Hanes a chysylltiadau diwylliannol - Mardudjara

 Hanes a chysylltiadau diwylliannol - Mardudjara

Christopher Garcia

Wedi'u gwarchod gan eu hamgylchedd gwaharddedig, gadawyd y Mardu heb eu haflonyddu i raddau helaeth tan yn gymharol ddiweddar. Cawsant eu denu o'r anialwch i aneddiadau ymylol: gwersylloedd mwyngloddio, eiddo bugeiliol, trefi bach, a chenadaethau, am gyfnodau byr i ddechrau. Fodd bynnag, roedd cymhellion a gynigiwyd gan Gwynion a oedd yn dymuno cael eu llafur (ac, yn achos menywod, gwasanaethau rhywiol), ynghyd â blas cynyddol am fwydydd Ewropeaidd a nwyddau eraill, yn eu denu fwyfwy i gwmpas y newydd-ddyfodiaid. Yn anochel, fe wnaethon nhw roi'r gorau i'w haddasiad Nomadig, heliwr-gasglwr ar gyfer bywyd eisteddog yn agos at y Gwynion. Dechreuodd ymfudo tua throad y ganrif a daeth i ben mor ddiweddar â'r 1960au. Erys y Mardu heddiw ymhlith yr Aboriginiaid sy'n canolbwyntio mwy ar draddodiadau yn Awstralia. Sefydlwyd Jigalong fel gwersyll cynnal a chadw ar ffens rheoli cwningod, ac yn ddiweddarach daeth yn ddepo ddognau ar gyfer yr Aboriginiaid cynhenid ​​​​a oedd wedi dechrau ymgynnull yno yn y 1930au. Roedd yn genhadaeth Gristnogol am bedair blynedd ar hugain o 1946 ymlaen, ond roedd cysylltiadau hiliol yn aml yn llawn tyndra a gwrthwynebodd yr Aborigines bob ymdrech i danseilio eu traddodiadau. Roedd llawer o ddynion a menywod Aboriginaidd yn gweithio ar brydlesi bugeiliol fel llafurwyr a domestig, ond bu dirywiad dramatig yn y math hwn o gyflogaeth yn dilyn dyfodiad, yn y 1960au, i gyfreithiau a oedd yn gofyn am gydraddoldeb lefelau cyflog rhwng gweithwyr Aboriginaidd a Gwyn yn y bugeiliol.diwydiant. Daeth Jigalong yn gymuned Gynfrodorol a ymgorfforwyd yn gyfreithiol ym 1974, gyda chymorth cynghorwyr Gwyn ac a ariannwyd bron yn gyfan gwbl o ffynonellau llywodraethol. Mae polisi'r llywodraeth ers y 1970au cynnar wedi hybu hunanddibyniaeth a chadw hunaniaeth a thraddodiadau unigryw. I'r Mardu, mae mynediad at alcohol a phwysau cynyddol Gorllewinol wedi arwain at broblemau cymdeithasol sylweddol, sy'n parhau i fod heb eu datrys. Mae symudiad diweddar i sefydlu allorsafoedd parhaol ar neu gerllaw tiroedd Mardu traddodiadol yn rhannol mewn ymateb i'r pwysau hyn, yn enwedig effeithiau niweidiol alcohol, ond mae hefyd yn ymwneud â dyfodiad archwilio mwyngloddio ar raddfa fawr yn yr anialwch. Mae'r Mardu'n gwrthwynebu'r gweithgareddau hyn yn gryf, ac ers ffurfio cyngor tir rhanbarthol yng nghanol yr 1980au, pryder mawr fu amddiffyn eu tiroedd rhag cael eu halogi a'u dieithrio.

Christopher Garcia

Mae Christopher Garcia yn awdur ac ymchwilydd profiadol sydd ag angerdd am astudiaethau diwylliannol. Fel awdur y blog poblogaidd, World Culture Encyclopedia, mae’n ymdrechu i rannu ei fewnwelediadau a’i wybodaeth â chynulleidfa fyd-eang. Gyda gradd meistr mewn anthropoleg a phrofiad teithio helaeth, mae Christopher yn dod â phersbectif unigryw i'r byd diwylliannol. O gymhlethdodau bwyd ac iaith i naws celf a chrefydd, mae ei erthyglau yn cynnig safbwyntiau hynod ddiddorol ar fynegiadau amrywiol dynoliaeth. Mae ysgrifennu diddorol ac addysgiadol Christopher wedi cael sylw mewn nifer o gyhoeddiadau, ac mae ei waith wedi denu dilyniant cynyddol o selogion diwylliannol. Boed yn ymchwilio i draddodiadau gwareiddiadau hynafol neu'n archwilio'r tueddiadau diweddaraf mewn globaleiddio, mae Christopher yn ymroddedig i oleuo tapestri cyfoethog diwylliant dynol.