Hausa - Cyflwyniad, Lleoliad, Iaith, Llên Gwerin, Crefydd, Gwyliau mawr, Defodau newid byd

 Hausa - Cyflwyniad, Lleoliad, Iaith, Llên Gwerin, Crefydd, Gwyliau mawr, Defodau newid byd

Christopher Garcia

Ynganiad: HOW-suh

LLEOLIAD: Hawsaland yng Ngorllewin Affrica (gogledd-orllewin Nigeria ac yn ne Niger gerllaw)

Gweld hefyd: Anuta

POBLOGAETH: Mwy nag 20 miliwn

IAITH: Hausa; Arabeg; Ffrangeg neu Saesneg

CREFYDD: Islam; cyltiau brodorol

1 • CYFLWYNIAD

Yr Hausa, sy'n cynnwys mwy nag 20 miliwn, yw'r grŵp ethnig mwyaf yng ngorllewin Affrica. Maent wedi'u dosbarthu'n eang yn ddaearyddol ac wedi cymysgu â llawer o wahanol bobloedd.

Cyrhaeddodd Islam yr ardal erbyn y bedwaredd ganrif ar ddeg. Erbyn y bymthegfed ganrif, roedd nifer o ddinas-wladwriaethau annibynnol Hausa. Buont yn cystadlu â'i gilydd am reolaeth masnach ar draws Anialwch y Sahara, caethweision ac adnoddau naturiol. Yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg, unwyd y rhanbarth gan jihad (rhyfel sanctaidd Islamaidd) a daeth yn adnabyddus fel Hausaland. Cyrhaeddodd y Prydeinwyr a gwladychu'r ardal tua 1900. Hyd yn oed yn ystod y cyfnod trefedigaethol, roedd y dinas-wladwriaethau a'u harweinwyr yn cynnal rhywfaint o ymreolaeth. Cadwyd llawer o draddodiadau Hausa tan ddiwedd yr ugeinfed ganrif.

2 • LLEOLIAD

Mae pobl Hausa wedi'u crynhoi'n bennaf yng ngogledd-orllewin Nigeria ac yn ne Niger gerllaw. Glaswelltir semiarid neu safana yw'r ardal hon yn bennaf, yn frith o ddinasoedd wedi'u hamgylchynu gan gymunedau ffermio. Mae dinasoedd y rhanbarth hwn - Kano, Sokoto, Zari, a Katsina, er enghraifft - ymhlith ycanolfannau masnachol mwyaf Affrica Is-Sahara (Affrica i'r de o Anialwch y Sahara). Mae pobl Hausa hefyd i'w cael yn byw mewn gwledydd eraill yng ngorllewin Affrica fel Camerŵn, Togo, Chad, Benin, Burkina Faso, a Ghana.

3 • IAITH

Hawsa yw'r iaith a siaredir fwyaf yng ngorllewin Affrica. Fe'i siaredir gan amcangyfrif o 22 miliwn o bobl. Mae 17 miliwn arall o bobl yn siarad Hausa fel ail iaith. Mae Hausa wedi'i ysgrifennu mewn cymeriadau Arabeg, ac mae tua un rhan o bedair o eiriau Hausa yn dod o Arabeg. Gall llawer o Hausa ddarllen ac ysgrifennu Arabeg. Gall llawer hefyd siarad naill ai Ffrangeg neu Saesneg.

4 • GLEFYDLWR

Yn ôl y traddodiad, ymfudodd Bayajidda, cyndad chwedlonol yr Hausa, o Baghdad yn y nawfed neu'r ddegfed ganrif OC . Ar ôl stopio yn nheyrnas Bornu, ffodd i'r gorllewin a helpu brenin Daura i ladd neidr beryglus. Fel gwobr, cafodd Frenhines Daura mewn priodas. Sefydlodd mab Bayajidda, Bawo, ddinas Biram. Roedd ganddo chwe mab a ddaeth yn llywodraethwyr ar ddinas-wladwriaethau eraill Hausa. Gyda'i gilydd, gelwir y rhain yn Hausa bakwai (Hausa saith).

Mae llên gwerin Hausa yn cynnwys tatsunya— straeon sydd â moesoldeb fel arfer. Maent yn cynnwys anifeiliaid, dynion ifanc a morynion, ac arwyr a dihirod. Mae llawer yn cynnwys diarhebion a phosau.

5 • CREFYDD

Mae'r rhan fwyaf o Hausa yn Fwslimiaid selog sy'n credu yn Allah ac yn Muhammad fel ei broffwyd. Hwygweddïwch bum gwaith bob dydd, darllenwch y Koran (ysgrythurau sanctaidd), ymprydiwch yn ystod mis Ramadan, rhowch elusen i'r tlodion, a dyheu am wneud y bererindod (hajj) i wlad sanctaidd y Mwslimiaid ym Mecca. Mae Islam yn effeithio ar bron pob agwedd ar ymddygiad Hausa, gan gynnwys gwisg, celf, tai, defodau newid byd, a chyfreithiau. Yn yr ardaloedd gwledig, mae cymunedau o bobl nad ydynt yn dilyn Islam. Gelwir y bobl hyn yn Maguzawa. Maen nhw'n addoli ysbrydion natur a elwir yn bori neu iskoki.

6 • GWYLIAU MAWR

Mae'r Hausa yn cadw dyddiau sanctaidd y calendr Islamaidd. Eid (dyddiau gwledd Mwslimaidd) dathlu diwedd Ramadan (mis o ymprydio), dilyn hajj (pererindod i Mecca), a dathlu pen-blwydd y proffwyd Muhammad. Ar Eid al-Adha, mae Mwslemiaid yn aberthu anifail i ail-greu'r amser yr oedd Abraham yn fodlon aberthu ei fab i Dduw. Mae teuluoedd hefyd yn lladd anifail yn eu cartrefi eu hunain. Gall hon fod yn ddafad neu'n fuwch wrywaidd. Yna mae pobl yn dathlu gyda'u perthnasau a'u ffrindiau ac yn rhoi anrhegion i'w gilydd.

7 • DEFNYDDIAU TAITH

Tua wythnos ar ôl i blentyn gael ei eni, mae'n cael enw yn ystod seremoni enwi Islamaidd. Mae bechgyn fel arfer yn cael eu henwaedu tua saith oed, ond nid oes unrhyw ddefod arbennig yn gysylltiedig â hyn.

Yn eu harddegau canol a hwyr, gall dynion a merched ifanc ymgysylltu. Gall y seremoni briodas gymryd felcyhyd â sawl diwrnod. Mae dathliadau yn dechrau ymhlith y briodferch a'i theulu a'i ffrindiau wrth iddi baratoi ar gyfer priodas. Mae cynrychiolwyr gwrywaidd o deuluoedd y briodferch a'r priodfab yn arwyddo'r cytundeb priodas yn unol â chyfraith Islamaidd, fel arfer yn y mosg. Yn fuan wedi hynny, daw'r cwpl at ei gilydd.

Gweld hefyd: Kaska

Yn dilyn marwolaeth, dilynir egwyddorion claddu Islamaidd bob amser. Mae'r ymadawedig yn cael ei olchi, ei lapio mewn amdo, a'i gladdu yn wynebu tua'r dwyrain - tua thir sanctaidd Mecca. Adroddir gweddïau, a chaiff aelodau'r teulu gydymdeimlad. Mae gwragedd yn galaru eu gwŷr ymadawedig am tua thri mis.

8 • PERTHYNAS

Mae Hawsa yn dueddol o fod yn dawel ac yn dawel. Pan fyddant yn rhyngweithio â phobl o'r tu allan, yn gyffredinol nid ydynt yn dangos emosiwn. Mae yna hefyd rai arferion sy'n rheoli rhyngweithio â pherthnasau rhywun. Er enghraifft, fe'i hystyrir yn arwydd o barch i beidio â dweud enw priod neu rieni rhywun. Mewn cyferbyniad, mae cysylltiadau hamddenol, chwareus yn arferol gyda rhai perthnasau, fel brodyr a chwiorydd iau, neiniau a theidiau, a chefndryd.

O oedran cynnar, mae plant yn datblygu cyfeillgarwch gyda'u cymdogion a all bara am oes. Mewn rhai trefi, gall pobl ifanc ffurfio cymdeithasau y mae eu haelodau'n cymdeithasu â'i gilydd nes iddynt briodi.

9 • AMODAU BYW

Mewn pentrefi gwledig, mae Hausa fel arfer yn byw ar aelwydydd mawr (gidaje) sy'n cynnwys dyn, ei wragedd, ei feibion,a'u gwragedd a'u plant. Mewn dinasoedd mawr, fel Kano neu Katsina, mae Hausa yn byw naill ai yn yr hen rannau o'r dref neu mewn chwarteri mwy newydd a adeiladwyd ar gyfer gweision sifil. Mae tai Hausa yn amrywio o gyfansoddion teuluol traddodiadol mewn ardaloedd gwledig i dai un teulu modern mewn rhannau newydd o ddinasoedd.

10 • BYWYD TEULU

Mae perthnasau yn cydweithredu mewn gweithgareddau megis ffermio a masnach mewn ardaloedd gwledig, a gweithgareddau busnes mewn ardaloedd trefol. Gobaith perthnasau yw byw yn agos at ei gilydd i gymdeithasu a chynnal ei gilydd. Mae teuluoedd yn trefnu priodasau ar gyfer eu pobl ifanc. Mae priodasau rhwng perthnasau, fel cefndryd, yn cael eu ffafrio. O dan gyfraith Islamaidd, gall dyn briodi hyd at bedair gwraig.

Yn dilyn arferion Islamaidd, mae'r rhan fwyaf o ferched priod Hawsa yn byw mewn neilltuaeth. Maent yn aros yn y cartref a dim ond yn mynd allan ar gyfer seremonïau neu i geisio triniaeth feddygol. Pan fyddant yn gadael eu cartrefi, mae menywod yn gwisgo gorchudd ac yn aml yn cael eu hebrwng gan eu plant.

11 • DILLAD

Mae dynion Hausa yn adnabyddadwy wrth eu gwisg gywrain. Mae llawer yn gwisgo gynau mawr, llifeiriol (gare, babban gida) gyda brodwaith cywrain o amgylch y gwddf. Maent hefyd yn gwisgo capiau brodio lliwgar (huluna). Mae merched Hausa yn gwisgo gwisg gofleidiol wedi'i gwneud o frethyn lliwgar gyda blows gyfatebol, tei pen, a siôl.

12 • BWYD

Mae prif fwydydd yn cynnwys grawn (sorghum, miled, neu reis) ac india-corn, sy'n cael eu malu'n flawd ar gyferamrywiaeth o fwydydd. Mae brecwast yn aml yn cynnwys uwd. Weithiau mae'n cynnwys cacennau wedi'u gwneud o ffa wedi'u ffrio (kosai) neu flawd gwenith (funkaso). Mae cinio a swper fel arfer yn cynnwys uwd trwm (tuwo). Mae'n cael ei weini â chawl neu stiw (miya). Mae'r rhan fwyaf o gawliau'n cael eu gwneud â thomatos wedi'u malu neu wedi'u torri, winwns, a phupurau. At hyn ychwanegir sbeisys a llysiau eraill fel sbigoglys, pwmpen ac okra. Mae ychydig o gig yn cael ei fwyta. Mae ffa, cnau daear a llaeth hefyd yn ychwanegu protein at ddiet Hausa.

13 • ADDYSG

O tua chwech oed, mae plant Hausa yn mynychu ysgolion Koranic (ysgolion lle mae'r addysgu'n seiliedig ar yr ysgrythur sanctaidd Islamaidd, y Koran). Dysgant adrodd yr ysgrythurau a dysgu am arferion, dysgeidiaeth a moesau Islam. Erbyn iddynt gyrraedd oedolaeth, mae llawer yn cyflawni lefelau uchel o ysgolheictod Islamaidd.

Ers i Nigeria gael ei hannibyniaeth ym 1960, mae'r llywodraeth wedi adeiladu llawer o ysgolion a phrifysgolion. Mae mwyafrif o blant Hawsa, yn enwedig mewn ardaloedd trefol, bellach yn gallu mynychu'r ysgol, o leiaf yn y lefel gynradd.

14 • TREFTADAETH DDIWYLLIANNOL

Mae cerddoriaeth a chwarae celf yn bwysig mewn bywyd bob dydd. O oedran ifanc, mae plant Hausa yn cymryd rhan mewn dawnsiau, a gynhelir mewn mannau cyfarfod fel y farchnad. Mae caneuon gwaith yn aml yn cyd-fynd â gweithgareddau yn yr ardaloedd gwledig ac yn y marchnadoedd. Cantorion mawl yn canu amhanesion cymunedol, arweinwyr, ac unigolion amlwg eraill. Mae adrodd straeon, dramâu lleol, a pherfformiadau cerddorol hefyd yn ffurfiau cyffredin o adloniant traddodiadol.

15 • CYFLOGAETH

Mae gan gymdeithas Hausa raniad cryf o lafur yn ôl oedran a rhyw. Y prif weithgarwch yn y trefi yw masnach; mewn ardaloedd gwledig, amaethyddiaeth ydyw. Mae gan lawer o ddynion Hawsa fwy nag un alwedigaeth. Yn y trefi a'r dinasoedd, efallai y bydd ganddyn nhw swyddi ffurfiol, fel addysgu neu waith llywodraeth, ac yn cymryd rhan mewn masnach ar yr ochr. Mewn ardaloedd gwledig, maent yn ffermio a hefyd yn ymwneud â masnach neu grefftau. Mae rhai Hausa yn fasnachwyr amser llawn gyda siopau neu stondinau marchnad. Mae llawer o Hausa yn ysgolheigion Islamaidd amser llawn.

Mae merched Hawsa yn ennill arian drwy brosesu, coginio a gwerthu bwyd. Maent hefyd yn gwerthu sbarion brethyn, potiau, meddyginiaethau, olewau llysiau, ac eitemau bach eraill. Gan fod merched yn gyffredinol yn ddiarffordd yn ôl y gyfraith Islamaidd, mae eu plant neu weision yn mynd i dai eraill neu i'r farchnad ar eu rhan.

16 • CHWARAEON

Mae reslo (koko) a bocsio (mud) yn chwaraeon traddodiadol poblogaidd ymhlith yr Hausa. Mae gemau'n cael eu cynnal mewn arenâu neu farchnadoedd, yn aml ar wyliau crefyddol. Mae cerddoriaeth, yn enwedig drymio, yn cyd-fynd â'r gystadleuaeth. Mae gwrthwynebwyr yn ymgodymu nes taflu un i'r llawr. Mae bocswyr yn ymladd nes bod un yn cael ei ddwyn i'w liniau neu'n syrthio'n fflat ar y ddaear.

Pêl-droed yw'r mwyafchwaraeon cystadleuol modern poblogaidd, ac fe'i hystyrir yn gamp genedlaethol Nigeria.

17 • HAMDDEN

Mae cerddorion yn perfformio mewn priodasau, seremonïau enwi, a phartïon, yn ogystal ag yn ystod gwyliau Islamaidd. Heddiw, mae mathau Gorllewinol o adloniant yn boblogaidd. Mae Hausa yn gwrando ar gerddoriaeth Orllewinol, gan gynnwys rap a reggae, ac yn gwylio rhaglenni teledu Americanaidd a Phrydeinig. Mae gan lawer ohonynt stereos, setiau teledu a VCRs yn eu cartrefi.

18 • CREFFTAU A HOBBÏAU

Mae Hausa yn adnabyddus am eu crefftwaith. Ceir yma farceriaid lledr a gweithwyr lledr, gwehyddion, cerfwyr a cherflunwyr, gweithwyr haearn a gofaint, gweithwyr arian, crochenwyr, lliwwyr, teilwriaid, a brodwyr. Gwerthir eu nwyddau mewn marchnadoedd ledled gorllewin Affrica.

19 • PROBLEMAU CYMDEITHASOL

Mae tlodi yn gyffredin ymhlith yr Hausa. Mae tlodi yn arwain at faethiad a diet gwael, salwch a gofal iechyd annigonol, a diffyg cyfleoedd addysgol. Mae'r rhan fwyaf o'r rhanbarth lle mae'r Hausa yn byw yn dueddol o sychder. Mae pobol Hausa yn dioddef yn ystod tywydd garw. Mae rhai Hausa wedi methu ag ennill bywoliaeth mewn ardaloedd gwledig, ac wedi symud i'r dinasoedd i chwilio am waith.

20 • LLYFRYDDIAETH

Coles, Catherine, a Beverly Mack. Merched Hausa yn yr Ugeinfed Ganrif . Madison: Gwasg Prifysgol Wisconsin, 1991.

Koslow, Philip. Hawsaland: Teyrnasoedd y Gaer. Teyrnasoedd Affrica. Efrog Newydd:Cyhoeddwyr Chelsea House, 1995.

Smith, Mary. Baba o Karo: Gwraig o'r Hausa Mwslimaidd. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1981.

GWEFANNAU

World Travel Guide. Nigeria. [Ar-lein] Ar gael //www.wtgonline.com/country/ng/gen.html , 1998.

Darllenwch hefyd erthygl am Hausao Wicipedia

Christopher Garcia

Mae Christopher Garcia yn awdur ac ymchwilydd profiadol sydd ag angerdd am astudiaethau diwylliannol. Fel awdur y blog poblogaidd, World Culture Encyclopedia, mae’n ymdrechu i rannu ei fewnwelediadau a’i wybodaeth â chynulleidfa fyd-eang. Gyda gradd meistr mewn anthropoleg a phrofiad teithio helaeth, mae Christopher yn dod â phersbectif unigryw i'r byd diwylliannol. O gymhlethdodau bwyd ac iaith i naws celf a chrefydd, mae ei erthyglau yn cynnig safbwyntiau hynod ddiddorol ar fynegiadau amrywiol dynoliaeth. Mae ysgrifennu diddorol ac addysgiadol Christopher wedi cael sylw mewn nifer o gyhoeddiadau, ac mae ei waith wedi denu dilyniant cynyddol o selogion diwylliannol. Boed yn ymchwilio i draddodiadau gwareiddiadau hynafol neu'n archwilio'r tueddiadau diweddaraf mewn globaleiddio, mae Christopher yn ymroddedig i oleuo tapestri cyfoethog diwylliant dynol.