Diwylliant Puerto Rico - hanes, pobl, dillad, traddodiadau, merched, credoau, bwyd, arferion, teulu

 Diwylliant Puerto Rico - hanes, pobl, dillad, traddodiadau, merched, credoau, bwyd, arferion, teulu

Christopher Garcia

Enw Diwylliant

Puerto Rican

Enwau Amgen

Borinquen, Borincano, Borinqueño

Cyfeiriadedd

Adnabod. Glaniodd Christopher Columbus yn Puerto Rico ym 1493, yn ystod ei ail fordaith, gan ei enwi yn San Juan Bautista. Galwodd y Taínos , y brodorion, yr ynys Boriquén Tierra del alto señor ("Gwlad yr Arglwydd Nobl"). Ym 1508, rhoddodd y Sbaenwyr hawliau setlo i Juan Ponce de León, a sefydlodd anheddiad yn Caparra a dod yn llywodraethwr cyntaf. Ym 1519 bu'n rhaid symud Caparra i ynys arfordirol gyfagos gydag amgylchedd iachach; fe'i hailenwyd yn Puerto Rico ("Rich Port") am ei harbwr, ymhlith baeau naturiol gorau'r byd. Trosglwyddwyd y ddau enw dros y canrifoedd: daeth yr ynys yn Puerto Rico a'i phrifddinas San Juan. Seisnigodd yr Unol Daleithiau yr enw i "Porto Rico" pan feddiannodd yr ynys yn 1898 ar ôl y Rhyfel Sbaenaidd-America. Daeth y sillafiad hwn i ben ym 1932.

Pobl Caribïaidd yw Puerto Ricans sy'n ystyried eu hunain yn ddinasyddion cenedl ynys nodedig er gwaethaf eu cyflwr trefedigaethol a dinasyddiaeth yr Unol Daleithiau. Mae'r ymdeimlad hwn o unigrywiaeth hefyd yn siapio eu profiad mudol a'u perthynas â grwpiau ethnig eraill yn yr Unol Daleithiau. Fodd bynnag, mae'r cenedlaetholdeb diwylliannol hwn yn cydfodoli ag awydd am gysylltiad â'r Unol Daleithiau fel gwladwriaeth neu yn yer gwaethaf eu cenedlaetholdeb.

Trefoli, Pensaernïaeth, a Defnyddio Gofod

Mae Old San Juan yn enghraifft o safon fyd-eang o bensaernïaeth drefol Sbaenaidd sydd wedi'i haddasu i amgylchedd trofannol. Ar ôl i lywodraeth y Gymanwlad ddechrau ei hadnewyddu, daeth yn atyniad i dwristiaid ac yn ardal breswyl a masnachol golygus. Ei

Mae dyn yn rholio sigarau â llaw ar gyfer y Bayamón Tobacco Corporation, y cynhyrchydd sigâr olaf sy'n eiddo i'r teulu yn Puerto Rico. Maent yn cynhyrchu pum mil o sigarau y dydd. Mae tirnodau ac amddiffynfeydd , fel Castell San Felipe del Morro, yn cael eu hystyried yn drysorau rhyngwladol. Mae ardal fetropolitan fwyaf San Juan yn gymysgedd gorlawn o arddulliau adeiladu di-nod sy'n cynnwys ardaloedd swyddogaethol amlwg: mae Condado ac Isla Verde yn gilfachau i dwristiaid, mae Santurce yn gymysgedd o fannau masnachol a phreswyl, mae Hato Rey wedi dod yn ganolfan ariannol a bancio, a Río Piedras yw safle Prifysgol Puerto Rico. Mae lledaeniad wedi erydu'r ymdeimlad o gymuned ac wedi atal defnydd cerddwyr, ac mae rhwydwaith ardderchog o briffyrdd modern wedi meithrin dibyniaeth ar geir ar draul yr amgylchedd.

Mae cynllun dinasoedd Sbaen a drefnwyd mewn patrwm grid o strydoedd croestoriadol gyda phlasau canolog wedi'u ffinio gan adeiladau cyhoeddus yn digwydd eto ar draws sectorau hŷn trefi a dinasoedd yr ynys. Mae pensaernïaeth breswyl yn eclectig.Arweiniodd meddiannaeth yr Unol Daleithiau at adfywiad yn arddull trefedigaethol Sbaen. Mae gwaith gril yn hollbresennol oherwydd ei fod yn cynnig sicrwydd yn erbyn troseddoldeb. Adeiladodd teuluoedd elitaidd dai Art Nouveau ac Art Deco, rhai ohonynt yn foethus ac yn haeddu eu dynodi fel "cestyll" preifat. Daeth y 1950au ag enghreifftiau da o bensaernïaeth gyfoes.

Mae gan Puerto Ricans hoffter diwylliannol cryf dros fod yn berchen ar eu tai eu hunain. Datblygiadau tai ( urbanizaciones ) yw'r norm; mae canolfannau siopa a chanolfannau llain wedi disodli'r hen farchnadoedd yn rhannol. Mae prosiectau tai cyhoeddus ( caseríos ) wedi disodli'r hen slymiau trefol; roedd pobl yn eu gwrthwynebu i ddechrau oherwydd eu bod yn torri disgwyliadau diwylliannol tai unigol a chymuned. Adeiladwyd condominiumau uchel yn y 1950au ac maent wedi dod yn ddewisiadau tai dymunol. Yn yr ychydig ardaloedd gwledig sydd ar ôl, mae tai blociau sment wedi disodli cytiau pren a gwellt.

Bwyd a'r Economi

Bwyd mewn Bywyd Dyddiol. Cafodd hoffterau bwyd eu llywio gan amrywiaeth ddiwylliannol yr ynys a ffordd wledig o fyw yn bennaf. Gwelir dylanwadau Taíno ac Affricanaidd yn y defnydd o ffrwythau a llysiau trofannol, bwyd môr, condiments, a chodlysiau a grawnfwydydd (y reis a ffa hollbresennol). Cyfrannodd y Sbaenwyr dechnegau coginio a chynhyrchion gwenith a chyflwyno porc a gwartheg. Yr hinsawdd drofannol sydd ei angenmewnforio bwyd wedi'i gadw; roedd pysgod penfras sych yn gynheiliad dietegol hir. Mae ffrwythau candi a ffrwythau wedi'u cadw mewn surop hefyd yn draddodiadol. Rym a choffi yw'r diodydd a ffafrir.

Yn draddodiadol, roedd prydau yn cael eu patrwm ar ôl arferion Sbaenaidd: brecwast cyfandirol, pryd mawr canol dydd, a swper cymedrol. Mae llawer o bobl bellach yn bwyta brecwast mawr, cinio bwyd cyflym, a chinio mawr. Mae Puerto Ricans yn goddef bwyd cyflym, ond mae'n well ganddynt fwyd brodorol a choginio cartref. Mae yna sefydliadau bwyd cyflym sy'n gweini reis a ffa, a seigiau lleol eraill. Mae'r ynys yn ymfalchïo mewn bwytai a bwytai ar draws y sbectrwm economaidd a gastronomig; Mae San Juan, yn arbennig, yn cynnig dewisiadau rhyngwladol.

Tollau Bwyd ar Achlysuron Seremonïol. Er bod gwyliau Americanaidd yn cael eu dathlu'n gyfreithiol, mae'r bwydydd sy'n gysylltiedig â nhw yn cael eu paratoi yn unol â chwaeth leol a thechnegau coginio. Felly, mae twrci Diolchgarwch yn cael ei wneud gyda adobo, cymysgedd sesnin lleol. Mae'r fwydlen gwyliau traddodiadol yn cynnwys pernil neu lechón asado (porc wedi'i rostio trwy boeri), pasteles (llyriad neu yucca tamales), a arroz con gandules (reis gyda phys colomennod); pwdinau nodweddiadol yw arroz con dulce (pwdin reis cnau coco), bienmesabe (pwdin cnau coco), a tembleque (pwdin llaeth cnau coco). Mae Coquito yn gnau coco a rum poblogaidddiod.

Gweld hefyd: Cyfeiriadedd - Cahita

Economi Sylfaenol. Mae diwydiannu wedi erydu hyfywedd amaethyddiaeth fel gweithgaredd economaidd pwysig ac mae'r ynys yn ddibynnol ar fewnforion bwyd. Ystyrir bod cynhyrchion lleol o ansawdd uwch.

Daliadaeth Tir ac Eiddo. Mae'r rhan fwyaf o dir Puerto Rican mewn dwylo preifat. Mae bod yn berchen ar gartref o werth diwylliannol pwysig. Arweiniodd y pwyslais a roddwyd ar fod yn berchen ar eich cartref eich hun at ddiwygio amaethyddol yn y 1940au a’r rhaglen parcela , sef ymdrech i gadw tai yn lleol gan y llywodraeth i feddiannu tir a oedd yn cael ei ddal gan gorfforaethau ar gyfer busnes amaethyddol ecsbloetiol a’i werthu am brisiau isaf. Yr unig gyfnod yn yr ugeinfed ganrif pan effeithiwyd ar eiddo preifat yn union oedd rhwng 1898 a'r 1940au pan oedd yr ynys gyfan wedi'i cherfio'n llythrennol ymhlith llond llaw o gorfforaethau cynhyrchu siwgr absennol yr Unol Daleithiau a'u his-gwmnïau lleol.

Mae'r llywodraeth yn dal dognau ac mae gwarchodfeydd natur gwarchodedig.

Gweithgareddau Masnachol. Gan ddechrau yn y 1950au, bu Operation Bootstrap, rhaglen ddatblygiadol y Gymanwlad, yn meithrin diwydiannu cyflym. Daeth cymhellion treth a llafur medrus rhad â llawer o ddiwydiannau’r UD i’r ynys, ond erbyn diwedd y 1960au, eryduodd y costau cymdeithasol a diwedd cymhellion treth yr economi. Ehediad diwydiant i farchnadoedd llafur rhatach yn Asia ac America Ladin a thwfbusnes trawswladol wedi lleihau'r broses o ddiwydiannu.

Diwydiannau Mawr. Mae cyfreithiau a pholisïau cyfyngol yr Unol Daleithiau a bancio a chyllid sy’n cael eu dominyddu gan yr Unol Daleithiau wedi cyfyngu ar allu Puerto Rico i ddatblygu ei farchnadoedd ei hun a chynnal busnes rhyngwladol. Mae'r ynys bellach yn ddibynnol ar weithgynhyrchu a gwasanaethau. Mae'r llywodraeth yn parhau i fod yn gyflogwr mawr. Mae wedi meithrin diwydiannau petrocemegol ac uwch-dechnoleg sy'n manteisio ar weithlu addysgedig. Fferyllol, cemegau, electroneg, offer meddygol, a pheiriannau yw'r cynhyrchion blaenllaw. Twristiaeth yw'r diwydiant gwasanaeth pwysicaf.

Masnach. Mae mewnforion mawr yn cynnwys cemegau, peiriannau, bwyd, offer trafnidiaeth, cynhyrchion petrolewm a phetroliwm, offer proffesiynol a gwyddonol, a dillad a thecstilau.

Mae allforion mawr yn cynnwys cemegau a chynhyrchion cemegol, bwyd a pheiriannau.

Adran Llafur. Mae dosbarth proffesiynol yn Puerto Rico. Mae'n gymdeithas Orllewinol lawn, gyda'r llywodraeth yn gyflogwr mawr. Mae cyfraddau diweithdra ar gyfartaledd yn 12.5 y cant. Mae amaethyddiaeth yn ffynhonnell lafur sy'n prinhau.

Haeniad Cymdeithasol

Dosbarthiadau a Chastau. Trefnir strwythur dosbarth cyfalafol trwy fynediad at lafur cyflog a dulliau cynhyrchu. Yn ystod y cyfnod trefedigaethol, ffermydd bach ac amaethyddiaeth ymgynhalioldrechodd. Roedd hyn yn atal dyfodiad dosbarth breintiedig hacendado fel mewn cymdeithasau Lladin eraill. Yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg, gyda gweithredu economi yn dibynnu ar siwgr, tybaco, a choffi, daeth dosbarthiadau tirfeddianwyr a masnachwyr i'r amlwg, ynghyd â dosbarth bach o weithwyr proffesiynol trefol. Roedd y rhan fwyaf o arweinwyr gwleidyddol yn dod o'r dosbarthiadau hynny, ond roedd mwyafrif y boblogaeth yn parhau i fod yn grefftwyr, yn gyfranddalwyr ac yn labrwyr. Gwnaeth teuluoedd a gadwodd eu hasedau o dan reolaeth yr Unol Daleithiau y newid i'r dosbarth proffesiynol, busnes, bancio a diwydiannwr. Arweiniodd newidiadau economaidd y 1950au at ddosbarth canol ehangach o weithwyr y llywodraeth, gweinyddwyr, a gweithwyr coler wen a disodlodd dosbarth gweithiol diwydiannol yr un gwledig.

Symbolau Haeniad Cymdeithasol. Ystyrir bod teulu ac addysg "dda" yn bwysicach na chyfoeth, ond mae gwahaniaethau dosbarth yn gynyddol yn seiliedig ar y gallu i brynu a defnyddio rhai nwyddau a nwyddau megis ceir, cyfryngau electronig, dillad a theithio.Drws wedi'i baentio i gynrychioli'r faner a ddefnyddiwyd yn ystod Gwrthryfel Lares 1868.

Bywyd Gwleidyddol

Llywodraeth. Pennaeth swyddogol y wladwriaeth yw arlywydd yr Unol Daleithiau er na all Puerto Ricans bleidleisio mewn etholiadau arlywyddol. Etholir llywodraethwr lleol bob pedair blyneddpleidlais gyffredinol. Mae comisiynydd preswyl etholedig yn cynrychioli’r ynys yng Nghyngres yr Unol Daleithiau ond nid oes ganddo bleidlais. Mae gan Puerto Rico ei gyfansoddiad ei hun. Etholir deddfwrfa bicameral bob pedair blynedd. Mae'r Senedd yn cynnwys dau seneddwr o bob un o wyth rhanbarth seneddol ac un ar ddeg o seneddwyr yn gyffredinol; mae Tŷ'r Cynrychiolwyr yn cynnwys unarddeg o gynrychiolwyr yn gyffredinol ac un yr un o ddeugain o ardaloedd cynrychioliadol. Mae cynrychiolaeth plaid leiafrifol wedi'i gwarantu yn y ddwy siambr waeth beth fo'r ffurflenni etholiad.

Arweinyddiaeth a Swyddogion Gwleidyddol. Mae pleidiau gwleidyddol yn seiliedig ar y tair safbwynt traddodiadol ar statws: ymreolaeth mewn statws gwell yn y Gymanwlad, gwladwriaeth ac annibyniaeth. Ar hyn o bryd, cynrychiolir y swyddi hyn gan y Blaid Ddemocrataidd Boblogaidd (PPD), y Blaid Flaengar Newydd (PNP), a Phlaid Annibyniaeth Puerto Rico (PIP). Sefydlwyd y PPD ar ddiwedd y 1930au gan y pensaer o statws y Gymanwlad, Luis Muñoz Marín, a ddaeth yn llywodraethwr etholedig cyntaf yn 1948. Daeth y PNP i'r amlwg ym 1965, gan olynu hen blaid o blaid gwladwriaeth. Sefydlwyd y PIP ym 1948 pan wahanodd carfan PPD i ffwrdd oherwydd methiant Muñoz i gefnogi annibyniaeth. Cyrhaeddodd ei boblogrwydd uchafbwynt yn 1952 ond mae wedi gostwng. Fodd bynnag, mae’r PIP yn chwarae rhan bwysig yn yr wrthblaid.

Dros y deugain mlynedd diwethaf, mae rheolaeth y llywodraeth wedi newid am yn ail rhwng yPPD a'r PNP. Mae Puerto Ricans yn pleidleisio i wleidyddion i mewn ac allan am eu galluoedd llywodraethu yn hytrach na'u safbwynt ar statws. Pryderon am yr economi ac ansawdd bywyd sydd fwyaf amlwg.

Mae sawl plebiscit wedi’u cynnal i ganiatáu i breswylwyr arfer eu hawl i hunanbenderfyniad drwy fynegi eu statws dewisol. Fodd bynnag, nid yw'r Unol Daleithiau wedi anrhydeddu unrhyw ganlyniadau plebiscite.

Problemau Cymdeithasol a Rheolaeth. Gweinyddir y system llysoedd unedig gan Goruchaf Lys yr ynys, a benodir gan y llywodraethwr. Ond mae Puerto Rico hefyd yn ddarostyngedig i gyfraith ffederal ac mae'n ffurfio ardal o fewn system llys ffederal yr UD, gyda llys ardal leol sydd ag awdurdodaeth dros achosion cyfraith ffederal. Mae ymarfer cyfreithiol yn ymgorffori elfennau o gyfraith gwlad Eingl-Americanaidd a'r gyfraith cod sifil cyfandirol a etifeddwyd o Sbaen. Nid oes unrhyw gyfraith "arferol".

Mae gan yr ynys ei heddlu ei hun, er bod yr FBI hefyd yn arfer awdurdodaeth. Mae'r system gywiro wedi'i llethu gan orboblogi, diffyg rhaglenni adsefydlu, cyfleusterau corfforol gwael, swyddogion cywiro heb hyfforddiant digonol, a gangiau carcharorion treisgar. Mae troseddoldeb yn broblem fawr. Mae rhai yn ei briodoli i ehediad troseddau cyfundrefnol Ciwba, a symudodd ymgyrchoedd i Puerto Rico ar ôl 1959. Mae eraill yn beio moderneiddio a'r dirywiad honedig mewn gwerthoedd traddodiadol. llawercyflawnir troseddau gan bobl sy'n gaeth i gyffuriau. Mae caethiwed i gyffuriau hefyd wedi arwain at ledaeniad AIDS.

Gweithgarwch Milwrol. Mae'r ynys wedi'i hintegreiddio'n llawn i system filwrol yr Unol Daleithiau. Mae Puerto Ricans yn gwasanaethu yn lluoedd yr Unol Daleithiau. Mae yna hefyd warchodwr cenedlaethol lleol. Mae llawer o drigolion yn gwrthwynebu rheolaeth filwrol yr Unol Daleithiau a defnydd milwrol Culebra a Vieques. Daeth symudiadau'r Unol Daleithiau i ben yn Culebra yng nghanol y 1970au, ond fe wnaethant eu dwysáu yn Vieques. Mae wedi wynebu gwrthwynebiad ac anufudd-dod sifil gan lawer o Puerto Ricans.

Rhaglenni Lles Cymdeithasol a Newid

Mae anawsterau economaidd parhaus wedi arwain at gyfraddau uchel o ddiweithdra. Mae Puerto Rico yn derbyn cymorth ffederal ond nid yw'n cael sylw cyfartal nac yn gymwys ar gyfer y mwyafrif o raglenni lles. Llywodraeth leol yw’r prif ddarparwr lles. Er ei fod wedi llwyddo i gynnal safon byw cymharol uchel, mae costau byw yn serth ac mae Puerto Ricans yn cronni lefelau uchel o ddyled. Fodd bynnag, mae cyflawniadau Puerto Rico wrth leihau marwolaethau, cynyddu llythrennedd, gwella gwasanaethau meddygol, a chodi disgwyliad oes wedi ei osod ar yr un lefel â llawer o daleithiau'r UD.

Sefydliadau Anllywodraethol a Chymdeithasau Eraill

Mae'r rhestr o sefydliadau a chymdeithasau yn Puerto Rico yn enfawr, gan fod y nifer a'r math ohonynt yno yn gyfochrog â'r rhai a geir mewn unrhyw dalaith yn yr Unol Daleithiau. Maent yn cynnwys rhyngwladol ( y Groes Goch),cenedlaethol (YMCA, Sgowtiaid Bechgyn a Merched), a grwpiau lleol (Cymdeithas Bar Puerto Rico).

Rhyw Rolau a Statwsau

Is-adran Llafur yn ôl Rhyw. Mae cysylltiadau rhyw wedi dod yn fwyfwy egalitaraidd. Pan oedd gan yr ynys ffordd o fyw ymgynhaliol, roedd menywod yn gynhyrchwyr economaidd pwysig ar aelwydydd gwledig a thu allan i'r cartref. Mae delfryd y wraig tŷ sy'n gofalu gartref wedi'i hanrhydeddu ymhlith y dosbarthiadau canol ac uwch ond mae wedi dod yn anymarferol. Mewn byd gwrywaidd delfrydol, disgwylir i fenywod gyflawni dyletswydd ddwbl llafur gweithle a chartref, ond mae hyn yn newid oherwydd yr angen i gynnal aelwydydd â chyflog dwbl.

Statws Cymharol Menywod a Dynion. Mae traddodiad hirsefydlog o fenywod yn weithgar mewn bywyd cyhoeddus fel deallusion, awduron, gweithredwyr, gwleidyddion a gweithwyr proffesiynol. Pan gymeradwywyd pleidlais i fenywod ym 1932, etholodd Puerto Rico y deddfwr benywaidd cyntaf yn Hemisffer y Gorllewin.

Priodas, Teulu, a Pherthynas

Priodas. Mae Puerto Ricans yn ystyried bywyd teuluol yn werth diwylliannol craidd; ystyrir teulu a pherthnasau fel y rhwydwaith cymorth mwyaf parhaol a dibynadwy. Er gwaethaf cyfradd ysgariad uchel a chynnydd mewn monogami cyfresol, mae'n well gan y rhan fwyaf o bobl briodas na byw gyda'i gilydd, er nad yw gwyryfdod benywaidd mor bwysig ag yr oedd yn y gorffennol. Heddiw mae carwriaeth yn seiliedig ar grŵp neu unigolynstatws lled-ymreolaethol presennol y Gymanwlad.

Lleoliad a Daearyddiaeth. Puerto Rico yw'r mwyaf dwyreiniol a lleiaf o'r Antilles Fwyaf, wedi'i ffinio gan Gefnfor yr Iwerydd i'r gogledd a Basn y Caribî i'r de. Mae Puerto Rico yn bwynt mynediad hemisfferig hanfodol. Felly roedd yn gaffaeliad gwerthfawr i bwerau Ewropeaidd a'r Unol Daleithiau. Mae Puerto Rico yn cadw ei bwysigrwydd strategol, yn gartref i Ardal Reoli Deheuol Byddin yr UD a chyfleusterau milwrol eraill. Ers y 1940au, mae Llynges yr UD wedi defnyddio ei hynysoedd alltraeth ar gyfer symudiadau milwrol sydd wedi niweidio eu hecoleg, eu heconomi, ac ansawdd eu bywyd.

Mae Puerto Rico yn cynnwys yr ynysoedd bach cyfagos, gan gynnwys Culebra a Vieques i'r dwyrain a Mona i'r gorllewin. Gwarchodfa natur a lloches bywyd gwyllt yw Mona o dan awdurdodaeth y llywodraeth. Cyfanswm arwynebedd y tir, gan gynnwys yr ynysoedd llai, yw 3,427 milltir sgwâr (8,875 cilomedr sgwâr).

Mae ecosystem yr ynys drofannol yn unigryw ac yn amrywiol er gwaethaf diwydiannu a blerdwf trefol. Ar wahân i Mona, mae'r llywodraeth wedi sefydlu nifer o warchodfeydd natur eraill. Mae yna ugain o gronfeydd wrth gefn coedwigoedd, fel Coedwig Law El Yunque a Choedwig Genedlaethol y Caribî, sydd o dan awdurdodaeth ffederal.

Mae cadwyn o fynyddoedd canolog garw yn ffurfio dwy ran o dair o'r ynys ac yn gwahanu gwastadedd arfordirol gogleddol sy'n nodedig am ffurfiannau carst oddi wrthdyddio yn hytrach na gwibdeithiau hebryngedig. Gall seremonïau priodas fod yn grefyddol neu'n seciwlar ond yn ddelfrydol yn cynnwys derbyniadau i berthnasau a ffrindiau. Er bod aros yn sengl yn gynyddol dderbyniol, mae priodas yn arwydd pwysig o fod yn oedolyn.

Uned Ddomestig. Mae'r teulu niwclear yn gyffredin, ond mae perthnasau'n cymdeithasu'n aml. Mae cael plant yn well na bod heb blant, ond yn gynyddol mae'n ddewis i'r cwpl. Mae priod sy'n gweithio sy'n rhannu tasgau cartref yn dod yn gyffredin, ond mae cymdeithasu plant yn dal i fod yn rôl fenywaidd yn bennaf hyd yn oed ymhlith dynion sy'n canolbwyntio ar y teulu. Mae awdurdod gwrywaidd yn cael ei ddefnyddio ac yn apelio ato, ond mae awdurdod menywod dros lawer o feysydd a gweithgareddau yn cael ei gydnabod.

Grwpiau Perthnasol. Disgwylir i berthnasau gefnogi ei gilydd yn faterol ac yn emosiynol. Mae cymorth wedi'i ragnodi'n gyfreithiol ac yn ofynnol ar hyd llinellau disgyniad, esgyniad a chyfochrog. Mae henuriaid yn cael eu parchu. Mae carennydd yn ddwyochrog, ac mae pobl yn aml yn defnyddio enw teulu'r tad a'r fam fel cyfenwau.

Etifeddiaeth. Mae cyfraith sifil yn mynnu bod yn rhaid i draean o ystad gael ei gadael yn gyfartal ymhlith yr holl etifeddion cyfreithiol. Gellir defnyddio traean arall i wella coelbren etifedd, a gall yr ewyllysiwr waredu'r traean olaf yn rhydd. Mae ystâd person sy'n marw heb ewyllys wedi'i rhannu'n gyfartal ymhlith yr holl etifeddion cyfreithiol.

Cymdeithasu

Gofal Babanod. Mae pobl yn ceisio magu plant o fewn y teulu. Pan nad yw'r fam ar gael, mae'n well gan berthnasau na phobl o'r tu allan, ac mae darparwyr gofal babanod proffesiynol yn cael eu hystyried yn amwys. Mae Puerto Ricans wedi mabwysiadu'r arferion magu plant mwyaf modern, megis gwelyau ac ystafelloedd gwely ar wahân, gofal meddygol, teganau ac offer. O fabandod, mae plant yn cael eu cymdeithasu tuag at gyfranogiad teuluol a chymunedol. Yn draddodiadol, disgwylir iddynt ddysgu trwy arsylwi yn hytrach na chyfarwyddyd. Rhaid i blant ddysgu respeto , y nodwedd a werthfawrogir fwyaf yn y diwylliant. Mae Respeto yn cyfeirio at y gred bod gan bob person urddas cynhenid ​​na ddylid byth ei droseddu. Rhaid dysgu parchu eraill trwy ddysgu parchu'ch hun. Mae pob rhinwedd werthfawr arall, megis ufudd-dod, diwydrwydd, a hunan-sicrwydd, yn dilyn pan fydd plentyn yn mewnoli respeto .

Magu Plant ac Addysg. Mae addysg elfennol yn orfodol yn gyfreithiol, ond mae ieuenctid y boblogaeth wedi rhoi straen ar y system addysg gyhoeddus. Mae'n well gan y rhai sy'n gallu ei fforddio addysg breifat, sy'n paratoi plant yn well ar gyfer coleg.

Mae Puerto Ricans yn gwahaniaethu rhwng instrucción (ysgolion) a (addysg) (addysg). Mae addysg yn mynd y tu hwnt i addysg. Mae addysg o fewn talaith y teulu, gan nad yw person addysgedig yn rhywun sydd wedicyflawni "dysgu llyfr" ond person sy'n barchus, gwrtais, cwrtais, cwrtais, a "diwylliedig."

Addysg Uwch. Mae credoliaeth ar gynnydd, ac mae angen gradd coleg ar gyfer y rhan fwyaf o swyddi ac ar gyfer symudedd i fyny. Mae cyfraddau graddio mewn ysgolion uwchradd a cholegau wedi cynyddu yn y degawdau diwethaf. Mae pwysigrwydd newydd addysg uwch yn cynnal y system brifysgolion, sy'n cynnwys Prifysgol gyhoeddus Puerto Rico a'r Brifysgol Interamerican preifat, Coleg Sacred Heart, a'r Brifysgol Gatholig. Mae gan bob un o'r sefydliadau hyn gampysau lluosog. Mae gan bobl fynediad i hyfforddiant proffesiynol yn y gyfraith, meddygaeth, peirianneg, a meysydd eraill.

Etiquette

Mae respeto ac addysg yn gydrannau anhepgor o ryngweithio cymdeithasol. Mae angyfeiriad hefyd yn strategaeth bwysig. Mae pobl yn credu bod uniongyrchedd yn anghwrtais ac yn defnyddio amrywiaeth o glodforedd a gwrychoedd i'w osgoi. Caniateir uniondeb i ffrindiau agos ond maent yn cadw ffiniau parch. Mae'n well gan Puerto Ricans bobl sy'n fynegiannol yn gyhoeddus ond heb fod yn ormodol. Mae ffrindiau fel arfer yn cyfarch trwy gusanu ei gilydd, ac mae cymryd rhan mewn sgwrs animeiddiedig yn cael ei ystyried yn ased cymdeithasol. Er bod yfed cymdeithasol yn gymeradwy, nid yw meddwdod. Mae Relajo yn cellwair

Menyw ifanc yn dal baner yn ystod gwrthdystiad o blaid gwladwriaeth. Cymanwlad yn yr Unol Daleithiau ers 1952, PuertoMae Rico wedi cynnal ymdeimlad cryf o genedlaetholdeb. ffurf ar angyfeiriad sy'n debyg i bryfocio. Fe'i defnyddir i feirniadu eraill yn anuniongyrchol, cyfleu agweddau problematig ar eu hymddygiad, abswrdiaethau straen, a rhoi gwybodaeth a allai fod yn negyddol.

Crefydd

Credoau Crefyddol. Daeth galwedigaeth yr UD â chenadaethau Protestannaidd i gymdeithas Gatholig yn bennaf. Amcangyfrifir bod 30 y cant o'r boblogaeth bellach yn Brotestannaidd. Cynrychiolir pob prif enwad, ac mae synagog yn San Juan ond dim mosg. Mae adfywiad yn eithaf poblogaidd.

Gweld hefyd: Crefydd a diwylliant mynegiannol - Pentecost

Roedd gan yr Eglwys Gatholig lawer o rym o dan Sbaen, ond mae Catholigion yn dueddol o gael math poblyddol o grefydd sy'n wyliadwrus o'r eglwys sefydledig a'i hierarchaeth. Nid yw llawer o bobl yn sylwgar, ond maent yn ystyried eu hunain yn ddefosiynol oherwydd eu bod yn gweddïo, yn ffyddlon, yn trin eraill â thosturi, ac yn cyfathrebu'n uniongyrchol â Duw.

Cyflwynodd caethweision Affricanaidd brujería (arferion dewiniaeth). Yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg, daeth ysbrydegaeth Ewropeaidd yn boblogaidd. Dyma'r arfer amgen pwysicaf ac mae'n cydfodoli â chrefyddau sefydledig. Mae llawer o bobl yn ystyried y ddwy ffurf yr un mor gyfreithlon ac yn ymarfer y ddwy. Merched yn bennaf yw cyfryngau ysbrydol sy'n dal dewiniaethau a hencesau yn eu cartrefi; mae llawer wedi dod yn llwyddiannus a hyd yn oed yn gyfoethog. Daeth mewnfudwyr Ciwba â santería , cyfuniad oIorwba a chrefyddau Catholig. Mae ysbrydolrwydd a santería wedi uno i santerismo . Mae'r ddau yn gosod byd ysbryd, yn addoli hierarchaeth o arwain saint a duwiau o'r bydoedd cysegredig a seciwlar, ac yn ymarfer dewiniaeth.

Ymarferwyr Crefyddol. Mae'r rhan fwyaf o fywyd crefyddol Puerto Rico yn cael ei ddeddfu yn nhermau arddull boblogaidd, yn achos crefyddau sefydledig, ac mae'n ymgysylltu ag espiritismo a santería fel systemau credo diwylliannol-benodol sy'n cydfodoli ag arferion crefyddol prif ffrwd.

Meddygaeth a Gofal Iechyd

Hyd at ail hanner yr ugeinfed ganrif, roedd Puerto Rico yn dioddef o'r cyflyrau iechyd enbyd sy'n nodweddiadol o wledydd tlawd, annatblygedig. Cyfrannodd clefydau trofannol a pharasitiaid at gyfraddau marwolaethau uchel a disgwyliad oes isel. Mae cynnydd mewn gofal iechyd wedi bod yn ddramatig, ac mae gan yr ynys gyfleusterau meddygol modern erbyn hyn. Mae cyfraddau marwoldeb a disgwyliad oes wedi gwella, ac mae llawer o afiechydon wedi cael eu dileu.

Dathliadau Seciwlar

Mae pobl yn dathlu gwyliau a dyddiau gwledd yr Unol Daleithiau a Puerto Rican. Mae gwyliau lleol mawr yn cynnwys Nos Galan (1 Ionawr), Diwrnod y Tri Brenin (6 Ionawr), Dydd Hostos (11 Ionawr), Diwrnod y Cyfansoddiad (25 Gorffennaf), Diwrnod Darganfod (19 Tachwedd), a Dydd Nadolig (25 Rhagfyr). Arsylwyd dydd Iau y Pasg a dydd Gwener. Mae dinasoedd a thref yn dathlu diwrnod gŵyl y nawddsant,fel arfer gyda charnifalau, gorymdeithiau, offerennau, dawnsiau, a chyngherddau. Mae’r dathliadau hyn yn lleol, heblaw am y noson cyn nawddsant yr ynys, Sant Ioan (23 Mehefin).

Mae'r llywodraeth yn noddi gorymdeithiau dinesig a milwrol ar gyfer gwyliau gwleidyddol fel y Pedwerydd o Orffennaf a Diwrnod y Cyfansoddiad. Y Nadolig, Nos Galan, a'r Tri Brenin yw uchafbwyntiau tymor parti gwyliau sy'n ymestyn o ganol mis Rhagfyr i ganol mis Ionawr. Mae'r Pasg yn dod â gorymdeithiau crefyddol.

Y Celfyddydau a'r Dyniaethau

Cefnogaeth i'r Celfyddydau. Mae'r celfyddydau yn bwysig fel mynegiant o genedlaetholdeb diwylliannol. Mae'r llywodraeth wedi cyfrannu at eu sefydliadu trwy sefydlu'r Instituto de Cultura Puertorriqueña, sy'n noddi ac yn ariannu gweithgareddau a rhaglenni artistig. Er bod y sefydliad wedi'i feirniadu am feithrin syniad hanfodol o hunaniaeth genedlaethol a ffafrio diwylliant "uchel", mae wedi bod yn allweddol wrth adfer y gorffennol artistig a meithrin cynyrchiadau celfyddydol newydd. Mae gan artistiaid lleol fynediad i gefnogaeth gan sefydliadau UDA. Mae prifysgolion a cholegau hefyd yn ffynonellau gwaith, cymorth a chyfleusterau. Mae amgueddfeydd yn Ponce a San Juan ac orielau celf ar hyd a lled yr ynys. Mae gan ganolfan celfyddydau perfformio yn Santurce gyfleusterau ar gyfer theatr, cyngherddau, opera, a dawns.

Llenyddiaeth. Mae llenyddiaeth Puerto Rican fel arferdyddiedig i gyhoeddiad y bedwaredd ganrif ar bymtheg o El Gíbaro , casgliad o ddarnau ar draddodiadau'r ynys, oherwydd mae'r llyfr yn cynrychioli'r mynegiant hunanymwybodol cyntaf o ddiwylliant brodorol. Mae cynhyrchu llenyddol yn amrywiol, yn cael ei werthfawrogi'n lleol, ac yn cael ei gydnabod yn rhyngwladol. Mae awduron Puerto Rican yn gweithio ym mhob genre ac arddull.

Celfyddydau Graffig. Mae cynhyrchu celfyddydau graffig yn amrywiol a thoreithiog. Mae'r traddodiad darluniadol yn dyddio'n ôl i'r ddeunawfed ganrif gyda José Campeche, a oedd yn arbenigo mewn peintio a phortreadau crefyddol ac sy'n cael ei gydnabod fel arlunydd cyntaf yr ynys. Mae gwaith argraffiadol Francisco Oller yn hongian yn amgueddfeydd Paris. Mae artistiaid yr ugeinfed ganrif wedi bod yn arbennig o lwyddiannus yn y cyfryngau print.

Celfyddydau Perfformio. Mae cerddoriaeth yn amrywio o genres poblogaidd a gwerin i weithiau clasurol. Mae Salsa, cyfraniad diweddaraf yr ynys i gerddoriaeth y byd, wedi'i wreiddio mewn rhythmau Affricanaidd. Mae gan Puerto Rico gyfansoddwyr a pherfformwyr clasurol ac mae wedi bod yn safle Gŵyl Casals ryngwladol ers y 1950au. Mae yna gwmnïau bale sefydledig a grwpiau sy'n perfformio dawns fodern, gwerin a jazz. Mae ymdrechion i sefydlu cwmnïau cynhyrchu ffilmiau wedi mynd yn groes.

Cyflwr y Gwyddorau Ffisegol a Chymdeithasol

Cynhelir y rhan fwyaf o ymchwil gwyddorau cymdeithasol a chorfforol mewn sefydliadau dysgu uwch. Mae'r gwyddorau cymdeithasol wedi bodyn allweddol wrth ddogfennu a dadansoddi cymdeithas a diwylliant Puerto Rican. Oherwydd ei natur unigryw, mae Puerto Rico ymhlith y lleoedd yr ymchwiliwyd iddynt fwyaf yn y byd.

Llyfryddiaeth

Berman Santana, Deborah. Cychwyn y Bootstraps: Yr Amgylchedd, Datblygu, a Phŵer Cymunedol yn Puerto Rico , 1996.

Cabán, Pedro. Adeiladu Pobl Drefedigaethol , 1999.

Carr, Raymond. Puerto Rico: Arbrawf Trefedigaethol , 1984.

Carrión, Juan Manuel, gol. Ethnigrwydd, Hil, a Chenedligrwydd yn y Caribî , 1970

Fernández García, Eugenio, Francis Hoadley, ac Eugenio Astol gol. El Libro de Puerto Rico , 1923.

Fernández Méndez, Eugenio. Celf a Mytholeg Indiaid Taíno India'r Gorllewin Fwyaf , 1972.

——. Historia cultural de Puerto Rico, 1493-1968 , 1980.

——. Eugenio gol. Crónicas de Puerto Rico , 1958.

Fernández de Oviedo, Gonzalo Goresgyniad ac Anheddiad Ynys Boriquén neu Puerto Rico , 1975.

Flores, Juan. Y Weledigaeth Ynysol: Dehongliad Pedreira o Ddiwylliant Puerto Rican , 1980.

——. Ffiniau Rhanedig: Traethodau ar Hunaniaeth Puerto Rican , 1993.

González, José Luis. Puerto Rico: Y Wlad Pedwar Llawr a Thraethodau Eraill , 1993.

Guinness, Gerald. Yma ac Mewn Man arall: Traethodau ymlaenDiwylliant Caribïaidd , 1993.

Harwood, Alan. Rx: Ysbrydolwr yn ôl yr Angen: Astudiaeth o Adnodd Iechyd Meddwl Cymunedol Puerto Rican , 1977.

Lauria, Antonio. "'Respeto,' 'Relajo' a Chysylltiadau Rhyngbersonol yn Puerto Rico." Anthropological Quarterly , 37(1): 53–67, 1964.

López, Adalberto, a James Petras, gol. Puerto Rico a Puerto Ricans: Astudiaethau mewn Hanes a Chymdeithas , 1974.

Maldonado Denis, Manuel. Yr Ymfudo Dialectig: Puerto Rico ac UDA , 1980.

Mintz, Sidney W. Trawsnewidiadau'r Caribî , 1974.

——. Gweithiwr yn y Cansen: Hanes Bywyd Puerto Rican, 1974.

Morris, Nancy. Puerto Rico: Diwylliant, Gwleidyddiaeth, a Hunaniaeth , 1993.

Osuna, Juan José. Hanes Addysg yn Puerto Rico , 1949.

Steiner, Stan. Yr Ynysoedd: Bydoedd Puerto Ricans , 1974.

Stiward, Julian, Robert Manners, Eric Wolf, Elena Padilla, Sidney Mintz, a Raymond Scheele. Pobl Puerto Rico: Astudiaeth mewn Anthropoleg Gymdeithasol , 1956.

Trías Monge, José. Puerto Rico: Treialon y Wladfa Hynaf yn y Byd , 1997.

Urciuoli, Bonnie. Rhagfarn: Profiadau Puerto Rican o Iaith, Hil, a Dosbarth , 1995.

Wagenheim, Karl, gol. Cuentos: Blodeugerdd o Straeon Byrion o Puerto Rico , 1978.

——ac Olga Jiménez de Wagenheim. golygiadau. Y Puerto Ricans: Hanes Dogfen , 1993.

Zentella, Ana Celia. Tyfu i Fyny Dwyieithog: Plant Puerto Rican yn Ninas Efrog Newydd , 1993.

—V ILMA S ANTIAGO -I RIZARRY

gwastadedd deheuol sychach. Roedd y Taínos yn cydnabod grym y corwyntoedd tymhorol sy'n effeithio ar yr ynys. Mae'r gair Sbaeneg huracányn tarddu o'r Taíno juracán,yr enw sanctaidd ar y ffenomen hon.

Trodd Sbaen Puerto Rico yn gadarnle milwrol. Bu San Juan yn gaerog ac yn gaerog i gartrefu lluoedd milwrol, ond esgeuluswyd yr anedd- iadau eraill hyd y ddeunawfed ganrif ; wedi'u hynysu gan brinder ffyrdd, roeddent yn byw ar gontraband, heb fawr o reolaeth swyddogol. Daeth yr ucheldiroedd anhreiddiadwy yn lloches lle cynhyrchodd ymsefydlwyr, caethweision ffo, Taínos, a diffeithwyr boblogaeth gymysg hiliol.

Demograffeg. Mae Puerto Rico yn boblog ac yn drefol. Mae rhagamcanion Cyfrifiad 2000 yn gosod y boblogaeth yn 3,916,000, heb gynnwys yr amcangyfrif o 2.7 miliwn o Puerto Ricans ar dir mawr yr Unol Daleithiau. Mae bron i 70 y cant o'r ynys yn

Puerto Rico drefol, mewn cyferbyniad â'i chymeriad gwledig hyd at y 1940au. Mae Sprawl wedi integreiddio barrios a oedd gynt yn wahanol (cymdogaethau gwledig a maestrefol), dinasoedd a threfi. Mae ardal fetropolitan San Juan yn ymestyn bron i Fajardo yn y dwyrain a'r gorllewin i Arecibo. Mae Ponce yn y de a Mayagüez yn y gorllewin hefyd wedi dod yn ardaloedd metropolitan gwasgarog.

Mae Puerto Ricans yn hunan-ddiffinio fel cymysgedd homogenaidd Taíno, Affricanaidd a Sbaenaidd. Amerindiaid oedd Taínosa feddiannodd yr ynys cyn tra-arglwyddiaethu Ewropeaidd. Yna amcangyfrifwyd eu bod yn ddeg ar hugain o filoedd, fe'u lleihawyd i ddwy fil erbyn yr ail ganrif ar bymtheg trwy lafur ecsbloetiol, afiechyd, gwrthryfeloedd brodorol, ac ymfudo i'r ynysoedd eraill. Ond ffodd llawer i'r ucheldiroedd neu briodi: dynion yn bennaf oedd mewnfudo Sbaen i'r ynys ac roedd cysylltiadau rhyngwladol yn llai gwarthus nag ymhlith gwladfawyr Eingl. Mae adfywiad cyfoes hunaniaeth Taíno yn rhannol seiliedig ar oroesiad cymunedau ucheldir Taíno.

Er i’r Sbaenwyr gyflwyno caethwasiaeth i gymryd lle gweithlu Taíno oedd yn prinhau, ni chyrhaeddodd caethwasiaeth gyfrannau mawr nes i’r system planhigfeydd gael ei gweithredu’n llawn yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Fodd bynnag, bu mewnlifiad sylweddol Affricanaidd o gaethweision, indentured, a llafur rhydd.

Cyflwynwyd llafur Tsieineaidd yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg, a daeth mewnfudwyr o Andalusia , Catalwnia , talaith Gwlad y Basg , Galicia , a'r Ynysoedd Dedwydd . Wedi'i bygwth gan chwyldroadau America Ladin yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg, hwylusodd Sbaen fewnfudo trwy gymhellion economaidd, gan ddenu cenhedloedd eraill wrth i deyrngarwyr ffoi rhag gwrthryfeloedd gweriniaethol. Daeth y bedwaredd ganrif ar bymtheg â mewnfudo Corsica, Ffrainc, yr Almaen, Libanus, yr Alban, yr Eidal, Iwerddon, Lloegr ac America hefyd.

Cynyddodd meddiannaeth yr Unol Daleithiau bresenoldeb America, a chwyldro 1959 yng Nghiwbadod ag amcangyfrif o 23,000 o Ciwbaiaid. Ymfudodd llawer o Ddominiciaid i chwilio am gyfleoedd economaidd; mae rhai yn defnyddio Puerto Rico fel porthladd mynediad i'r Unol Daleithiau. Mae tensiwn a rhagfarn yn erbyn y ddau grŵp hyn wedi dod i'r amlwg. Mae Americanwyr, Ciwbaiaid a Dominiciaid yn tueddu i ystyried eu presenoldeb yn Puerto Rico dros dro.

Cysylltiad Ieithyddol. Sbaeneg a Saesneg yw'r ieithoedd swyddogol, ond mae Puerto Rico yn siarad Sbaeneg yn bennaf, er gwaethaf ymdrechion y llywodraeth i ddileu Sbaeneg neu feithrin dwyieithrwydd. Mae Puerto Rican Spanish yn dafodiaith Sbaeneg safonol sydd â'i nodweddion arbennig ei hun. Mae dylanwad Taíno i'w weld yn amlwg mewn disgrifiadau o wrthrychau materol ("hammock" a "tybaco"), ffenomenau naturiol ("corwynt"), enwau lleoedd a llafaredd. Fodd bynnag, rhoddodd Affricanwyr arlliwiau diffiniol Sbaenaidd i Puerto Rican. Cyfrannodd lleferydd Affricanaidd eiriau a dylanwadodd hefyd ar ffonoleg, cystrawen, a prosodi.

Mae iaith yn arwydd diwylliannol arwyddocaol o hunaniaeth genedlaethol i bobl y mae eu diwylliant wedi bod dan warchae erioed oherwydd gwladychiaeth. Roedd swyddogion yr Unol Daleithiau yn dilorni Puerto Rican Sbaeneg fel “patois” annealladwy y bu’n rhaid ei ddileu; credent hefyd, trwy ddysgu Saesneg, y byddai Puerto Ricans yn cael ei gymdeithasu i "werthoedd Americanaidd." Gosododd llywodraeth yr UD bolisïau addysgol yn rhagnodi addysg yn Saesneg trwy hanner cyntaf yugeinfed ganrif; daeth iaith yn rhan o'r brwydrau hirsefydlog dros ddiwylliant a chyflwr trefedigaethol Puerto Rico.

Er i bolisïau "Saesneg yn unig" gael eu diddymu ar ôl sefydlu'r gymanwlad ym 1952, mae dadleuon am iaith wedi dwysáu. Mae puryddion yn gwadu colli'r "famiaith," gan eiriol dros wyliadwriaeth a "chywirdeb," ac eto mae "dirywiad" Puerto Rican Sbaeneg trwy "ymyrraeth" Saesneg wedi'i orliwio. Mae Puerto Ricans yn yr Unol Daleithiau wedi datblygu repertoire ieithyddol sy'n cynnwys cymysgu Saesneg a Sbaeneg mewn siarad bob dydd. Mae'r newid cod hwn wedi'i stigmateiddio fel "Sbanglish" a'i gondemnio gan buryddion iaith, ond mewn gwirionedd mae'n arwyddocaol yn ddiwylliannol fel marciwr hunaniaeth.

Symbolaeth. Y symbol diwylliannol mwyaf pwerus yw'r ynys ei hun. Yn ddelfrydol mewn amrywiaeth o gyfryngau, mae ei ddelwedd yn atseinio hyd yn oed ymhlith aelodau cymunedau mudol yr UD. Mae nodweddion naturiol a dynol sy'n gysylltiedig â'r ynys yn cael eu trwytho â gwerth mawr. Y coquí (llyffant coed brodorol bach), cledrau brenhinol, petroglyffau Taíno, Traeth Luquillo ac El Yunque, bomba a plena (ffurfiau cerddoriaeth a dawns Affricanaidd tarddiad), llenyddiaeth, a bwyd brodorol yn rhai o'r nodweddion hyn. Mae Puerto Ricans yn Ninas Efrog Newydd wedi adeiladu casitas, copi o'r tai pren gwledig traddodiadol wedi'u paentio mewn lliwiau bywiog awedi'i addurno â gwrthrychau Puerto Rican.

Mae'r jíbaro, gwerin wledig yr ucheldir, wedi dod yn symbol dadleuol oherwydd bod jíbaros yn cael eu darlunio fel disgynyddion ymsefydlwyr Sbaenaidd gwyn mewn ffordd sy'n bwrw Puerto Rico fel cymdeithas wledig tuag yn ôl ac yn negyddu Puerto Gwreiddiau Affricanaidd Rico.

Hanes a Chysylltiadau Ethnig

Ymddangosiad y Genedl. Derbyniodd y Taínos y Sbaenwyr yn wâr ond cawsant eu ffermio'n gyflym mewn encomiendas , system o lafur indenturedig, i weithio ym maes mwyngloddio a thyfu. Erbyn canol y ganrif, roedd caethweision Affricanaidd yn cael eu mewnforio ar gyfer llafur, a chododd caethweision a Taínos yn fuan mewn gwrthryfel arfog.

Sylweddolodd Sbaen nad oedd cyfoeth yr ynys yn gorwedd mewn aur ac arian, ond eto ymosodwyd arni dro ar ôl tro gan bwerau Ewropeaidd a oedd yn cydnabod ei lleoliad strategol. Goroesodd Puerto Rico ar gontraband a môr-ladrad, gan fasnachu gwartheg, crwyn, siwgr, tybaco a bwydydd yn uniongyrchol â chenhedloedd eraill.

Yn y ddeunawfed ganrif, cychwynnodd y Sbaenwyr gyfres o welliannau, gan ddiwygio'r system deiliadaeth tir a chychwyn perchnogaeth breifat i bob pwrpas. Roedd polisïau wedi'u hailwampio yn caniatáu masnachu â chenhedloedd eraill. Fe wnaeth y mesurau hyn feithrin datblygiad a mwy o aneddiadau, trefoli, a thwf poblogaeth; buont hefyd yn hwyluso ymddangosiad ymdeimlad o ddiwylliant. Erbyn y ddeunawfed ganrif, roedd Puerto Ricans wedi datblygu creole pendanthunaniaeth, gan wahaniaethu eu hunain oddi wrth y hombres de la otra banda ("dynion o'r ochr arall"), a oedd yn weinyddwyr trefedigaethol dros dro, yn bersonél milwrol, neu'n ecsbloetwyr.

Fe wnaeth y bedwaredd ganrif ar bymtheg feithrin mwy o ymwybyddiaeth wleidyddol a hawliadau am ymreolaeth neu gorffori fel talaith dramor. Yn y cyfnod rhyddfrydol, rhoddwyd rhyddid sifil i Puerto Rico, a gafodd eu diddymu ar ôl dychwelyd i geidwadaeth a gormes.

Daeth y mudiad annibyniaeth i ben gyda Grito de Lares ym 1868, gwrthryfel arfog a adroddwyd i'r Sbaenwyr gan ymdreiddiad a'i atal. Dienyddiwyd rhai o'i harweinwyr, a pharhaodd y rhai a alltudiwyd â'u brwydr o Ewrop, America Ladin, a Dinas Efrog Newydd, lle buont yn gweithio ochr yn ochr â gwladgarwyr Ciwba.

Hunaniaeth Genedlaethol. Cynhyrchodd cenedlaetholdeb diwylliannol actifiaeth wleidyddol, cynyrchiadau llenyddol ac artistig, a datblygiad economaidd. Ym 1897, rhoddodd Sbaen Siarter Ymreolaethol i Puerto Rico a oedd yn cydnabod ei hawl i hunanlywodraeth fewnol. Sefydlwyd y llywodraeth ymreolaethol gyntaf ym mis Ebrill 1898, ond gohiriwyd ei derbyniad pan gyhoeddodd yr Unol Daleithiau ryfel ar Sbaen.

Goroesodd yr ymwybyddiaeth genedlaethol a ddaeth i'r amlwg o dan reolaeth Sbaen i'r ugeinfed ganrif o dan reolaeth yr Unol Daleithiau. Roedd yr Unol Daleithiau yn gweld ei hun yn arfer swyddogaeth moderneiddio diniwed, ond PuertoRoedd y Ricaniaid yn ei weld fel rhywbeth sy'n erydu eu diwylliant ac yn cyfyngu ar eu hannibyniaeth. Gwaethygwyd y tensiwn hwn gan arferion cyfalafol yr Unol Daleithiau. Hwylusodd y llywodraeth ymelwa economaidd o adnoddau'r ynys gan gorfforaethau absennol a meithrin allforio gweithwyr lleol fel llafur mudol rhad. Gan honni bod yr ynys yn brin o adnoddau a'i bod wedi'i gorboblogi, anogodd llywodraeth yr UD fudo, gyda ffurfio cymunedau diasporig o ganlyniad ar draws yr Unol Daleithiau.

Roedd ymdrechion Americaneiddio yn cynnwys addysg uniaith Saesneg a gweithredu system addysgol Americanaidd, penodi o blaid yr Unol Daleithiau. swyddogion, ymgorffori egwyddorion ac arferion cyfraith gwlad Eingl-Sacsonaidd yn system gyfreithiol yr ynys, rhoi dinasyddiaeth yr Unol Daleithiau ar drothwy'r Rhyfel Byd Cyntaf, a chyflwyno arian cyfred yr Unol Daleithiau a gostyngiad yng ngwerth y peso lleol.

Ni ddaeth dyfodiad y gymanwlad ym 1952 i ben â dadleuon ynghylch diwylliant a statws trefedigaethol Puerto Rico. Mae llawer o bobl yn gweld y newidiadau dros y ganrif ddiwethaf fel moderneiddio a chyflwyniad diwylliant cyfalafol corfforaethol sydd wedi lledaenu o gwmpas y byd heb ddileu gwahaniaethau diwylliannol.

Cysylltiadau Ethnig. Diffinnir hunaniaeth ddiwylliannol yn gyffredin yn nhermau cenedligrwydd yn hytrach nag ethnigrwydd. Mae Puerto Ricans yn yr Unol Daleithiau wedi'u diffinio fel grŵp ethnoracial yn

Christopher Garcia

Mae Christopher Garcia yn awdur ac ymchwilydd profiadol sydd ag angerdd am astudiaethau diwylliannol. Fel awdur y blog poblogaidd, World Culture Encyclopedia, mae’n ymdrechu i rannu ei fewnwelediadau a’i wybodaeth â chynulleidfa fyd-eang. Gyda gradd meistr mewn anthropoleg a phrofiad teithio helaeth, mae Christopher yn dod â phersbectif unigryw i'r byd diwylliannol. O gymhlethdodau bwyd ac iaith i naws celf a chrefydd, mae ei erthyglau yn cynnig safbwyntiau hynod ddiddorol ar fynegiadau amrywiol dynoliaeth. Mae ysgrifennu diddorol ac addysgiadol Christopher wedi cael sylw mewn nifer o gyhoeddiadau, ac mae ei waith wedi denu dilyniant cynyddol o selogion diwylliannol. Boed yn ymchwilio i draddodiadau gwareiddiadau hynafol neu'n archwilio'r tueddiadau diweddaraf mewn globaleiddio, mae Christopher yn ymroddedig i oleuo tapestri cyfoethog diwylliant dynol.