Economi - Khmer

 Economi - Khmer

Christopher Garcia

Gweithgareddau Cynhaliaeth a Masnachol. Mae gan Cambodia economi amaethyddol yn bennaf. Mae'r rhan fwyaf o Khmer yn werinwyr gwledig gyda thyddynnod sy'n tyfu reis gwlyb ar gyfer cynhaliaeth ac weithiau ar werth. Fodd bynnag, mae trigolion glannau afonydd yn aml yn pwysleisio cynhyrchiant ffrwythau a llysiau ( chamkar ). Mae amaethyddiaeth fecanyddol yn brin iawn, ac mae'r amaethu'n cael ei wneud gydag offer cymharol syml: aradr bren wedi'i blaenio â metel wedi'i thynnu gan anifeiliaid drafft, hŵ, a chryman llaw. Nid yw systemau dyfrhau yn eang, ac mae'r rhan fwyaf o drin y tir yn dibynnu ar lawiad. Mae pentrefwyr yn cael bwyd ychwanegol o goed a gerddi cegin sy'n cynhyrchu amrywiaeth o berlysiau, llysiau a ffrwythau (e.e., basil, pupur, ffa, ciwcymbrau, tatws melys, mangoes, bananas, cnau coco, palmwydd siwgr, ac ati), ac o bysgota gyda pholion, sgwpiau, neu drapiau mewn padiau reis dan ddŵr neu ddyfrffyrdd lleol. (Mae yna hefyd bentrefi pysgota ar hyd afonydd mawr a Llyn Tonle Sap, er efallai nad yw'r trigolion yn Khmer.) Dylid nodi hefyd fod pentrefwyr yn rhan o economi marchnad ehangach sydd angen arian i brynu gwahanol angenrheidiau. Felly maent yn aml yn cymryd rhan mewn gweithgareddau ochr amrywiol (e.e., llafur gwŷr dros dro yn y ddinas, gwneud siwgr palmwydd ar werth) i ennill arian parod. Prif allforion Cambodia yw rwber (a dyfwyd ar blanhigfeydd Ffrainc gynt), ffa, kapok, tybaco, a phren. Y domestig mwyaf cyffredinanifeiliaid yw gwartheg, byfflo dŵr, moch, ieir, hwyaid, cŵn, a chathod.

Celfyddydau Diwydiannol. Gall y rhan fwyaf o bentrefwyr wneud gwaith coed sylfaenol a gwneud rhai eitemau fel to gwellt, basgedi a matiau. Mae yna hefyd grefftwyr rhan-amser llawn amser sy'n cynhyrchu nwyddau cartref amrywiol (e.e. sgarffiau cotwm neu sidan a sarongs, gwrthrychau arian, crochenwaith, llestri efydd, ac ati). Mae gweithgynhyrchu diwydiannol a phrosesu nwyddau yn gyfyngedig iawn.

Gweld hefyd: Tarahumara - Perthynas

Masnach. Ac eithrio'r cyfnod DK pan ddiddymwyd arian a masnach, bu peddlers, siopau a marchnadoedd yn y cefn gwlad a'r canolfannau trefol ers amser maith. I ddechrau, roedd llywodraeth PRK o blaid economi lled-sosialaidd, ond mae'r SOC wedi arddel system marchnad gyfalafol yn agored. Cyn 1975 roedd masnach yn bennaf yn nwylo Tsieinëeg neu Sino-Khmer; ar hyn o bryd, mae yna fasnachwyr Tsieineaidd o hyd ond efallai bod mwy o Khmer yn symud i fasnach. Mae pentrefwyr Khmer yn gwerthu cynnyrch dros ben neu'n gwerthu eitemau eraill i'w gilydd, i fasnachwyr teithiol, neu mewn marchnadoedd lleol neu drefol.

Gweld hefyd: Crefydd a diwylliant mynegiannol - Latfia

Adran Llafur. Er bod rhywfaint o raniad llafur rhwng y rhywiau, gall nifer o dasgau gael eu gwneud gan y naill ryw neu'r llall. Mae’r prinder presennol o wrywod yn y boblogaeth oedolion yn golygu bod yn rhaid i fenywod weithiau ymgymryd â gweithgareddau a oedd yn cael eu cyflawni fel arfer gan ddynion. Mae dynion yn aredig caeau, yn casglu hylif palmwydd siwgr, yn gwneud gwaith coed, ac yn prynu neu werthu gwartheg aieir. Mae menywod yn hau ac yn trawsblannu reis ac mae ganddynt brif gyfrifoldeb am weithgareddau domestig fel coginio, golchi dillad a gofal plant, er y gall dynion wneud y rhain hefyd os oes angen. Mae menywod yn rheoli cyllid y cartref ac yn delio â gwerthu neu brynu reis, moch, cynnyrch a nwyddau eraill.

Daliadaeth Tir. Cyn 1975 roedd y rhan fwyaf o werinwyr Khmer yn berchen ar ddarnau bach o dir i'w drin; nid oedd diffyg tir a landlordiaeth absennol yn gyffredin ond roeddent yn bodoli mewn rhai rhanbarthau. Yn ystod y drefn DK, disodlodd perchnogaeth gymunedol eiddo preifat. Yn y PRK, ar ôl cyfnod cychwynnol o gyfuno'n rhannol, ailddosbarthwyd tir i unigolion ac adferwyd eiddo preifat yn ffurfiol ym 1989. Mae tir, fel eiddo arall, yn eiddo i wrywod a benywod.


Darllenwch hefyd erthygl am Khmero Wicipedia

Christopher Garcia

Mae Christopher Garcia yn awdur ac ymchwilydd profiadol sydd ag angerdd am astudiaethau diwylliannol. Fel awdur y blog poblogaidd, World Culture Encyclopedia, mae’n ymdrechu i rannu ei fewnwelediadau a’i wybodaeth â chynulleidfa fyd-eang. Gyda gradd meistr mewn anthropoleg a phrofiad teithio helaeth, mae Christopher yn dod â phersbectif unigryw i'r byd diwylliannol. O gymhlethdodau bwyd ac iaith i naws celf a chrefydd, mae ei erthyglau yn cynnig safbwyntiau hynod ddiddorol ar fynegiadau amrywiol dynoliaeth. Mae ysgrifennu diddorol ac addysgiadol Christopher wedi cael sylw mewn nifer o gyhoeddiadau, ac mae ei waith wedi denu dilyniant cynyddol o selogion diwylliannol. Boed yn ymchwilio i draddodiadau gwareiddiadau hynafol neu'n archwilio'r tueddiadau diweddaraf mewn globaleiddio, mae Christopher yn ymroddedig i oleuo tapestri cyfoethog diwylliant dynol.