Economi - Bugle

 Economi - Bugle

Christopher Garcia

Gweithgareddau Cynhaliaeth a Masnachol. Mae'r Bugle yn defnyddio amaethyddiaeth ymgynhaliol ar sail swiden fel prif ffynhonnell eu bywoliaeth. Eu cnydau pwysicaf i'w bwyta bob dydd yw indrawn, reis, a bananas, gyda'r olaf yn cael ei gynaeafu'n wyrdd ac yna'n cael ei ferwi. Mae cnydau eraill yn cynnwys llyriad; ffa; cnydau gwraidd fel otoe (taro /Xanthosoma spp.), ñampi (yams/ Dioscorea spp.), a manioc melys; cledrau eirin gwlanog ( Guilielma gasipaes ); cacao ( Theobroma cacao); afocados; mangoes; chayotes ( Scisyos edulis ); cans siwgr; pîn-afal; calabashes; a phupur chili. Mae bron pob un o'r cnydau hyn yn cael eu tyfu at ddefnydd y cartref, ond mae reis yn cael ei gynhyrchu'n rheolaidd mewn gormodedd a'i gludo i'r arfordir i'w werthu. Mae ieir, hwyaid a moch yn cael eu codi i'w bwyta gartref, ond maen nhw hefyd yn cael eu gwerthu i gael yr arian sydd ei angen i brynu'r eitemau gweithgynhyrchu y mae'r Bugle wedi dod yn gyfarwydd â nhw. Mae gwartheg yn cael eu magu ar sail gyfyngedig iawn ac yn cael eu gwerthu fel arfer. Dywedodd y Bugle wrth Herrera a González ym 1964 eu bod yn arfer codi mwy o wartheg, ond bod y niferoedd wedi gostwng yn sylweddol oherwydd pla a oedd hefyd wedi effeithio ar anifeiliaid domestig eraill a phlant (71). Atchwanegiadau hela ceirw, moch gwyllt, ac anifeiliaid bach eraill gyda bwâu a saethau, trapiau, a reifflau (nad ydynt yn gyffredin nawr ac nad oeddent ar gael yn amser Nordenskiöld).amaethyddiaeth a hwsmonaeth anifeiliaid, felly hefyd pysgota â bachyn a llinell, telynau, rhwydi, ac o leiaf dri math o wenwyn planhigion. Cesglir rhai planhigion gwyllt fel bwyd ac eraill fel meddyginiaeth.


Celfyddydau Diwydiannol. Mae gweithgynhyrchu basgedi cadarn o wahanol feintiau - wedi'u gwneud yn dda ond heb fod yn esthetig o ran ansawdd - yn draddodiadol. Mae ffasiwn bagiau rhwyd ​​allan o ffibrau planhigion hefyd yn waith llaw traddodiadol y Bugle. Gwneir bagiau o wahanol feintiau, gan ddefnyddio techneg o rwydo di-glymu. Mae rhai o'r bagiau rhwyd ​​hyn yn amrwd ac yn gwbl iwtilitaraidd, ond mae eraill o ansawdd artistig cain. Er bod y rhan fwyaf yn cael eu gwneud i'w defnyddio gartref, mae llawer yn cael eu gwerthu. Yn ôl traddodiad, bu'r Bugle yn cynhyrchu llestri ceramig yn y gorffennol, ond maent bellach wedi colli gwybodaeth am y grefft hon. Casglodd Nordenskiöld un llestr crochenwaith ym 1927. Nid oes crochenwaith yn bodoli bellach heblaw am ocarinas a chwibanau bach, sydd fel arfer yn swomorffig o ran ffurf. Mae'r Bugle hefyd yn gwneud ffliwtiau o bambŵ ac asgwrn. Mae hetiau wedi'u gwehyddu, sy'n cynrychioli crefft a gyflwynwyd yn ddiweddar (beth amser cyn y 1950au), o ansawdd gwych iawn ac yn cael eu cynnig i'w gwerthu yn ogystal â chael eu defnyddio gartref. Mae marchnad barod ar gyfer yr hetiau hyn yn nhrefi Talaith Veraguas. Mae coleri gleiniog, a gyflwynwyd yn yr ugeinfed ganrif trwy gysylltiad â'r Ngawbe, yn cael eu gwneud gan ddynion ac ar eu cyfer ac yn ôl pob tebyg maent yn ehangach na choler arferol Ngawbe. Roedd dilladwedi'i wneud yn draddodiadol o frethyn rhisgl. Mae ei ddefnydd ar gyfer dillad yn brin bellach, ond mae'n dal i gael ei wneud ac mae ganddo ddefnyddiau eraill, megis sachau a blancedi. Y Bugle yw'r unig grŵp cynhenid ​​​​yn Panama sy'n dal i wneud a defnyddio o leiaf ychydig o frethyn rhisgl ar gyfer dillad. Defnyddir llinynnau o gleiniau, yn awr o wydr masnachol ond gynt o sylweddau llysiau, fel mwclis gan ferched a phlant.


Masnach. Mae masnach yn digwydd gyda chymunedau anfrodorol ar arfordir y Caribî, gyda phobl yn ne Veraguas, a gyda masnachwyr teithiol sy'n teithio trwy ardal Bugle. Mae reis, weithiau indrawn ac anifeiliaid domestig, a'r ddwy brif grefft, hetiau gwellt a bagiau rhwyd, yn cael eu cyfnewid am nwyddau a weithgynhyrchwyd yn y Gorllewin fel potiau coginio metel, brethyn, a machetes.

Adran Llafur. Yn ôl Nordenskiöld, cliriodd dynion y tir, a merched yn ei drin. Heddiw, er bod dynion yn dal i glirio'r tir, mae dynion, merched, ac weithiau plant yn cyflawni tasgau eraill yn y cylch amaethyddol - plannu, chwynnu a chynaeafu. Merched sy'n paratoi'r rhan fwyaf o'r bwyd ac yn cymryd y rhan fwyaf o'r gofal plant yn y cartref. Mae dynion yn hela a physgota, a merched yn gwneud y rhan fwyaf o'r crynhoad. Mae dynion yn gwneud yr hetiau gwehyddu mân y mae'r Bugle wedi'u nodi ar eu cyfer, ac mae menywod yn gwneud y bagiau rhwyd.

Gweld hefyd: Hanes a chysylltiadau diwylliannol - Mardudjara

Daliadaeth Tir. Mae tir yn eiddo i grwpiau perthnasau yn hytrach nag unigolion. Mae unigolion, yn fenywod a dynion, yn etifeddu defnyddhawliau i'r tiroedd sy'n eiddo i'w grwpiau teulu. Mae tir braenar yn parhau i fod yn eiddo i'r grŵp o berthnasau y gwnaeth ei aelodau ei glirio'n wreiddiol. Gall anghydfodau godi pan fydd eraill yn briodol ac yn defnyddio tir braenar o'r fath, ond adroddir bod anghydfodau o'r fath yn anarferol ac anaml.

Gweld hefyd: Lezgins - Priodas a Theulu
Darllenwch hefyd erthygl am Bugleo Wicipedia

Christopher Garcia

Mae Christopher Garcia yn awdur ac ymchwilydd profiadol sydd ag angerdd am astudiaethau diwylliannol. Fel awdur y blog poblogaidd, World Culture Encyclopedia, mae’n ymdrechu i rannu ei fewnwelediadau a’i wybodaeth â chynulleidfa fyd-eang. Gyda gradd meistr mewn anthropoleg a phrofiad teithio helaeth, mae Christopher yn dod â phersbectif unigryw i'r byd diwylliannol. O gymhlethdodau bwyd ac iaith i naws celf a chrefydd, mae ei erthyglau yn cynnig safbwyntiau hynod ddiddorol ar fynegiadau amrywiol dynoliaeth. Mae ysgrifennu diddorol ac addysgiadol Christopher wedi cael sylw mewn nifer o gyhoeddiadau, ac mae ei waith wedi denu dilyniant cynyddol o selogion diwylliannol. Boed yn ymchwilio i draddodiadau gwareiddiadau hynafol neu'n archwilio'r tueddiadau diweddaraf mewn globaleiddio, mae Christopher yn ymroddedig i oleuo tapestri cyfoethog diwylliant dynol.