Jain

 Jain

Christopher Garcia

Tabl cynnwys

ETHNONYMS: dim


O bosibl y traddodiad crefyddol asgetig hynaf ar y Ddaear, mae tua 3.5 miliwn o bobl yn dilyn Jainiaeth heddiw, yn enwedig yn Rajasthan, Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra, a Karnataka. Ynghyd â Bwdhaeth, roedd Jainiaeth yn un o nifer o fudiadau ymwadol - ysgolion Sramana - a dyfodd i fyny yn Bihar heddiw a de Nepal yn y chweched ganrif B . C . Bu farw'r mudiadau Sramana eraill (gan gynnwys Bwdhaeth) yn raddol yn India, gan adael Jainiaeth fel yr unig un gyda dilyniant di-dor o ddilynwyr Indiaidd hyd heddiw. Ymatebodd ysgolion Sramana, gan gynnwys Jainiaeth, yn erbyn y ffurf gyfoes ar Hindŵaeth (a elwir yn Brahmaniaeth) a haerodd fod bywyd bydol yn ei hanfod yn anhapus—cylchred diddiwedd o farwolaeth ac ailenedigaeth—a bod rhyddhad ohono yn cael ei gyflawni nid trwy aberthau neu roddion tuag at y duwiau. ond trwy fyfyrdod mewnol a dysgyblaeth. Felly, er bod Jainiaid yn India heddiw yn rhannu llawer o arferion cymdeithasol gyda'u cymdogion Hindŵaidd (yn wir, mae gan sawl cast aelodau Hindŵaidd a Jain), mae eu traddodiad crefyddol mewn sawl ffordd yn agosach at Fwdhaeth yn athronyddol, er ei fod yn amlwg yn fwy anhyblyg yn ei asceticiaeth nag y bu Bwdhaeth. .

Cymerir "sylfaenydd" Jainiaeth gan ysgolheigion modern i fod yn Mahavira ("arwr mawr"), a elwir hefyd yn Vardhamana (c. 599-527 B. C.); ond y mae tystiolaeth fod Jain yn ymarferoedd mewn bod am beth amser o'i flaen. Mae testunau Jain yn sôn am olyniaeth o broffwydi ( tirthankaras ) yn ymestyn yn ôl i amser mytholegol, y Mahavira oedd y pedwerydd ar hugain a'r olaf ohonynt. Mae'r tirthankaras yn cael eu gwahaniaethu gan y ffaith y credir eu bod wedi cyflawni rhyddhad eu heneidiau trwy fyfyrdod a llymder ac yna wedi pregethu neges iachawdwriaeth cyn gadael eu cyrff marwol o'r diwedd. Mae Jainiaid heddiw yn addoli pob un o'r pedwar tirthankaras ar hugain, nid yn yr ystyr o ofyn iddynt am hwb neu gymwynasau, ond er cof am y llwybr a ddysgwyd ganddynt. Un o'r testunau Jain mwyaf poblogaidd yw'r Kalpa Sutra, y mae o leiaf ran ohono'n ganonaidd ac efallai'n dyddio'n ôl i'r bedwaredd ganrif B . C., ac sy'n disgrifio, ymhlith pethau eraill, fywydau pob un o'r pedwar tirthankaras ar hugain.

Gweld hefyd: Sefydliad sociopolitical - Washoe

Egwyddor hanfodol athroniaeth Jain yw bod gan bob peth byw, hyd yn oed y trychfilod lleiaf, enaid anfarwol ( jiva ), sy'n parhau i gael ei ailymgnawdoliad gan ei fod wedi'i rwymo a'i gyfyngu gan karma —math o fater a ddenir at yr enaid trwy chwantau da a drwg yn y bywyd hwn ac yn y gorffennol. Felly i ryddhau'r enaid rhaid cyflawni llymder i ddileu'r mater karma a meithrin ynddo'ch hun ddatodiad neu ddiffyg awydd na fydd yn denu karma pellach. Yr egwyddor a olygir i'r dyben hwn yw yr arferiad o ahimsa , y diffygo awydd i achosi niwed i unrhyw beth byw. O'r egwyddor hon mae nodweddion mwyaf nodweddiadol bywyd Jain yn codi: mynnu diet llysieuol llym, hidlo dŵr yfed, rhedeg llochesi anifeiliaid ac ysbytai, byth yn gorwedd nac yn achosi niwed i eraill, yn gwisgo mwgwd rhwyllen dros dro neu'n barhaol i atal pryfed rhag mynd i mewn i'r corff, ac yn ysgubo y ddaear o flaen un bob cam.

I rai Jainiaid, mae eu hymroddiad i ahimsa yn eu harwain i gael eu hordeinio yn fynachod a lleianod sy'n byw bywyd asgetigiaid crwydrol. Mae'r rhan fwyaf o Jainiaid heddiw, fodd bynnag, yn lleygwyr, yn byw bywydau bydol ond yn ceisio cadw at egwyddor ahimsa mewn cymaint o ffyrdd â phosibl. Mae'r lleygwyr yn cynnal yr asgetigiaid crwydrol, gan ddarparu bwyd a lloches iddynt; mae'r asgetigiaid yn eu tro yn rhoi arweiniad crefyddol a moesol. Mae Jainiaid Lleyg yn cynnwys rhai o ddiwydianwyr, gemwyr a bancwyr mwyaf blaenllaw India, wedi'u crynhoi'n arbennig yn ninasoedd Bombay, Ahmedabad, a Delhi. Gan fod cymaint yn bobl fusnes, mae'r Jainiaid yn un o'r ychydig grwpiau crefyddol (ynghyd â'r Parsis a'r Iddewon) sy'n fwy niferus mewn dinasoedd nag mewn ardaloedd gwledig. Ledled gorllewin India mae Jainiaid i'w cael ym mhob canolfan drefol, pa mor fach bynnag, yn gweithio fel masnachwyr, masnachwyr, cyfanwerthwyr, a benthycwyr arian.

Fel sy'n digwydd mor aml mewn sectau crefyddol, nid yw'r Jainiaid yn ddieithriaid i ymraniad. Y mwyaf sylfaenol ac eangrhaniad hysbys o fewn eu cymuned o gredinwyr, yn dyddio'n ôl i'r bedwaredd ganrif B . C., yn gwahanu'r "sky-clad" (Digambaras) oddi wrth y "clad gwyn" (Svetambaras); mae'r enwau'n cyfeirio at y ffaith bod y gorchymyn uchaf o fynachod Digambara yn mynd yn noeth i gyhoeddi eu difaterwch llwyr tuag at eu cyrff, tra bod mynachod a lleianod Svetambara bob amser yn gwisgo dillad gwyn syml. Mae'r ddwy sect hyn yn gwahaniaethu yn eu hagweddau tuag at yr ysgrythur, eu barn am y bydysawd, a'u hagweddau tuag at fenywod (mae'r Digambaras yn credu nad oes unrhyw fenyw erioed wedi cael rhyddhad). Mae rhaniad sectyddol mawr arall, a ddarganfuwyd yn arbennig ymhlith y Svetambaras ac sy'n dyddio'n ôl i Gujarat o'r bymthegfed ganrif, yn gwrthod pob math o eilunaddoliaeth. Tra bod murti-pujaka (addoli eilun) Svetambaras yn gorwedd ac yn asgetig yn adeiladu ac yn ymweld â themlau lle gosodir eilunod o'r tirthankaras, mae sect Svetambara Sthanakavasi - fel rhai sectau Cristnogol Protestannaidd penodol - yn honni y gallai addoliad o'r fath fod. camarwain y credadyn i feddwl fod eilunod, temlau enwog, a'r cyffelyb yn ffynonau rhyw allu dirgel. Yn hytrach, mae'n well gan Sthanakavasis lleyg ac asgetig fyfyrio mewn neuaddau noeth.

Heddiw, mae Jainiaid lleyg—yn bennaf o darddiad Gujarati—i’w cael yn nwyrain Affrica, Prydain Fawr, a Gogledd America, lle maent wedi mudo dros y ganrif ddiwethaf i chwilio am gyfleoedd busnes a masnachu. Temlau wedi bodsefydlu mewn nifer o'r gwledydd hyn ac mae'r Jainiaid yn cael eu teimlo fel presenoldeb nodedig o fewn y gymuned fudol ehangach o Dde Asia dramor.

Gweld hefyd: Peloponnesiaid

Gweler hefyd Bania

Llyfryddiaeth

Banks, Marcus (1992). Trefnu Jainiaeth yn India a Lloegr. Llundain: Gwasg Prifysgol Rhydychen.

Carrithers, Michael, a Caroline Humphrey, gol. (1991). Cymanfa'r Gwrandawyr: Jainiaid mewn Cymdeithas. Caergrawnt: Gwasg Prifysgol Caergrawnt.

Dundas, Paul (1992). Y Jainiaid. Llundain: Routledge.

Fischer, Eberhard, a Jyotindra Jain (1977). Celfyddyd a Defodau: 2,500 o Flynyddoedd o Jainiaeth yn India. Delhi: Sterling Publishers Private Ltd.

Jaini, Padmanabh S. (1979). Llwybr Puro Jaina. Berkeley: Gwasg Prifysgol California.

Mathias, Marie-Claude (1985). Délivrance et convivialité: Le système culinaire des Jaina. Paris: Éditions de la Maison des Sciences de l'Homme.

Pande, G. C, gol. (1978). Traddodiad Sramana: Ei Gyfraniad i Ddiwylliant Indiaidd. Ahmedabad: L. D. Institute of Indology.

Sangave, Vilas A. (1959). Cymuned Jaina: Arolwg Cymdeithasol. Adargraffiad. 1980. Bombay: Depo Llyfrau Poblogaidd

Vinayasagar, Mahopadhyaya, a Mukund Lath, gol. a thraws. (1977). Kalpa Sutra. Jaipur: D. R. Mehta, Prakrit Bharati.

MARCUS BANKS

Christopher Garcia

Mae Christopher Garcia yn awdur ac ymchwilydd profiadol sydd ag angerdd am astudiaethau diwylliannol. Fel awdur y blog poblogaidd, World Culture Encyclopedia, mae’n ymdrechu i rannu ei fewnwelediadau a’i wybodaeth â chynulleidfa fyd-eang. Gyda gradd meistr mewn anthropoleg a phrofiad teithio helaeth, mae Christopher yn dod â phersbectif unigryw i'r byd diwylliannol. O gymhlethdodau bwyd ac iaith i naws celf a chrefydd, mae ei erthyglau yn cynnig safbwyntiau hynod ddiddorol ar fynegiadau amrywiol dynoliaeth. Mae ysgrifennu diddorol ac addysgiadol Christopher wedi cael sylw mewn nifer o gyhoeddiadau, ac mae ei waith wedi denu dilyniant cynyddol o selogion diwylliannol. Boed yn ymchwilio i draddodiadau gwareiddiadau hynafol neu'n archwilio'r tueddiadau diweddaraf mewn globaleiddio, mae Christopher yn ymroddedig i oleuo tapestri cyfoethog diwylliant dynol.