Diwylliant Gweriniaeth y Congo - hanes, pobl, menywod, credoau, bwyd, arferion, teulu, cymdeithasol, gwisg

 Diwylliant Gweriniaeth y Congo - hanes, pobl, menywod, credoau, bwyd, arferion, teulu, cymdeithasol, gwisg

Christopher Garcia

Enw Diwylliant

Congolese

Cyfeiriadedd

Adnabod. Roedd Teyrnas Kongo yn un o'r ymerodraethau cynnar mawr yng nghanolbarth Affrica. Y deyrnas honno yw ffynhonnell yr enw swyddogol Gweriniaeth Congo.

Lleoliad a Daearyddiaeth. Mae'r tir yn 132,046 milltir sgwâr (tua 342,000 cilomedr sgwâr). Mae'r cyhydedd yn mynd trwy'r wlad, sydd â chan milltir (161 cilomedr) o arfordir ar Gefnfor yr Iwerydd. Mae'r genedl yn ffinio â gilfach Angola Cabinda, Camerŵn, Gweriniaeth Canolbarth Affrica, Gweriniaeth Ddemocrataidd y Congo, a Gabon.

Mae'r pedwar prif ranbarth topograffig yn wastadedd arfordirol sy'n ymestyn ddeugain milltir i mewn i'r tu mewn, dyffryn ffrwythlon yn yr ardal dde-ganolog, llwyfandir canolog rhwng afonydd y Congo ac Ogooue, a Basn gogledd y Congo. Mae'r rhan fwyaf o'r wlad wedi'i gorchuddio gan goedwig drofannol drwchus. Mae'r hinsawdd yn llaith ac yn boeth, gyda glaw trwm.

Mae Afon Congo yn ffurfio'r ffiniau dwyreiniol a deheuol ac mae'n un o'r adnoddau naturiol pwysicaf. Mae'r bobl leol wedi defnyddio'r afon ers amser maith ar gyfer bwyd, cludiant a thrydan. Llifa'r afon rhwng Kinshasa , prifddinas Gweriniaeth Ddemocrataidd y Congo , a Brazzaville , prifddinas a dinas fwyaf Gweriniaeth y Congo .

Demograffeg. Amcangyfrifwyd bod y boblogaeth yn 2.8 miliwn yn

Yn nodweddiadol, merched sy'n gyfrifol am esgor yn y tŷ ac o'i amgylch; mae hyn yn cynnwys plannu, cynaeafu,

Grŵp o fenywod a milwyr yn ystod ymweliad 1980 gan y Pab Ioan Pawl II â Brazzaville, Congo. Mae tua 50 y cant o frodorion y Congo yn ymarfer Cristnogaeth. paratoi bwyd, nôl dŵr, mân waith tŷ, a magu plant. Mae dynion mewn ardaloedd gwledig yn hela; y rhai mewn ardaloedd trefol yw'r teulu sy'n ennill arian.

Statws Cymharol Menywod a Dynion. Mae menywod yn cael eu tangynrychioli mewn gwleidyddiaeth a lefelau uwch y llywodraeth. Mewn ardaloedd gwledig, mae menywod yn aml yn cael eu hannog i beidio â chael gwaith cyflogedig ac addysg ar lefel ysgol uwchradd. Yn hytrach, cânt eu hannog i ganolbwyntio ar weithgareddau magu plant a theuluoedd. Mae hyn yn rhoi pŵer cyfyngedig iddynt mewn ymwneud cymdeithasol â dynion, sydd fel arfer wedi'u haddysgu'n well ac sydd â mwy o arian. Mae sefydliadau anllywodraethol fel y Weinyddiaeth Gwasanaethau Cyhoeddus a Hyrwyddo Menywod wedi dechrau mentrau llywodraeth i wella statws menywod.

Priodas, Teulu, a Pherthnasedd

Priodas. Yn draddodiadol, roedd aelodau'r teulu yn trefnu priodasau. Heddiw, mae hyn yn llai cyffredin, yn enwedig yn y dinasoedd. Arfer sy'n dyddio'n ôl i'r hen amser yw'r dot, neu'r briodferch. Unwaith y bydd y pris wedi'i osod rhwng y ddau deulu, rhaid i'r priodfab ei dalu i deulu'r wraig. Mae'r dot yn aml yn uchel iawn.

Ar ôl y briodas, perfformir defod i ddangos gwyryfdod y briodferch. Y bore ar ôl noson y briodas, mae merched o ddwy ochr y teulu yn mynd i wely'r cwpl. Gofynnir cwestiynau am noson y briodas, ac mae presenoldeb gwaed yn darparu tystiolaeth o wyryfdod. Os na phrofir gwyryfdod, gellir dirymu'r briodas a gall y priodfab ofyn i'r priodfab ddychwelyd.

Ar ôl ysgariad gall y dyn ofyn am ei bris priodas yn ôl. Gan na all y rhan fwyaf o fenywod ei ad-dalu, mae ysgariad yn bennaf yn opsiwn gwrywaidd. Caniateir polygyni, ond mae amryliw yn anghyfreithlon. Mae godineb yn anghyfreithlon i fenywod yn unig.

Uned Ddomestig. Nid yw'r cysyniad o'r teulu niwclear yn berthnasol i lawer o'r wlad. Mae'r teulu'n cynnwys llawer o berthnasau, megis neiniau a theidiau, ewythrod, modrybedd, cefndryd, neiaint, a nithoedd. Mae menyw gyffredin yn geni pump o blant, er mewn ardaloedd gwledig mae'r nifer yn aml ddwywaith yn uwch na hynny.

Etifeddiaeth. Mae'r Cod Cyfreithiol yn nodi bod yn rhaid i 30 y cant o ystâd gŵr fynd at ei weddw. Yn aml iawn ni chedwir at y cod hwn, ac efallai na fydd gwraig sydd wedi goroesi yn cael unrhyw asedau ei gŵr.

Grwpiau Perthnasol. Mae llawer o'r grwpiau ethnig, gan gynnwys y Bakongo, yn rhai matrilineal. Yr ewythr hynaf ar

Grŵp o ferched yn dal baneri'r Pab a chroesau pren ar strydoedd Congo. ystyrir ochr y famy dyn pwysicaf ac weithiau mae ganddo fwy o ddylanwad dros fywyd plentyn nag sydd gan y tad. Gall yr ewythr hwn fod yn gyfrifol am addysg, cyflogaeth a dewis priodas y plentyn. Mae cefndryd ar ochr y fam yn cael eu hystyried yn frodyr a chwiorydd. Mae'r teulu'n gyfrifol am aelodau sâl, anabl ac oedrannus. Mae unrhyw ofal sydd ei angen yn cael ei ddosbarthu trwy'r system deulu gyfan.

Cymdeithasu

Gofal Babanod. Mae cyfradd marwolaethau babanod yn uchel, ac am y rheswm hwn mae menywod yn tueddu i ddwyn llawer o blant. Mae gofalu am fabanod yn bennaf yn gyfrifoldeb benywaidd, er bod trigolion coedwigoedd yn tueddu i rannu dyletswyddau rhieni.

Magu Plant ac Addysg. Am ddegawdau, Brazzaville oedd prifddinas addysg Canolbarth Affrica. Roedd poblogaeth drefol yn bennaf a'r angen am weision sifil mewn cymdeithas Farcsaidd yn hybu'r system. Roedd yr addysg o ansawdd mor uchel fel bod gwledydd cyfagos yn anfon myfyrwyr i astudio yn yr ysgolion uwchradd a'r brifysgol. Achosodd y rhyfel cartref ostyngiad yn y cyllid ar gyfer ysgolion a gostyngiad dilynol mewn cofrestriadau. Mae llythrennedd oedolion tua 70 y cant, un o'r lefelau uchaf yn Affrica Is-Sahara. Mae llawer o ysgolion gwledig.

Addysg Uwch. Prifysgol Marien Ngouabi yw'r brif ganolfan ar gyfer addysg uwch ac ar un adeg roedd ganddi gofrestriad o ddeng mil o fyfyrwyr. Dinistriwyd rhannau o'r ysgolyn ystod y rhyfel cartref a theuluoedd sy'n gallu ei fforddio yn anfon eu plant dramor.

Etiquette

Mae'r Congo yn ymfalchïo yn eu hymddangosiad a'u gwisg. Waeth beth fo'r statws ariannol, mae'n gyffredin gwisgo dillad glân wedi'u gwneud â llaw wedi'u gwasgu. Mae rhywfaint o ffurfioldeb mewn rhyngweithiadau cymdeithasol mewn ardaloedd trefol a gwledig. Rhaid gwneud ymholiad am eich iechyd a'ch teulu i ddangos y lefel angenrheidiol o barch. Dangosir parch i bobl hŷn trwy ystumiau corfforol, ac ystyrir bod cytundeb â nhw yn bwysicach na didwylledd.

Gweld hefyd: Diwylliant Antilles yr Iseldiroedd - hanes, pobl, traddodiadau, menywod, credoau, bwyd, arferion, teulu, cymdeithasol

Crefydd

Credoau Crefyddol. Nid oes crefydd wladol swyddogol; mae'r Ddeddf Sylfaenol yn gorchymyn rhyddid crefydd. Mae tua 50 y cant o'r bobl yn Gristnogion. Mae pedwar deg wyth y cant o'r bobl yn cadw at grefyddau brodorol ac mae'r 2 y cant arall yn Fwslimiaid. Mae cyfuniadau amrywiol o Gristnogaeth ac animistiaeth wedi datblygu. Mewn rhai ardaloedd gwledig, ychydig iawn o lwyddiant a gafodd cenhadon Cristnogol wrth drawsnewid trigolion y goedwig.

Cyn dyfodiad Cristnogaeth, roedd yr holl grefyddau brodorol yn animistiaid. Mae crefydd undduwiol Nzambi yn cael ei harfer yn eang ymhlith y Bakongo. Yn y traddodiad hwn, creodd Nzambi y byd ar ôl salwch mawr, gan chwydu yn gyntaf yr haul, yna'r sêr, anifeiliaid a phobl. Ar ôl y greadigaeth, aeth i fyw gyda'r ysbrydion hynafiadol. Credir bodmae aelodau'r teulu yn ymuno â byd yr hynafiaid ar ôl marwolaeth i amddiffyn y byw. Mewn achosion o farwolaeth anghyfiawn neu dreisgar, maent yn crwydro nes bod dial wedi digwydd. Mae meddyginiaeth a chrefydd yn aml yn anwahanadwy yn y crefyddau brodorol.

Gweld hefyd: Hanes a chysylltiadau diwylliannol - Don Cossacks

Meddygaeth a Gofal Iechyd

Ym 1996, pedwar deg naw mlynedd oedd disgwyliad oes dynion a 53 o flynyddoedd i fenywod. Effeithiodd AIDS ar 100,000 o drigolion yn 1997. Mae'r rhyfel cartref a'r argyfwng ariannol wedi rhwystro rhaglenni gwrth-AIDS ac wedi gwaethygu iechyd y cyhoedd. Mae gan chwe deg y cant o'r bobl fynediad at ddŵr diogel ac imiwneiddio, ond dim ond 9 y cant sydd â mynediad at wasanaethau glanweithiol.

Dathlu Seciwlar

Y prif wyliau yw’r Nadolig, y Flwyddyn Newydd, y Pasg, Dydd yr Holl Saint, Diwrnod Cenedlaethol y Cymod (10 Mehefin), Diwrnod y Coed (6 Mawrth), a Diwrnod Annibyniaeth (15 Awst). ).

Celfyddydau a Dyniaethau

Llenyddiaeth. Mae adrodd straeon yn rhan o'r traddodiad diwylliannol. Ers cyflwyno iaith ysgrifenedig, mae nofelau, dramâu a cherddi wedi dod yn fwy poblogaidd.

Celfyddydau Perfformio. Mae'r Congo yn adnabyddus am eu canu. Mae caneuon yn llenwi'r awyr yn ystod y perfformiad o dasgau ac yn ddiweddar wedi'u recordio. Mae Rumba a mathau eraill o gerddoriaeth yn cael eu chwarae gydag offerynnau brodorol a Gorllewinol.

Cyflwr y Gwyddorau Ffisegol a Chymdeithasol

Mae'r rhyfel cartref wedi cael effaith andwyol ar y gwyddorau ac addysg.

Llyfryddiaeth

Gall, Tim, gol. Gwyddoniadur Diwylliannau a Bywyd Dyddiol y Byd, 2000.

Fegley, Randall. Y Congo.

Rajewski, Brain, gol. Gwledydd y Byd, 1998.

Schmittroth, Linda, gol. Cofnod Ystadegol Menywod ledled y Byd, 1995.

Stewart, Gary. Rumba ar yr Afon.

Thompson, Virginia a Richard Adloff. Geiriadur Hanesyddol Gweriniaeth Pobl y Congo, 1984.

Adran Gwladol yr Unol Daleithiau. Adroddiadau Gwledydd ar Arferion Hawliau Dynol.

Adran Gwladol yr Unol Daleithiau, Asiantaeth Cudd-wybodaeth Ganolog. Llyfr Ffeithiau Byd y CIA, 2000.

—D AVID M ATUSKEY

2000. Mae tua 60 y cant o'r bobl yn byw mewn ardaloedd trefol, yn enwedig Brazzaville a Pointe Noire. Mae 12 y cant arall yn byw ar hyd y brif reilffordd rhwng y dinasoedd hynny. Mae gweddill y boblogaeth yn byw mewn ardaloedd gwledig anghysbell.

Cysylltiad Ieithyddol. Ffrangeg yw'r iaith swyddogol ac fe'i defnyddir yng ngweithgareddau'r llywodraeth. Mae Lingala a Monokutuba yn ieithoedd masnach a siaredir yn gyffredin. Siaredir dros drigain o ieithoedd a thafodieithoedd lleol, a'r rhai a ddefnyddir amlaf yw Kikongo, Sangha, a Bateke. Datblygodd iaith drwm siarad yn y pentrefi fel ffurf o gyfathrebu pellter hir. Darlledir curiadau penodol ar gyfer priodasau, marwolaethau, genedigaethau a gwybodaeth arall.

Symbolaeth. I'r trigolion, mae mytholeg y rhanbarth ynghlwm yn agos â phwerau cyfriniol anifeiliaid. Mae teuluoedd yn cymryd ysbryd anifail penodol i'w cynrychioli ac yn aml yn codi polion totem i ddynodi'r digwyddiad hwn.

Hanes a Chysylltiadau Ethnig

Ymddangosiad y Genedl. Credir mai trigolion coedwigoedd fel y Teke oedd y trigolion cyntaf. Ymunodd grwpiau ethnig eraill â nhw i ffurfio'r tair teyrnas oedd yn rheoli'r ardal cyn dyfodiad Ewropeaid: y Kongo, Loango, a Teke. Ceg Afon Congo oedd y ganolfan ar gyfer y Deyrnas Kongo a ddaeth ar draws y Portiwgaleg yn 1484. Roedd contractau masnachu yn rhoi'r tecstilau Congolese,gemwaith, a nwyddau gweithgynhyrchu yn gyfnewid am ifori, copr, a chaethweision. Cyflwynwyd addysg orllewinol a Christnogaeth i'r rhanbarth bryd hynny.

Ni mentrodd y Portiwgaliaid i'r tu mewn ond prynasant nwyddau a chaethweision trwy froceriaid Affricanaidd ar yr arfordir. Pan leihaodd y fasnach gaethweision oherwydd diboblogi, prynodd y Portiwgaliaid gaethweision o lwythau eraill. Roedd ymladd rhwng y llwythau yn eu gwanhau fel grŵp, gan gynnwys y Kongo. Cynyddodd hyn rym yr Ewropeaid a chryfhaodd y fasnach gaethweision. Parhaodd y sefyllfa hon nes i bwerau Ewropeaidd wahardd caethwasiaeth ar ddiwedd y 1800au.

Llofnododd Teke Kingdom o'r tu mewn gytundeb gyda'r Ffrancwyr ym 1883 a roddodd dir i'r Ffrancwyr yn gyfnewid am amddiffyniad. Goruchwyliodd Pierre Savorgnan de Brazza

Gweriniaeth Congo fuddiannau Ffrainc. Cafodd anheddiad bach ar hyd Afon Congo ei ailenwi'n Brazzaville a daeth yn brifddinas yr ardal a elwir bellach yn Congo Canol.

Cyfunwyd Gabon, Gweriniaeth Canolbarth Affrica, a Chad â'r Congo Canol i ddod yn Affrica Gyhydeddol Ffrainc ym 1910. Rhoddwyd dinasyddiaeth Ffrengig i drigolion lleol ym 1946. Ym 1956, Gweriniaeth y Congo a'r tair gwlad arall daeth yn aelodau ymreolaethol o'r Gymuned Ffrengig.

Hunaniaeth Genedlaethol. Cyflawnwyd hunanlywodraeth fewnol ym 1958 fel cam mewn cyfres o ddiwygiadau a ddechreuoddyng nghanol y 1940au. Ym 1960, daeth Gweriniaeth Congo yn genedl annibynnol. Cadwodd y genedl newydd ei chysylltiadau â'r gymuned Ffrengig yn economaidd ac yn wleidyddol.

Cysylltiadau Ethnig. Mae pymtheg prif grŵp ethnig a saith deg pump o is-grwpiau. Y grwpiau ethnig mwyaf yw'r Bakongo (48 y cant o'r boblogaeth), y Sangha (20 y cant), y Teke (17 y cant), a'r M'Bochi (12 y cant). Mae grŵp Teke yn dioddef gwahaniaethu eang gan yr holl grwpiau ethnig eraill yng Nghanolbarth Affrica oherwydd eu bod yn drigolion coedwigoedd heb eu trefnu heb fawr o rym gwleidyddol.

Trefoli, Pensaernïaeth, a Defnyddio Gofod

Gweriniaeth y Congo yw un o'r gwledydd mwyaf trefol yn Affrica, gyda bron i ddwy ran o dair o'r boblogaeth yn byw yn y conglomeration trefol o Brazzaville i Pointe Moiré. Mae tai trefol wedi'u gwneud o goncrit, yn aml gyda gardd fach ynghlwm. Trefnir pentrefi gydag un stryd faw fawr yn y canol a llawer o strydoedd llai yn rhedeg yn berpendicwlar iddi. Mae llawer o dai wedi'u hadeiladu o frics llaid gyda thoeau gwellt neu fetel. Mae coginio yn digwydd ym mlaen y tŷ, ynghyd â rhyngweithio cymdeithasol.

Bwyd a'r Economi

Bwyd mewn Bywyd Dyddiol. Nid yw pridd y goedwig law yn llawn maetholion; mae llai na 3 y cant o'r tir yn cael ei drin ar gyfer cynhyrchu bwyd. Mae cig yn ddrud oherwydd mae'n rhaid ei helaneu wedi'i fewnforio. Am y rheswm hwn, ychydig o gig sy'n cael ei fwyta. Bananas, pîn-afal, taro, cnau daear, manioc, casafa, reis, a bara yw'r staplau.

Tollau Bwyd ar Achlysuron Seremonïol. Mae tabŵs bwyd yn dibynnu ar y llwyth a'r pentref. Os oes gan deulu totem, ni all fwyta'r anifail hwnnw, a ystyrir yn amddiffynwr ysbrydol. Mewn gwyliau mawr, mae cig, fel arfer cyw iâr, yn cael ei fwyta. Mae gwin eirin a chwrw yn cael eu bwyta ar yr adegau hyn.

Economi Sylfaenol. Amaethyddiaeth, diwydiant a gwasanaethau sy'n dominyddu'r economi. Y cynhyrchion pwysicaf yw lumber, pren haenog, siwgr, coco, coffi, diemwntau, ac yn enwedig olew.

Daliadaeth Tir ac Eiddo. O dan reolaeth gomiwnyddol, y llywodraeth oedd perchennog yr holl eiddo masnachol. Ar ôl y rhyfel cartref, dyfarnwyd preifateiddio. Mae bron i 90 y cant o gartrefi bellach yn eiddo i unigolion neu deuluoedd.

Gweithgareddau Masnachol. Mae mân gynhyrchion amaethyddol a nwyddau ysgafn yn cael eu gwerthu mewn marchnadoedd stryd anffurfiol.

Diwydiannau Mawr. Y diwydiant mawr yw echdynnu petrolewm. Mae odyna sment, coedwigaeth, bragu, melino siwgr, olew palmwydd, sebon, a gwneud sigaréts hefyd yn ddiwydiannau pwysig.

Masnach. Y partner allforio mwyaf yw'r Unol Daleithiau, ac yna Gwlad Belg a Lwcsembwrg, Taiwan, a Tsieina. Roedd olew yn cyfrif am 50 y cant o'r cynnyrch cenedlaethol crynswthym 1997. Mae eitemau a fewnforir yn cynnwys nwyddau wedi'u gweithgynhyrchu, offer cyfalaf, cynhyrchion petrolewm, deunyddiau adeiladu, a bwyd. Mae'r eitemau hyn yn cael eu mewnforio o Ffrainc, yr Eidal, yr Unol Daleithiau a'r Deyrnas Unedig. Mae'r wlad mewn dyled fawr.

Haeniad Cymdeithasol

Dosbarthiadau a Chastau. O dan gomiwnyddiaeth, roedd gan bobl drefol ac addysgedig swyddi a gallent wneud mwy o arian na phobl wledig, a oedd â ffordd o fyw yn agosach at un y llwythau ethnig. Mae gwahaniaethu yn erbyn y pygmies, a elwir yn Teke, Aka, neu drigolion coedwig, yn gyffredin. Maent yn cael eu troi i ffwrdd o ysbytai, yn derbyn cyflog is, ac nid ydynt yn cael eu cynrychioli yn y llywodraeth.

Symbolau Haeniad Cymdeithasol. Oherwydd comiwnyddiaeth ac arferion cymdeithasol lleol, ychydig o bobl sydd wedi cronni cyfoeth personol. Arwyddion cyffredinol ffyniant yw addysg, tai mawr, ac arian.

Bywyd Gwleidyddol

Llywodraeth. Mae llywodraeth drosiannol wedi rheoli ers 1997, pan gymerodd yr Arlywydd Denis Sassou-Nguesso y llywodraeth yn rymus gyda chymorth milwyr Angolan. Gorchfygodd Pascal Lissouba, oedd wedi ennill etholiadau 1992, yr etholiad democrataidd cyntaf ers wyth mlynedd ar hugain. O dan Lissouba, roedd y llywodraeth wedi profi cyhuddiadau o gamreoli a gwrthdaro â phleidiau gwleidyddol eraill a arweiniodd at ryfel cartref.

Pan adenillodd Sassou-Nguesso rym, disodlodd ycyfansoddiad 1992 gyda'r Ddeddf Sylfaenol. Rhoddodd y ddeddf hon y gallu i'r llywydd i benodi holl aelodau y llywodraeth a swyddogion milwrol, gwasanaethu fel cadlywydd yn bennaf, a chyfarwyddo polisi y llywodraeth. Felly, creodd y ddeddf lywodraeth ganolog iawn gyda'r arlywydd yn bennaeth y wladwriaeth a phennaeth y llywodraeth. Mae'r canghennau deddfwriaethol a barnwrol yn bodoli ar hyn o bryd ar ffurf wan.

Rhwng 1965 a 1990, roedd ffurf lywodraethol Farcsaidd ar waith.

Arweinyddiaeth a Swyddogion Gwleidyddol. Daeth Fubert Youlou yn arlywydd cyntaf yn 1960. O fewn tair blynedd, fe'i gorfodwyd i ymddiswyddo oherwydd pwysau milwrol ac economaidd. Enillodd lluoedd sosialaidd gryfder, a gwladolodd y llywodraeth

ddynion Koto gyda wynebau paentiedig. Mae pymtheg prif grŵp ethnig a saith deg pump o is-grwpiau. buddiannau economaidd o dan yr ail arlywydd, Alphonse Massamba-Debat, a gafodd ei orfodi allan gan gamp filwrol ym 1968. Yna cymerodd yr Uwchgapten Marien Ngouabi yr arweinyddiaeth, gan sefydlu gwladwriaeth un blaid a gweriniaeth y bobl. Ym 1977, cafodd ei lofruddio.

Ar ôl cyfnod byr o reolaeth filwrol, penodwyd y Cyrnol Joachim Yhomby-Opango yn llywydd. Fe gafodd y cyn-arlywydd Massamba-Debat ac eraill yn euog o gynllunio llofruddiaeth Ngouabi. Llai na dwy flynedd ar ôl i Yhomby-Opango ddod yn arlywydd, fe orfododd ei blaid ei hun ef oswyddfa.

Yna rhoddwyd y llywyddiaeth i'r Cyrnol Denis Sassou-Naguesso. Safodd y cyn-arlywydd Yhomby-Opango ei roi ar brawf am deyrnfradwriaeth a chafodd ei dynnu o eiddo a phŵer. Gwasanaethodd Sassou-Naguesso tan 1992, pan etholwyd Lissouba. Ar ôl y rhyfel cartref, pan gollodd Lissouba i Sassou-Naguesso, gadawodd swyddogion lefel uchel, gan gynnwys Lissouba a’r cyn Brif Weinidog Kolelas, y wlad, gan ofni achos llys troseddau rhyfel.

Problemau Cymdeithasol a Rheolaeth. Mae rhyfel cartref ac ansefydlogrwydd gwleidyddol wedi achosi trais ar raddfa fawr. Roedd y gwrthryfelwyr yn bennaf o'r de, a lluoedd cenedlaetholgar yn dod o'r gogledd ac o wledydd cyfagos. Cyflawnodd y lluoedd cenedlaethol a'r lluoedd gwrthryfelwyr ddienyddiadau diannod a threisio. Cafwyd sifiliaid yn euog o fod yn wrthryfelwyr a'u dienyddio heb achos llys. Roedd llawer o filwyr ar y ddwy ochr yn ddiddisgyblaeth, ac roedd trais y dorf yn gyffredin. Amharwyd ar drydan a'r seilwaith yn ystod y rhyfel cartref, gan achosi prinder dŵr a bwyd, afiechyd, a dadleoli a oedd yn cynnwys bron i draean o'r boblogaeth.

Gweithgarwch Milwrol. Mae'r fyddin yn cynnwys milwyr hyfforddedig a heb eu hyfforddi. Mae'r heddlu sydd ar gael yn cynnwys 641,543 o ddynion, ac mae tua hanner ohonynt yn ffit i wasanaethu.

Rhaglenni Lles Cymdeithasol a Newid

Gosododd ymryson mewnol sefydliadau rhyngwladol yn y rôl arweiniol o ran datgelu cam-drin y llywodraeth a hawliau dynol.Dechreuodd y wlad dderbyn cymorth economaidd a chymdeithasol cyn iddi ddod yn swyddogol annibynnol. Daeth cymorth economaidd rhyngwladol i ben gyda dyfodiad y rhyfel cartref, ond parhaodd grwpiau dyngarol lleol a rhyngwladol i weithredu.

Cyrff Anllywodraethol a Chymdeithasau Eraill

Mae'r llywodraeth wedi caniatáu i sefydliadau anllywodraethol (NGOs) weithredu mewn rhai meysydd. Mae hyn wedi rhoi pŵer sylweddol i'r cyrff anllywodraethol. Ymhlith y deugain o sefydliadau mawr sy'n weithredol yn y wlad mae'r Cenhedloedd Unedig, Medecins sans Frontieres, Sefydliad Bwyd ac Amaeth y Cenhedloedd Unedig, y Gronfa Ariannol Ryngwladol, UNESCO, a Sefydliad Iechyd y Byd. Mae'r wlad yn aelod o Sefydliad Undod Affrica, y Comisiwn Economaidd ar gyfer Affrica, ac Undeb Tollau ac Economaidd Canolbarth Affrica ac yn aelod cyswllt o'r Comisiwn Ewropeaidd.

Rhyw Rolau a Statwsau

Is-adran Llafur yn ôl Rhyw. Yn ôl y Ddeddf Sylfaenol, mae gwahaniaethu ar sail hil neu ryw yn anghyfreithlon, ac mae cyflog cyfartal am waith cyfartal yn orfodol. Yn y gweithle, mae menywod yn cael eu tangynrychioli. Mae hyn yn eu gorfodi i mewn i'r sector anffurfiol, lle nad oes unrhyw reolau yn cael eu gorfodi. Mae buddion cyflogaeth felly yn ddibwys. Amcangyfrifir bod 51 y cant o fenywod yn economaidd weithgar, o gymharu â 84 y cant o ddynion. Roedd menywod yn cyfrif am 39 y cant o bobl economaidd weithgar ym 1990.

Christopher Garcia

Mae Christopher Garcia yn awdur ac ymchwilydd profiadol sydd ag angerdd am astudiaethau diwylliannol. Fel awdur y blog poblogaidd, World Culture Encyclopedia, mae’n ymdrechu i rannu ei fewnwelediadau a’i wybodaeth â chynulleidfa fyd-eang. Gyda gradd meistr mewn anthropoleg a phrofiad teithio helaeth, mae Christopher yn dod â phersbectif unigryw i'r byd diwylliannol. O gymhlethdodau bwyd ac iaith i naws celf a chrefydd, mae ei erthyglau yn cynnig safbwyntiau hynod ddiddorol ar fynegiadau amrywiol dynoliaeth. Mae ysgrifennu diddorol ac addysgiadol Christopher wedi cael sylw mewn nifer o gyhoeddiadau, ac mae ei waith wedi denu dilyniant cynyddol o selogion diwylliannol. Boed yn ymchwilio i draddodiadau gwareiddiadau hynafol neu'n archwilio'r tueddiadau diweddaraf mewn globaleiddio, mae Christopher yn ymroddedig i oleuo tapestri cyfoethog diwylliant dynol.