenhedlu â chymhorthdal ​​gan y llywodraeth ar gael ledled yr ynysoedd fel rhan o'r rhaglen cynllunio teulu.

Dathliadau Seciwlar

Mae gwyliau cenedlaethol yn cynnwys prif ddyddiau sanctaidd Cristnogol, Hindŵaidd a Mwslimaidd: y Nadolig, y Pasg, Divali'r Hindŵiaid, a phen-blwydd y proffwyd Mohammed. Mae gwyliau pur seciwlar yn cynnwys Ratu Sakuna Day, sy'n anrhydeddu'r dyn y mae llawer yn ei ystyried yn sylfaenydd Fiji modern; Diwrnod y Cyfansoddiad; a Diwrnod Fiji. Nid yw'r un o'r gwyliau hyn yn ysgogi brwdfrydedd gwladgarol dwys.

Y Celfyddydau a'r Dyniaethau

Cefnogaeth i'r Celfyddydau. Cyngor Celfyddydau Fiji, Amgueddfa Fiji, a'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yw'r prif noddwyr y celfyddydau a gefnogir gan y llywodraeth. Daw’r rhan fwyaf o’r cyllid ar gyfer y celfyddydau o’r diwydiant twristiaeth ac o orielau a stiwdios, ynghyd â chymorth gan lywodraethau tramor. Canolfan Celfyddydau a Diwylliant Oceania yr USP, a sefydlwyd yn1997, yn noddi gweithdai ac yn cynnal arddangosfeydd o baentiadau a cherfluniau yn ogystal â pherfformiadau cerddoriaeth a dawns a darlleniadau barddoniaeth.Blaen siopau lliwgar yn Levuka, Fiji. Mae pensaernïaeth drefol yn adlewyrchu'n gryf ddylanwad gwladychwyr gorllewinol Fiji.

Llenyddiaeth. Mae traddodiad Fijiaidd o adrodd straeon o amgylch y bowlen gafa wedi'i gynnal, yn ogystal ag adroddiadau o'r Ramayana mewn cartrefi a themlau Hindŵaidd. Mae yna gymuned fechan o awduron, llawer ohonyn nhw'n gysylltiedig â'r USP. Mae chwedlau traddodiadol a dadansoddiad cymdeithasol modern yn themâu cyffredin mewn llenyddiaeth Ffijïaidd, tra bod gweithiau llenyddol Indo-Fijiaidd yn dueddol o ganolbwyntio ar anghyfiawnderau yn ystod cyfnod caethwasanaeth indenturedig.

Celfyddydau Graffig. Mae bron pob merch o Ffijïaid yn dysgu'r grefft o wehyddu basgedi a matiau at ddefnydd cartref a seremonïol. Mae cynhyrchu brethyn rhisgl yn sgil benywaidd traddodiadol arall; mae'r brethyn, sy'n cael ei ddefnyddio fel dillad traddodiadol ac sy'n dal i fod yn bwysig mewn seremonïau Fijian, bellach yn cael ei werthu i dwristiaid ar ffurf croglenni a bagiau llaw. Mae clybiau rhyfel, gwaywffyn, bachau addurnedig, powlenni cafa, a "ffyrc canibal" yn cael eu cerfio bron yn gyfan gwbl gan ddynion i'w bwyta gan dwristiaid. Merched sy'n gwneud crochenwaith.

Celfyddydau Perfformio. Mae'r theatr ddawns draddodiadol ( meke ) yn cyfuno canu, llafarganu, drymio a symudiadau arddullaidd yrhan uchaf y corff i ail-greu straeon, mythau a chwedlau. Yn y pentref, fe'i perfformir ar achlysuron arbennig megis ymweliad pennaeth, digwyddiad cylch bywyd, neu gyfnewid anrhegion seremonïol. Mae Theatr Ddawns Fiji bellach yn coreograffi'r perfformiadau hyn ar gyfer cynulleidfaoedd modern. Mae dawnsiau Indo-Fijiaidd a Tsieineaidd wedi'u cadw ac yn cael eu haddysgu yn y cymunedau hynny. Perfformir canu corawl Fijiaidd ethnig yn ystod gwasanaethau crefyddol ac ar gyfer adloniant seciwlar; Mae gan bron bob eglwys bentref gôr. Mae cerddoriaeth boblogaidd y gorllewin yn cael ei chwarae'n fyw ac ar y radio. Ymhlith Indo-Fijians hefyd, mae cerddoriaeth seciwlar a chysegredig wedi cynnal ei phoblogrwydd.

Cyflwr y Gwyddorau Ffisegol a Chymdeithasol

Mae addysg ac ymchwil y gwyddorau cymdeithasol wedi'u canoli yn Ysgol Datblygiad Cymdeithasol ac Economaidd Prifysgol De'r Môr Tawel a Chymdeithas Gwyddorau Cymdeithasol De'r Môr Tawel. Mae Sefydliad Astudiaethau'r Môr Tawel yn cyhoeddi gweithiau academaidd mewn cymdeithaseg, ethnoleg, crefydd, diwylliant a llenyddiaeth. Mae Sefydliad Iaith a Diwylliant Ffijïeg, a sefydlwyd ym 1987, wedi bod yn gweithio i gynhyrchu geiriadur Ffijïeg; mae hefyd yn cynhyrchu rhaglenni radio a theledu.

Llyfryddiaeth

Arno, Andrew. Byd y Siarad ar Ynys Ffijïaidd: Ethnograffeg y Gyfraith ac Achosiad Cyfathrebol, 1993.

Becker, Anne E. Corff, Hunan, a Chymdeithas: Y Golygfa oieithoedd ar ôl annibyniaeth yn 1970, ac ymreolaeth ieithyddol ei warantu gan gyfansoddiad 1997. Saesneg yw iaith cyfathrebu rhyng-ethnig, gweinyddiaeth, llywodraeth, masnach a masnach, ac addysg. Siaredir Ffijïeg a Hindi yn aml gartref ac fe'u defnyddir mewn cyd-destunau crefyddol ac ar y radio a'r teledu.

Mae'r ieithoedd brodorol yn perthyn i gangen Cefnforol Canolog Dwyrain Awstronesaidd ac wedi'u rhannu'n ganghennau dwyreiniol a gorllewinol. Defnyddiwyd tafodiaith Bauan o Ffijïeg gan genhadon Cristnogol ac wedi hynny daeth yn "Fijian safonol." Mae'r gymuned Ewro-Fijiaidd yn tueddu i fod yn ddwyieithog, yn enwedig ymhlith y dosbarthiadau addysgedig. Mae Hindi Ffijïaidd yn gysylltiedig â sawl iaith Gogledd India sy'n gysylltiedig â Hindi, ac mae'r gymuned Tsieineaidd yn siarad Cantoneg yn bennaf.

Symbolaeth. Mae'r faner genedlaethol yn cynnwys Jac yr Undeb Prydeinig ac arfbais Fiji, sy'n dal i ddwyn

Fiji symbolau cenedlaethol Prydeinig ac, yn Ffijïeg, yr arwyddair " Ofnwch Dduw ac Anrhydeddwch y Frenhines." Mae tri o bedwarant y darian ar yr arfbais yn darlunio cans siwgr, palmwydd cnau coco, a bananas, ac mae'r pedwerydd cwadrant yn dangos colomen o heddwch. Mae'r anthem genedlaethol yn seiliedig ar emyn Ffijïaidd, ond mae'r geiriau yn Saesneg. Mae swyddfeydd y llywodraeth, yr heddlu a gwisgoedd milwrol yn dal i arddangos coron Prydain, tra bod yr arian cyfred (doler Fiji) yn parhau i ddwyn.Ffiji, 1995.

Belshaw, Cyril S. O dan y Goeden Ivi: Cymdeithas a Thwf Economaidd yng Nghefn Gwlad Ffiji, 1964.

Biturogoiwasa, Solomoni, gyda Anthony R. Walker. Fy Mhentref, Fy Mywyd: Bywyd yn Nadoria, Fiji, 2001.

Clunie, Ferguson. Yalo I Viti: Shades of Viti – Catalog Amgueddfa Fiji, 1986.

Derrick, R. A. Ynysoedd Fiji: Llawlyfr Daearyddol, 1951.

Gweld hefyd: Sefydliad sociopolitical - Piro

Ffrainc, Pedr. Siarter y Tir: Arfer a Gwladychu yn Ffiji, 1969.

Geddes, W. R. Deuba: Astudiaeth o Bentref Ffijïaidd, 1945.

Geraghty, Paul. Hanes yr Ieithoedd Ffijïaidd, 1983.

Hocart, A. M. Ynysoedd Lau, Ffiji, 1929.

Howard, Michael C. Fiji: Hil a Gwleidyddiaeth mewn Gwladwriaeth Ynys, 1991.

Kaplan, Martha. Na Cargo na Chwlt: Gwleidyddiaeth Ddefodol a'r Dychymyg Trefedigaethol yn Fiji, 1995.

Gweld hefyd: Economi - Gwerinwyr Wcrain

Katz, Richard. Y Llwybr Syth: Stori Iachau a Thrawsnewidiad yn Fiji, 1993.

Kelly, John D. Gwleidyddiaeth Rhinwedd: Hindŵaeth, Rhywioldeb a Thrafodaeth Wrthdrefedigaethol yn Fiji, 1991.

Kirch, Patrick Vinton. Pobl Lapita: Hynafiaid y Byd Cefnforol, 1997.

Lal, Brij V. Tonnau wedi Torri: Hanes Ynysoedd Fiji yn yr Ugeinfed Ganrif, 1992

Mayer, Adrian C. Gwerinwyr y Môr Tawel: Astudiaeth o Ffiji Indiaidd WledigCymdeithas, 1961.

Nayacakalou, R. R. Arweinyddiaeth yn Fiji, 1975.

——. Traddodiad a Newid yn y Pentref Ffijïaidd, 1978.

Norton, Robert. Hil a Gwleidyddiaeth yn Ffiji, 1977.

Quain, Buell. Pentref Ffijïaidd, 1948.

Ravuvu, Asesela. Vaki I Taukei: Ffordd o Fyw Ffijïaidd, 1983.

Routledge, David. Matanitu: Y Frwydr am Grym yn Fiji Cynnar, 1985.

Sahlins, Marshall D. Moala: Diwylliant a Natur ar Ynys Fiji, 1962.

Thomas, Nicholas. Planedau o Amgylch yr Haul: Dynameg a Gwrthddywediadau y Fijian Matanitu, 1986.

Thompson, Laura. Ffijian Frontier, 1940.

Toren, Christina. Gwneud Synnwyr o Hierarchaeth: Gwybyddiaeth fel Proses Gymdeithasol yn Fiji, 1990.

——. Meddwl, Perthnasedd a Hanes, 1999.

Ward, R. G. Koro: Datblygiad Economaidd a Newid Cymdeithasol yn Ffiji, 1969.

—A NTHONY R. W ALKER

Darllenwch hefyd erthygl am Fijio Wicipediaportread o'r Frenhines Elizabeth II.

Hanes a Chysylltiadau Ethnig

Ymddangosiad y Genedl. Mae Ffijiaid Cynhenid ​​yn ddisgynyddion i bobloedd Lapita, grŵp morwrol o ddwyrain Indonesia neu Ynysoedd y Philipinau a gyrhaeddodd Ynysoedd Fiji yn ystod yr ail fileniwm C.C.E. ac yn ddiweddarach rhyngfridiwyd yn gyntaf â Melanesiaid o'r gorllewin ac wedi hynny â Polynesiaid (hefyd disgynyddion Lapita) o'r dwyrain. Cyn cyswllt Ewropeaidd, roedd trefniadaeth gymdeithasol Ffijïaidd yn cynnwys (fel y mae'n dal i wneud) claniau patrilinol, is-lwythau, a llinachau, ac erbyn y bedwaredd ganrif ar bymtheg roedd deugain o benaethiaid, deuddeg ohonynt yn dominyddu'r byd gwleidyddol.

Yn ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg bu mewnlifiad o draethwyr, masnachwyr, planwyr a chenhadon Ewropeaidd. Yn fuan, ceisiodd y planwyr a'r masnachwyr sefydlu trefedigaeth ar fodel rhai Awstralia a Seland Newydd. Sefydlodd y penaethiaid brodorol, gyda chefnogaeth buddiannau ymsefydlwyr Ewropeaidd, sawl ffurf gydffederasiwn o lywodraeth, gyda'r olaf, Teyrnas Unedig Fiji, yn cynrychioli ymgais i ffurfio gwladwriaeth aml-ethnig annibynnol fodern. Wedi hynny derbyniwyd llawer o drefniadau gweinyddol y deyrnas gan y weinyddiaeth drefedigaethol Brydeinig. Ar ôl gwrthodiad cychwynnol, ym 1874 derbyniodd Prydain Fawr gynnig o ostyngiad gan y “brenin Viti” hunan-ddull a phrifathro arall.penaethiaid Ffijïaidd.

Credai Prydain y gallai'r ynysoedd fod yn hunangynhaliol yn economaidd trwy sefydlu planhigfeydd cansen siwgr ond nid oedd am roi diwedd ar ffordd draddodiadol o fyw y Ffijiaid. Ym 1879, cyrhaeddodd y llwyth cychod cyntaf o lafurwyr wedi'u hintorri o India. Yn ystod y deugain mlynedd nesaf, cafodd chwe deg mil o Indiaid eu cludo i'r ynysoedd, gan ddod yn ddosbarth o weithwyr planhigfeydd a oedd wedi'u hecsbloetio a oedd yn byw mewn byd o drais, wedi'u torri i ffwrdd o'u gwreiddiau diwylliannol. Achosodd amodau economaidd dirwasgedig yn India i'r rhan fwyaf o'r llafurwyr hynny aros ar ôl i'w contractau ddod i ben, gan ddod o hyd i waith mewn amaethyddiaeth, codi da byw, a mentrau busnes bach.

Hunaniaeth Genedlaethol. Dinasyddiaeth gyffredin, sefydliadau aml-ethnig (rhai ysgolion, colegau, yr heddlu, y gwasanaeth sifil, awdurdod hedfan sifil, ac ati), cyfryngau torfol Saesneg eu hiaith sy'n darparu ar gyfer cwsmeriaid aml-ethnig, cenedlaethol timau chwaraeon sy'n denu dilynwyr dwys, a balchder yn harddwch a haelioni eu mamwlad gefnforol, yw rhai o'r ffactorau sy'n helpu i greu hunaniaeth genedlaethol "Ynysoedd Fiji" sy'n drech na'r cysylltiadau ethnig sydd fel arall yn hollbwysig.

Cysylltiadau Ethnig. Mae'r prif grwpiau ethnig— Ffijiaid, Indo-Fijiaid, a phobl o dras Ewro-Fijiaidd cymysg—yn cymysgu'n rhwydd yn y gweithle, mewn siopau a marchnadoedd, ac mewn rhai addysgol alleoliadau hamdden, ond yn rhyngweithio'n llawer llai rhydd gartref. Mae crefydd ac arferion domestig yn tueddu i achosi mwy o ymraniad nag y mae iaith. Ond efallai mai dyhead gwleidyddol yw'r ffactor ymrannol mwyaf, gyda Ffijiaid brodorol yn mynnu goruchafiaeth wleidyddol ac Indo-Fijians, cydraddoldeb gwleidyddol. Mae cymunedau Ewropeaidd a rhan-Ewropeaidd brodoredig yn tueddu i gymysgu'n agosach â Ffijiaid ethnig nag ag Indo-Fijians.

Trefoli, Pensaernïaeth, a Defnyddio Gofod

Mae'r rhan fwyaf o ddeunaw canolfan drefol Fiji ar y ddwy ynys fwyaf, Viti Levu a Vanua Levu. Yn hanner cyntaf yr ugeinfed ganrif, roedd canolfannau trefol yn cael eu dominyddu gan Dde Asia ac Ewropeaid, tra bod Ffijiaid yn cael eu hystyried yn y bôn yn bobl wledig. Heddiw, fodd bynnag, mae 40 y cant o Fijians ethnig yn byw mewn dinasoedd a threfi. Mae'r ardaloedd trefol hyn yn Orllewinol yn hytrach nag Eigioneg eu golwg, ac mae Suva yn dal i gadw llawer o'i phensaernïaeth drefedigaethol nodweddiadol Brydeinig, er bod Asiaid wedi dylanwadu ar natur y ddinas ac mae'r holl grwpiau ethnig yn masnachu yn y farchnad ganolog. Yn y cyfnod trefedigaethol, roedd rhywfaint o wahanu preswyl yn ôl ethnigrwydd.

Fel arfer mae gan drefi llai un brif stryd, gyda siopau ar y ddwy ochr, sydd yn y pen draw yn uno â chefn gwlad; mae gan rai ambell stryd groes. Yn y rhan fwyaf o drefi mae'r orsaf fysiau yn ganolfan o weithgareddau, yn gorwedd ger y farchnad a'i hunllenwi â gwerthwyr.

Bwyd a'r Economi

Bwyd mewn Bywyd Dyddiol. Mae Ffijiaid wedi mabwysiadu pupurau chili, bara croyw, reis, llysiau, cyri, a the o boblogaeth India, tra bod Indiaid wedi addasu i fwyta taro a chasafa ac yfed cafa, diod narcotig. Fodd bynnag, mae diet y ddau grŵp yn amlwg yn wahanol.

Mae pryd Fijiaidd traddodiadol yn cynnwys startsh, relish, a diod. Mae'r elfen startsh, y cyfeirir ato fel "bwyd go iawn," fel arfer yn taro, iamau, tatws melys, neu manioc ond gall gynnwys cnydau coed fel ffrwythau bara, bananas a chnau. Oherwydd ei fod yn hawdd ei drin, mae manioc wedi dod yn gnwd gwraidd sy'n cael ei fwyta fwyaf. Mae relish yn cynnwys cig, pysgod a bwyd môr, a llysiau deiliog. Mae cig tun a physgod hefyd yn boblogaidd iawn. Mae llysiau'n aml yn cael eu berwi mewn llaeth cnau coco, sef stwffwl dietegol arall. Gwneir cawl o bysgod neu lysiau. Dŵr yw'r diod mwyaf cyffredin, ond mae dŵr cnau coco a sudd ffrwythau hefyd yn cael eu hyfed. Gweinir te a thrwyth o ddail lemwn yn boeth.

Yn gyffredinol, mae pobl yn bwyta tri phryd y dydd, ond mae llawer o amrywiaeth o ran amserau bwyd ac mae byrbrydau yn gyffredin. Mae'r rhan fwyaf o fwyd yn cael ei ferwi, ond mae rhywfaint yn cael ei frwylio, ei rostio neu ei ffrio. Mae bwyd wedi'i goginio yn cael ei weini ar lliain bwrdd wedi'i daenu ar y mat llawr y tu mewn i'r tŷ. Mae'r pryd gyda'r nos, sydd fel arfer y mwyaf ffurfiol, yn gofyn am bresenoldeb yr hollaelodau o'r teulu ac efallai na fydd yn dechrau heb bennaeth gwrywaidd y cartref. Mae dynion yn cael eu gweini gyntaf ac yn derbyn y bwydydd gorau a'r dognau mwyaf. Mae prydau i fod i fod

Grŵp o gerddorion mewn Seremoni Kavo. Mae cerddoriaeth gysegredig a seciwlar yn boblogaidd yn Fiji. rhannu fel mynegiant o harmoni cymdeithasol. Yn gyffredinol, anwybyddir tabŵau bwyd traddodiadol sy'n ymwneud ag anifeiliaid a phlanhigion totemig.

Mae prydau Indo-Fijian hefyd yn cynnwys startsh a relish, ac mae dynion a merched yn bwyta ar wahân. Mae'r stwffwl yn tueddu i fod yn fara gwastad wedi'i wneud o flawd wedi'i fewnforio neu reis arall a dyfir yn lleol. Mae relish yn llysieuol yn bennaf, ond mae rhywfaint o gig a physgod yn cael ei fwyta pan fydd ar gael. Mae llawer o Indo-Fijians yn ufuddhau i waharddiadau crefyddol yn erbyn cig eidion (Hindŵiaid) neu borc (Mwslimiaid). Fel gyda Fijians, merched sy'n coginio'r rhan fwyaf o'r coginio.

Mae bwytai, siopau te, bariau cafa, a stondinau bwyd yn hollbresennol yn y trefi. Yn y trefi mwy, mae bwytai bwyd cyflym Ewro-Fijian, Ffrangeg, Indiaidd, Tsieineaidd, Japaneaidd, Corea ac America yn gwasanaethu cwsmeriaid aml-ethnig o bobl leol, alltudion preswyl, a thwristiaid.

Arfer Bwyd ar Achlysuron Seremonïol. Mewn diwylliant o roi anrhegion, mae gwledda ar achlysuron arbennig yn arfer cyffredin ymhlith Fijiaid ethnig. Mae cynnig bwyd mewn meintiau sylweddol ( magiti ) yn agwedd hanfodol ar fywyd cymunedol traddodiadol. Bwydydd seremonïolgellir ei gynnig wedi'i goginio neu'n amrwd ac yn aml yn cynnwys moch cyfan, ychen, neu grwbanod yn ogystal â bwydydd bob dydd fel pysgod tun a chig eidion corn. Mae cynnig bwyd seremonïol yn aml yn cael ei ragflaenu gan gyflwyno "rhodd arweiniol" fel dannedd morfil, brethyn rhisgl, neu gafa. Ymhlith Indo-Fijians, mae gwledd yn gysylltiedig â phriodasau a gwyliau crefyddol. Gall cafa a diodydd alcoholaidd gael eu hyfed ar yr achlysuron hyn.

Economi Sylfaenol. Mae'r rhan fwyaf o Ffijiaid ethnig sy'n byw mewn pentrefi yn tyfu bwyd mewn gerddi lle gallant ddefnyddio technegau amaethyddol sydyn (slash-and-burn). Mae'r diwydiant twristiaeth yn denu gwyliau yn bennaf o Awstralia, Seland Newydd, a Gogledd America yn ogystal â Japan a Gorllewin Ewrop. Cynhyrchu siwgr, a ddechreuwyd ym 1862, sy'n dominyddu ac mae bellach yn ymgysylltu â dros hanner y gweithlu. Mae diwydiant dilledyn yn dibynnu ar lafur rhad, menywod yn bennaf. Yr unig fwyn sy'n fasnachol werthfawr yw aur, sydd wedi dirywio mewn pwysigrwydd ers 1940, pan gynhyrchodd 40 y cant o enillion allforio. Mae amaethyddiaeth fasnachol yn cynnwys cynhyrchu copra, reis, coco, coffi, sorghum, ffrwythau a llysiau, tybaco, a chafa. Mae pwysigrwydd y diwydiannau da byw a physgota wedi cynyddu.

Daliadaeth Tir ac Eiddo. Mae'r tri math o ddeiliadaeth tir yn ymwneud â thir brodorol, gwladol a rhydd-ddaliadol. Mae tiroedd brodorol (82 y cant o'r cyfanswm) yn eiddo i'r gymuned Fijian ethnig a

Christopher Garcia

Mae Christopher Garcia yn awdur ac ymchwilydd profiadol sydd ag angerdd am astudiaethau diwylliannol. Fel awdur y blog poblogaidd, World Culture Encyclopedia, mae’n ymdrechu i rannu ei fewnwelediadau a’i wybodaeth â chynulleidfa fyd-eang. Gyda gradd meistr mewn anthropoleg a phrofiad teithio helaeth, mae Christopher yn dod â phersbectif unigryw i'r byd diwylliannol. O gymhlethdodau bwyd ac iaith i naws celf a chrefydd, mae ei erthyglau yn cynnig safbwyntiau hynod ddiddorol ar fynegiadau amrywiol dynoliaeth. Mae ysgrifennu diddorol ac addysgiadol Christopher wedi cael sylw mewn nifer o gyhoeddiadau, ac mae ei waith wedi denu dilyniant cynyddol o selogion diwylliannol. Boed yn ymchwilio i draddodiadau gwareiddiadau hynafol neu'n archwilio'r tueddiadau diweddaraf mewn globaleiddio, mae Christopher yn ymroddedig i oleuo tapestri cyfoethog diwylliant dynol.