Diwylliant Gabon - hanes, pobl, dillad, traddodiadau, menywod, credoau, bwyd, arferion, teulu

 Diwylliant Gabon - hanes, pobl, dillad, traddodiadau, menywod, credoau, bwyd, arferion, teulu

Christopher Garcia

Enw Diwylliant

Gabonese

Cyfeiriadedd

Adnabod. Gwlad gyhydeddol Ffrengig yw Gabon, sy'n gartref i dros ddeugain o grwpiau ethnig. Y grŵp mwyaf yw'r Fang, sy'n ffurfio 40 y cant o'r boblogaeth. Grwpiau mawr eraill yw'r Teke, yr Eshira, a'r Pounou. Fel mewn llawer o wledydd Affrica, nid yw ffiniau Gabon yn cyfateb i ffiniau'r grwpiau ethnig. Mae'r Fang, er enghraifft, yn byw yng ngogledd Gabon, Gini Cyhydeddol, de Camerŵn, a rhan orllewinol Gweriniaeth y Congo. Mae diwylliannau'r grwpiau ethnig yn debyg i grwpiau eraill yng Nghanolbarth Affrica, ac yn canolbwyntio ar y goedwig law a'i thrysorau. Mae dewisiadau bwyd, arferion ffermio ac ansawdd bywyd yn gymaradwy. Mae'r traddodiadau seremonïol yn amrywio, fodd bynnag, fel y mae personoliaethau'r grwpiau. Mae dadleuon parhaus am y gwahaniaethau yn y grwpiau hyn a’u harwyddocâd.

Lleoliad a Daearyddiaeth. Mae Gabon yn gorchuddio 103,347 milltir sgwâr (267,667 cilomedr sgwâr). Mae ychydig yn llai na thalaith Colorado. Mae Gabon ar arfordir gorllewinol Affrica, wedi'i ganoli ar y cyhydedd. Mae'n ffinio â Gini Cyhydeddol a Camerŵn i'r gogledd, a Gweriniaeth Congo i'r dwyrain a'r de. Mae'r brifddinas, Libreville, ar arfordir y gorllewin yn y gogledd. Mae yn nhiriogaeth Fang, er na chafodd ei ddewis am y rheswm hwn. Libreville ("tref rydd") oedd y man glaniowedi dwyn rhywbeth, ond ni chymerir tâl ffurfiol. Bydd pethau'n cael eu trosglwyddo ar lafar, a bydd y troseddwr yn cael ei fwrw allan. Mewn achosion eithafol, efallai y bydd pentref yn ceisio nganga, neu ddyn meddyginiaeth, i daflu swyn ar y person.

Gweithgarwch Milwrol. Mae milwyr Gabon yn aros o fewn ei ffiniau. Allan o gyllideb gyffredinol y genedl, mae 1.6 y cant yn mynd i'r fyddin, gan gynnwys byddin, llynges, llu awyr, y Gwarchodlu Gweriniaethol i amddiffyn yr arlywydd a swyddogion eraill, y Gendarmerie Cenedlaethol, a'r Heddlu Cenedlaethol. Mae'r fyddin yn cyflogi 143,278 o bobl, gyda chrynodiadau yn y dinasoedd ac ar hyd ffiniau deheuol a dwyreiniol Gabon i wrthyrru mewnfudwyr a ffoaduriaid Congolese. Mae yna hefyd bresenoldeb mawr o fyddin Ffrainc.

Rhaglenni Lles Cymdeithasol a Newid

Mae gan y PNLS (Rhaglen Genedlaethol i Ymladd yn Erbyn Aids) swyddfa ym mhob dinas fawr. Mae'n gwerthu condomau ac yn addysgu menywod ar gynllunio teulu a beichiogrwydd. Mae yna hefyd swyddfa Coedwigoedd a Dyfroedd ym mhob dinas, yn gweithio i warchod yr amgylchedd a bywyd gwyllt rhag cael eu hecsbloetio, er bod amheuaeth ynghylch ei effeithiolrwydd.

Sefydliadau Anllywodraethol a Chymdeithasau Eraill

Mae gan Gronfa Bywyd Gwyllt y Byd brosiectau ymchwil ecolegol a chymdeithasegol a chadwraeth bywyd gwyllt yn y gogledd ac ar yr arfordir, ac mae'r Cenhedloedd Unedig yn cefnogi datblygiadau amaethyddol yn y gogledd trwy noddiestynwyr a darparu hyfforddiant a mopedau. Mae Cronfa Plant yr Unol Daleithiau (UNICEF) hefyd yn bresennol, yn gweithio yn erbyn puteindra plant a marwolaethau babanod. Mae sefydliad Almaeneg, GTZ, yn ariannu sefydliad Ysgol Goedwigaeth Genedlaethol Gabonese. Mae'r Corfflu Heddwch yn weithgar yn Gabon hefyd, gyda rhaglenni mewn adeiladu, iechyd, amaethyddiaeth, pysgodfeydd, menywod mewn datblygiad, ac addysg amgylcheddol.

Rhyw Rolau a Statwsau

Is-adran Llafur yn ôl Rhyw. Mae disgwyliadau esgor yn wahanol ar gyfer menywod a dynion. Mae merched yn magu eu plant niferus, yn ffermio, yn paratoi bwyd, ac yn gwneud tasgau cartref. Yn y pentrefi, mae'r dynion yn adeiladu tŷ i'r teulu yn ogystal â choginio i bob gwraig a gymerir. Mae'r dynion yn trin cnydau arian os oes rhai, ac efallai y bydd ganddyn nhw swyddi pysgota neu adeiladu, neu mewn swyddfeydd yn y dinasoedd. Mae’r menywod hefyd yn gweithio yn y dinasoedd fel ysgrifenyddion—mae yna fenywod eithriadol sydd wedi codi i safleoedd o rym er gwaethaf y goruchafiaeth gwrywaidd sylfaenol yn y gweithle. Mae'r plant yn helpu gyda'r tasgau, yn golchi dillad a llestri, yn rhedeg negeseuon, ac yn glanhau tŷ.

Statws Cymharol Menywod a Dynion. Er ei bod yn ddadleuol, mae'n ymddangos bod gan ddynion statws uwch na merched. Nhw sy'n gwneud y penderfyniadau ariannol ac yn rheoli'r teulu, er bod y merched yn ychwanegu mewnbwn ac yn aml yn ddi-flewyn-ar-dafod. Mae y dynion yn arglwyddiaethu ar y llywodraeth, y milwrol, a'rysgolion, tra bod y merched yn gwneud y rhan fwyaf o'r llafur llaw i'r teulu.

Gweld hefyd: Crefydd — MangbetuYn draddodiadol, mae merched Gabon wedi ymgymryd â rôl gaeth i’r tŷ.

Priodas, Teulu, a Pherthynas

Priodas. Mae bron pawb yn briod, ond ychydig o'r priodasau hyn sy'n gyfreithlon. Er mwyn cyfreithloni priodas rhaid ei wneud yn swyddfa'r maer mewn dinas, ac mae hyn yn brin. Mae menywod yn dewis dynion a fydd yn gallu darparu ar eu cyfer, tra bod dynion yn dewis menywod a fydd yn dwyn plant ac yn cadw eu cartref. Mae polygyny yn cael ei ymarfer yn Gabon, ond mae cael mwy nag un fenyw yn dod yn ddrud ac wedi dod yn arwydd o gyfoeth cymaint ag y mae'n foddhad. Mae ysgariad yn anghyffredin ond nid oes neb wedi clywed amdano. Gall priodasau fod yn drefniadau busnes, ar adegau, er bod rhai cyplau yn priodi am gariad. Mae disgwyl i ferched gael nifer o blant cyn priodi. Bydd y plant hyn wedyn yn perthyn i'r fam. Mewn priodas, fodd bynnag, mae'r plant yn perthyn i'r tad. Os bydd y cwpl yn gwahanu, mae'r gŵr yn cymryd y plant. Heb epil cyn priodi, ni fyddai gan y wraig ddim.

Uned Ddomestig. Teuluoedd yn aros gyda'i gilydd. Pan fydd cwpl wedi priodi, maen nhw'n draddodiadol yn symud i bentref y gŵr. Bydd y pentref hwnnw yn dal ei deulu, gan gynnwys brodyr a'u teuluoedd, rhieni, modrybedd, ewythrod, neiniau a theidiau, plant, a nithoedd a neiaint. Nid yw'n anghyffredin i deuluoedd rannu cartref gyda'urhieni a pherthnasau estynedig. Mae croeso i bawb ac mae lle i un arall bob amser.

Grwpiau Perthnasol. Ym mhob grŵp ethnig mae llwythau. Mae pob llwyth yn byw yn yr un ardal ac yn dod o hynafiad cyffredin. Am y rheswm hwn, ni all pobl briodi aelodau o'u llwyth.

Cymdeithasu

Gofal Babanod. Mae babanod yn aros gyda'u mamau. Nid oes cribs na chorlannau chwarae, ac mae'r babanod yn cael eu clymu wrth gefn eu mamau â lliain pan fydd y mamau yn brysur, ac yn cysgu wrth ymyl y fam ar yr un gwely. Efallai oherwydd eu bod mor agos yn gorfforol drwy'r amser, mae'r babanod yn hynod o dawel a llonydd.

Magu Plant ac Addysg. Mae'r plant yn cael eu magu'n gymunedol. Mae mamau yn gofalu am eu plant ac unrhyw blant cyfagos a all fod yn bresennol. Yn ogystal, mae brodyr a chwiorydd hŷn yn gofalu am y rhai iau. Mae'r plant yn cysgu yn y gegin (cwt cegin) gyda'u mam, ond yn gymharol rydd o fewn y pentref yn ystod y dydd. Maent yn dechrau ysgol yn bump neu chwech oed. Pan nad oes arian ar gyfer llyfrau a chyflenwadau, ni fydd y plant yn mynd i'r ysgol hyd nes y bydd. Weithiau bydd galw ar berthynas cyfoethog i ddarparu'r pethau hyn. Mae bechgyn a merched yn mynychu'r ysgol nes eu bod yn un ar bymtheg yn ôl y gyfraith, er efallai na fydd hyn bob amser yn digwydd am y rheswm uchod. Efallai y bydd y merched yn dechrau cael plant ar y pwynt hwn, a'r bechgynparhau yn yr ysgol neu ddechrau gweithio. Mae tua 60 y cant o Gabonese yn llythrennog.

Addysg Uwch. Mae Prifysgol Omar Bongo yn Libreville yn cynnig rhaglenni dwy neu dair blynedd mewn llawer o bynciau, yn ogystal ag astudiaethau uwch mewn meysydd dethol. Mae Prifysgol Gwyddoniaeth a Thechnoleg yn y de yn gymharol newydd, ac yn arallgyfeirio'r opsiynau. Mae'r ysgolion hyn yn cael eu dominyddu gan ddynion dosbarth uwch. Mae menywod yn cael amser anodd yn rhagori mewn academyddion, gan fod y pynciau a'r safonau wedi'u strwythuro ar gyfer dynion. Mae rhai Gabonese yn astudio dramor mewn gwledydd Affricanaidd eraill neu yn Ffrainc, ar lefelau israddedig a graddedig.

Etiquette

Mae Gabonese yn gymunedol iawn. Nid oes angen gofod personol na'i barchu. Pan fydd gan bobl ddiddordeb mewn rhywbeth, maen nhw'n syllu arno. Nid yw'n anghwrtais galw rhywbeth yr hyn ydyw, adnabod rhywun yn ôl ei hil, neu ofyn i rywun am rywbeth y mae ei eisiau. Mae tramorwyr yn aml yn cael eu tramgwyddo gan hyn. Efallai y byddant yn teimlo eu bod yn cael eu goresgyn yn bersonol trwy gael rhywun i sefyll yn eu gofod, yn cael eu sarhau wrth gael eu galw'n wyn, a'u digalonni gan bobl sy'n gofyn iddynt am eu horiawr a'u hesgidiau. Nid yw'r un o'r pethau hyn yn cael eu golygu mewn ffordd negyddol, fodd bynnag, gan eu bod yn syml yn adlewyrchu natur flaengar y Gabonese. I'r gwrthwyneb, mae ffigurau enwog yn cael eu trin â pharch anhygoel. Hwy yw y rhai cyntaf i eistedd, a'r rhai cyntaf i gael eu bwydo, a darperir ar eu cyfer yn fanwl,waeth beth fo'u safle moesol mewn cymdeithas.

Crefydd

Credoau Crefyddol. Mae sawl system gred wahanol yn Gabon. Mae mwyafrif y Gabonese yn Gristnogion. Mae tair gwaith cymaint o Gatholigion Rhufeinig â Phrotestaniaid. Mae llawer o glerigwyr tramor, er bod gan y Protestaniaid fugeiliaid Gabonese yn y gogledd. Mae'r credoau hyn yn cael eu cynnal ar yr un pryd â Bwiti, addoliad hynafiadol. Mae yna hefyd filoedd o Fwslimiaid, y rhan fwyaf ohonyn nhw wedi mewnfudo o wledydd Affrica eraill.

Defodau a Lleoedd Sanctaidd. Mae seremonïau Bwiti, sy'n cael eu perfformio i addoli'r hynafiaid, yn cael eu harwain gan ngangas (dynion meddyginiaeth). Mae yna demlau pren arbennig ar gyfer y seremonïau hyn, ac mae cyfranogwyr yn gwisgo gwisgoedd llachar, yn paentio eu hwynebau'n wyn, yn tynnu eu hesgidiau, ac yn gorchuddio eu pennau.

Marwolaeth a Bywyd ar ôl. Ar ôl marwolaeth, mae cyrff yn cael eu rhwbio a'u heneinio i dynnu rigor mortis. Oherwydd yr hinsawdd drofannol, mae'r cyrff yn cael eu claddu o fewn dau ddiwrnod. Maent wedi'u claddu mewn arch bren. Yna mae'r ymadawedig yn ymuno â'r hynafiaid sydd i'w addoli gyda seremonïau Bwiti. Gellir gofyn iddynt am gyngor, ac am feddyginiaethau ar gyfer afiechyd. Mae seremoni retraite de deuil flwyddyn ar ôl marwolaeth i ddod â'r cyfnod galaru i ben.

Meddygaeth a Gofal Iechyd

Mae cyfleusterau iechyd yn annigonol. Mae ysbytai yn brin o offer, amae cleifion yn prynu eu meddyginiaethau eu hunain o fferyllfeydd cyn y gall y driniaeth ddechrau. Mae malaria, twbercwlosis, siffilis, AIDS, a chlefydau heintus eraill yn eang a bron heb eu trin. Mae llawer o bentrefwyr hefyd yn troi at y ngangas am feddyginiaethau, gan fod gofal iechyd modern yn ddrud ac yn bell.

Dathliadau Seciwlar

Mae Diwrnod Annibyniaeth Gabon, 17 Awst, yn llawn gorymdeithiau ac areithiau. Mae Dydd Calan hefyd yn cael ei ddathlu ledled y wlad.Mae plant Gabon yn mwynhau rhyddid cymharol yn eu pentrefi ac yn dechrau’r ysgol yn bump neu chwech oed.

Y Celfyddydau a'r Dyniaethau

Cefnogaeth i'r Celfyddydau. Crëwyd Canolfan Ryngwladol Gwareiddiadau Bantw yn Libreville ym 1983, ac mae Amgueddfa Gabonese yn cynnwys hanes a chreiriau artistig Gabon. Mae yna hefyd Ganolfan Ddiwylliannol Ffrengig yn y brifddinas sy'n arddangos creadigaethau artistig ac yn cynnwys grwpiau dawns a chorâlau. Mae yna ddathliad diwylliannol blynyddol hefyd, gyda pherfformiadau gan gerddorion a dawnswyr o lawer o wahanol grwpiau i ddathlu amrywiaeth Gabon.

Llenyddiaeth. Mae llawer o lenyddiaeth Gabon yn cael ei dylanwadu'n gryf gan Ffrainc, gan fod llawer o awduron wedi derbyn eu haddysg yno. Mae ysgrifenwyr yn defnyddio Ffrangeg, papurau newydd yn Ffrangeg, a theledu yn cael ei ddarlledu yn Ffrangeg. Mae rhaglenni radio yn defnyddio Ffrangeg ac ieithoedd lleol, fodd bynnag, ac maediddordeb cynyddol yn hanes pobl Gabon.

Celfyddydau Graffig. Mae'r Fang yn gwneud masgiau a basgedi, cerfiadau a cherfluniau. Nodweddir celf Fang gan eglurder trefnus a llinellau a siapiau gwahanol. Mae Bieri, blychau i ddal gweddillion hynafiaid, wedi'u cerfio â ffigurau amddiffynnol. Gwisgir masgiau mewn seremonïau ac ar gyfer hela. Mae'r wynebau wedi'u paentio'n wyn gyda nodweddion du. Mae celf Myene yn canolbwyntio ar ddefodau Myene ar gyfer marwolaeth. Cynrychiolir hynafiaid benywaidd gan fasgiau wedi'u paentio'n wyn a wisgir gan y perthnasau gwrywaidd. Mae'r Bekota yn defnyddio pres a chopr i orchuddio eu cerfiadau. Maen nhw'n defnyddio basgedi i ddal gweddillion hynafol. Mae twristiaeth yn brin yn Gabon, ac yn wahanol i wledydd Affrica eraill, nid yw'r gobaith o gyfalafiaeth yn ysgogi celf.

Cyflwr y Gwyddorau Ffisegol a Chymdeithasol

Prifysgol Omar Bongo yn Libreville a Phrifysgol Gwyddoniaeth a Thechnoleg yn y de yw'r prif gyfleusterau yn Gabon. Mae myfyrwyr doethurol ac unigolion a sefydliadau preifat eraill yn cynnal astudiaethau cymdeithasegol ac anthropolegol ledled Gabon, ac mae cwmnïau cemegol yn chwilio am drysorau newydd yn y goedwig law. Mae adnoddau'n brin, fodd bynnag, a phan gesglir tystiolaeth, mae ysgolheigion yn aml yn teithio i wledydd eraill i chwilio am gyfleusterau uwchraddol.

Llyfryddiaeth

Aicardi de Saint-Paul, Marc. Gabon: Datblygiad Cenedl , 1989.

Aniakor, Chike. Fang, 1989.

Balandier, Georges, a Jacques Maquet. Geiriadur Gwareiddiad Du Affricanaidd, 1974.

Barnes, James Franklin. Gabon: Y Tu Hwnt i'r Etifeddiaeth Drefedigaethol, 1992.

Gardenier, David E. Geiriadur Hanesyddol Gabon, 1994.

Giles, Bridget. Pobloedd Canolbarth Affrica, 1997.

Murray, Jocelyn. Atlas Diwylliannol Affrica, 1981.

Perrois, Lous. Celf Hynafol Gabon: O Gasgliadau Amgueddfa Barbier-Mueller, 1985

Schweitzer, Albert. Llyfr Nodiadau Affrica, 1958.

Weinstein, Brian. Gabon: Adeiladu Cenedl ar yr Ogooue, 1966.

—A LISON G RAHAM

Hefyd darllenwch yr erthygl am Gabono Wicipediaam long o gaethweision rhydd yn y 1800au, ac yn ddiweddarach daeth yn brifddinas. Mae dros 80 y cant o Gabon yn goedwig law drofannol, gyda rhanbarth llwyfandir yn y de. Mae naw talaith wedi'u henwi ar ôl yr afonydd sy'n eu gwahanu.

Demograffeg. Mae tua 1,200,500 o Gabonese. Mae niferoedd cyfartal o ddynion a merched. Y trigolion gwreiddiol oedd y Pygmies, ond dim ond ychydig filoedd sydd ar ôl. O'r boblogaeth gyfan, mae 60 y cant yn byw yn y dinasoedd tra bod 40 y cant yn byw yn y pentrefi. Mae yna hefyd boblogaeth fawr o Affricanwyr o wledydd eraill sydd wedi dod i Gabon i chwilio am waith.

Cysylltiad Ieithyddol. Yr iaith genedlaethol yw Ffrangeg, sy'n orfodol yn yr ysgol. Fe'i siaredir gan fwyafrif y boblogaeth o dan hanner cant oed. Mae defnyddio iaith gyffredin yn hynod ddefnyddiol yn y dinasoedd, lle mae Gabonese o bob un o'r grwpiau ethnig gwahanol yn dod at ei gilydd i fyw. Mae'r rhan fwyaf o Gabonese yn siarad o leiaf dwy iaith, gan fod gan bob grŵp ethnig ei iaith ei hun hefyd.

Symbolaeth. Mae baner Gabonese wedi'i gwneud o dri streipen lorweddol: gwyrdd, melyn a glas. Mae gwyrdd yn symbol o'r goedwig, melyn yr haul cyhydeddol, a glas y dŵr o'r awyr a'r môr. Mae'r goedwig a'i hanifeiliaid yn cael eu gwerthfawrogi'n fawr hefyd, ac yn cael eu portreadu ar arian cyfred Gabonese.

Hanes a Chysylltiadau Ethnig

Ymddangosiad yCenedl. Mae offer o Hen Oes y Cerrig yn dynodi bywyd cynnar Gabon, ond ychydig a wyddys am ei phobl. Roedd y Myene wedi cyrraedd Gabon erbyn y drydedd ganrif ar ddeg ac wedi ymgartrefu fel cymuned bysgota ar hyd yr arfordir. Ac eithrio'r Fang, grwpiau ethnig Gabon yw Bantu a chyrhaeddodd Gabon ar ôl y Myene. Gwahanwyd y gwahanol grwpiau ethnig oddi wrth ei gilydd gan y goedwig drwchus ac arhosodd yn gyfan. Dechreuodd Ewropeaid gyrraedd ar ddiwedd y bymthegfed ganrif. Bu'r Portiwgaleg, y Ffrancwyr, yr Iseldiroedd, a'r Saeson yn cymryd rhan yn y fasnach gaethweision a fu'n ffynnu am 350 o flynyddoedd. Ym 1839, cychwynnwyd y setliad Ewropeaidd parhaol cyntaf gan y Ffrancwyr. Ddeng mlynedd yn ddiweddarach, sefydlwyd Libreville gan gaethweision rhydd. Yn ystod y cyfnod hwn, roedd y Fang yn mudo o Camerŵn i Gabon. Cafodd y Ffrancwyr reolaeth i mewn i'r tir a rhwystrodd ymfudiad Fang, gan eu canolbwyntio yn y gogledd. Ym 1866, penododd y Ffrancwyr lywodraethwr gyda chymeradwyaeth yr arweinydd Myene. Ar ddechrau'r ugeinfed ganrif, daeth Gabon yn rhan o

Gabon Affrica Gyhydeddol Ffrainc, a oedd hefyd yn cynnwys cenhedloedd presennol Camerŵn, Chad, Gweriniaeth Ddemocrataidd y Congo , a Gweriniaeth Canolbarth Affrica. Parhaodd Gabon yn diriogaeth dramor yn Ffrainc tan ei hannibyniaeth yn 1960.

Hunaniaeth Genedlaethol. Mae'r Gabonese yn falch o adnoddau a ffyniant eu gwlad.Maent yn cerfio eu bywydau o'r goedwig. Maent yn pysgota, hela, a ffermio. Mae gan bob grŵp ethnig seremonïau ar gyfer geni, marwolaeth, cychwyn, ac iachâd, ac ar gyfer bwrw allan ysbrydion drwg, er bod manylion y seremonïau'n amrywio'n fawr o grŵp i grŵp. Mae'r Gabonese yn ysbrydol ac yn ddeinamig iawn.

Cysylltiadau Ethnig. Nid oes unrhyw wrthdaro mawr rhwng y grwpiau yn Gabon, ac mae rhyngbriodas yn gyffredin. Nid yw'r grwpiau ethnig wedi'u cynnwys yn Gabon. Mae llawer o grwpiau'n gorlifo dros y ffiniau i'r gwledydd cyfagos. Dewiswyd y ffiniau gan drefedigaethau Ewropeaidd yn ceisio parselu tiriogaethau; ychydig o ystyriaeth a roddwyd i'r ffiniau naturiol a ffurfiwyd gan y grwpiau ethnig, a holltwyd wedyn gan y llinellau newydd.

Trefoli, Pensaernïaeth, a Defnyddio Gofod

Fel deunydd adeiladu, gwelir sment fel arwydd o gyfoeth. Mae'r dinasoedd yn rhemp ag ef, ac mae holl adeiladau'r llywodraeth wedi'u hadeiladu â sment. Yn y brifddinas, mae'n hawdd gwahaniaethu rhwng adeiladau a arddulliwyd gan Gabonese a'r rhai a wnaed gan benseiri allanol. Yn y pentrefi, mae'r bensaernïaeth yn wahanol. Mae'r strwythurau yn barhaol. Mae'r tai mwyaf darbodus wedi'u gwneud o fwd ac wedi'u gorchuddio â ffrondau palmwydd. Mae yna dai wedi'u hadeiladu o bren, rhisgl, a brics. Mae'r tai brics yn aml wedi'u plastro â haen denau o sment gyda thoeau wedi'u gwneud o dun rhychiog. Mae cyfoethoggallai'r teulu adeiladu gyda blociau lludw. Yn ogystal â'r tai, mae gan ddynion a merched fannau ymgynnull nodedig. Mae gan bob un o'r gwragedd o gogydd, cwt cegin wedi ei lenwi â photiau a phadelli, pren i dân, a gwelyau bambŵ wedi eu gosod yn erbyn y muriau ar gyfer eistedd a gorffwys. Mae gan y dynion strwythurau agored a elwir yn corps de guards, neu gynulliadau o ddynion. Mae'r waliau yn uchel eu canol ac yn agored i'r to. Maent wedi'u leinio mewn meinciau gyda thân canolog.

Bwyd a'r Economi

Bwyd mewn Bywyd Dyddiol. Nid yw'r styffylau'n amrywio llawer ymhlith y grwpiau yn Gabon. Mae'r grwpiau'n rhannu tirwedd a hinsawdd, ac felly'n gallu cynhyrchu'r un mathau o bethau. Bananas, papaia, pîn-afal, guavas, mangoes, bushbutter, afocado, a chnau coco yw'r ffrwythau. Mae eggplants, eggplants chwerw, corn porthiant, cansen siwgr, cnau daear, llyriad, a thomatos i'w cael hefyd. Casafa yw'r prif startsh. Mae'n gloronen heb fawr o werth maethol, ond mae'n llenwi'r stumog. Mae ei ddail ifanc yn cael eu pigo a'u defnyddio fel llysieuyn. Daw protein o'r môr a'r afonydd, yn ogystal ag o gig llwyn sy'n cael ei hela gan y dynion.

Tollau Bwyd ar Achlysuron Seremonïol. Gwneir gwinoedd o goed palmwydd a chansen siwgr. Defnyddir y gwin palmwydd, ar y cyd â gwreiddyn rhithbeiriol o'r enw eboga, yn ystod seremonïau ar gyfer marwolaeth, iachâd a chychwyn. Mewn dosau bach, mae eboga yn gweithredu fel symbylydd, gan ei gwneud yn ddefnyddiol ar gyferseremonïau drwy'r nos. Mewn symiau mwy, mae'n rhithbeiriol, gan ganiatáu i gyfranogwyr "weld eu hynafiaid." Cynigir bwyd a gwin i’r hynafiaid yn ystod y seremonïau, ac mae dynion a merched yn cymryd rhan yn y defodau hyn, sy’n llawn drymio, canu a dawnsio.

Economi Sylfaenol. Yn y pentrefi, mae'r Gabonese yn gallu darparu bron popeth sydd ei angen arnynt. Dim ond sebon, halen a meddyginiaeth y maen nhw'n eu prynu. Yn y dinasoedd, fodd bynnag, mae'r rhan fwyaf o'r nwyddau a werthir yn cael eu mewnforio a'u marchnata gan dramorwyr. Mae'r Gabonese yn cynhyrchu digon o fananas, llyriad, siwgr a sebon i'w hallforio i ddinasoedd cyfagos, ond mae 90 y cant o'r bwyd yn cael ei fewnforio. Gorllewin Affrica a Libanus sydd â'r teitl i lawer o'r siopau, ac mae menywod o Camerŵn yn dominyddu'r marchnadoedd agored.

Gweld hefyd: Cyfeiriadedd — Ewe a Fon

Daliadaeth Tir ac Eiddo. Mae bron popeth yn eiddo i rywun. Ystyrir bod pob pentref yn berchen ar dair milltir (4.8 cilometr) i mewn i'r goedwig i bob cyfeiriad. Rhennir yr ardal hon ymhlith y teuluoedd, a rhoddir y lleoliadau gorau i'r blaenoriaid. Mae eiddo'n cael ei basio i lawr yn dad neu'n fam, yn dibynnu ar y grŵp ethnig. Mae gweddill y tir yn perthyn i'r llywodraeth.

Diwydiannau Mawr. Mae gan Gabon lawer o gyfoeth. Mae'n un o gynhyrchwyr manganîs mwyaf y byd, a dyma gynhyrchydd mwyaf y byd o okoume, pren meddal a ddefnyddir i wneud pren haenog. Llywydd Omar Bongowedi gwerthu'r hawliau i'r rhan fwyaf o'r goedwig i gwmnïau lumber o Ffrainc ac Asiaidd. Mae olew yn allforio mawr arall, ac mae'r refeniw petrolewm yn ffurfio dros hanner cyllideb flynyddol Gabon. Mae plwm ac arian hefyd wedi’u darganfod, ac mae dyddodion mawr o fwyn haearn heb ei gyffwrdd na ellir ei gyrraedd oherwydd diffyg seilwaith.

Masnach. Mae arian cyfred Gabon, y Communaute Financiere Africaine, yn cael ei drawsnewid yn awtomatig i ffranc Ffrainc, gan roi hyder i bartneriaid masnachu yn ei ddiogelwch. Mae'r rhan fwyaf o'r olew crai yn mynd i Ffrainc, yr Unol Daleithiau, Brasil, a'r Ariannin. Mae eitemau allforio mawr yn cynnwys manganîs, cynhyrchion coedwig, ac olew. Yn gyffredinol, mae Ffrainc yn derbyn mwy na thraean o allforion Gabon ac yn cyfrannu hanner ei mewnforion. Mae Gabon hefyd yn masnachu â gwledydd Ewropeaidd eraill, yr Unol Daleithiau, a Japan.

Adran Llafur. Ym 1998, roedd 60 y cant o weithwyr yn gyflogedig yn y sector diwydiannol, 30 y cant mewn gwasanaethau, a 10 y cant mewn amaethyddiaeth.Mae plant a anwyd o fewn priodas yn perthyn i'w tadau; disgwylir i fenywod gael plant cyn priodi felly bydd ganddynt rywbeth o hyd pe bai'r cwpl yn gwahanu.

Haeniad Cymdeithasol

Dosbarthiadau a Chastau. Er bod incwm y pen bedair gwaith yn fwy nag incwm cenhedloedd Affrica Is-Sahara eraill, mae mwyafrif y cyfoeth hwn mewndwylaw ychydig. Mae'r dinasoedd yn llawn tlodi, sy'n llai amlwg yn y pentrefi. Mae'r pentrefwyr yn darparu ar gyfer eu hunain ac mae ganddynt lai o angen am arian. Mae teuluoedd pentrefi yn asesu cyfoeth cymharol yn ôl faint o ieir a geifr sydd ganddynt, faint o botiau sydd yn y gegin, a faint o newid dillad sydd gan bob person. Nid yw systemau cast swyddogol yn bresennol.

Symbolau Haeniad Cymdeithasol. Mae'r rhai mwyaf cefnog mewn cymdeithas yn gwisgo dillad â starts ffres, mewn steil Gorllewinol ac Affricanaidd. Mae'r Gabonese yn gyfarwydd â chael eu hanwybyddu gan swyddogion y llywodraeth, gweithwyr y post, a phobl bwysig eraill; unwaith y bydd rhywun wedi cyrraedd lefel uwch eich hun, mae'r demtasiwn i ymateb mewn nwyddau yn ddeniadol. Mae'r Gabonese addysgedig yn siarad Ffrangeg Paris, tra bod gweddill y wlad yn siarad Ffrangeg sydd wedi amsugno rhythm ac acen eu hiaith leol.

Bywyd Gwleidyddol

Llywodraeth. Mae gan Gabon dair cangen o lywodraeth. Mae'r gangen weithredol yn cynnwys y llywydd, ei brif weinidog, a'i Gyngor o Weinidogion, i gyd wedi'u penodi ganddo. Mae'r gangen ddeddfwriaethol yn cynnwys y Cynulliad Cenedlaethol 120 sedd a'r Senedd 91 sedd, y ddau yn cael eu hethol bob pum mlynedd. Mae'r gangen farnwrol yn cynnwys y Goruchaf Lys, yr Uchel Lys Cyfiawnder, llys apeliadol, a llys diogelwch y wladwriaeth.

Arweinyddiaeth a Swyddogion Gwleidyddol. Pan enillodd Gabon ei hannibyniaeth ym 1960, llithrodd Leon M'ba, cyn-lywodraethwr Gabon, i'r arlywyddiaeth. Goroesodd gamp a pharhaodd mewn grym hyd ei farwolaeth yn 1967. Cymerodd yr Is-lywydd Albert Bernard Bongo ei le. Cafodd Bongo, a gymerodd yr enw Islamaidd El Hadj Omar Bongo yn ddiweddarach, ei ail-ethol yn 1973 ac mae wedi bod yn arlywydd ers hynny. Cynhelir etholiadau bob saith mlynedd, ac mae Bongo wedi parhau i ennill o gryn dipyn. Mae plaid Bongo, Plaid Ddemocrataidd Gabon (neu PDG) wedi cael cystadleuaeth ers i bleidiau eraill gael eu cyfreithloni yn 1990, ond nid yw’r ddwy brif blaid arall, Undeb y Bobl Gabonese a Rali Genedlaethol y Torwyr Coed, wedi llwyddo i ennill rheolaeth. Cyn pob etholiad, mae Bongo yn teithio'r wlad yn rhoi areithiau ac yn dosbarthu arian a dillad. Mae’n defnyddio’r gyllideb i wneud hyn, ac mae dadl ynghylch a yw’r etholiadau’n cael eu trin yn deg ai peidio.

Problemau Cymdeithasol a Rheolaeth. Mae ffurfioldeb yr ymateb i droseddau yn ddadleuol. Mae'n dibynnu ar bwy sy'n cael ei erlid cymaint â phwy sydd â gofal. Ychydig iawn sy'n cael ei wneud i amddiffyn mewnfudwyr Affricanaidd, ond os caiff Ewropeaidd ei frifo bydd yr heddlu'n ymdrechu'n galetach. Mae yna lawer o lygredd, fodd bynnag, ac os bydd arian yn newid dwylo gallai'r troseddwr gael ei ryddhau a dim cofnod yn cael ei gadw. Am y rheswm hwn, mae'r gyfraith yn aml yn fwy anffurfiol. Bydd tref yn diarddel rhywun am gael

Christopher Garcia

Mae Christopher Garcia yn awdur ac ymchwilydd profiadol sydd ag angerdd am astudiaethau diwylliannol. Fel awdur y blog poblogaidd, World Culture Encyclopedia, mae’n ymdrechu i rannu ei fewnwelediadau a’i wybodaeth â chynulleidfa fyd-eang. Gyda gradd meistr mewn anthropoleg a phrofiad teithio helaeth, mae Christopher yn dod â phersbectif unigryw i'r byd diwylliannol. O gymhlethdodau bwyd ac iaith i naws celf a chrefydd, mae ei erthyglau yn cynnig safbwyntiau hynod ddiddorol ar fynegiadau amrywiol dynoliaeth. Mae ysgrifennu diddorol ac addysgiadol Christopher wedi cael sylw mewn nifer o gyhoeddiadau, ac mae ei waith wedi denu dilyniant cynyddol o selogion diwylliannol. Boed yn ymchwilio i draddodiadau gwareiddiadau hynafol neu'n archwilio'r tueddiadau diweddaraf mewn globaleiddio, mae Christopher yn ymroddedig i oleuo tapestri cyfoethog diwylliant dynol.