Diwylliant Kiribati - hanes, pobl, dillad, traddodiadau, menywod, credoau, bwyd, arferion, teulu

 Diwylliant Kiribati - hanes, pobl, dillad, traddodiadau, menywod, credoau, bwyd, arferion, teulu

Christopher Garcia

Enw Diwylliant

I-Kiribati neu kaini Kiribati. Mae "Kiribati" yn drawslythreniad o "Gilberts," yr enw trefedigaethol Prydeinig ar gyfer rhan o Wladfa Ynysoedd Gilbert ac Ellice.

Enwau Amgen

Yr enw Kiribati ar Ynysoedd Gilbert yw Tungaru, ac weithiau mae trigolion yr archipelago yn cyfeirio atynt eu hunain fel I-Tungaru. Mae Ynys darddiad yn agwedd bwysig ar adnabyddiaeth sy'n rhagddyddio gwladychiaeth, ac mae I-Kiribati yn gwahaniaethu eu hunain yn ôl man geni.

Cyfeiriadedd

Adnabod. Lleolir Kiribati ar ryngwyneb ardaloedd diwylliannol Micronesaidd a Polynesaidd ac fe'i hystyrir yn gyffredinol yn Ficronesaidd. I-Kiribati yw mwyafrif llethol y boblogaeth, gyda lleiafrifoedd bach iawn (llai na 2 y cant) o Tuvaluans ac I-Matang (Gorllewin).

Lleoliad a Daearyddiaeth. Mae'r wlad yn cynnwys 33 o ynysoedd mewn tri phrif grŵp - cadwyn gorllewinol Tungaru (un ar bymtheg o ynysoedd), Ynysoedd Ffenics (wyth ynys), ac Ynysoedd y Llinell (wyth o'r deg ynys yn y gadwyn) - a hefyd Banaba (Ocean Island) ar ymyl gorllewinol y genedl. Yn gyfoethog yn y cefnfor ac yn dlawd o ran tir, mae'r ynysoedd cyhydeddol hyn wedi'u gwasgaru dros filiynau o gilometrau sgwâr o ganol y Môr Tawel, gyda chyfanswm arwynebedd tir o tua 284 milltir sgwâr (736 cilomedr sgwâr). Kiritimati (Ynys y Nadolig) yn y Llinell ogleddolsefydlu'r warchodaeth Brydeinig ym 1892, roedd y system boti draddodiadol wedi'i dileu i raddau helaeth, wedi'i disodli'n farnwrol ac yn weinyddol gan orsaf llywodraeth ganolog ar bob ynys. Daeth newid mawr arall pan ad-drefnodd y weinyddiaeth drefedigaethol y system daliadaeth tir yn llwyr cyn y 1930au, gan gymryd cartrefi a oedd wedi'u gwasgaru fel pentrefannau yn y llwyn a'u leinio mewn pentrefi ar hyd dramwyfa ganolog. Bryd hynny, dechreuodd rheolaeth dros weithgareddau pentref a theulu symud i benaethiaid teuluoedd. Ym 1963, diddymodd llywodraeth drefedigaethol Prydain y system frenhiniaeth ( uea ) a oedd yn rhan o strwythur gwleidyddol traddodiadol ynysoedd y gogledd. Mae cyngor yr henuriaid ( unimane ) a oedd yn hanesyddol yn cynnwys yr holl benaethiaid gwrywaidd hŷn bellach yn gyfrifol am oruchwylio materion pentrefi ac ynysoedd. Mae llywodraeth leol yn cynnwys cynghorau ynys statudol gydag aelodau etholedig a phwerau gweinyddol ac ariannol cyfyngedig a gweinyddwyr a benodwyd gan y llywodraeth.

Mae'r llywodraeth yn cynnwys Maneaba ni Maungatabu , neu senedd, sy'n un siambr. Mae'r Beretitenti , neu arlywydd, yn cael ei ethol drwy bleidlais boblogaidd bob pedair blynedd ac mae'n bennaeth y llywodraeth ac yn bennaeth y wladwriaeth. Nid oes unrhyw draddodiad o bleidiau gwleidyddol ffurfiol, er bod yna bleidiau gwleidyddol llac. Mae ynapleidlais gyffredinol yn 18 oed.

Arweinwyr a Swyddogion Gwleidyddol. Mae cyngor yr henuriaid ym mhob cymuned yn parhau i fod yn rym gwleidyddol lleol effeithiol. Aelwyd y pentref yw'r uned bwysicaf, ac o'i mewn y person pwysicaf yw'r gwryw hynaf.

Problemau Cymdeithasol a Rheolaeth. Mae cangen farnwrol y llywodraeth yn cynnwys llys apêl ac uchel lys, yn ogystal â llys ynadon ar bob ynys gyfannedd. Mae awdurdodaeth y llysoedd ynadon yn ddiderfyn mewn materion tir ond yn gyfyngedig mewn achosion troseddol a sifil. Mae heddluoedd bach ar yr holl ynysoedd. Mae problemau sylweddol sy'n dod i'r amlwg yn cynnwys ladrad (sy'n aml yn gysylltiedig ag arfer bubuti , neu geisiadau gan berthnasau na ellir eu gwrthod), lladrad, gorfodaeth rywiol, a cham-drin plant a domestig, sy'n aml yn gysylltiedig â defnyddio alcohol.

Gweithgarwch Milwrol. Nid oes byddin sefydlog. Mae Kiribati wedi dangos rhywfaint o bendantrwydd yn ei gysylltiadau tramor, er enghraifft, yng nghytundeb hawliau pysgota 1986 a drafodwyd gyda'r Undeb Sofietaidd er gwaethaf gwrthwynebiad cryf gan yr Unol Daleithiau.

Cyrff Anllywodraethol a Chymdeithasau Eraill

Mae sefydliadau anllywodraethol (NGO) yn cynnwys sefydliadau menywod Catholig a Phrotestannaidd a Chymdeithas y Sgowtiaid a'r Gymdeithas Geidiaid. Roedd NGO o iachawyr traddodiadolffurfiwyd yn ddiweddar. Mae sefydliadau gwirfoddol Awstralia, Prydeinig, Japaneaidd ac Americanaidd yn weithredol yn Kiribati.

Rhyw Rolau a Statwsau

Is-adran Llafur yn ôl Rhyw. Rhennir llafur yn ôl rhyw, gyda dynion yn pysgota a chasglu toddy ac yn gwneud tasgau adeiladu trwm, tra bod menywod yn trin gofal plant ac yn coginio ac yn cadw tŷ; mae'r ddau ryw yn tyfu cnydau. Er y gall merched bysgota ac yn aml yn casglu pysgod cregyn yn y morlyn, dim ond dynion all gasglu todi. Mae safle statws clir ym mhob cartref, sydd fel arfer yn cael ei arwain gan y gwryw hynaf oni bai ei fod yn rhy oedrannus i fod yn actif. Uwch wraig briod sy'n rheoli gweithgareddau domestig.

Statws Cymharol Menywod a Dynion. Tra bod cymdeithas Kiribati ar hyn o bryd yn egalitaraidd, yn ddemocrataidd ac yn barchus o hawliau dynol, yn y diwylliant traddodiadol mae gan fenywod rôl isradd. Mae cyfleoedd gwaith i fenywod yn gyfyngedig, ac nid oes

Cartref newydd yn cael ei gludo ar gefn lori yn Tarawa. Mae tai gwledig yn cael eu hadeiladu gyda deunyddiau traddodiadol tra bod deunyddiau wedi'u mewnforio yn cael eu defnyddio ar gyfer cartrefi mewn trefi. gyfraith yn erbyn gwahaniaethu ar sail rhyw. Ychydig iawn o fenywod sydd wedi gwasanaethu mewn swyddi llywodraethol neu wleidyddol allweddol. Mae menywod wedi dechrau chwarae rhan amlycach trwy gysylltiadau merched ac maent bellach yn siarad yn achlysurol yn y maneaba .

Priodas, Teulu, a Pherthynas

Priodas. Er bod amlwreiciaeth wedi'i harfer yn hanesyddol, mae'r system briodasol bellach yn unweddog. Mae priodasau a drefnwyd yn parhau i fod yn gyffredin, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig. Mae "cyfatebiaethau cariad" ac elopements wedi dod yn fwy cyffredin ac yn cael eu goddef gan y rhan fwyaf o deuluoedd. Mae profion gwyryfdod y briodferch yn parhau i gael eu gwerthfawrogi er gwaethaf beirniadaeth gan eglwysi. Mae priodas bron yn gyffredinol, ac mae ysgariad yn amhoblogaidd ac yn anghyffredin.

Uned Ddomestig. Mae'r cartref fel arfer yn seiliedig ar un teulu niwclear a gall gynnwys rhieni sy'n heneiddio a pherthynas mabwysiadol. Mae preswylfa wladgarol yn parhau i fod yn gyffredin mewn ardaloedd gwledig, gyda merched priod yn symud i fyw ar kainga y gwr.

Grwpiau Perthnasol. Y prif unedau carennydd yw mwenga ("aelwyd"), utu ("teulu cysylltiedig"), a kainga. Pennir aelodaeth yn mwenga trwy breswylio, mewn utu gan berthynasau, ac yn kainga trwy ddal eiddo cyffredin a disgyniad o hynafiad cyffredin. Mae etifeddiaeth eiddo a pherthynas yn cael ei olrhain trwy deuluoedd y fam a'r tad. Mae mabwysiadu yn cael ei arfer yn eang, yn enwedig rhwng perthnasau agos.

Cymdeithasu

Gofal Babanod. Yn y gymdeithas gyn-geni hon, mae babanod yn cael cawod o sylw a gofal gan y ddau riant a chan y teulu estynedig. Yn ystod yr ychydig fisoedd cyntaf ar ôl genedigaeth, mae'r fam yn aros yn y tŷ gyda'r babi, ac mae bwydo ar y fron yn ôl y galw ynsafonol tan o leiaf chwe mis oed. Mae gan Kiribati un o'r cyfraddau marwolaethau babanod uchaf yn y byd o ganlyniad i glefyd dolur rhydd a haint anadlol.

Magu Plant ac Addysg. Ar ôl babandod, mae gofal gan frodyr a chwiorydd, yn enwedig chwiorydd, yn gyffredin iawn, hyd yn oed gan frodyr a chwiorydd mor ifanc ag wyth oed. Mae plant yn cael eu malio nes eu bod tua phedair oed, ac ar ôl hynny maen nhw'n dod yn destun awdurdod llym gan rieni a pherthynas wedi'i atgyfnerthu gan gosb gorfforol. Nid yw crio ac achosion emosiynol yn cael eu goddef, ac mae plentyn da yn ufudd, yn gymwynasgar ac yn barchus. Erbyn wyth neu naw oed, disgwylir i blant ddechrau helpu o gwmpas y tŷ.


Mae traethau yn Tarawa, Kiribati, yn cynnwys toeau gwellt a phren brodorol.

Mae addysg yn orfodol i blant o chwech oed. Mae tua 20 y cant o fyfyrwyr cynradd yn mynd ymlaen i dderbyn addysg uwchradd. Mae addysg yn cael ei gwerthfawrogi'n fawr gan rieni fel modd o gynyddu gallu eu plant i ennill cyflog.

Addysg Uwch. Mae addysg uwch yn ehangu ac yn cael ei gwerthfawrogi fwyfwy. Mae Kiribati yn cymryd rhan gydag un ar ddeg o wledydd eraill Ynys y Môr Tawel i ariannu Prifysgol De'r Môr Tawel gyda'i phrif gampws yn Suva, Fiji. Mae addysg dechnegol ar gael yn Ne Tarawa yn y Coleg Hyfforddi Athrawon, Sefydliad Technegol Tarawa, a'r Hyfforddiant MorolCanolfan.

Moesau

Yr agwedd bwysicaf ar foesau ar gyfer pobl leol a gwesteion yw ymddygiad yn y maneaba , lle mae mannau a ffyrdd priodol i eistedd a rhyngweithio. Ym mhob agwedd ar fywyd, edmygir gostyngeiddrwydd a gostyngeiddrwydd. Mae cyswllt llygad uniongyrchol yn anghyffredin, ac mae'n amhriodol edrych yn uniongyrchol ar un o statws uwch neu dorri rhwng syllu ar unigolion sy'n siarad. Mae cyffwrdd pennau yn cael ei ystyried yn hynod o agos atoch, ac mae pen y pen yn faes tabŵ. Mae gwisg gymedrol yn bwysig i ferched, a gwerthfawrogir glendid y corff a'r dillad.

Crefydd

Credoau Crefyddol. Yn ôl mytholeg I-Kiribati, y pry cop anferth Nareau oedd y creawdwr, ac yna gwirodydd ( gwrth ), hanner ysbrydion, hanner bodau dynol, ac yn olaf bodau dynol. Y gwrth oedd y ffigurau pwysicaf yn addoliad I-Kiribati cyn i genhadon Cristnogol gyrraedd, ac maent yn parhau i gael eu parchu ym mywyd beunyddiol.

Dechreuodd gweithgarwch trosi yn 1852 gyda dyfodiad cenhadon Protestannaidd. Bu gwrthdaro rhwng y cenadaethau Catholig a Phrotestannaidd, gan arwain at elynion dwfn sy'n parhau fel islif mewn gwleidyddiaeth genedlaethol ac ynys. Mae ychydig dros hanner yr holl I-Kiribati yn Gatholigion, bron i hanner yn Brotestannaidd, a'r gweddill yn Adfentydd y Seithfed Dydd, Baha'i, ac yn aelodau o Eglwys Dduw ac Eglwys y Diwethaf-Saint y Dydd.

Meddygaeth a Gofal Iechyd

Mae disgwyliad oes yn isel, a'r achosion mwyaf cyffredin o farwolaethau oedolion yw clefydau heintus, gan gynnwys twbercwlosis. Mae canser yr afu yn achos cyffredin o farwolaeth dynion, wedi'i waethygu gan heintiad eang â hepatitis B a defnydd trwm o alcohol. Bu sawl achos o AIDS. Mae damweiniau sy'n gysylltiedig â thraffig yn cynyddu.

Er bod ysbyty canolog newydd wedi'i gwblhau yn Tarawa ym 1992 a bod y Weinyddiaeth Iechyd a Chynllunio Teulu yn darparu gofal meddygol am ddim yn y rhan fwyaf o bentrefi, nid yw cyflenwadau a gwasanaethau meddygol bob amser ar gael. Mae system luosog o driniaethau llysieuol a thylino traddodiadol yn cael ei chynnal ochr yn ochr â gwasanaethau biofeddygol, ac mae llawer o fenywod yn rhoi genedigaeth gartref. Mae traddodiadau iachusol yn cael eu trosglwyddo fel gwybodaeth arbennig o fewn teuluoedd.

Dathliadau Seciwlar

Y gwyliau pwysicaf yw'r dathliad blynyddol o annibyniaeth ar 12 Gorffennaf, sy'n cynnwys cystadlaethau chwaraeon, gorymdeithiau a gwleddoedd. Mae gwyliau cenedlaethol eraill yn cynnwys Dydd Calan, y Pasg, y Nadolig a Dydd Ieuenctid (4 Awst).

Gweld hefyd: Crefydd a diwylliant mynegiannol - Micronesiaid

Llyfryddiaeth

Brewis, Alexandra. Yn Byw ar y Lein: Merched ac Ecoleg ar Atoll yn y Môr Tawel , 1996.

Grimble, Arthur Francis a H. E. Maude, gol. Traddodiadau Tungaru: Ysgrifau ar Ddiwylliant Atoll Ynysoedd Gilbert , 1989.

Macdonald, Barrie. Sinderela'r Ymerodraeth: Tuag aHanes Kiribati a Thwfalw , 1982.

Mason, Leonard, gol. Kiribati: Diwylliant Atoll Newidiol , 1984.

Talu et al. Kiribati: Agweddau ar Hanes , 1979.

Gweld hefyd: Ottawa

Van Trease, Howard, gol. Atoll Politics: Gweriniaeth Kiribati , 1993.

—A LEXANDRA B REWIS A S ANDRA C RISMON

Darllenwch hefyd erthygl am Kiribatio WicipediaMae ynysoedd yn cyfrif am tua 48 y cant o'r arwynebedd tir hwn. Mae Banaba yn ynys galchfaen wedi'i chodi, ond mae'r ynysoedd eraill i gyd yn atollau cwrel, ac mae gan y mwyafrif lagwnau. Mae'r atollau hyn yn codi llai na thair troedfedd ar ddeg (pedair metr) uwch lefel y môr, gan godi pryderon ynghylch codiad yn lefel y môr o ganlyniad i gynhesu byd-eang. Mae'r priddoedd alcalïaidd tenau yn hynod anffrwythlon, ac nid oes dŵr wyneb ffres. Dim ond ychydig y mae tymheredd cymedrig dyddiol yn amrywio, sef tua 83 gradd Fahrenheit (28 gradd Celsius) ar gyfartaledd. Mae gogledd cadwyn Tungaru yn wlypach, yn fwy gwyrddlas, ac yn llai tueddol o gael sychder na'r de.

Demograffeg. Mae cyndeidiau'r I-Kiribati cyfoes wedi bod yn byw yn Banaba a'r un ar bymtheg o ynysoedd mwyaf gorllewinol ers dros dair mil o flynyddoedd. Nid oedd pobl yn byw yn Ynysoedd Ffenics ac Ynysoedd Llinell cyn yr ugeinfed ganrif. Mae ugain o'r ynysoedd wedi ymgartrefu'n barhaol. Mae mwyafrif y boblogaeth (92 y cant) yn byw yng nghadwyn Tungaru, gyda dros draean yn byw ar drefol De Tarawa.

Cyrhaeddodd y boblogaeth 84,000 ym 1998, ac mae'n tyfu ar gyfradd o 1.4-1.8 y cant y flwyddyn. Mae'r boblogaeth wedi bod yn tyfu'n gyflym ers dechrau'r 1900au, ac mae gorboblogi yn bryder difrifol i'r llywodraeth. Er bod dulliau cynllunio teulu wedi’u cyflwyno ym 1968 ac yn cael eu darparu am ddim, mae ffrwythlondeb yn parhau i fod yn weddol uchel ac mae teuluoedd mawr yncael eu gwerthfawrogi'n ddiwylliannol. Er gwaethaf ymdrechion y llywodraeth i gynnal a gwella bywyd ar yr ynysoedd allanol, bu mudo sylweddol i'r brifddinas ar Dde Tarawa. Mae yna filoedd o I-Kiribati mewn gwledydd eraill, y mwyafrif yn gwasanaethu fel gweithwyr dros dro. Mae cymuned fudol fach o I-Kiribati yn Vanuatu. Cafodd y rhan fwyaf o Banabans eu hailsefydlu ar Ynys Rabi yn Fiji, a daethant yn ddinasyddion Ffijïaidd yn 1970. Fodd bynnag, maent yn cadw perchnogaeth tir ar Banaba a hawliau preswylio a chynrychiolaeth yn Kiribati.

Cysylltiad Ieithyddol. Mae'r iaith I-Kiribati, y cyfeirir ati weithiau fel Gilberteg, yn iaith Ficronesaidd yn y teulu Awstronesaidd ac fe'i siaredir mewn modd gweddol unffurf ledled yr ynysoedd. Tra bo'r iaith yn dangos cryn fenthyca o Polynesia, mae'n wahanol i iaith Tuvalu ac Ynysoedd Marshall cyfagos. Saesneg yw'r iaith swyddogol ac fe'i haddysgir mewn ysgolion cynradd ac uwchradd. Ychydig o Saesneg sydd gan lawer o oedolion ar yr ynysoedd allanol.Kiribati

Symbolaeth. Mae symbolau cenedlaetholdeb yn gysylltiedig yn ganolog ag annibyniaeth. Prif symbol y weriniaeth yw'r faner, sy'n darlunio aderyn ffrigad dros godiad haul cefnfor. Mae dau ar bymtheg o belydrau'r haul yn cynrychioli un ar bymtheg o ynysoedd Tungaru a Banaba, ac mae tair ton yn cynrychioli grwpiau ynys Tungaru, Phoenix, a Line. Ary faner yw'r arwyddair te mauri te raoi ao te tabomoa ("Iechyd Da, Heddwch, ac Anrhydedd"). Yr anthem genedlaethol yw Teirake kaini Kiribati ( Stand Up, I-Kiribati ).

Hanes a Chysylltiadau Ethnig

Ymddangosiad y Genedl. Ym 1892, daeth Ynysoedd Gilbert yn warchodaeth i Brydain Fawr ac fe'u hunwyd â gwarchodaeth Ynysoedd Ellice ym 1916 i ffurfio Gwladfa Ynysoedd Gilbert ac Ellice. Yn y flwyddyn honno, daeth Banaba, Ynys Fanning (Tabuaeran), Ynys Washington (Teraina), ac Ynysoedd yr Undeb (Tokelau) yn rhan o'r wladfa, fel y gwnaeth Kiritimati yn 1919 a'r rhan fwyaf o Ynysoedd Ffenics yn 1937.

Er gwaethaf llywodraeth drefedigaethol ganolog, datblygodd rhwyg dros amser rhwng yr Ynyswyr Gilbert ac Ellice a oedd yn wahanol yn ddiwylliannol ac yn ieithyddol ynghylch swyddi a materion gwleidyddol eraill. Arweiniodd hyn yn y pen draw at wahanu Ynysoedd Ellice i ddod yn Diwfalw ym 1978. Yn wahanol i Kiribati, dewisodd Twfalw fod yn aelod o'r Gymanwlad Brydeinig. Ym mis Gorffennaf 1979, daeth y Gilberts, Banaba, ac Ynysoedd Phoenix a Line yn Weriniaeth annibynnol Kiribati.

Cafodd sawl ynys yng ngogledd a chanol Kiribati eu meddiannu gan y Japaneaid yn yr Ail Ryfel Byd, ac roedd Brwydr Tarawa ym mis Tachwedd 1943 yn un o'r rhai mwyaf gwaedlyd yn y rhyfel hwnnw. Fodd bynnag, ychydig o effaith barhaus a gafwyd gan feddiannaeth Japan.

Hunaniaeth Genedlaethol. Yn gyn-drefedigaethol, ffurfiodd pobl ynysoedd Tungaru unedau gwleidyddol bach, cyfnewidiol, ac nid oedd system economaidd na gwleidyddol unedig na hunaniaeth ddiwylliannol. Dim ond ar ôl yr Ail Ryfel Byd y daeth un hunaniaeth genedlaethol i'r amlwg o ganlyniad i bolisïau trefedigaethol a fwriadwyd i symud yr ardal tuag at annibyniaeth wleidyddol.

Mae'r gwahaniaethau rhwng ynysoedd gogleddol, canolog a deheuol Tungaru, yn enwedig o ran trefniadaeth gymdeithasol a gwleidyddol, traddodiadau, a nodweddion grŵp, wedi'u nodi'n glir gan I-Kiribati ac yn sail i wleidyddiaeth genedlaethol. Yn draddodiadol, roedd gan y gogledd sefydliad cymdeithasol mwy cymhleth gyda brenhiniaeth ac yn bennaf dosbarthiadau o'i gymharu â strwythur cymdeithasol mwy egalitaraidd y de. Ar hyn o bryd mae ynysoedd y gogledd a'r canolbarth yn cael eu gweld yn fwy blaengar na'r de, sy'n fwy ceidwadol yn wleidyddol ac yn gymdeithasol.

Cysylltiadau Ethnig. Gellir ystyried I-Kiribati yn homogenaidd yn ddiwylliannol ac yn ethnig, gyda hanes genetig, traddodiadau diwylliannol, gwerthoedd, profiad hanesyddol ac iaith a rennir. Mae I-Kiribati yn gwahaniaethu eu hunain oddi wrth grwpiau ynysoedd cyfagos ac yn gweld y rhaniad cysyniadol mwyaf rhyngddynt hwy ac I-Matang ("Gorllewinwyr"). I-Kiribati yw diwylliant ac iaith Banaba yn y bôn. Y prif fater yn symudiadau annibyniaeth Banaban fu'r dosbarthiado refeniw ffosffad, nid gwahaniaethau diwylliannol.

Trefoli, Pensaernïaeth, a Defnyddio Gofod

Mae tai gwledig fel arfer yn cael eu hadeiladu o ddeunyddiau traddodiadol ac yn strwythurau hirsgwar ag ochrau agored gyda thoeau gwellt a lloriau uwch. Mewn trefi, mae mwy o dai yn cael eu hadeiladu gyda deunyddiau wedi'u mewnforio fel bloc concrit a haearn rhychiog. Y strwythur pwysicaf yn symbolaidd yw'r maneaba hirsgwar, ochr agored (tŷ cyfarfod), a all fod yn eiddo i deulu, cymuned eglwys, neu bentref. Mae maneaba yn gweithredu fel man canolog ar gyfer ffurfiol

Dyn yn gwisgo gwisg draddodiadol ar gyfer seremoni yn Kiribati. a gweithgareddau grŵp anffurfiol. Mae Maneaba a adeiladwyd gyda deunyddiau modern yn dilyn y cyfarwyddiadau traddodiadol o arddull, agwedd a chyfeiriadedd. Mae'r llawr yn cynnwys eisteddleoedd heb eu marcio ond hysbys a elwir boti wedi'u trefnu o amgylch y perimedr, gydag un yn perthyn i bob teulu a gynrychiolir yn y maneaba ; dyma'r lle y mae cynrychiolydd (fel arfer y gwryw hynaf) o bob teulu yn cymryd rhan mewn trafodaethau cymunedol a gwneud penderfyniadau. Mae eglwysi yn bensaernïol Ewropeaidd ac yn aml dyma'r strwythurau mwyaf mewn pentref.

Bwyd a'r Economi

Bwyd mewn Bywyd Dyddiol. Mae pysgod ac adnoddau morol yn brif ffynhonnell fwyd, gan fod natur ecolegol atollau yn golygu mai dim ond y rhai mwyaf gwydngall planhigion dyfu yno. Mae cnydau lleol yn cynnwys cnau coco, taro cors enfawr, ffrwythau bara, pandanws, a ffigys brodorol. Mae cnau coco yn ganolog i'r diet ac yn cael ei werthfawrogi'n arbennig am y todi melys, llawn fitaminau (nodd) a dorrir o'r llifeiriant blodau. Defnyddir Toddy fel diod plant neu fel sylfaen ar gyfer surop. Gellir ei suro hefyd i mewn i finegr a'i eplesu i ddiod alcoholig. Mae meddwdod yn broblem eang yr ymdrinnir â hi ar rai ynysoedd trwy wahardd alcohol. Mae nwyddau a fewnforir, yn enwedig reis, ond hefyd blawd, menyn tun, a physgod tun a chig, yn dod yn fwyfwy pwysig yn y diet dyddiol.

Tollau Bwyd ar Achlysuron Seremonïol. Mae arddangos a bwyta bwydydd o fri yn ganolog i bob dathliad a gwledd. Er bod nwyddau wedi'u mewnforio ar gael yn gynyddol, mae bwydydd lleol yn bwysicach wrth wledda, fel cimwch yr afon, clam enfawr, mochyn, cyw iâr, a taro cors enfawr. Y cnwd sy'n cael ei werthfawrogi fwyaf yn symbolaidd yw taro cors enfawr, sy'n cael ei dyfu mewn pyllau sy'n cael eu cloddio i lens y dŵr o dan bob atol.

Economi Sylfaenol. Mae tua 80 y cant o'r boblogaeth yn ymwneud ag amaethyddiaeth gynhaliol a physgota. Mae'r economi arian parod wedi'i gyfyngu i raddau helaeth i De Tarawa, lle mae sector preifat yr economi yn fach iawn ac nid oes llawer o fentrau gweithgynhyrchu. Roedd annibyniaeth yn 1979 yn cyd-daro â diwedd cloddio ffosffad ar Banaba, a oedd yn 1978wedi cyfrif am 88 y cant o enillion allforio y genedl. Mae'r economi arian parod bellach wedi symud i ddibyniaeth ar daliadau o I-Kiribati a gyflogir mewn mwyngloddio ffosffad ar Nauru neu weithio fel morwyr ar longau masnach tramor, yn ogystal â chymorth tramor. Gan gyfrif am tua 60 y cant o'r cynnyrch mewnwladol crynswth ym 1995, derbynnir cymorth yn bennaf o Japan, Awstralia, Seland Newydd, De Korea, a'r Undeb Ewropeaidd. Mae'r llywodraeth wedi penderfynu bod potensial i ddatblygu twristiaeth. Fodd bynnag, mae datblygu economaidd yn cael ei gyfyngu gan brinder gweithwyr medrus, seilwaith gwan, a phellenigrwydd daearyddol.

Daliadaeth Tir ac Eiddo. Mae mynediad i dir a pherchnogaeth tir yn sail i gysylltiadau cymdeithasol ac yn eu cadarnhau. Yn uned hanfodol yng nghymdeithas I-Kiribati, mae'r utu yn cynnwys yr holl bobl hynny sy'n gysylltiedig fel perthnasau ac sy'n rhannu perchnogaeth gyffredin ar leiniau tir. Y mae pawb ar ynys yn perthyn i amryw utu ; gall pobl etifeddu'r hawliau tir ar gyfer pob utu gan y naill riant neu'r llall. Y kainga , neu ystad y teulu, sydd wrth galon pob utu, a'r rhai sy'n byw ar kainga penodol un o'u utu sydd â'r llais mwyaf mewn materion utu a'r gyfran fwyaf o gynnyrch y wlad. yn yr utu hwnnw. Ceisiodd y llywodraeth drefedigaethol ad-drefnu'r system deiliadaeth tir i annog cyfundrefnu daliadau tir unigol, yn rhannol i leihau anghydfodau tir.O ganlyniad, mae trosglwyddiadau tir bellach wedi'u cofrestru.

Gweithgareddau Masnachol. Mae adnoddau morol wedi dod i'r amlwg fel yr adnodd naturiol pwysicaf i Kiribati, yn enwedig trwyddedu cychod pysgota tramor i bysgota yn y ddau gant o filltiroedd morol o'r parth economaidd unigryw yn y dyfroedd o amgylch yr ynysoedd. Mae ymdrechion i ddatblygu cwmni pysgota lleol cystadleuol wedi bod yn llai llwyddiannus ond mae stociau mawr o bysgod tiwna yn parhau yn nyfroedd Kiribati. Mae copra, pysgod, a gwymon fferm yn allforion mawr.

Masnach. Y prif fewnforion yw bwyd, nwyddau gweithgynhyrchu, cerbydau, tanwydd a pheiriannau. Mae'r rhan fwyaf o nwyddau defnyddwyr yn cael eu mewnforio o Awstralia, a doler Awstralia yw'r uned arian cyfred.

Haeniad Cymdeithasol

Dosbarthiadau a Chastau. Yn gyffredinol, gellir ystyried Ciribati ôl-drefedigaethol yn gymdeithas gymharol ddi-ddosbarth. Mae dosbarth cymdeithasol newydd o arweinwyr ifanc yn dod i'r amlwg, fodd bynnag, gan fygwth awdurdod henuriaid traddodiadol y pentref. Mae yna hefyd wahaniaethau incwm cynyddol, ac mae mynediad i addysg uwch yn dod i'r amlwg fel ffactor gwahaniaethu allweddol.

Bywyd Gwleidyddol

Llywodraeth. Parhaodd y system boti , neu clan, a fewnforiwyd o Samoa tua 1400 OG , yn ôl y traddodiad llafar, yn ganolbwynt i fywyd cymdeithasol a gwleidyddol Tungaru hyd tua 1870. Erbyn y amser o

Christopher Garcia

Mae Christopher Garcia yn awdur ac ymchwilydd profiadol sydd ag angerdd am astudiaethau diwylliannol. Fel awdur y blog poblogaidd, World Culture Encyclopedia, mae’n ymdrechu i rannu ei fewnwelediadau a’i wybodaeth â chynulleidfa fyd-eang. Gyda gradd meistr mewn anthropoleg a phrofiad teithio helaeth, mae Christopher yn dod â phersbectif unigryw i'r byd diwylliannol. O gymhlethdodau bwyd ac iaith i naws celf a chrefydd, mae ei erthyglau yn cynnig safbwyntiau hynod ddiddorol ar fynegiadau amrywiol dynoliaeth. Mae ysgrifennu diddorol ac addysgiadol Christopher wedi cael sylw mewn nifer o gyhoeddiadau, ac mae ei waith wedi denu dilyniant cynyddol o selogion diwylliannol. Boed yn ymchwilio i draddodiadau gwareiddiadau hynafol neu'n archwilio'r tueddiadau diweddaraf mewn globaleiddio, mae Christopher yn ymroddedig i oleuo tapestri cyfoethog diwylliant dynol.