Diwylliant Sudan - hanes, pobl, dillad, traddodiadau, menywod, credoau, bwyd, arferion, teulu

 Diwylliant Sudan - hanes, pobl, dillad, traddodiadau, menywod, credoau, bwyd, arferion, teulu

Christopher Garcia

Enw Diwylliant

Swdan

Enwau Amgen

Mewn Arabeg, fe'i gelwir yn Jumhuriyat fel Swdan, neu'n syml fel-Swdan.

Cyfeiriadedd

Adnabod. Yn yr Oesoedd Canol, enwodd Arabiaid yr ardal sy'n Swdan heddiw "Bilad al-Sudan," neu "wlad y bobl ddu." Mwslimiaid Arabaidd yw'r gogledd yn bennaf, tra bod y de yn Affricanaidd du yn bennaf, ac nid yn Fwslimaidd. Mae yna elyniaeth gref rhwng y ddau grŵp ac mae gan bob un ei ddiwylliant a'i draddodiadau ei hun. Er bod mwy nag un grŵp yn y de, mae eu hatgasedd cyffredin at Arabiaid y gogledd wedi profi'n rym uno ymhlith y grwpiau hyn.

Lleoliad a Daearyddiaeth. Mae Swdan yn Affrica, i'r de o'r Aifft. Mae'n rhannu ffiniau â'r Aifft , Libya , Chad , Gweriniaeth Canolbarth Affrica , Gweriniaeth Ddemocrataidd y Congo , Uganda , Kenya , ac Ethiopia . Hi yw'r wlad fwyaf yn Affrica a'r nawfed fwyaf yn y byd, gan gwmpasu miliwn o filltiroedd sgwâr (2.59 miliwn cilomedr sgwâr). Mae'r Nîl Gwyn yn llifo trwy'r wlad, gan wagio i Lyn Nubia yn y gogledd, y llyn mwyaf o waith dyn yn y byd. Mae rhan ogleddol y wlad yn anialwch, gyda gwerddon, lle mae'r rhan fwyaf o'r boblogaeth wedi'i chrynhoi. I'r dwyrain, mae Bryniau'r Môr Coch yn cynnal rhywfaint o lystyfiant. Mae'r rhanbarth canolog yn bennaf yn wastadeddau tywodlyd uchel. Mae'r rhanbarth deheuol yn cynnwys glaswelltiroedd, ac ar hyd y ffin ag UgandaKassala, tref farchnad fwyaf y wlad, yn y dwyrain; Nyala, yn y gorllewin; Port Sudan, y mae y rhan fwyaf o fasnach ryngwladol yn myned trwyddo; Atbara, yn y gogledd; a Wad Medani yn y rhanbarth canolog, lle tarddodd y mudiad annibyniaeth.

Mae pensaernïaeth yn amrywiol, ac yn adlewyrchu gwahaniaethau hinsoddol a diwylliannol rhanbarthol. Yn y rhanbarthau anialwch gogleddol, mae tai yn strwythurau mwd â waliau trwchus gyda thoeau gwastad a drysau wedi'u haddurno'n gywrain (sy'n adlewyrchu dylanwad Arabaidd). Mewn llawer o'r wlad, mae tai wedi'u gwneud o frics pob ac wedi'u hamgylchynu gan gyrtiau. Yn y de, mae tai nodweddiadol yn gytiau gwellt crwn gyda thoeau conigol, a elwir yn ghotiya . Mae Nomadiaid, sy'n byw ledled Sudan, yn cysgu mewn pebyll. Mae arddull a deunydd y pebyll yn amrywio, yn dibynnu ar y llwyth; mae'r Rashiaida, er enghraifft, yn defnyddio blew gafr, tra bod yr Hadendowa yn gwehyddu eu cartrefi o ffibr palmwydd.

Bwyd a'r Economi

Bwyd mewn Bywyd Dyddiol. Mae'r diwrnod fel arfer yn dechrau gyda phaned o de. Mae brecwast yn cael ei fwyta rhwng canol a hwyr y bore, yn gyffredinol yn cynnwys ffa, salad, afu a bara. Millet yw'r prif fwyd, a chaiff ei baratoi fel uwd a elwir ada neu fara gwastad a elwir kisra. Mae llysiau'n cael eu paratoi mewn stiwiau neu saladau. Mae Ful, pryd o ffa llydain wedi eu coginio mewn olew, yn gyffredin, fel y mae casafas a thatws melys. Mae nomadiaid yn y gogledd yn dibynnu ar gynnyrch llaeth a chigo gamelod. Yn gyffredinol, mae cig yn ddrud ac nid yw'n cael ei fwyta'n aml. Mae defaid yn cael eu lladd ar gyfer gwleddoedd neu i anrhydeddu gwestai arbennig. Mae coluddion, ysgyfaint, ac iau yr anifail yn cael eu paratoi gyda pupur chili mewn dysgl arbennig o'r enw marara.

Mae coginio yn cael ei wneud yn y cyrtiau y tu allan i'r tŷ ar gril tun a elwir yn kanoon, sy'n defnyddio siarcol fel tanwydd.

Mae te a choffi ill dau yn ddiodydd poblogaidd. Mae ffa coffi yn cael eu ffrio, yna eu malu gyda ewin a sbeisys. Mae'r hylif yn cael ei straenio trwy ridyll glaswellt a'i weini mewn cwpanau bach.Mae un o drigolion Rasheida yn cyflogi gweithiwr i blastro llaid ar ei dŷ. Mae'r strwythurau llaid hyn yn gyffredin yn rhanbarth gogleddol y Swdan.

Tollau Bwyd ar Achlysuron Seremonïol. Yn y Eid al-Adha, Gwledd yr Aberth Mawr, mae'n arferol lladd dafad, a rhoi rhan o'r cig i bobl na allant ei fforddio eu hunain. Mae'r Eid al-Fitr, neu Torri'r Ympryd Ramadan, yn achlysur llawen arall, ac yn cynnwys pryd o fwyd teuluol mawr. Mae pen-blwydd y Proffwyd Muhammad yn wyliau plant yn bennaf, sy'n cael ei ddathlu gyda phwdinau arbennig: doliau siwgr pinc a melysion gludiog wedi'u gwneud o gnau a hadau sesame.

Gweld hefyd: Hanes a chysylltiadau diwylliannol - Karajá

Economi Sylfaenol. Sudan yw un o'r pum gwlad ar hugain tlotaf yn y byd. Fe'i cystuddiwyd gan sychder a newyn a thrwy ddyled dramor syfrdanol,a bu bron i hynny achosi i'r wlad gael ei diarddel o'r Gronfa Ariannol Ryngwladol ym 1990. Mae wyth deg y cant o'r llafurlu yn gweithio mewn amaethyddiaeth. Mae cnwd wedi dioddef yn ystod y blynyddoedd diwethaf oherwydd llai o law, diffeithdiro, a diffyg systemau dyfrhau digonol; ar hyn o bryd dim ond 10 y cant o dir âr sy'n cael ei drin. Mae cnydau mawr yn cynnwys miled, cnau daear, hadau sesame, corn, gwenith, a ffrwythau (dyddiadau, mangoes, guavas, bananas, a sitrws). Mewn ardaloedd nad ydynt yn ffafriol i ffermio, mae pobl (llawer ohonynt yn nomadiaid) yn cynnal eu hunain trwy fagu gwartheg, defaid, geifr, neu gamelod. Cyflogir deg y cant o'r gweithlu mewn diwydiant a masnach, a 6 y cant yn y llywodraeth. Mae prinder gweithwyr medrus, a llawer ohonynt yn ymfudo i ddod o hyd i waith gwell yn rhywle arall. Mae yna hefyd gyfradd ddiweithdra o 30 y cant.

Daliadaeth Tir ac Eiddo. Mae'r llywodraeth yn berchen ar ac yn gweithredu fferm fwyaf y wlad, planhigfa gotwm yn rhanbarth canolog El Gezira. Fel arall, mae llawer o'r tir yn eiddo i'r gwahanol lwythau. Nid yw'r llwythau crwydrol amrywiol yn hawlio unrhyw diriogaeth benodol. Mae gan grwpiau eraill eu systemau eu hunain ar gyfer perchnogaeth tir. Ymhlith yr Otoro yn y rhanbarth dwyrain-ganolog, er enghraifft, gellir prynu, etifeddu neu hawlio tir trwy glirio ardal newydd; ymhlith pobl Ffwr Mwslimaidd yn y gorllewin, mae tir yn cael ei weinyddu ar y cyd gan grwpiau perthnasau.

Gweithgareddau Masnachol. Souks, neu farchnadoedd, yw'r canolfannau gweithgarwch masnachol yn y dinasoedd a'r pentrefi. Gall un brynu cynhyrchion amaethyddol (ffrwythau a llysiau, cig, miled) yno, yn ogystal â gwaith llaw a gynhyrchir gan grefftwyr lleol.

Diwydiannau Mawr. Ymhlith y diwydiannau mae ginio cotwm, tecstilau, sment, olewau bwytadwy, siwgr, distyllu sebon, a phuro petrolewm.


>
Tref Omdurman, ar lan chwith y Nîl Wen. Ynghyd â Khartoum a Gogledd Khartoum, mae'r ddinas yn ffurfio'r rhanbarth trefol helaeth a elwir yn "y tair tref."

Masnach. Cotwm yw prif allforion Swdan, sy'n cyfrif am fwy na chwarter yr arian tramor sy'n dod i mewn i'r wlad. Fodd bynnag, mae cynhyrchiant yn agored i amrywiadau hinsoddol, ac mae'r cnwd yn aml yn cael ei brifo gan sychder. Mae da byw, sesame, cnau daear, olew, a gwm Arabeg hefyd yn cael eu hallforio. Mae'r cynhyrchion hyn yn mynd i Saudi Arabia, yr Eidal, yr Almaen, yr Aifft, a Ffrainc. Mae Sudan yn mewnforio llawer iawn o nwyddau, gan gynnwys bwydydd, cynhyrchion petrolewm, tecstilau, peiriannau, cerbydau, haearn a dur. Daw'r cynhyrchion hyn o Tsieina, Ffrainc, Prydain, yr Almaen a Japan.

Adran Llafur. Mae'n draddodiadol i blant ddilyn proffesiynau eu rhieni; i'r rhan fwyaf o'r boblogaeth, mae hyn yn golygu parhau yn y ffordd ffermio; 80 y canto'r gweithlu sydd mewn amaethyddiaeth; mae 10 y cant mewn diwydiant a masnach; mae 6 y cant yn y llywodraeth; ac mae 4 y cant yn ddi-waith (heb swydd barhaol). Mewn llawer o lwythau, mae swyddi gwleidyddol, yn ogystal â masnachau a bywoliaeth, hefyd yn etifeddol. Mae'n bosibl y dyddiau hyn i blant ddewis proffesiynau gwahanol i'w rhieni, ond mae'r rhan fwyaf o bobl yn cael eu cyfyngu gan ystyriaethau ariannol. Mae yna gyfleusterau ar gyfer hyfforddi mewn amrywiaeth o broffesiynau, ond mae Sudan yn dal i ddioddef o brinder gweithwyr medrus.

Haeniad Cymdeithasol

Dosbarthiadau a Chastau. Mae gan Ogledd Swdan fwy o fynediad at gyfleoedd addysg ac economaidd ac yn gyffredinol maent yn well eu byd na phobl ddeheuol. Yn y de, mae llawer o'r dosbarth uwch a gwleidyddol bwerus yn Gristnogol ac yn mynychu ysgolion cenhadol. Mewn llawer o lwythau Swdan, mae dosbarth a statws cymdeithasol yn cael eu pennu yn draddodiadol gan enedigaeth, er mewn rhai achosion fe gymerodd lawer o ddeallusrwydd gan y dosbarthiadau uwch i gynnal eu safleoedd. Ymhlith y grŵp Ffwr, gweithwyr haearn oedd y gris isaf o'r ysgol gymdeithasol ac ni chaniatawyd iddynt briodi â rhai dosbarthiadau eraill.

Symbolau Haeniad Cymdeithasol. Ymhlith rhai o lwythau'r de, mae nifer y gwartheg y mae teulu'n berchen arnynt yn arwydd o gyfoeth a statws.

Mae dillad gorllewinol yn gyffredin yn y dinasoedd. Mae merched Mwslimaidd yn y gogledd yn dilyn ytraddodiad o orchuddio eu pennau a'u cyrff cyfan i'r fferau. Maent yn lapio eu hunain mewn tobe, darn o ffabrig lled-dryloyw sy'n mynd dros ddillad eraill. Mae dynion yn aml yn gwisgo gwisg wen hir a elwir yn jallabiyah, gyda chap bach neu dwrban fel gorchudd pen. Mewn ardaloedd gwledig mae pobl yn gwisgo ychydig o ddillad, neu hyd yn oed dim o gwbl.

Arferion hynafol yn Swdan yw creithiau ar yr wyneb. Er ei fod yn dod yn llai cyffredin heddiw, mae'n dal i gael ei ymarfer. Mae gan wahanol lwythau farciau gwahanol. Mae'n arwydd o ddewrder ymhlith dynion, a harddwch mewn merched. Mae gan y Shilluk linell o bumps ar hyd y talcen. Mae gan y Nuer chwe llinell gyfochrog ar y talcen, a llinellau marc Ja'aliin ar eu gruddiau. Yn y de, weithiau mae cyrff cyfan menywod wedi'u creithio mewn patrymau sy'n datgelu eu statws priodasol a nifer y plant a gawsant. Yn y gogledd, mae merched yn aml yn cael tatŵio gwefusau isaf.

Bywyd Gwleidyddol

Llywodraeth. Mae gan Sudan lywodraeth drosiannol, gan ei bod i fod i symud o jwnta milwrol i system arlywyddol. Daeth y cyfansoddiad newydd i rym ar ôl cael ei basio gan refferendwm cenedlaethol ym Mehefin 1998. Yr arlywydd yw pennaeth y wladwriaeth a phennaeth y llywodraeth. Mae'n penodi cabinet (sy'n cael ei ddominyddu ar hyn o bryd gan aelodau'r NIF). Mae deddfwrfa un siambr, y Cynulliad Cenedlaethol, sy'n cynnwyso 400 o aelodau: 275 wedi'u hethol gan y boblogaeth, 125 wedi'u dewis gan gynulliad buddiannau o'r enw'r Gyngres Genedlaethol (sydd hefyd yn cael ei dominyddu gan yr NIF). Fodd bynnag, ar 12 Rhagfyr 1999, yn anesmwyth ynghylch gostyngiadau diweddar yn ei bwerau, anfonodd yr Arlywydd Bashir y fyddin i gymryd drosodd y Cynulliad Cenedlaethol.

Rhennir y wlad yn chwech ar hugain o daleithiau, neu wilayat. Gweinyddir pob un gan lywodraethwr penodedig.

Arweinyddiaeth a Swyddogion Gwleidyddol. Mae swyddogion y Llywodraeth wedi eu tynnu oddi wrth y bobl braidd; ar lefel leol, penodir llywodraethwyr yn hytrach na'u hethol. Atgyfnerthodd coup milwrol yn 1989 y teimlad cyffredinol o bellter rhwng y llywodraeth a llawer o'r boblogaeth. Cafodd pob plaid wleidyddol eu gwahardd gan y llywodraeth filwrol. Roedd y cyfansoddiad newydd yn eu cyfreithloni, ond mae'r gyfraith hon yn cael ei hadolygu. Y sefydliad gwleidyddol mwyaf pwerus yw'r NIF, sydd â llaw gref yng ngweithrediadau'r llywodraeth. Yn y de, yr SPLA yw'r sefydliad gwleidyddol/milwrol mwyaf gweladwy, gyda'r nod o hunanbenderfyniad ar gyfer y rhanbarth.

Problemau Cymdeithasol a Rheolaeth. Mae system gyfreithiol ddwy haen, sef llysoedd sifil a llysoedd crefyddol. Yn flaenorol, dim ond Mwslimiaid oedd yn destun dyfarniadau crefyddol, ond mae llywodraeth ffwndamentalaidd Bashir yn dal pob dinesydd i'w dehongliad llym o Shari'a, neu gyfraith Islamaidd. Mae llysoedd ar wahân yn delio â throseddauyn erbyn y wladwriaeth. Mae ansefydlogrwydd gwleidyddol wedi arwain at gyfraddau troseddu uchel, ac nid yw'r wlad yn gallu erlyn llawer o'i throseddwyr. Mae'r troseddau mwyaf cyffredin yn gysylltiedig â'r rhyfel cartref parhaus yn y wlad. Mae crefydd ac ymdeimlad o gyfrifoldeb i'r gymuned yn fecanweithiau rheoli cymdeithasol anffurfiol pwerus.

Gweithgarwch Milwrol. Mae'r fyddin yn cynnwys 92,000 o filwyr: byddin o 90,000, llynges o 1,700, ac awyrlu o 300. Deunaw oed yw gwasanaeth y fyddin. Sefydlwyd drafft yn 1990 i gyflenwi'r llywodraeth â milwyr ar gyfer y rhyfel cartref. Amcangyfrifir bod Sudan yn gwario 7.2 y cant o'i GNP ar gostau milwrol. Mae llywodraeth Swdan yn amcangyfrif bod y rhyfel cartref yn costio miliwn o ddoleri y dydd i'r wlad.

Rhaglenni Lles Cymdeithasol a Newid

Mae'r llywodraeth yn cefnogi rhaglenni iechyd a lles cyfyngedig. Mae mentrau iechyd yn canolbwyntio'n bennaf ar feddyginiaeth ataliol.

Sefydliadau Anllywodraethol a Chymdeithasau Eraill

Mae sefydliadau cymorth amrywiol wedi chwarae rhan wrth helpu Sudan i ddelio â’i phroblemau economaidd a chymdeithasol sylweddol, gan gynnwys Rhaglen Bwyd y Byd, Cronfa Achub y Plant, Pwyllgor Rhydychen Rhyddhad Newyn, a Meddygon heb Ffiniau. Mae Sefydliad Iechyd y Byd wedi bod yn allweddol wrth ddileu'r frech wen a chlefydau eraill.

Rhyw Rolau a Statwsau

Is-adran oLlafur yn ôl Rhyw. Mae merched yn gofalu am yr holl dasgau domestig a magu plant. Mewn ardaloedd gwledig mae'n draddodiadol i ferched weithio yn y meysydd hefyd. Er bod bywyd merch yn y dref yn draddodiadol yn fwy cyfyngedig, mae'n fwyfwy cyffredin gweld merched yn cael eu cyflogi y tu allan i'r cartref mewn ardaloedd trefol. Fodd bynnag, mae'n dal yn wir mai dim ond 29 y cant o'r gweithlu cyflogedig sy'n fenywod.

Statws Cymharol Menywod a Dynion. Cymdeithas batriarchaidd yw Swdan, lle mae menywod yn gyffredinol yn cael llai o statws na dynion. Fodd bynnag, ar ôl deugain oed, mae bywydau menywod yn mynd yn llai cyfyngedig. Mae dynion a merched yn byw bywydau ar wahân i raddau helaeth, ac yn tueddu i gymdeithasu'n bennaf ag aelodau o'u rhyw eu hunain. Mae dynion yn aml yn cyfarfod mewn clybiau i siarad a chwarae cardiau, tra bod merched fel arfer yn ymgynnull yn y cartref.Mae nifer o bobl yn ymgasglu wrth gamlas ddyfrhau yn Gezira. Mae rhan ogleddol y wlad yn anialwch.

Priodas, Teulu, a Pherthynas

Priodas. Yn draddodiadol, rhieni'r pâr sy'n trefnu priodasau. Mae hyn yn dal yn wir heddiw, hyd yn oed ymhlith Swdaniaid cyfoethocach a mwy addysgedig. Yn aml, gwneir paru rhwng cefndryd, ail gefndryd, neu aelodau eraill o'r teulu, neu os na, o leiaf rhwng aelodau o'r un llwyth a dosbarth cymdeithasol. Rhieni sy'n cynnal y trafodaethau, ac mae'n gyffredin i briodferch a priodfab beidio â gweld ei gilydd cyn ypriodas. Yn gyffredinol, mae gwahaniaeth oedran sylweddol rhwng gŵr a gwraig. Rhaid i ddyn fod yn hunangynhaliol yn economaidd a gallu darparu ar gyfer teulu cyn y gall briodi. Mae'n rhaid iddo allu darparu pris priodferch derbyniol o emwaith, dillad, dodrefn, ac ymhlith rhai llwythau, gwartheg. Ymhlith y dosbarth canol, mae merched fel arfer yn briod ar ôl iddynt orffen yr ysgol, yn bedair ar bymtheg neu ugain oed; mewn teuluoedd tlotach neu mewn ardaloedd gwledig, mae'r oedran yn iau. Roedd polygyny yn arfer cyffredin yn y gorffennol. Mae ysgariad, er ei fod yn dal i gael ei ystyried yn gywilyddus, yn fwy cyffredin heddiw nag yr oedd unwaith. Ar ôl diddymu priodas, dychwelir pris y briodferch i'r gŵr.

Uned Ddomestig. Mae teuluoedd estynedig yn aml yn byw gyda'i gilydd o dan yr un to, neu o leiaf gerllaw. Mae gwr a gwraig fel arfer yn symud i mewn gyda theulu'r wraig am o leiaf blwyddyn ar ôl priodi, neu hyd nes y bydd eu plentyn cyntaf yn cael eu geni, ac ar yr adeg honno maent yn symud allan ar eu pen eu hunain (er fel arfer i dŷ sy'n agos at rieni'r wraig).

Etifeddiaeth. Mae gan gyfraith Islamaidd ddarpariaeth ar gyfer etifeddiaeth y mab gwrywaidd hynaf. Mae traddodiadau etifeddiaeth eraill yn amrywio o lwyth i lwyth. Yn y gogledd, ymhlith y boblogaeth Arabaidd, mae eiddo'n mynd i'r mab hynaf. Ymhlith yr Azande, roedd eiddo dyn (a oedd yn cynnwys nwyddau amaethyddol yn bennaf) yn cael ei ddinistrio'n gyffredinol ar ei farwolaeth i atal yGweriniaeth Ddemocrataidd y Congo, coedwigoedd trwchus. Mae rhan ddeheuol y wlad yn cynnwys basn wedi'i ddraenio gan Afon Nîl, yn ogystal â llwyfandir, a mynyddoedd, sy'n nodi'r ffin ddeheuol. Mae'r rhain yn cynnwys Mount Kinyeti, y copa uchaf yn Swdan. Mae glawiad yn hynod o brin yn y gogledd ond yn helaeth yn y de, sydd â thymor gwlyb yn para chwech i naw mis. Yn gyffredinol mae rhanbarth canolog y wlad yn cael digon o law i gynnal amaethyddiaeth, ond profodd sychder yn yr 1980au a'r 1990au. Mae'r wlad yn cynnal amrywiaeth o fywyd gwyllt, gan gynnwys crocodeiliaid a hippopotamuses yn yr afonydd, eliffantod (yn bennaf yn y de), jiráff, llewod, llewpardiaid, adar trofannol, a sawl rhywogaeth o ymlusgiaid gwenwynig.

Gorwedd y brifddinas, Khartoum, ar fan cyfarfod y Niles Gwyn a Glas, ac ynghyd â Gogledd Khartoum ac Omdurman mae'n ffurfio canolfan drefol a elwir yn "y tair tref," gyda phoblogaeth gyfunol o 2.5 miliwn o bobl . Khartoum yw'r ganolfan ar gyfer masnach a llywodraeth; Omdurman yw'r brifddinas swyddogol; a Gogledd Khartoum yw'r ganolfan ddiwydiannol, sy'n gartref i 70 y cant o ddiwydiant Sudan.

Demograffeg. Mae gan Sudan boblogaeth o 33.5 miliwn. Mae pum deg dau y cant o'r boblogaeth yn ddu a 39 y cant yn Arabaidd. Mae chwech y cant yn Beja, 2 y cant yn dramor, ac mae'r 1 y cant sy'n weddill yn cynnwys ethnigrwydd eraill. Mae mwy nacroniad o gyfoeth. Ymhlith y Fur, mae eiddo yn cael ei werthu fel arfer ar farwolaeth ei berchennog; mae grwpiau o berthnasau yn berchen ar y tir ar y cyd ac felly nid yw'n cael ei rannu ar farwolaeth.

Grwpiau Perthnasol. Mewn gwahanol ranbarthau yn Swdan, mae strwythurau clan traddodiadol yn gweithredu'n wahanol. Mewn rhai rhanbarthau, mae un clan yn dal pob swydd arweinyddiaeth; mewn eraill, mae awdurdod yn cael ei ddirprwyo ymhlith gwahanol claniau ac is-lwythau. Mae cysylltiadau carennydd yn cael eu cyfrif trwy gysylltiadau ar ochr y fam a'r tad, er bod mwy o ystyriaeth yn cael ei rhoi i linach y tad.

Cymdeithasu

Gofal Babanod. Mae sawl practis i amddiffyn babanod newydd-anedig. Er enghraifft, mae Mwslemiaid yn sibrwd enw Allah yng nghlust y babi, ac mae Cristnogion yn gwneud arwydd y groes mewn dŵr ar ei dalcen. Traddodiad cynhenid ​​yw clymu amwled o asgwrn pysgodyn o'r Nîl o amgylch gwddf neu fraich y plentyn. Mae menywod yn cario eu babanod wedi'u clymu i'w hochrau neu eu cefnau â brethyn. Maent yn aml yn dod â nhw i weithio yn y caeau.

Magu Plant ac Addysg. Mae bechgyn a merched yn cael eu magu yn weddol ar wahân. Rhennir y ddau yn grwpiau oed-benodol. Mae dathliadau i nodi graddio grŵp o un cam i’r llall. Ar gyfer bechgyn, mae'r trawsnewid o blentyndod i fod yn ddyn yn cael ei nodi gan seremoni enwaediad.

Dim ond 46 y cant yn gyffredinol yw'r gyfradd llythrennedd (58% ar gyfer dynion a36% i fenywod), ond mae lefel addysg gyffredinol y boblogaeth wedi cynyddu ers annibyniaeth. Yng nghanol y 1950au roedd llai na 150,000 o blant wedi'u cofrestru yn yr ysgol gynradd, o gymharu â mwy na 2 filiwn heddiw. Fodd bynnag, mae gan y de lai o ysgolion o hyd na'r gogledd. Sefydlwyd y rhan fwyaf o ysgolion y de gan genhadon Cristnogol yn ystod y cyfnod trefedigaethol, ond caeodd y llywodraeth yr ysgolion hyn yn 1962. Mewn pentrefi, mae plant fel arfer yn mynychu Islamaidd

Tri dyn yn eistedd wrth yr afon yn rhanbarth Ali-Abu yn Swdan. Mae saith deg y cant o Swdan yn Fwslimiaid Sunni. ysgolion a elwir yn khalwa. Maen nhw'n dysgu darllen ac ysgrifennu, cofio rhannau o'r Qur'an, a dod yn aelodau o gymuned Islamaidd - mae bechgyn rhwng pump a phedair ar bymtheg oed fel arfer yn mynychu, ac mae merched fel arfer yn peidio â mynychu ar ôl deg oed. (Yn gyffredinol mae merched yn derbyn llai o addysg na bechgyn, gan fod teuluoedd yn aml yn ei ystyried yn fwy gwerthfawr i'w merched ddysgu sgiliau domestig a gweithio gartref.) Fel taliad yn y khalwa, mae myfyrwyr neu eu rhieni yn cyfrannu llafur neu anrhegion i'r ysgol. Mae yna hefyd system ysgolion a redir gan y wladwriaeth, sy'n cynnwys chwe blynedd o ysgol gynradd, tair blynedd o ysgol uwchradd, a naill ai rhaglen baratoadol coleg tair blynedd neu bedair blynedd o hyfforddiant galwedigaethol.

Addysg Uwch. Yn gynnar yn yr ugeinfed ganrif, dan reolaeth Eingl-Eifftaidd,yr unig sefydliad addysgol y tu hwnt i'r lefel gynradd oedd Coleg Coffa Grodon, a sefydlwyd yn 1902 yn Khartoum. Mae adeiladau gwreiddiol yr ysgol hon heddiw yn rhan o Brifysgol Khartoum, a sefydlwyd ym 1956. Mae Ysgol Feddygaeth Kitchener, a agorwyd yn 1924, Ysgol y Gyfraith, a'r Ysgolion Amaethyddiaeth, Milfeddygaeth, a Pheirianneg i gyd yn rhan o'r brifysgol. Mae gan y brifddinas yn unig dair prifysgol. Mae un hefyd yn Wad Medani ac un arall yn ninas ddeheuol Juba. Agorodd yr ysgol hyfforddi athrawon gyntaf, Bakht er Ruda, ym 1934, yn nhref fechan Ed Dueim. Yn ogystal, mae nifer o ysgolion technegol a galwedigaethol ledled y wlad yn cynnig hyfforddiant mewn nyrsio, amaethyddiaeth, a phroffesiynau medrus eraill. Mae Coleg Prifysgol Ahfad, a agorodd yn Omdurman yn 1920, fel ysgol gynradd i ferched, wedi gwneud llawer iawn i hyrwyddo addysg merched ac ar hyn o bryd mae'n cofrestru tua deunaw cant o fyfyrwyr, i gyd yn fenywod.

Etiquette

Mae cyfarchion a chymeryd gwyliau yn ymwneud â naws grefyddol; mae gan yr ymadroddion cyffredin i gyd gyfeiriadau at Allah, sy'n cael eu cymryd nid yn unig yn drosiadol ond hefyd yn llythrennol. Mae "Insha Allah" ("os yw Allah yn ewyllysio") i'w glywed yn aml, fel y mae "alhamdu lillah" ("gellir canmol Allah").

Mae bwyd yn rhan bwysig o lawer o ryngweithio cymdeithasol. Mae ymweliadau fel arfer yn cynnwys te, coffi, neusoda, os nad pryd o fwyd llawn. Mae'n arferol bwyta o bowlen weini gyffredin, gan ddefnyddio'r llaw dde yn hytrach nag offer. Mewn cartrefi Mwslimaidd, mae pobl yn eistedd ar glustogau o amgylch bwrdd isel. Cyn y pryd bwyd, mae tywelion a phiser o ddŵr yn cael eu trosglwyddo i olchi dwylo.

Crefydd

Credoau Crefyddol. Mae saith deg y cant o'r boblogaeth yn Fwslimiaid Sunni, mae 25 y cant yn dilyn credoau brodorol traddodiadol, a 5 y cant yn Gristnogion.

Mae'r gair "Islam" yn golygu "ymostyngiad i Dduw." Mae'n rhannu rhai proffwydi, traddodiadau a chredoau ag Iddewiaeth a Christnogaeth, a'r prif wahaniaeth yw'r gred Fwslimaidd mai Muhammad yw'r proffwyd olaf ac ymgorfforiad Duw, neu Allah. Gelwir sylfaen cred Islamaidd yn Bum Colofn. Mae'r cyntaf, Shahada, yn broffesiwn ffydd. Yr ail yw gweddi, neu Salat. Mae Mwslemiaid yn gweddïo bum gwaith y dydd; nid oes angen mynd i'r mosg, ond mae'r alwad i weddi yn atseinio dros bob dinas neu dref o minarets yr adeiladau sanctaidd. Y drydedd golofn, Zakat, yw yr egwyddor o elusengarwch. Y pedwerydd yw ymprydio, a welir yn ystod mis Ramadan bob blwyddyn, pan fydd Mwslemiaid yn ymatal rhag bwyd a diod yn ystod oriau golau dydd. Y bumed Golofn yw'r Hajj, y bererindod i ddinas sanctaidd Mecca yn Saudi Arabia, y mae'n rhaid i bob Mwslim ei gwneud ar ryw adeg yn ei fywyd.

Yranimist yw crefydd gynhenid, yn priodoli ysbrydion i wrthddrychau naturiol fel coed, afonydd, a chreigiau. Yn aml bydd gan clan unigol ei totem ei hun, sy'n ymgorffori hynafiad cyntaf y clan. Mae ysbrydion hynafiaid yn cael eu haddoli a chredir eu bod yn dylanwadu ar fywyd bob dydd. Mae yna dduwiau lluosog sy'n gwasanaethu gwahanol ddibenion. Mae credoau ac arferion penodol yn amrywio'n fawr o lwyth i lwyth ac o ranbarth i ranbarth. Mae rhai llwythau bugeilio gwartheg yn y de yn rhoi gwerth symbolaidd ac ysbrydol mawr ar fuchod, sydd weithiau'n cael eu haberthu mewn defodau crefyddol.

Mae Cristnogaeth yn fwy cyffredin yn y de nag yn y gogledd, lle bu cenhadon Cristnogol yn canolbwyntio eu hymdrechion cyn annibyniaeth. Y mae y rhan fwyaf o'r Cristionogion o'r dosbarth cyfoethocach, fel y gwneir llawer o'r tröedigaeth trwy yr ysgolion. Mae gan lawer o Swdaniaid, waeth beth fo'u crefydd, ofergoelion penodol, megis credu yn y llygad drwg. Mae'n gyffredin gwisgo amulet neu swyn fel amddiffyniad rhag ei ​​bwerau.

Ymarferwyr Crefyddol. Nid oes unrhyw offeiriaid na chlerigwyr yn Islam. Mae Fakis a sheiks yn ddynion sanctaidd sy'n cysegru eu hunain i astudio a dysgeidiaeth y Qur'an, y llyfr sanctaidd Mwslemaidd. Ystyrir mai'r Qur'an, yn hytrach nag unrhyw arweinydd crefyddol, yw'r awdurdod eithaf ac i ddal yr ateb i unrhyw gwestiwn neu gyfyng-gyngor. Mae Muezzins yn rhoi'r alwad i weddi ac maent hefyd yn ysgolheigion y Qur'an. Yng nghrefydd frodorol y Shilluk, mae brenhinoedd yn cael eu hystyried yn ddynion sanctaidd a chredir eu bod yn ymgorffori ysbryd y duw Nyikang.

Defodau a Lleoedd Sanctaidd. Yr arsylwad pwysicaf yn y calendr Islamaidd yw un Ramadan. Dilynir y mis hwn o ymprydio gan wledd lawen Eid al Fitr, pan fydd teuluoedd yn ymweld ac yn cyfnewid anrhegion. Mae Eid al-Adha yn coffáu diwedd Hajj Muhammad. Mae dathliadau eraill yn cynnwys dychweliad pererin o Mecca, ac enwaediad plentyn.

Mae priodasau hefyd yn cynnwys defodau pwysig a chywrain, gan gynnwys cannoedd o westeion a sawl diwrnod o ddathlu. Mae'r dathliadau yn dechrau gyda'r noson henna, lle mae dwylo a thraed y priodfab yn cael eu lliwio. Dilynir hyn drannoeth gyda pharatoad y briodferch, lle mae ei holl wallt corff yn cael ei dynnu, ac mae hi hefyd wedi'i haddurno â henna. Mae hi hefyd yn cymryd bath mwg i bersawru ei chorff. Mae'r seremoni grefyddol yn gymharol syml; mewn gwirionedd, nid yw'r briodferch a'r priodfab eu hunain yn aml yn bresennol, ond fe'u cynrychiolir gan berthnasau gwrywaidd sy'n llofnodi'r contract priodas ar eu cyfer. Mae'r dathliadau yn parhau am rai dyddiau. Ar y trydydd bore, mae dwylo'r priodfab a'r priodfab wedi'u clymu ynghyd ag edau sidan, sy'n arwydd o'u hundeb. Mae llawer o'r seremonïau brodorol yn canolbwyntio ar ddigwyddiadau amaethyddol: dwy oyr achlysuron pwysicaf yw'r seremoni gwneud glaw, i annog tymor tyfu da, a gŵyl y cynhaeaf, ar ôl dod â'r cnydau i mewn.

Y mosg yw tŷ addoli'r Moslemiaid. Y tu allan i'r drws y mae cyfleusterau golchi, gan fod glendid yn rhagofyniad angenrheidiol i weddi, sy'n dangos gostyngeiddrwydd gerbron Duw. Rhaid i un hefyd dynnu eich esgidiau cyn mynd i mewn i'r mosg. Yn ôl traddodiad Islamaidd, ni chaniateir i fenywod ddod i mewn. Nid oes allor ar y tu mewn; yn syml, man agored â charped ydyw. Oherwydd bod Mwslimiaid i fod i weddïo yn wynebu Mecca, mae yna gilfach fach wedi'i cherfio i'r wal sy'n nodi i ba gyfeiriad y mae'r ddinas.

Ymhlith y Dinka a phobloedd Nilotaidd eraill, mae siediau gwartheg yn gwasanaethu fel cysegrfeydd a mannau ymgynnull.

Gweld hefyd: Dargins

Marwolaeth a Bywyd ar ôl. Yn y traddodiad Mwslemaidd, dilynir marwolaeth gan sawl diwrnod o alaru pan fydd ffrindiau, perthnasau a chymdogion yn talu teyrnged i'r teulu. Mae perthnasau benywaidd yr ymadawedig yn gwisgo du am sawl mis hyd at flwyddyn neu fwy ar ôl y farwolaeth. Yn gyffredinol nid yw gweddwon yn ailbriodi, ac yn aml yn gwisgo mewn galar am weddill eu hoes. Mae Mwslimiaid yn credu yn y bywyd ar ôl marwolaeth.

Meddygaeth a Gofal Iechyd

Yn dechnegol, mae gofal meddygol yn cael ei ddarparu am ddim gan y llywodraeth, ond mewn gwirionedd ychydig o bobl sydd â mynediad at ofal o'r fath oherwydd prinder meddygon astaff gofal iechyd eraill. Mae'r mwyafrif o weithwyr iechyd hyfforddedig wedi'u crynhoi yn Khartoum a rhannau eraill o'r gogledd. Mae cyflyrau iechyd yn y rhan fwyaf o'r wlad yn eithriadol o wael. Mae diffyg maeth yn gyffredin, ac mae pobl yn fwy agored i glefydau. Mae'n arbennig o niweidiol mewn plant. Mae mynediad at ddŵr yfed diogel a glanweithdra digonol hefyd yn broblemau, sy'n caniatáu i glefydau ledaenu'n gyflym ymhlith y boblogaeth. Mae malaria, dysentri, hepatitis, a bilharizia yn gyffredin, yn enwedig mewn ardaloedd tlawd a gwledig. Mae Bilharzia yn cael ei drosglwyddo trwy ymdrochi mewn dŵr sydd wedi'i heintio â larfa bilharzia. Mae'n achosi blinder a niwed i'r afu, ond unwaith y caiff ei ganfod gellir ei drin. Mae sgistosomiasis (twymyn malwod) a thrypanosomiasis (salwch cysgu) yn effeithio ar nifer sylweddol o bobl yn y de. Mae clefydau eraill yn cynnwys y frech goch, y pas, syffilis, a gonorrhea.

Mae AIDS yn broblem gynyddol yn Swdan, yn enwedig yn y de, ger y ffiniau ag Uganda a Gweriniaeth Ddemocrataidd y Congo. Mae gan Khartoum gyfradd heintio uchel hefyd, oherwydd yn rhannol

Mae menyw o Fulani yn bwyta mewn marchnad. Mae bwyd yn rhan fawr o lawer o ryngweithio cymdeithasol. i ymfudo o'r de. Mae lledaeniad y clefyd wedi cael ei waethygu gan weithwyr gofal iechyd anwybodus yn ei drosglwyddo trwy chwistrellau a gwaed heintiedig. Ar hyn o bryd nid oes gan y llywodraeth unrhyw bolisi ar gyfer delio â'r broblem.

Dathliadau Seciwlar

Y prif ddathliadau seciwlar yw 1 Ionawr, Diwrnod Annibyniaeth, a 3 Mawrth, Diwrnod Undod Cenedlaethol

Y Celfyddydau a'r Dyniaethau

Cefnogi ar gyfer y Celfyddydau. Mae Theatr Genedlaethol yn Khartoum, sy'n cynnal dramâu a pherfformiadau eraill. Mae Coleg y Celfyddydau Cain a Chymhwysol, sydd hefyd yn y brifddinas, wedi cynhyrchu nifer o artistiaid graffeg uchel eu parch.

Llenyddiaeth. Mae traddodiad llenyddol brodorol y Swdan yn llafar yn hytrach nag yn ysgrifenedig ac yn cynnwys amrywiaeth o straeon, mythau a diarhebion. Mae'r traddodiad ysgrifenedig wedi'i seilio yn y gogledd Arabaidd. Mae awduron Swdan o'r traddodiad hwn yn hysbys ledled y byd Arabaidd.

Mae awdur mwyaf poblogaidd y wlad, Tayeb Salih, yn awdur dwy nofel, The Wedding of Zein a Season of Migration to the North, sydd wedi eu cyfieithu i Saesneg. Mae barddoniaeth gyfoes Swdan yn cyfuno dylanwadau Affricanaidd ac Arabaidd. Ymarferydd mwyaf adnabyddus y ffurflen yw Muhammad al-Madhi al-Majdhub.

Celfyddydau Graffig. Mae gogledd Swdan, ac Omdurman yn arbennig, yn adnabyddus am waith arian, cerfiadau ifori, a gwaith lledr. Yn y de, mae crefftwyr yn cynhyrchu ffigurau pren cerfiedig. Yn yr anialwch yn rhanbarthau dwyreiniol a gorllewinol y wlad, mae'r rhan fwyaf o'r gwaith celf hefyd yn ymarferol, gan gynnwys arfau fel cleddyfau a gwaywffyn.

Ymhlith artistiaid cyfoes, y mwyafcyfryngau poblogaidd yw gwneud printiau, caligraffeg a ffotograffiaeth. Mae Ibrahim as-Salahi, un o artistiaid mwyaf adnabyddus Sudan, wedi ennill cydnabyddiaeth yn y tair ffurf.

Celfyddydau Perfformio. Mae cerddoriaeth a dawns yn ganolog i ddiwylliant Swdan ac yn gwasanaethu llawer o ddibenion, yn rhai hamdden a chrefyddol. Yn y gogledd, mae cerddoriaeth yn datgelu dylanwad Arabaidd cryf, ac yn aml yn cynnwys datganiadau dramatig o adnodau o'r Qur'an. Yn y de, mae'r gerddoriaeth gynhenid ​​yn dibynnu'n helaeth ar ddrymiau a rhythmau cymhleth.

Un ddefod y mae cerddoriaeth yn chwarae rhan fawr ynddi yw'r zar, seremoni a fwriadwyd i wella gwraig o feddiant gan wirodydd; mae'n ddefod benywaidd unigryw a all bara hyd at saith diwrnod. Mae grŵp o ferched yn chwarae drymiau a ratlau, y mae'r fenyw feddiannol yn dawnsio iddo, gan ddefnyddio prop fel gwrthrych sy'n gysylltiedig â'i hysbryd penodol.

Cyflwr y Gwyddorau Ffisegol a Chymdeithasol

Oherwydd ei thlodi eithafol a’i phroblemau gwleidyddol, ni all Swdan fforddio dyrannu adnoddau i raglenni yn y gwyddorau ffisegol a chymdeithasol. Mae gan y wlad sawl amgueddfa yn Khartoum, gan gynnwys yr Amgueddfa Werin; yr Amgueddfa Ethnograffig; ac Amgueddfa Genedlaethol Swdan, sy'n gartref i nifer o arteffactau hynafol.

Llyfryddiaeth

Anderson, G. Norman. Sudan mewn Argyfwng: Methiant Democratiaeth, 1999.

Dowell, William. "Achub yn Sudan." hanner cant o lwythau gwahanol. Mae'r rhain yn cynnwys y Jamala a'r Nubians yn y gogledd; y Beja ym Mryniau'r Môr Coch; ac amryw o bobloedd Nilotaidd yn y de, gan gynnwys yr Azande, Dinka, Nuer, a Shilluk. Er gwaethaf rhyfel cartref dinistriol a nifer o drychinebau naturiol, mae gan y boblogaeth gyfradd twf cyfartalog o 3 y cant. Mae mudo gwledig-trefol cyson hefyd.

Cysylltiad Ieithyddol. Siaredir mwy na chant o ieithoedd brodorol gwahanol yn Swdan, gan gynnwys Nubian, Ta Bedawie, a thafodieithoedd ieithoedd Nilotig a Nilo-Hamitig. Arabeg yw'r iaith swyddogol, a siaredir gan fwy na hanner y boblogaeth. Mae Saesneg yn cael ei dirwyn i ben yn raddol fel iaith dramor a addysgir yn yr ysgolion, er ei bod yn dal i gael ei siarad gan rai pobl.

Symbolaeth. Roedd gan y faner a fabwysiadwyd adeg annibyniaeth dair streipen lorweddol: glas, yn symbol o Afon Nîl

Sudan Afon; melyn, am yr anialwch; a gwyrdd, ar gyfer y coedwigoedd a'r llystyfiant. Disodlwyd y faner hon yn 1970 gydag un sy'n fwy amlwg yn Islamaidd yn ei symbolaeth. Mae'n cynnwys tair streipen lorweddol: coch, sy'n cynrychioli gwaed merthyron Mwslimaidd; gwyn, sy'n sefyll dros heddwch ac optimistiaeth; a du, sy'n cynrychioli pobl Swdan ac yn cofio'r faner a chwifiwyd gan y Mahdi yn ystod y 1800au. Mae ganddo driongl gwyrdd ar y ffin chwith, sy'n symbol o amaethyddiaeth a'r IslamaiddAmser, 1997.

Haumann, Mathew. Ffordd Hir i Heddwch: Ymgyfarfyddiadau â Phobl De Sudan, 2000.

Holt, P. M., a Daly, M. W. Hanes Sudan: O Ddyfodiad Islam i'r Presennol, 2000.

Johnson, Douglas H., gol. Swdan, 1998.

Jok, Jok Madut. Militareiddio, Rhyw, ac Iechyd Atgenhedlol yn Ne Swdan, 1998.

Kebbede, Girma, gol. Rhagfynegiad Sudan: Rhyfel Cartref, Dadleoli, a Diraddio Ecolegol, 1999.

Macleod, Scott. "Teyrnas Arall y Nîl." Amser, 1997.

Nelan, Bruce W., et al. "Swdan: Pam Mae Hyn yn Digwydd Eto?" Amser, 1998.

Peterson, Scott. Fi Yn Erbyn Fy Mrawd: Yn Rhyfel yn Somalia, Sudan, a Rwanda, 2000.

Petterson, Donald. Y tu mewn i Swdan: Islam Wleidyddol, Gwrthdaro, a Thrychineb, 1999.

Roddis, Ingrid a Miles. Sudan, 2000.

"Lwgu De Sudan." The Economist, 1999.

"Swdan." Cronicl y Cenhedloedd Unedig, 1999.

"Sudan's Chance for Peace." The Economist, 2000.

"Swdan yn Colli Ei Chadwyni." The Economist, 1999.

"Terrorist State." The Progressive, 1998.

"Trwy'r Edrych Gwydr." The Economist, 1999.

Woodbury, Richard, et al. "Crwsâd y Plant." Amser, 1998.

Zimmer, Carl. " Storm Cwsg." Darganfod, 1998.

Gwefannau

"Swdan." Llyfr Ffeithiau'r Byd CIA 2000, //www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/su

—E LEANOR S TANFORD

Darllenwch hefyd yr erthygl am Swdano Wicipediaffydd.

Hanes a Chysylltiadau Ethnig

Ymddangosiad y Genedl. Y gwareiddiad cyntaf y gwyddys amdano i fyw yn rhanbarth Swdan heddiw oedd y bobl Meroitig, a oedd yn byw yn yr ardal rhwng Afonydd Atbara ac Afon Nîl o 590 B.C.C. hyd 350 B.C.E. , pan anrheithiwyd dinas Meroe gan yr Ethiopiaid. Tua'r amser hwn, daeth tair teyrnas Gristionogol—Nobatia, Makurra, ac Alwa — i rym yn yr ardal. Sawl canrif yn ddiweddarach, yn 641, cyrhaeddodd yr Arabiaid, gan ddod â'r ffydd Islamaidd gyda nhw. Fe wnaethon nhw arwyddo cytundeb gyda'r Cristnogion i gydfodoli mewn heddwch, ond trwy gydol y saith canrif nesaf, bu farw Cristnogaeth yn raddol wrth i fwy o Arabiaid ymfudo i'r ardal a chael tröedigaeth. Yn 1504 cyrhaeddodd pobl y Funj, gan gychwyn rheol a fyddai'n para am bron i dair canrif. Yr enw ar hwn oedd y Sultanad Du. Ychydig a wyddys am darddiad y Funj; dyfalir efallai eu bod yn rhan o'r Shilluk neu ryw lwyth deheuol arall a ymfudodd i'r gogledd. Trosodd llywodraethwyr Funj at Islam, a gwelodd eu llinach y grefydd yn lledaenu ledled yr ardal.

Yn ystod y 1800au, daeth y fasnach gaethweision yn fusnes oedd yn tyfu yn y rhanbarth. Bu system o gaethwasiaeth ddomestig ers tro, ond yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg, dechreuodd yr Eifftiaid fynd â chaethweision Sudan i weithio fel milwyr. Hefyd, masnachwyr Ewropeaidd ac Arabaidd a ddaeth i'r ardalsefydlodd chwilio am ifori farchnad caethweision. Rhwygodd hyn strwythurau llwythol a theuluol a dileu bron yn gyfan gwbl nifer o'r llwythau gwannach. Nid tan yr ugeinfed ganrif y diddymwyd y fasnach gaethweision o'r diwedd.

Ym 1820, goresgynnodd yr Aifft, a oedd yn rhan o'r Ymerodraeth Otomanaidd ar y pryd, y Swdan, a bu'n rheoli am drigain mlynedd nes i'r arweinydd Swdan, Muhammad Ahmed, a elwid y Mahdi, neu "addo un," gymryd yr awenau yn 1881.

Pan gymerodd y Prydeinwyr reolaeth ar yr Aipht yn 1882, yr oeddynt yn wyliadwrus o allu cynyddol y Mahdi. Ym Mrwydr Shaykan ym 1883, trechodd dilynwyr arweinydd y Swdan yr Eifftiaid a'u milwyr cynhaliol Prydeinig. Yn 1885 trechodd milwyr y Mahdi yr Eifftiaid a'r Prydeinwyr yn ninas Khartoum. Bu farw'r Mahdi ym 1885 ac fe'i olynwyd gan Khalifa Abdullahi.

Ym 1896 goresgynnodd Prydain a'r Eifftiaid eto Swdan, gan drechu'r Swdan ym 1898 ym Mrwydr Omdurman. Byddai eu rheolaeth o'r ardal yn para tan 1956. Ym 1922 mabwysiadodd y Prydeinwyr bolisi o reolaeth anuniongyrchol lle'r oedd arweinwyr llwythol yn cael eu harwisgo â chyfrifoldeb gweinyddiaeth leol a chasglu trethi. Roedd hyn yn caniatáu i'r Prydeinwyr sicrhau eu goruchafiaeth dros y rhanbarth cyfan, trwy atal cynnydd ffigwr cenedlaethol a chyfyngu ar bŵer Swdan trefol addysgedig.

Drwy gydol y 1940au mudiad annibyniaeth yn yenillodd y wlad fomentwm. Ffurfiwyd Cyngres y Graddedigion, corff sy'n cynrychioli holl Swdan gyda mwy nag addysg gynradd a'i nod oedd Swdan annibynnol.

Ym 1952 cafodd y Brenin Farouk o'r Aifft ei ddiorseddu a'i ddisodli gan y Cadfridog Neguib o blaid Swdan. Ym 1953 cytunodd y llywodraethwyr Prydeinig-Aifft i arwyddo paratoad tair blynedd ar gyfer annibyniaeth, ac ar 1 Ionawr 1956 daeth Swdan yn annibynnol yn swyddogol.

Dros y ddwy flynedd nesaf newidiodd y llywodraeth ddwylo sawl gwaith, a chwalodd yr economi ar ôl dau gynhaeaf cotwm gwael. Yn ogystal, tyfodd rancor yn y de; roedd y rhanbarth yn digio ei thangynrychiolaeth yn y llywodraeth newydd. (O'r wyth cant o swyddi, dim ond chwech oedd yn cael eu dal gan ddeheuwyr.) Trefnodd gwrthryfelwyr fyddin gerila o'r enw Anya Nya, sy'n golygu "gwenwyn neidr."

Ym mis Tachwedd 1958 cipiodd y Cadfridog Ibrahim Abboud reolaeth ar y llywodraeth, gan wahardd pob plaid wleidyddol ac undeb llafur a sefydlu unbennaeth filwrol. Yn ystod ei deyrnasiad, tyfodd gwrthwynebiad, ac ymunodd y pleidiau gwleidyddol gwaharddedig i ffurfio'r Ffrynt Unedig. Gorfododd y grŵp hwn, ynghyd â'r Ffrynt Proffesiynol, a oedd yn cynnwys meddygon, athrawon, a chyfreithwyr, Abboud i ymddiswyddo yn 1964. Disodlwyd ei gyfundrefn gan system seneddol, ond roedd y llywodraeth hon wedi'i threfnu'n wael, ac fe'i gwanhawyd gan y rhyfel cartref parhaus yn y DU. de.

Ym mis Mai 1969 cymerodd y fyddin reolaeth eto,y tro hwn dan Jaafar Nimeiri. Trwy gydol y 1970au, tyfodd economi Swdan, diolch i brosiectau amaethyddol, ffyrdd newydd, a phiblinell olew, ond cododd dyledion tramor hefyd. Yn ystod y degawd dilynol gwelwyd dirywiad yn sefyllfa economaidd Swdan pan anfonodd sychder a rhyfeloedd 1984 yn Chad ac Ethiopia filoedd o ffoaduriaid i'r wlad, gan drethu adnoddau'r genedl oedd eisoes yn brin. Yn wreiddiol roedd Nimeiri yn agored i drafod gyda gwrthryfelwyr y de, ac yn 1972 datganodd Cytundeb Heddwch Addis Ababa fod Rhanbarth y De yn endid ar wahân. Fodd bynnag, yn 1985 dirymodd yr annibyniaeth honno, a sefydlodd ddeddfau newydd yn seiliedig ar ddehongliadau llym o'r cod Islamaidd.

Fe ddiswyddodd y fyddin Nimeiri ym 1985 a bu'n rheoli am y pedair blynedd ddilynol, nes i'r Cyngor Rheoli Chwyldroadol (RCC), dan arweiniad y Cadfridog Omar Hassan Ahmed al-Bashir, gymryd rheolaeth. Cyhoeddodd y PCRh ar unwaith gyflwr o argyfwng. Gwnaethant i ffwrdd â'r Cynulliad Cenedlaethol, gwahardd pleidiau gwleidyddol, undebau llafur, a phapurau newydd, a gwahardd streiciau, gwrthdystiadau, a phob cynulliad cyhoeddus arall. Ysgogodd y mesurau hyn y Cenhedloedd Unedig i basio penderfyniad yn 1992 yn mynegi pryder ynghylch troseddau hawliau dynol. Y flwyddyn ganlynol, diddymwyd y llywodraeth filwrol, ond arhosodd y Cadfridog Bashir mewn grym fel arlywydd Swdan.

Parhaodd gwrthdaro mewnol rhwng y gogledd a'r de, ac o fewn1994 cychwynnodd y llywodraeth sarhaus trwy dorri rhyddhad i'r de o Kenya ac Uganda, gan achosi i filoedd o Swdaniaid ffoi o'r wlad. Arwyddwyd cytundeb heddwch rhwng y llywodraeth a dau grŵp o wrthryfelwyr yn y de yn 1996, ond parhaodd yr ymladd. Mewn trafodaethau heddwch ym 1998, cytunodd y llywodraeth i bleidlais a oruchwyliwyd yn rhyngwladol dros hunanreolaeth yn y de, ond ni phennwyd dyddiad, ac ni arweiniodd y trafodaethau at gadoediad. O ddiwedd y 1990au, roedd Byddin Rhyddhad Pobl y Swdan (SPLA) yn rheoli'r rhan fwyaf o dde Swdan.

Ym 1996 cynhaliodd y wlad ei hetholiadau cyntaf mewn saith mlynedd. Enillodd yr Arlywydd Bashir, ond protestiwyd ei fuddugoliaeth gan grwpiau gwrthblaid. Etholwyd Hassan al-Turabi, pennaeth y Ffrynt Islamaidd Cenedlaethol ffwndamentalaidd (NIF), sydd â chysylltiadau â’r Arlywydd Bashir, yn llywydd y Cynulliad Cenedlaethol. Ym 1998 cyflwynwyd cyfansoddiad newydd a oedd yn caniatáu ar gyfer system amlbleidiol a rhyddid crefydd. Fodd bynnag, pan ddechreuodd y Cynulliad Cenedlaethol leihau pŵer yr arlywydd, datganodd Bashir gyflwr o argyfwng, a dirymwyd hawliau eto.

Hunaniaeth Genedlaethol. Mae Swdan yn dueddol o uniaethu â'u llwythau yn hytrach na'u cenedl. Nid yw ffiniau'r wlad yn dilyn rhaniadau daearyddol ei gwahanol lwythau, sydd mewn llawer o achosion yn gorlifo i wledydd cyfagos. Ers annibyniaeth, mae Mwslemiaid ynmae'r gogledd wedi ceisio creu hunaniaeth genedlaethol Swdan yn seiliedig ar ddiwylliant ac iaith Arabeg, ar draul diwylliannau'r de. Mae hyn wedi gwylltio llawer o ddeheuwyr ac wedi bod yn fwy ymrannol nag uno. O fewn y de, fodd bynnag, mae'r frwydr gyffredin yn erbyn y gogledd wedi dod â nifer o wahanol lwythau ynghyd.

Cysylltiadau Ethnig. Mae mwy na chant o lwythau Swdan yn cydfodoli'n heddychlon. Fodd bynnag, mae gan gysylltiadau rhwng y gogledd a'r de hanes o elyniaeth sy'n dyddio o annibyniaeth. Arabaidd yw'r gogledd i raddau helaeth, ac mae'r de wedi digio eu symudiad i "Arabeiddio" y wlad, gan ddisodli ieithoedd a diwylliant brodorol ag Arabeg. Mae'r gwrthdaro hwn wedi arwain at dywallt gwaed a rhyfel cartref parhaus.

Trefoli, Pensaernïaeth, a Defnyddio Gofod

Dim ond 25 y cant o'r boblogaeth sy'n byw mewn dinasoedd neu drefi; mae'r 75 y cant sy'n weddill yn wledig. Mae gan Khartoum strydoedd a gerddi hardd â choed ar eu hyd. Mae hefyd yn gartref i nifer fawr o fewnfudwyr o ardaloedd gwledig, sy'n dod i chwilio am waith ac sydd wedi codi trefi sianti ar gyrion y ddinas.

Y dref fwyaf yn y de yw Juba , ger y ffiniau ag Uganda , Kenya , a Gweriniaeth Ddemocrataidd y Congo . Mae ganddi strydoedd llydan, llychlyd ac wedi'i hamgylchynu gan eangderau o laswelltir. Mae gan y dref ysbyty, ysgol ddydd, a phrifysgol newydd.

Mae dinasoedd eraill yn cynnwys

Christopher Garcia

Mae Christopher Garcia yn awdur ac ymchwilydd profiadol sydd ag angerdd am astudiaethau diwylliannol. Fel awdur y blog poblogaidd, World Culture Encyclopedia, mae’n ymdrechu i rannu ei fewnwelediadau a’i wybodaeth â chynulleidfa fyd-eang. Gyda gradd meistr mewn anthropoleg a phrofiad teithio helaeth, mae Christopher yn dod â phersbectif unigryw i'r byd diwylliannol. O gymhlethdodau bwyd ac iaith i naws celf a chrefydd, mae ei erthyglau yn cynnig safbwyntiau hynod ddiddorol ar fynegiadau amrywiol dynoliaeth. Mae ysgrifennu diddorol ac addysgiadol Christopher wedi cael sylw mewn nifer o gyhoeddiadau, ac mae ei waith wedi denu dilyniant cynyddol o selogion diwylliannol. Boed yn ymchwilio i draddodiadau gwareiddiadau hynafol neu'n archwilio'r tueddiadau diweddaraf mewn globaleiddio, mae Christopher yn ymroddedig i oleuo tapestri cyfoethog diwylliant dynol.