Diwylliant Ynysoedd Virgin yr Unol Daleithiau - hanes, pobl, dillad, menywod, credoau, bwyd, arferion, teulu, cymdeithasol

 Diwylliant Ynysoedd Virgin yr Unol Daleithiau - hanes, pobl, dillad, menywod, credoau, bwyd, arferion, teulu, cymdeithasol

Christopher Garcia

Enw Diwylliant

Virgin Islander

Enwau Amgen

Cruzan neu Crucian (Sant Croix); Thomian (Sant Thomas)

Cyfeiriadedd

Adnabod. Ym 1493, glaniodd Christopher Columbus ar ynys o'r enw Santa Cruz. Wedi'i yrru i ffwrdd gan Indiaid Carib, hwyliodd tua'r gogledd i grŵp cyfagos o ynysoedd a alwodd yn Las Once Mil Virgenes, er anrhydedd i Saint Ursula. Cipiodd y Ffrancwyr Santa Cruz o Sbaen yn 1650, gan ei ailenwi yn Saint Croix. Sefydlwyd trefi Christiansted a Frederiksted ar Saint Croix a Charlotte Amalie, y brifddinas, ar Saint Thomas gan y Daniaid a'u henwi ar ôl teulu brenhinol Denmarc.

Lleoliad a Daearyddiaeth. Saif y wlad saith deg milltir i'r dwyrain o Puerto Rico, yn Antilles Lleiaf y Caribî, ac mae'n cynnwys tair ynys fawr a hanner cant o ynysoedd bach, cyfanswm o 136 milltir sgwâr (352 cilomedr sgwâr). Mae gan Saint Croix, yr ynys fwyaf deheuol a mwyaf, dir sy'n addas ar gyfer amaethyddiaeth. Saint Thomas, ddeugain milltir i'r gogledd, sydd â'r man uchaf ar yr ynysoedd, heb fawr o dir hydradwy. Gyda phorthladd da yn Charlotte Amalie, daeth yn ganolfan fasnachol gyda dibyniaeth ar y fasnach gaethweision. Rhoddwyd y lleiaf o'r prif ynysoedd, Sant Ioan, gan Laurence Rockefeller yn 1956 fel parc cenedlaethol. Ym 1996, ychwanegwyd Water Island, oddi ar arfordir deheuol Saint Thomas, at y wlad yn swyddogol.cywiro ymddygiad drwg plant. Mae addysg yn orfodol ac am ddim. Mae addysg amlddiwylliannol yn cael ei ystyried yn anghenraid, ond mae pryder cynyddol am yr ysgolion cyhoeddus, ac mae'r rhai sy'n gallu fforddio ysgolion preifat yn gyffredinol yn dewis y dewis arall hwnnw. Mae canran uwch o ferched na gwrywod yn gorffen ysgol uwchradd.

Addysg Uwch. Mae gan Brifysgol Ynysoedd y Wyryf, a sefydlwyd ym 1962, gampysau ar Saint Thomas a Saint Croix. Mae'n cynnig graddau baglor mewn nifer o feysydd a graddau meistr mewn gweinyddu busnes a gweinyddiaeth gyhoeddus.

Moesau

Ystyrir bod cwrteisi yn bwysig. Dywedir wrth blant am annerch oedolion fel "syr" neu "ma'am." Anogir ymwelwyr i wenu, defnyddio cyfarchion, a chynnal agwedd gwrtais.

Crefydd

Credoau Crefyddol. Y prif gysylltiadau crefyddol yw Bedyddwyr (42 y cant), Catholig (34 y cant), ac Esgobol (17 y cant). Mae gweddillion diwylliant Affrica i'w cael yn y gred mewn gwirodydd.

Ymarferwyr Crefyddol. Dan lywodraeth Denmarc, yr eglwys Lutheraidd oedd yr eglwys wladol; i ymarfer unrhyw grefydd arall, roedd yn rhaid rhoi trwydded swyddogol. Caniatawyd caniatadau yn weddol hawdd, ac nid oedd pregethau yn cael eu sensro. Gyda dyfodiad yr Americanwyr yn 1917, daeth y Gwaredwyr Catholig yn brif urdd grefyddol, ac roedd Catholigiaeth yn rym mawrdrwy'r 1940au, o ran y dylanwad yr oedd offeiriaid yn ei ddefnyddio ar blwyfolion.

Defodau a Lleoedd Sanctaidd. Saint Thomas sydd â'r ail synagog hynaf yn y Byd Newydd. Arglwydd Dduw Eglwys Lutheraidd Sabaoth ac Eglwys Forafaidd Friedensthal ar Saint Croix yw'r cynulleidfaoedd hynaf o'u bath yn yr Unol Daleithiau. I goffau eu rhyddid ym 1848,

Pensaernïaeth arddull trefedigaethol Charlotte Amalie, Saint Thomas. Mae diwylliannau Ewropeaidd ac Affricanaidd wedi dylanwadu ar bensaernïaeth leol. cyn-gaethweision adeiladodd Eglwys Gadeiriol yr Holl Saint. Efallai bod gan gerfiadau Indiaidd Arawac ar Sant Ioan arwyddocâd crefyddol.

Meddygaeth a Gofal Iechyd

Mae ysbytai yn Saint Croix a Saint Thomas a chlinig ar Sant Ioan. Defnyddir dulliau iachau amgen yn eang, megis iachau ffydd, ceiropracteg, a meddyginiaethau "llwyn" traddodiadol yn seiliedig ar blanhigion brodorol.

Dathliadau Seciwlar

Mae gwyliau cyfreithiol yn cynnwys 1 Ionawr, Dydd Calan; 6 Ionawr, Diwrnod y Tri Brenin; 15 Ionawr, Diwrnod Martin Luther King; Dydd y Llywydd ar y trydydd dydd Llun ym mis Chwefror; Diwrnod Coffa ar y dydd Llun olaf ym mis Mai; Diwrnod Annibyniaeth, 4 Gorffennaf; Diwrnod Cyn-filwyr, 11 Tachwedd; a Diolchgarwch.

Mae gwyliau cyfreithiol sy'n coffáu digwyddiadau lleol yn cynnwys y Diwrnod Trosglwyddo (o Ddenmarc i'r Unol Daleithiau ym 1917); 31 Mawrth, Diwrnod Organig; Ynysoedd y Wyryf/Gorllewin DenmarcDiwrnod Rhyddfreinio India, 3 Gorffennaf; a D. Hamilton Jackson Day ar 1 Tachwedd. Cafodd y Carnifal ei adfer yn swyddogol ym 1952 ac mae'n cael ei ddathlu ar wahanol adegau. Mae dathliadau carnifal yn cynnwys gorymdeithiau, fflotiau, cerdded stilt "Mocko Jumbies," cystadlaethau sosban ddur, cystadlaethau harddwch, a ffeiriau bwyd.

Y Celfyddydau a'r Dyniaethau

Cefnogaeth i'r Celfyddydau. Penodir Cyngor Celfyddydau naw aelod a Chomisiwn Cadwraeth Hanesyddol tri aelod ar ddeg gan y llywodraethwr. Mae grwpiau celfyddydau cymunedol yn bodoli ar y tair ynys, gyda chymorth preifat o nifer o ffynonellau.

Llenyddiaeth. The Caribbean Writer, a noddir gan Brifysgol Ynysoedd y Wyryf, yn rhoi llwyfan i awduron lleol. Lezmore Emanuel, cyfansoddwr gwerin a bardd; yr haneswyr llenyddol Adelbert Anduze a Marvin Williams; ac mae’r beirdd Gerwyn Todman, Cyril Creque, J. P. Gimenez, a J. Antonio Jarvis i gyd wedi gwneud cyfraniadau sylweddol.

Celfyddydau Graffig. Ganed yr arlunydd mwyaf enwog a aned yn lleol, Camille Pissaro, ar Saint Thomas ond symudodd i Baris. Mae nifer o artistiaid cyfoes yn gweithio y tu allan i'r wlad. Mae dewis twristiaid wedi dylanwadu ar ddatblygiad y celfyddydau gweledol; Mae themâu Caribïaidd yn dominyddu mewn orielau lleol, megis Canolfan Amgueddfa'r Caribî ar Saint Croix.

Gweld hefyd: Priodas a theulu - Kipsigis

Celfyddydau Perfformio. Mocko Jumbie dawnswyr stilt yn perfformio mewn gwyliau a dathliadau.Mae Mocko Jumbies wedi'u cuddio ac yn gwisgo hetiau gwellt gyda thoriadau allan ar gyfer y llygaid a'r geg. Yn draddodiadol, gwisg menyw oedd y dillad hwn, ond mae trowsus hir wedi dod yn rhan dderbyniol o'r wisg. Mae'r ffigwr yn symbol o'r byd ysbryd, ac felly mae'n rhaid cuddio'r corff cyfan. Gwisgir drychau addurniadol bach i ddangos anweledigrwydd. Mae'r stilts yn rhoi uchder ychwanegol i'r dawnsiwr i ddychryn ysbrydion drwg a hefyd yn caniatáu i'r Mocko Jumbie fynd ar ôl plant sy'n camymddwyn ac i gadw torfeydd yn ôl o lwybrau parêd.

Mae Canolfan Celfyddydau Reichhold, Theatr Canolfan yr Ynys, a Theatr Gymunedol y Caribî yn rhoi perfformiadau dawns, cerddoriaeth a theatr. Mae grwpiau fel y Saint Croix Heritage Dancers a’r Caribbean Dance Company yn cadw ac yn addysgu dawnsiau gwerin traddodiadol, llawer ohonynt â gwreiddiau Affricanaidd. Mae'r ddawns werin draddodiadol, y quadrille, yn dyddio'n ôl i ymsefydlwyr Ewropeaidd y ddeunawfed ganrif.

Cyflwr y Gwyddorau Ffisegol a Chymdeithasol

Mae Prifysgol Ynysoedd y Wyryf yn cynnal Gorsaf Arbrawf Amaethyddol, Gwasanaeth Estyniad Cydweithredol, a Chanolfan Gwyddor Môr William P. MacLean. Mae ei Chanolfan Dwyrain Caribïaidd yn cynnal ymchwil gymdeithasol, arolwg ac amgylcheddol. Mae Gorsaf Ymchwil Ecolegol Ynysoedd y Wyryf ar Sant Ioan yn darparu gwasanaethau cymorth i wyddonwyr a myfyrwyr sy'n ymweld.

Llyfryddiaeth

Corbett, Karen Suzanne. " AnAstudiaeth Maes Ethnograffig o Arferion Bwydo Babanod yn St. Croix, Ynysoedd y Wyryf yn yr Unol Daleithiau." Traethawd hir Ph.D., Prifysgol Texas, Austin, 1989.

Domingo, Jannette O. "Cyflogaeth, Incwm a Hunaniaeth Economaidd yn Ynysoedd y Wyryf yn yr Unol Daleithiau." Adolygiad o'r Economi Wleidyddol Ddu 18 (1):37-57, 1989.

Fallon, Joseph E. "Statws Amwys Tiriogaethau Ynysol yr Unol Daleithiau. " Cylchgrawn Astudiaethau Cymdeithasol, Gwleidyddol ac Economaidd 23 (2): 189-208, 1998.

Jno-Finn, John. "Cyflwr Presennol Addysg Amlddiwylliannol yn Ynysoedd y Wyryf " Traethawd hir Ph.D., Prifysgol Vanderbilt, 1997.

Martel, Arlene R. USVI: America's Virgin Islands, 1998.

Nicholls, Robert W." Y Mocko Jumbie o Ynysoedd y Wyryf yn yr Unol Daleithiau: Hanes a Rhagflaeniadau." Celfyddydau Affricanaidd 32 (3): 48–71, 1999.

Olwig, Karen Fog. "Hunaniaeth Lle Caribïaidd: Oddi wrth Tir Teulu i'r Rhanbarth a Thu Hwnt." Hunaniaethau 5 (4): 435–67, 1999.

Richards, Heraldo Victor. "Archwiliad i'r Berthynas rhwng Defnydd Creolau Saesneg Ynysoedd y Wyryf a Llwyddiant Darllen Ymhlith Graddwyr Trydydd, Pumed, a Seithfed yn Ynysoedd y Wyryf yn yr Unol Daleithiau." Ph.D. traethawd hir, Prifysgol Gogledd-orllewinol, 1993.

Simmonds, Ruby. " Y Geiriau O Dan y Tywod : Arholiad O Waith Tri Bardd Ynysoedd y Wyryf." Traethawd hir Doethur yn y Celfyddydau yn y Dyniaethau, ClarkPrifysgol Atlanta, 1995.

Willocks, Harold. Y Cord Umbilaidd: Hanes Ynysoedd y Wyryf yn yr Unol Daleithiau, 1995.

——. Cyflafan ym Mharadwys, 1997.

Gwefannau

Awdur Caribïaidd, //www.uvi.edu/CaribbeanWriter

Llywodraeth Ynysoedd y Wyryf yn yr Unol Daleithiau. Llyfr Glas Ynysoedd y Wyryf, //www.gov.vi

Highfield, Arnold R. "Mythau a Gwirionedd yn Hanes Ynysoedd y Wyryf," "Gwreiddiau Dathliad Gŵyl y Nadolig ar St. Croix," a "Tuag at Hanes Iaith Ynysoedd y Wyryf U.S.," //www.sover.net/∼ahighfi/indexwrarh.html

"Ynysoedd y Wyryf yr Unol Daleithiau: America's Caribbean Paradise," //www .usvi.net

—S USAN W. P ETERS

Hefyd darllenwch yr erthygl am Ynysoedd y Wyryf yn yr Unol Daleithiauo Wicipedia

Demograffeg. Ym 1999, amcangyfrifwyd bod y boblogaeth yn 120,000. Y prif grwpiau poblogaeth yw India'r Gorllewin (74 y cant wedi'u geni yn Ynys Wyryf, a 29 y cant wedi'u geni yn rhywle arall), tir mawr yr Unol Daleithiau (13 y cant), Puerto Rican (5 y cant) ac eraill (8 y cant). Mae duon yn cyfrif am 80 y cant o'r boblogaeth, gwyn 15 y cant, ac eraill 5 y cant.

Cysylltiad Ieithyddol. Saesneg yw'r iaith swyddogol. Cododd Creol Iseldireg, Negerhollands, yn yr ail ganrif ar bymtheg ar Saint Thomas o ryngweithiadau rhwng planwyr Iseldiraidd a chaethweision Affricanaidd a lledaenodd i Sant Ioan a Sant Croix. Yn y ganrif nesaf, cyfieithodd cenhadon Almaeneg y Beibl i'r iaith honno. Gyda rhyddfreinio a'r mewnlifiad o siaradwyr Creol Saesneg o ynysoedd eraill, gostyngodd y defnydd o Greolau Iseldireg. Cododd Creol Saesneg ar Saint Croix ac fe'i siaredir o hyd, er bod ei defnydd yn gyfyngedig yn gyffredinol i ynyswyr hŷn. Arweiniodd trosfeddiant yr Unol Daleithiau ym 1917 at Saesneg Americanaidd yn dod yn iaith weinyddol, addysgol ac economaidd safonol. Defnyddir "Virgin Islands English," sy'n cadw rhai nodweddion Creole, yn eang mewn sefyllfaoedd personol ac anffurfiol. Mae Sbaeneg wedi dod yn fwyfwy pwysig oherwydd mewnfudo o ynysoedd cyfagos; Siaradwyr Sbaeneg yw 35 y cant o boblogaeth Saint Croix.

Gweld hefyd: Hanes a chysylltiadau diwylliannol - Tyrcmeniaid

Symbolaeth. Y diriogaethaderyn yw y fron felen gynhenid, a'r blodeuyn tiriogaethol yw yr ysgawen felen, a elwir yn gyffredin " Ginger Thomas." Mae'r faner, a fabwysiadwyd ym 1921, yn wyn gydag eryr melyn Americanaidd yn gafael mewn tair saeth yn ei chrwyn chwith a changen olewydd yn ei dde, rhwng y llythrennau blaen glas "V" ac "I." Ar ei fron mae tarian o'r Unol Daleithiau.

Hanes a Chysylltiadau Ethnig

Ymddangosiad y Genedl. Erbyn 1600, roedd y boblogaeth frodorol wedi'i dileu gan y Sbaenwyr. Ymsefydlodd yr Dutch a'r Saeson ar Saint Croix, a'r Dutch yn cael eu gyrru allan tua'r flwyddyn 1645. Cymerodd y Ffrancod a Marchogion Malta feddiant o Spain ; Prynodd Denmarc, a oedd wedi sefydlu planhigfeydd caethweision ar Saint Thomas a Sant Ioan, Saint Croix o Ffrainc ym 1733. Er i Denmarc

US Virgin Islands atal y fasnach gaethweision ym 1803, ni ddaeth yr arfer i ben nes i'r Prydeinwyr feddiannu'r ynysoedd yn 1807. Dychwelwyd yr ynysoedd i Ddenmarc ym 1815 a pharhau i fod yn India'r Gorllewin Daneg nes iddynt gael eu prynu gan yr Unol Daleithiau yn 1917. Yn wreiddiol dan reolaeth y llynges, fe'u trosglwyddwyd i'r Adran o'r Tu Mewn ym 1954.

Hunaniaeth Genedlaethol. Mae llawer o ddogfennau o'r cyfnod trefedigaethol yn Nenmarc, nad ydynt yn hygyrch i drigolion sy'n ceisio astudio hanes y wlad. Ers 1917, bu llawer o fudo i'r ynysoedd ac oddi ynoi rannau eraill o'r Caribî ac i'r tir mawr; hyd yn ddiweddar, roedd llai na hanner y boblogaeth yn enedigol. Mae pobl yn pwysleisio'r amrywiaeth o ddiwylliannau yn yr ynysoedd, a'r fantais o fod yn y ddau "UDA" a "Caribïaidd."

Cysylltiadau Ethnig. Daeth y llywodraethwr du etholedig cyntaf yn yr Unol Daleithiau, Melvin Evans, i'w swydd ym 1970. Mae'r berthynas rhwng grwpiau ethnig yn gyffredinol dda, er bod rhywfaint o drais hiliol wedi bod.

Trefoli, Pensaernïaeth, a Defnyddio Gofod

Mae sawl diwylliant wedi dylanwadu ar bensaernïaeth leol. Gellir olrhain adeiladu plethwaith a dwb, y defnydd o sestonau i gasglu dŵr, yr "Iard Fawr" neu'r ardal gyffredin, a ferandas a chynteddau i Affrica. Adlewyrchir diwylliant Denmarc yn nyluniad trefi, yn enwedig y "strydoedd cam"; enwau strydoedd; poptai a thai coginio; a thoeau cochion. Defnyddiwyd brics balast melyn, a gludwyd mewn llongau o Ewrop, wrth adeiladu ynghyd â cherrig a chwrel a gloddiwyd yn lleol. Mae ardaloedd marchnad agored, a oedd gynt yn safleoedd marchnadoedd caethweision, i'w cael yn y prif drefi. Mae llawer o adeiladau trefol yn dyddio'n ôl i'r cyfnod trefedigaethol.

Bwyd a'r Economi

Bwyd mewn Bywyd Dyddiol. Mae casafa, pwmpenni, a thatws melys yn frodorol i'r ynysoedd, ac mae amrywiaeth o fwyd môr i'w gael yn y dyfroedd cyfagos. Mae llawer o ryseitiau'n seiliedig ar ffynonellau Affricanaidd. Mae Okra yn gynhwysyn mewn killaloo, stiw gyda lleolllysiau gwyrdd a physgod, ac mewn ffyngau, dysgl ochr wedi'i seilio ar ŷd; conch yn ymddangos mewn fritters, chowders, ac yn gymysg â reis. Mae Guava, soursop, a mango yn cael eu bwyta, ynghyd â mamey a mesple.

Tollau Bwyd ar Achlysuron Seremonïol. Mae cacennau siwgr wedi'u gwneud â chnau coco a siwgr wedi'i ferwi yn fyrbryd canol prynhawn traddodiadol. Gwneir Maubi, diod leol, o risgl coeden, perlysiau a burum. Stiw o ben, cynffon a thraed mochyn yw Souse, wedi'i flasu â sudd leim sy'n cael ei weini ar achlysuron Nadoligaidd.

Economi Sylfaenol. Mae incwm y pen yn uchel, ond mae costau byw yn ddrud ac mae pwysau cyson am swyddi newydd. Problem economaidd fawr ar ddechrau 1997 oedd lefel uchel dyled y llywodraeth; ers hynny, mae gwariant wedi'i dorri, mae refeniw wedi cynyddu, ac mae sefydlogrwydd cyllidol wedi'i adfer. Disgwylir i gynnydd yn y dreth ar rwm gynyddu refeniw. Mae diffyg adnoddau naturiol yr ynysoedd yn eu gwneud yn ddibynnol ar fewnforion i'w bwyta'n lleol ac ail-allforio yn ddiweddarach. Yr uned arian cyfred sylfaenol yw doler yr UD.

Gweithgareddau Masnachol. Mae'r sector manwerthu, gan gynnwys gwestai, bariau, bwytai, a siopau gemwaith, yn cyfrif am bron i hanner refeniw'r ynysoedd. Y sector gwasanaethau yw'r cyflogwr mwyaf; maes bychan ond cynyddol yw gwasanaethau ariannol. Cynyddodd y gwaith adeiladu ar ôl corwyntoedd1995. Twristiaeth yw'r prif weithgaredd economaidd, gan gyfrif am fwy na 70 y cant o'r cynnyrch mewnwladol crynswth a 70 y cant o gyflogaeth. Mae tua dwy filiwn o dwristiaid yn ymweld â'r ynysoedd yn flynyddol; mae dwy ran o dair yn deithwyr mordaith, ond ymwelwyr awyr sy'n cyfrif am y rhan fwyaf o refeniw twristiaeth. Mae amaethyddiaeth wedi dirywio o ran pwysigrwydd.

Diwydiannau Mawr. Mae gweithgynhyrchu yn cynnwys gweithfeydd tecstilau, electroneg, fferyllol a chydosod gwylio. Mae gan Saint Croix un o burfeydd olew mwyaf y byd a mwyndoddwr alwminiwm. Mae'r angen i ailadeiladu ar ôl corwyntoedd wedi achosi ymchwydd yn y diwydiant adeiladu.

Masnach. Mae mewnforion yn cynnwys olew crai, bwyd, nwyddau traul, a deunyddiau adeiladu. Prif ffynhonnell refeniw allforio yw petrolewm wedi'i fireinio, gyda nwyddau gweithgynhyrchu yn cyfrannu swm sylweddol. Y prif bartneriaid masnachu yw'r Unol Daleithiau a Puerto Rico.

Haeniad Cymdeithasol

Dosbarthiadau a Chastau. Yn hanesyddol, rhannwyd y gymdeithas ar hyd llinellau cast a lliw. Hyd yn oed ar ôl rhyddfreinio ym 1848, cyfyngwyd ar gyfranogiad cyn-gaethweision yn y broses wleidyddol a chyfyngwyd ar eu rhyddid i symud ac allfudo gan ddeddfwriaeth. Canlyniad penderfyniad Denmarc i gynnal y status quo oedd Llosg Tân 1878, gwrthryfel llafur ar Saint Croix a ddinistriodd lawer o blanhigfeydd.

Symbolauo Haeniad Cymdeithasol. Mae'r defnydd o Saesneg Safonol yn nodweddu'r dosbarthiadau uwch. Mae plant yn aml yn defnyddio ffurfiau brodorol gartref ac yn siarad Saesneg Safonol yn yr ysgol. Mae canran uwch o wrywod yn siarad tafodiaith na merched. Ystyrir bod defnyddio tafodiaith yn rhan bwysig o'r diwylliant ond yn rhwystr i symudedd addysgol ac economaidd.

Bywyd Gwleidyddol

Llywodraeth. Sefydlodd y Gyngres y llywodraeth trwy Ddeddf Organig Diwygiedig 1954. Swyddfa Materion Ynysig Adran Mewnol yr Unol Daleithiau sy'n gweinyddu'r ynysoedd. Mae'r llywodraethwr a'r is-lywodraethwr yn cael eu hethol trwy bleidlais boblogaidd am dymor o bedair blynedd. Mae Senedd pymtheg sedd a etholir ei haelodau am dymor o ddwy flynedd. Mae'r ynysoedd yn ethol un cynrychiolydd i Dŷ Cynrychiolwyr yr Unol Daleithiau a all bleidleisio mewn pwyllgorau ac is-bwyllgorau. Nid yw dinasyddion Ynysoedd Virgin yn pleidleisio yn etholiadau arlywyddol yr Unol Daleithiau. Mae'r gangen farnwrol yn cynnwys Llys Dosbarth yr UD, gyda barnwyr wedi'u penodi gan y Llywydd, a'r Llys Tiriogaethol, gyda barnwyr wedi'u penodi gan y llywodraethwr.

Arweinyddiaeth a Swyddogion Gwleidyddol. Mae'r llywodraethwr presennol a'r cynrychiolydd presennol i Dŷ'r UD ill dau yn Ddemocratiaid. Yn y Senedd, mae'r Blaid Ddemocrataidd yn dal chwe sedd ac mae gan y Blaid Weriniaethol a'r Mudiad Dinasyddion Annibynnol ddwy sedd yr un; yrcedwir y pum sedd sy'n weddill gan aelodau annibynnol.

Problemau Cymdeithasol a Rheolaeth. Mae costau byw uchel a’r raddfa gyflog isel ar gyfer swyddi yn y sector gwasanaethau wedi creu anniddigrwydd eang. Mae Saint Croix wedi gweld saethu gyrru heibio, ond mae'r rhan fwyaf o droseddau yn ymwneud ag eiddo. Er mwyn diogelu twristiaeth, mae'r llywodraeth wedi cynyddu'r gyllideb gorfodi'r gyfraith. Mae swyddogion lleol yn gweithio gyda'r Asiantaeth Gorfodi Cyffuriau, Tollau, a Gwylwyr y Glannau i frwydro yn erbyn y fasnach gyffuriau anghyfreithlon.

Rhaglenni Lles Cymdeithasol a Newid

Mae'r Adran Gwasanaethau Dynol yn ceisio darparu ar gyfer anghenion pobl incwm isel, yr henoed, plant a theuluoedd, a'r anabl.

Sefydliadau Anllywodraethol a Chymdeithasau Eraill

Mae Sefydliad Saint Croix yn weithgar ym maes datblygu cymunedol ac wedi sefydlu mentrau gwrth-drosedd. Mae cymdeithasau amgylcheddol ar y tair prif ynys yn hybu ymwybyddiaeth ecolegol, yn noddi gwibdeithiau tywys, ac yn annog deddfwriaeth gyfrifol.

Rhyw Rolau a Statwsau

Is-adran Llafur yn ôl Rhyw. Mae menywod yn cynyddu eu cyfranogiad yn y meysydd economaidd a gwleidyddol. Sefydlodd Gweinyddiaeth Busnesau Bach yr Unol Daleithiau Ganolfan Busnes Merched Virgin Islands ym 1999 i annog a hyfforddi perchnogion busnes benywaidd. Arwres gwrthryfel llafur 1878 yn Saint Croix oedd "Queen Mary," gweithiwr cansen. Y presennolMenywod yw llywydd y Senedd a barnwr llywyddol y Llys Tiriogaethol.

Priodas, Teulu, a Pherthynas

Priodas. Mae un o bob tri theulu yn cael ei arwain gan riant benywaidd sengl. Mae cyfradd beichiogrwydd dibriod ymhlith merched yn eu harddegau yn cynyddu ac yn bryder cymdeithasol mawr. Mae arferion priodas yn amrywio o "neidio'r banadl" Affricanaidd traddodiadol i seremonïau eglwysig dan ddylanwad Ewropeaidd.

Uned Ddomestig. Yn ôl data cyfrifiad 1995, parau priod yw 57 y cant o aelwydydd a merched di-briod â phlant, 34 y cant. Mae gan y cartref cyffredin ddau o blant.

Etifeddiaeth. Mae'r cysyniad o "dir teulu" mewn perchnogaeth ar y cyd yn darparu ar gyfer y patrwm o ymgartrefu a symud bob yn ail sydd wedi nodweddu bywydau llawer o deuluoedd ers y cyfnod trefedigaethol.Cychod yn Harbwr Charlotte Amalie, Saint Thomas. Mae dwy filiwn o dwristiaid yn ymweld â'r ynysoedd yn flynyddol; mae dwy ran o dair ohonynt yn deithwyr mordaith.

Cymdeithasu

Gofal Babanod. Merched sy'n gyfrifol am ofal babanod. Ategir bwydo ar y fron gan fformiwla a roddir mewn poteli; mae defnyddio fformiwla yn arwain at ddiddyfnu cynnar. Mewn cartrefi mwy traddodiadol, mae credoau gwerin am ofal babanod, gan gynnwys defnyddio "te llwyn" i gymell cwsg, yn gyffredin.

Magu Plant ac Addysg. Defnyddir "bogeyman" fel bygythiad i

Christopher Garcia

Mae Christopher Garcia yn awdur ac ymchwilydd profiadol sydd ag angerdd am astudiaethau diwylliannol. Fel awdur y blog poblogaidd, World Culture Encyclopedia, mae’n ymdrechu i rannu ei fewnwelediadau a’i wybodaeth â chynulleidfa fyd-eang. Gyda gradd meistr mewn anthropoleg a phrofiad teithio helaeth, mae Christopher yn dod â phersbectif unigryw i'r byd diwylliannol. O gymhlethdodau bwyd ac iaith i naws celf a chrefydd, mae ei erthyglau yn cynnig safbwyntiau hynod ddiddorol ar fynegiadau amrywiol dynoliaeth. Mae ysgrifennu diddorol ac addysgiadol Christopher wedi cael sylw mewn nifer o gyhoeddiadau, ac mae ei waith wedi denu dilyniant cynyddol o selogion diwylliannol. Boed yn ymchwilio i draddodiadau gwareiddiadau hynafol neu'n archwilio'r tueddiadau diweddaraf mewn globaleiddio, mae Christopher yn ymroddedig i oleuo tapestri cyfoethog diwylliant dynol.