Iatmul - Cyflwyniad, Lleoliad, Iaith, Llên Gwerin, Crefydd, Gwyliau mawr, Defodau newid byd

 Iatmul - Cyflwyniad, Lleoliad, Iaith, Llên Gwerin, Crefydd, Gwyliau mawr, Defodau newid byd

Christopher Garcia

YNganiad: YAHT-mool

ENWAU ERAILL: Nyara

LLEOLIAD: Papua Gini Newydd

POBLOGAETH: Tua 10,000

IAITH: Iatmul; Nyara; Tok Pisin; rhai Saesneg

CREFYDD: Iatmul Traddodiadol; Cristnogaeth

1 • CYFLWYNIAD

Celfyddyd pobl Iatmul yw'r gelfyddyd a gynrychiolir fwyaf o holl bobloedd brodorol Papua Gini Newydd. Fodd bynnag, ychydig o bobl sydd â llawer o wybodaeth neu ddealltwriaeth o'r diwylliant cymhleth a gynhyrchodd y cerfluniau, y cerfiadau a'r masgiau apelgar hyn. Roedd yr Iatmul yn ganibaliaid ac yn headhunters yn yr amseroedd cyn dod i gysylltiad â chenhadon Ewropeaidd yn y 1930au. Roedd y trais yng nghymdeithas draddodiadol Iatmul yn angenrheidiol er mwyn i wrywod ennill statws. Fodd bynnag, ar ôl dyfodiad yr Ewropeaid, cafodd Iatmuls a oedd yn ymarfer canibaliaeth a hela pennau eu labelu fel llofruddion. Ar ôl i rai o'r dynion gael eu dienyddio'n gyhoeddus, daeth yr arferion treisgar hyn i ben.

2 • LLEOLIAD

Cyfanswm poblogaeth Iatmul yw tua 10,000 o bobl. Mae mamwlad yr Iatmul ar hyd cwrs canol Afon Sepik yng ngwlad Papua Gini Newydd. Mae'r Sepik yn afon sy'n newid gyda'r tymhorau. Yn ystod y tymor glawog sy'n para tua phum mis, gall yr afon godi'n ddramatig a gorlifo'r iseldiroedd cyfagos. Mae pentrefi Iatmul yn dod yn glwstwr o dai ar stiltiau o fewn adefnyddioldeb yn hytrach na harddwch). Roedd pob eitem o ddefnydd dyddiol wedi'i addurno â cherfiad neu beintiad. Mae twristiaeth wedi newid cynhyrchiant a gwerthfawrogiad celf yng nghymdeithas Iatmul. Mae cynhyrchu celf i dwristiaid yn ymdrech bwysig i wneud arian ar gyfer Iatmul heddiw. Mygydau a cherfluniau yw'r eitemau mwyaf poblogaidd yn y farchnad gelf dwristiaeth.

Mewn tai dynion ym mhentrefi Iatmul, roedd eitem seremonïol bwysig y cyfeiriwyd ati fel "stôl drafod." Roedd hwn yn gerflun annibynnol gyda phen dynol rhy fawr, arddulliedig wedi'i gynnal gan gorff bach. Ar gefn y cerflun roedd silff a oedd yn edrych braidd yn debyg i stôl. Defnyddiwyd y stôl mewn dadleuon a gynhaliwyd i setlo anghydfodau a allai fel arall fod wedi dod i ben mewn tywallt gwaed. Byddai dadleuwyr o bob clan yn curo criw o ddail a ddewiswyd yn arbennig wrth iddynt wneud eu pwyntiau. Mae'r carthion hyn bellach yn cael eu cynhyrchu ar gyfer pobl o'r tu allan. Er y gallai stôl drafod a brynwyd o Iatmul ar Afon Sepik gostio tua $100, byddai stôl a brynwyd gan ddeliwr yn Awstralia yn costio tua $1,500. Mae celf Iatmul wedi dod yn fusnes proffidiol iawn i werthwyr mewn gwledydd tramor.

19 • PROBLEMAU CYMDEITHASOL

Mae newid diwylliannol ac allfudo yn broblemau mawr i Iatmul heddiw. Pobl ifanc sydd fwyaf tebygol o ymfudo, ac o ganlyniad, nid ydynt yn dysgu am eu diwylliant. Maent yn symud i ddinasoedd a threfi ac yn dechrau defnyddio Tok Pisin feleu prif iaith. Mae twristiaeth wedi dod â newidiadau mawr i ffordd draddodiadol o fyw Iatmul. Mae ennill cyflog wedi dod yn bwysig. Mae eitemau gorllewinol fel esgidiau tenis a phast dannedd yn dod yn eitemau pwysig i'r Iatmul modern.

20 • LLYFRYDDIAETH

Bateson, Gregory. Naven . 2d gol. Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1954.

Lutkehaus, Nancy, et al., gol. Treftadaeth Sepik: Traddodiad a Newid yn Papua Gini Newydd . Durham, N.C.: Carolina University Press, 1990.

GWEFANNAU

Interknowledge Corp. [Ar-lein] Ar gael //www.interknowledge.com/papua-newguinea/ , 1998.

Arweinlyfr Teithio'r Byd. Papwa Gini Newydd. [Ar-lein] Ar gael //www.wtgonline.com/country/pg/gen.html , 1998.

corff o ddŵr mwdlyd. Rhaid i bob symudiad gael ei wneud gan ganŵ yn ystod yr amser hwn.

Mae lleoliad yr Iatmul yn rhannau canol yr afon eang wedi bod yn fanteisiol iddynt. Cyn dyfodiad Ewropeaid, roeddent yn gallu gwasanaethu fel broceriaid yn rhwydweithiau masnach helaeth Basn Afon Sepik. Mae'r lleoliad yn dal i'w gwasanaethu'n dda, gan eu bod yn gallu denu nifer fawr o dwristiaid i'w pentrefi oherwydd hygyrchedd cymharol yr ardal.

Mae nifer fawr o Iatmul wedi gadael rhanbarth Sepik a bellach yn byw mewn rhannau eraill o Papua Gini Newydd. Gall allfudo o bentrefi Iatmul fod mor uchel â 50 y cant.

3 • IAITH

Mae'r iaith Iatmul yn cael ei dosbarthu gan ieithyddion fel iaith Bapaidd, neu anAwstronesaidd, sy'n perthyn i'r teulu ieithyddol Ndu. Siaredir yr ieithoedd Papuan ledled ynys Gini Newydd ac ar ychydig o ynysoedd cyfagos llai yn Indonesia. Ychydig iawn o wybodaeth sydd ar yr iaith Iatmul. Mae'r Iatmul yn cyfeirio at eu hiaith wrth y gair nyara . Mae gan yr iaith ddwy dafodiaith. Mae plant Iatmul a llawer o oedolion hefyd yn rhugl yn Tok Pisin (iaith pidgin Saesneg), un o ieithoedd cenedlaethol Papua Gini Newydd.

4 • GLEFYDLWR

Mae chwedloniaeth Iatmul yn nodi eu bod yn tarddu o dwll yn y llaid yn nhiriogaeth y Sawos cyfagos heddiw. Mae rhai grwpiau yn adrodd straeon am allifogydd mawr. Roedd y goroeswyr yn arnofio i lawr yr afon (y Sepik) ar rafftiau neu ddarnau o dir wedi'i orchuddio â glaswellt a ddaeth yn lletya yn yr afon. Daeth y darn o dir a greodd hyn yn safle tŷ’r dynion cyntaf i hynafiaid Iatmul. Mae tai y dynion presennol i fod yn gynrychioliadau o'r darn gwreiddiol o ddaear a ddaeth yn fyd Iatmul. Mae mythau eraill yn adrodd am ffurfiad y nefoedd a'r ddaear o'r crocodeil hynafol mawr a holltodd yn ddau, gyda'i ên uchaf yn troi'n nefoedd a'i ên isaf yn dod yn deyrnasoedd daearol.

5 • CREFYDD

Roedd credoau crefyddol traddodiadol pobl Iatmul yn canolbwyntio ar ysbrydion yr afonydd, y coedwigoedd a'r corsydd. Roedd pryder hefyd am ysbrydion y meirw a'r niwed y gallent ei wneud i'r byw. Mae llawer o fythau yn esbonio'r byd naturiol a goruwchnaturiol i'r claniau Iatmul. Pwysig yn y mythau hyn yw'r bobl a'r lleoedd lle bu digwyddiadau yn y gorffennol mytholegol. Mae gan wahanol lwythau (grwpiau o bobl â disgyniad cyffredin) wybodaeth gyfrinachol am enwau'r cymeriadau a'r digwyddiadau yn eu casgliad penodol o fythau. Byddai claniau yn ceisio dysgu enwau cyfrinachol claniau eraill; i wneud hynny oedd ennill pŵer dros y grŵp hwnnw.

Mae cenhadon wedi bod yn weithgar ymhlith yr Iatmul ers y 1930au. Mae yna lawer o dröedigion i Gristnogaeth ar hyd yr Afon Sepik. Aeth rhai cenhadon felyn mhell ag i losgi ty y dynion a'r celfau a'r celfau a gynnwysai. Collwyd llawer iawn o wybodaeth ddiwylliannol yn y broses.

6 • GWYLIAU MAWR

Dethlir gwyliau Cristnogol gan Iatmul wedi ei dröedigaeth. Nid oes gan wyliau fel y Nadolig (Rhagfyr 25) a'r Pasg (diwedd mis Mawrth neu ddechrau Ebrill) yr un faint o bwyslais masnachol a geir yn yr Unol Daleithiau. Cydnabyddir gwyliau cenedlaethol y wlad, ond gan nad oes banciau na swyddfeydd post yn yr ardal, nid oes gan y gwyliau hyn fawr o ystyr.

7 • DEFNYDDIAU TAITH

Arfer cyffredin ymhlith yr Iatmul oedd cychwyniad gwrywod. Roedd yn cynnwys gweithgareddau seremonïol helaeth a ddaeth i ben gyda chreithio (creithio defodol) ar gefn uchaf a brest y blanhigfa ifanc. Dywedir bod y patrymau a wneir yn ymdebygu i groen y crocodeil, yr anifail pwysicaf yn llên gwerin a mytholeg Iatmul. Ychydig iawn o ddynion sy'n dal i ddilyn yr arferiad hwn, nid oherwydd y boen, ond oherwydd y gost. Mae'n costio ychydig gannoedd o ddoleri a sawl mochyn i logi rhywun i wneud y creithio.

Dathlodd yr Iatmul hefyd ddigwyddiadau pwysig ym mywydau gwrywod a benywod. Er enghraifft, byddai'r Iatmul yn dathlu'r tro cyntaf i ferch wneud crempog (startsh wedi'i wneud o goed palmwydd) neu'r tro cyntaf i fachgen gerfio canŵ. Galwyd y dathliadau hyn yn naven . Navenmae seremonïau bron wedi diflannu o ddiwylliant Iatmul heddiw.

8 • PERTHYNAS

Roedd cyfarchion traddodiadol rhwng dynion o wahanol bentrefi a oedd yn masnachu â'i gilydd yn cynnwys deialogau seremonïol ffurfiol lle'r oedd gan ddynion rolau diffiniedig. Mae arddull rhyngweithio rhwng dynion Iatmul sy'n oedolion yn aml yn cael ei ddisgrifio fel bod yn ymosodol. Mae twristiaid yn aml mewn penbleth oherwydd bod dynion Iatmul yn gwisgo wyneb ffyrnig iawn yn lle gwên pan fyddant yn codi am luniau. Merched Iatmul oedd yn gyfrifol am y fasnach a gymerodd le gyda'r Sawos a Chambri, dau grŵp cyfagos. Roedd merched Iatmul yn cyfnewid pysgod am y sago (startsh) a gynhyrchwyd gan fenywod o'r grwpiau cyfagos hyn. Tra bod dynion yn ymosodol, yn ymosodol, ac yn gyflym i ddicter, roedd menywod Iatmul yn cynnal cytgord o fewn y gymuned a chysylltiadau â chymunedau allanol. Mae'r Iatmul wedi bod yn agored i ddiwylliant y Gorllewin ers y 1930au, ac o ganlyniad maent wedi mabwysiadu rhai o'i agweddau. Mae cyfarchion yn Orllewinol ac yn cynnwys defnyddio ymadroddion stoc ac ysgwyd llaw.

9 • AMODAU BYW

Mae pentrefi Iatmul yn amrywio o ran maint o 300 i 1,000 o bobl. Yn draddodiadol, roedd pentrefi yn canolbwyntio ar dŷ dynion, a oedd yn ganolbwynt pensaernïol y pentref. Roedd yr adeiladau hyn yn strwythurau anferth wedi'u haddurno'n gywrain â cherfiadau a phaentiadau. Roeddent hefyd yn gartref i'r mwyafrif o eitemau crefyddol gan gynnwys drymiau, ffliwtiau, acerfluniau cysegredig. Ar hyn o bryd, mae'r rhan fwyaf o dai dynion yn warysau ar gyfer storio arteffactau sy'n cael eu gwerthu i dwristiaid a chasglwyr celf. Maent hefyd yn fannau cyfarfod i ddynion sy'n oedolion.

Nid oes trydan a dŵr rhedeg ar gael ym mhentrefi Iatmul. Heb blymio, mae llestri yn cael eu golchi yn Afon Sepik, fel y mae dillad. Mae'r Iatmul hefyd yn dibynnu ar y Sepik i ymdrochi. Pan fydd yr afon wedi chwyddo ond heb ei gorlifo, mae ymdrochi yn her. Bydd person yn cerdded i fyny'r afon, yn mynd i mewn i'r afon, ac yna'n golchi tra bod y cerrynt yn eu cludo i'r man lle cychwynnodd. Mae mynd allan o'r afon ac aros yn lân hefyd yn her, gan fod glannau'r afon yn dwmpathau o fwd dwfn.

10 • BYWYD TEULUOL

Mae menywod yn chwarae rhan bwysig ym mywyd beunyddiol Iatmul. Merched sy'n gyfrifol am ddal pysgod i'w masnachu gyda phentrefi cyfagos i gael y sago blawd i wneud crempogau. Merched hefyd yw'r prif ofalwyr.

Yng nghymdeithas draddodiadol Iatmul, roedd partneriaid priodas yn cael eu pennu gan reolau llym. Roedd partneriaid priodas derbyniol i ddyn yn cynnwys merch mab brawd ei dad (ail gyfnither), merch chwaer ei dad (cyfnither gyntaf), neu fenyw y byddai’n ei chael yn gyfnewid am chwaer y byddai’n ei rhoi i ddyn arall. Mae anthropolegwyr yn cyfeirio at y math olaf hwn o briodas fel "cyfnewid chwaer."

Pâr priod yn dechrau preswylioyn nhy tad y gwr. Bydd y tŷ hefyd yn cael ei feddiannu gan feibion ​​​​eraill y tad a'u teuluoedd. Mae gan bob teulu niwclear ei le ei hun yn y tŷ mawr. Mae gan bob teulu hefyd ei aelwyd ei hun ar gyfer coginio. Mae gwŷr yn aml yn cysgu yn nhŷ'r dynion.

11 • DILLAD

Mae'r rhan fwyaf o ddynion Iatmul yn gwisgo dillad Gorllewinol sy'n cynnwys siorts athletaidd a chrys-T. Anaml y caiff esgidiau eu gwisgo. Mae gwisg merched yn fwy amrywiol ac yn dibynnu ar ba fath o weithgaredd y maent yn ei wneud a phwy sydd o gwmpas ar y pryd. Mae'n amrywio o ffrogiau arddull Gorllewinol i'r defnydd o'r laplap cofleidiol (lliain tebyg i sarong) i orchuddio'r corff o'r canol i lawr. Mae plant yn tueddu i wisgo fel oedolion, ond mae plant bach yn mynd yn noeth.

Gweld hefyd: Economi - Khmer

12 • BWYD

Mae diet Iatmul yn cynnwys pysgod a'r goeden palmwydd bwytadwy o'r enw sago yn bennaf. Nid oes byrddau i dai Iatmul; pawb yn eistedd ar y llawr. Mae'n debyg mai'r pryd canol dydd yw'r unig bryd y mae'r teulu'n ei fwyta gyda'i gilydd. Ar adegau eraill o'r dydd, mae pobl yn bwyta pryd bynnag y byddant yn llwglyd. Mae'r bwyd ar gyfer y diwrnod yn cael ei storio mewn basged wehyddu sy'n hongian o fachyn cerfiedig ac addurnedig ger ardal gysgu pob person. Rhoddir pysgod sych a chrempogau sago yn y fasged yn y bore. Weithiau cesglir ffrwythau a llysiau gwyrdd o'r goedwig. Mae cyri tun o Indonesia a Malaysia bellach wedi dod yn boblogaidd, yn ogystal â reis a physgod tun.Mae'r cynhyrchion hyn yn ddrud ac weithiau'n anodd dod o hyd iddynt.

13 • ADDYSG

Mae addysg draddodiadol yn dal yn bwysig i'r Iatmul. Mae bechgyn a merched yn cael eu hyfforddi i ddod yn oedolion cymwys sy'n gallu cyflawni'r tasgau y mae dynion a merched yn eu gwneud i gadw'r pentref i weithredu. Mae ysgol orllewinol yn opsiwn i blant y mae eu rhieni am eu hanfon. Fodd bynnag, ychydig iawn o gymunedau sydd â'u hysgol eu hunain ac yn nodweddiadol mae'n rhaid i blant deithio i bentrefi eraill os ydynt yn dymuno mynychu.

14 • TREFTADAETH DDIWYLLIANNOL

Mae cerddoriaeth yn rhan bwysig o fywyd seremonïol Iatmul. Heddiw, mae cerddoriaeth ddefodol yn dal i gael ei pherfformio mewn gwyliau ac yn ystod seremonïau arbennig.

Mae dynion yn chwarae ffliwtiau cysegredig yn ystod defodau cychwyn, sy'n cael eu cynnal yn llai aml heddiw nag yn y gorffennol. Mae'r ffliwtiau bambŵ cysegredig yn cael eu storio yn y trawstiau o dai neu yn nhŷ'r dynion ei hun. Mae'r sain a gynhyrchir i fod yn lleisiau'r ysbrydion hynafiadol. Yn draddodiadol roedd merched a phlant yn cael eu gwahardd rhag gweld y ffliwtiau.

Gweld hefyd: Crefydd a diwylliant mynegiannol - Kwakiutl

Mae'r ffliwtiau cysegredig hefyd yn cael eu chwarae ar ôl marwolaeth dyn pwysig yn y pentref. Mae pâr o ffliwtyddion yn chwarae yn ystod y nos o dan dŷ'r ymadawedig. Yn ystod y dydd, mae'r perthnasau benywaidd yn perfformio math o alarnad ddefodol a oedd ag ansawdd cerddorol pendant.

15 • CYFLOGAETH

Yn draddodiadol roedd gwaith yn cael ei rannu yn ôl rhyw ac oedran. Roedd merched mewn oed yngyfrifol am bysgota a garddio. Roedd merched hefyd yn paratoi'r pysgod a ddaliasant, gan gadw llawer iawn ohono trwy ei ysmygu. Dynion oedd yn gyfrifol am hela, adeiladu, a pherfformio'r rhan fwyaf o ddefodau crefyddol. Byddai merched a bechgyn ifanc yn helpu eu mamau gyda'i thasgau. Fodd bynnag, ni fyddai bechgyn a oedd wedi pasio trwy gychwyn yn ystyried perfformio gwaith menywod. Yn ystod y cyfnod sefydlu, byddai bechgyn yn dysgu agweddau ar waith dynion a bywyd seremonïol. Yn y presennol, mae'r patrymau hyn wedi aros yr un fath ac eithrio mai ychydig iawn o fechgyn sy'n cael eu derbyn. Mae dynion yn aml yn ceisio llafur cyflog y tu allan i'r pentref. Mae rhai dynion yn rhentu eu canŵod ac yn cynnal teithiau ar hyd Afon Sepik.

16 • CHWARAEON

I'r Iatmul sy'n dal i fyw ar hyd yr Afon Sepik, mae chwaraeon yn gymharol ddibwys. Mae bechgyn yn gwneud slingshots i saethu peli mwd caled, sych at adar a thargedau byw eraill. Mae dynion sydd wedi symud i drefi a dinasoedd yn fwy tebygol o ddilyn timau rygbi a phêl-droed.

17 • HAMDDEN

Mewn ardal heb fynediad at drydan, mae teledu, fideos a ffilmiau bron yn anhysbys. Mae pobl sy'n byw mewn trefi a dinasoedd gyda thrydan yn mynd i ffilmiau, ac mae gan rai tai deledu. Roedd adloniant traddodiadol yn cynnwys adrodd straeon, perfformiadau defodol, a cherddoriaeth.

18 • CREFFT A HOBBÏAU

Roedd mynegiant artistig cymdeithas draddodiadol Iatmul yn gwbl iwtilitaraidd (cynlluniwyd ar gyfer

Christopher Garcia

Mae Christopher Garcia yn awdur ac ymchwilydd profiadol sydd ag angerdd am astudiaethau diwylliannol. Fel awdur y blog poblogaidd, World Culture Encyclopedia, mae’n ymdrechu i rannu ei fewnwelediadau a’i wybodaeth â chynulleidfa fyd-eang. Gyda gradd meistr mewn anthropoleg a phrofiad teithio helaeth, mae Christopher yn dod â phersbectif unigryw i'r byd diwylliannol. O gymhlethdodau bwyd ac iaith i naws celf a chrefydd, mae ei erthyglau yn cynnig safbwyntiau hynod ddiddorol ar fynegiadau amrywiol dynoliaeth. Mae ysgrifennu diddorol ac addysgiadol Christopher wedi cael sylw mewn nifer o gyhoeddiadau, ac mae ei waith wedi denu dilyniant cynyddol o selogion diwylliannol. Boed yn ymchwilio i draddodiadau gwareiddiadau hynafol neu'n archwilio'r tueddiadau diweddaraf mewn globaleiddio, mae Christopher yn ymroddedig i oleuo tapestri cyfoethog diwylliant dynol.