Economi - Bugis

 Economi - Bugis

Christopher Garcia

Gweithgareddau Cynhaliaeth a Masnachol. De Sulawesi yw'r bowlen reis ar gyfer dwyrain Indonesia, ac mae ei gwastadeddau reis gwlyb yn ffurfio cadarnle'r Bugis. Mae rhaglenni dwysáu reis y llywodraeth wedi trosi ffermwyr yn fathau o reis gwyrthiol ym mron pob maes, gyda mewnbwn trwm o wrtaith a phlaladdwyr. Mae mecaneiddio wedi bod yn fwy achlysurol, gyda rhai ffermwyr yn dal i ddefnyddio byfflo dŵr ac ychen i aredig a llyfnu eu caeau, tra bod eraill yn troi at tractorau bach. Heblaw am dda byw mawr, mae'r rhan fwyaf o gartrefi yn cadw ieir; bechgyn ifanc yn buchesi hwyaid fel galwedigaeth ategol. Mae'r cryman wedi disodli'r gyllell bys ( ani-ani ) ar gyfer cynaeafu pob math o reis glwtinaidd sy'n bwysig yn ddefodol. Er bod grwpiau o berthnasau a ffrindiau yn dal i ymgynnull i gynaeafu'n gymunedol mewn rhai ardaloedd, mae cynaeafu yn cael ei berfformio'n gynyddol gan fandiau teithiol o Makassarese di-dir, yn ogystal â Mandareaidd a Jafane mudol. Mae'r ddau grŵp olaf hefyd yn cael eu cyflogi fel timau plannu. Mae Coastal Bugis hefyd yn gweithio fel pysgotwyr mewn cychod sy'n hedfan ar hyd Culfor Makassar a Gwlff Asgwrn, yn ogystal â thyfu pysgod pwll. Mae Bugis y tu allan i'r famwlad yn adnabyddus am agor caeau reis gwlyb, ond maent hefyd wedi datblygu clystyrau o gledrau cnau coco, coed ewin, planhigion pupur, a chnydau arian parod eraill.

Celfyddydau Diwydiannol. Mae teilwriaid, mecaneg, ac arbenigwyr eraill weithiau'n preswylio acarfer mewn pentrefi, ond yn amlach yn glystyru mewn trefi a dinasoedd. Mae disgwyl i ferched Bugis fod yn hyddysg mewn gwehyddu sarongs sidan, sy'n cael ei gynnal fel diwydiant bythynnod. Mae Tsieineaid yn cyflawni llawer o rolau masnachol a diwydiannol yn y dinasoedd, ac yn gwneud y gwaith arian ffiligri cywrain y mae'r ardal yn adnabyddus amdano.

Gweld hefyd: Crefydd a diwylliant mynegiannol - Indiaid y Dwyrain yn Trinidad

Masnach. Mae Bugis yn enwog fel masnachwyr ledled yr archipelago ac yn parhau i gludo llwythi o deiars beic, pren, ategolion cartref, a nwyddau eraill yn llwyddiannus mewn llongau bach o ddyluniad traddodiadol (e.e., pinisi a paduwakang ), er ei fod bellach yn fodur. Mewn llawer o ardaloedd mewnol anghysbell, o Sulawesi ei hun i Irian Jaya, mae Bugis yn rhedeg yr unig giosgau pentref. Fel pedleriaid teithiol, mae Bugis hefyd yn gwerthu brethyn, gemwaith gwisgoedd, a nwyddau eraill. Er bod rheolaeth Tsieineaidd yn dosbarthu nwyddau mwy cyfalaf-ddwys fel electroneg mewn siopau dinas, Bugis yw'r prif werthwyr pysgod, reis, brethyn a nwyddau bach yn stondinau marchnadoedd trefol a gwledig. Mae menywod yn aml yn gwerthu nwyddau o'r fath, yn enwedig bwydydd, mewn marchnadoedd gwledig sy'n cylchdroi.

Adran Llafur. Mae dynion yn cyflawni'r rhan fwyaf o gamau gwaith yn y meysydd reis, ond mae timau cynaeafu yn cynnwys y ddau ryw. Weithiau mae menywod a phlant yn cyflawni mân dasgau mewn meysydd, fel amddiffyn rhag adar. Yn ogystal â thasgau domestig fel coginio a gofal plant, mae menywod hefyddisgwylir gwehyddu sarongs sidan i'w gwerthu. Mae llawer o fenywod Bugis yn gwasanaethu fel gwerthwyr bwydydd a nwyddau eraill mewn marchnadoedd, ac mae ganddynt reolaeth dros yr incwm sy'n deillio o'u gwerthiant eu hunain. Gall merched, yn aml yn divorcées, hefyd fod yn bedleriaid teithiol.

Daliadaeth Tir. Er bod lleiniau tyddynwyr o lai nag 1 hectar i'w cael o hyd mewn ardaloedd lle mae mwy o amaethu reis, mae moderneiddio wedi arwain at ddiffyg tir cynyddol. Mae llawer o ffermwyr yn troi at drefniadau cyfranddaliadau ( téseng ) sy’n caniatáu iddynt gadw cyfran o’r cynhaeaf, gyda thiroedd gwell (e.e., gyda dyfrhau technegol) yn rhoi cyfran uwch i’r tirfeddiannwr. Mae trefniadau o'r fath yn parhau â'r traddodiad o uchelwyr tirfeddiannol yn caniatáu i'w dilynwyr ddefnyddio caeau. Mae diffyg tir wedi arwain at fwy o fudo cylchol i ddinasoedd ac allfudo i ardaloedd anialwch y tu allan i Dde Sulawesi, lle gellir agor caeau.

Gweld hefyd: Aborigines Awstralia - Cyflwyniad, Lleoliad, Iaith, Llên Gwerin, Crefydd, Gwyliau mawr, Defodau newid byd
Darllenwch hefyd erthygl am Bugiso Wicipedia

Christopher Garcia

Mae Christopher Garcia yn awdur ac ymchwilydd profiadol sydd ag angerdd am astudiaethau diwylliannol. Fel awdur y blog poblogaidd, World Culture Encyclopedia, mae’n ymdrechu i rannu ei fewnwelediadau a’i wybodaeth â chynulleidfa fyd-eang. Gyda gradd meistr mewn anthropoleg a phrofiad teithio helaeth, mae Christopher yn dod â phersbectif unigryw i'r byd diwylliannol. O gymhlethdodau bwyd ac iaith i naws celf a chrefydd, mae ei erthyglau yn cynnig safbwyntiau hynod ddiddorol ar fynegiadau amrywiol dynoliaeth. Mae ysgrifennu diddorol ac addysgiadol Christopher wedi cael sylw mewn nifer o gyhoeddiadau, ac mae ei waith wedi denu dilyniant cynyddol o selogion diwylliannol. Boed yn ymchwilio i draddodiadau gwareiddiadau hynafol neu'n archwilio'r tueddiadau diweddaraf mewn globaleiddio, mae Christopher yn ymroddedig i oleuo tapestri cyfoethog diwylliant dynol.