Malagaseg - Cyflwyniad, Lleoliad, Iaith, Llên Gwerin, Crefydd, Gwyliau mawr, Defodau newid byd

 Malagaseg - Cyflwyniad, Lleoliad, Iaith, Llên Gwerin, Crefydd, Gwyliau mawr, Defodau newid byd

Christopher Garcia

Ynganiad: mahl-uh-GAH-see

LLEOLIAD: Madagascar

POBLOGAETH: 12 miliwn

IAITH: Malagaseg (Merina); Ffrangeg

CREFYDD: Credoau traddodiadol; Cristnogaeth; Islam

1 • CYFLWYNIAD

Mae gwreiddiau pobl Malagasi yn parhau i fod yn ddirgelwch. Mae ysgolheigion yn credu bod gan y Malagasi gyfuniad o wreiddiau Indonesia, Malayo-Polynesaidd ac Affricanaidd.

Yn ôl pob tebyg, yr Indonesiaid oedd y rhai cyntaf i gyrraedd. Yna daeth yr Arabiaid, Indiaid y de, a masnachwyr o'r Gwlff Persia. Dilynodd De a Dwyrain Affrica, ac yn y pen draw Ewropeaid. Yr Ewropeaid cyntaf i gyrraedd oedd y Portiwgaleg, yna'r Sbaenwyr, y Prydeinwyr, ac yn olaf y Ffrancwyr, a orchfygodd yr ynys ym 1895.

Heddiw, mae poblogaeth Malagasi o ddeuddeg miliwn o bobl wedi'i rhannu'n ddeunaw o grwpiau ethnig adnabyddadwy yn ogystal â'r Comorans, y Karane (Indo-Pacistan), a'r Tsieineaid. Mae'r bobl wyn yn cael eu dosbarthu fel naill ai zanathan (a aned yn lleol) neu vazaha (newydd-ddyfodiaid).

Ar 26 Mehefin, 1960, enillodd Madagascar annibyniaeth o Ffrainc. Ym 1993, newidiodd y llywodraeth o fod yn unbennaeth gomiwnyddol i ddemocratiaeth gydag economi marchnad rydd.

2 • LLEOLIAD

biliwn o flynyddoedd yn ôl fe dorrodd darn o dir i ffwrdd o Affrica a symud i'r de-ddwyrain i ddod yn gyfandir ynys yng Nghefnfor India - Madagascar.//www.wtgonline.com/country/mg/gen.html , 1998.

Darllenwch hefyd erthygl am Malagasio WicipediaMadagascar, sydd wedi'i lleoli 250 milltir (402 cilomedr) oddi ar arfordir dwyreiniol Affrica, yw'r bedwaredd ynys fwyaf yn y byd. Mae tua 1,000 milltir (1,600 cilomedr) o hyd a 360 milltir (579 cilomedr) o led, bron maint California, Oregon, a Washington gyda'i gilydd. Mae ganddi boblogaeth o tua 12 miliwn o bobl.

Mae llawer o'r rhywogaethau o blanhigion ac anifeiliaid a ddarganfuwyd yn wreiddiol ar yr ynys naill ai wedi diflannu neu wedi esblygu'n annibynnol. O ganlyniad, mae 90 y cant o'r holl rywogaethau ar Madagascar heddiw yn unigryw, heb eu canfod yn unman arall yn y byd.

3 • IAITH

Malagasi a Ffrangeg yw ieithoedd swyddogol y wlad. Mae'r iaith Malagaseg yn perthyn i'r teulu o ieithoedd Malayo-Polynesaidd. Mae'r iaith Malagaseg yn cynnwys llawer o dafodieithoedd. Tafodiaith Merina yw iaith swyddogol y wlad ac mae pawb yn ei deall.

4 • LLEOL GWENER

Nid yw Malagaseg yn ystyried marwolaeth fel diweddglo llwyr i fywyd. Mewn gwirionedd, mae Malagasi yn credu y byddant yn parhau i ymwneud â materion eu teulu ar ôl marwolaeth. Felly, mae aelodau marw o'r teulu yn cael eu hanrhydeddu am eu dylanwad parhaus ar benderfyniadau teuluol. Mae beddrodau Malagasi fel arfer yn llawer mwy cywrain na chartrefi'r byw.

Cred llawer o Malagasi fod gwirodydd yn bresennol mewn natur, mewn coed, ogofeydd, neu ffurfiannau creigiau, ar fynyddoedd, neu mewn afonydd neu nentydd. Mae rhai hefyd yn ofni'r tromba, prydmae ysbrydion y meirw anhysbys yn rhoi pobl i mewn i trance ac yn gwneud iddynt ddawnsio. Rhaid i'r neb a feddiennir gael ei drin mewn defod gan ombias (iachawr dwyfol). Yn aml iawn, mae pobl yn ymgynghori neu'n dibynnu arnynt i edrych dros y sâl neu'r marw, neu i osod dyddiadau ar gyfer digwyddiadau pwysig.

5 • CREFYDD

Mae tua hanner Malagasi naill ai'n Gatholig Rufeinig neu'n Brotestannaidd, ac mae nifer fach yn Fwslimiaid (dilynwyr Islam). Mae crefyddau brodorol sy'n cynnwys addoliad hynafiaid yn cael eu dilyn gan weddill y boblogaeth.

6 • GWYLIAU MAWR

Mae gwyliau swyddogol Madagascar yn cynnwys:> Mawrth 29 <17

7 • DEFNYDDIAU TAITH

Mae addoliad hynafiaid Malagasi yn cynnwys dathliad a elwir y famadiahana (troi dros y meirw). Bob blwyddyn, mae cyrff hynafiaid yn cael eu tynnu o'r teulubeddrod. Mae'r cyrff yn cael eu hail-lapio mewn lliain amdo ffres. Mae aelodau'r teulu yn gwneud offrymau arbennig i'r hynafiaid marw y tro hwn. Mae cerddoriaeth, canu a dawnsio yn cyd-fynd â'r defodau.

8 • PERTHYNAS

Ar lefel bersonol, mae pobl Malagasi yn gynnes ac yn groesawgar. Fodd bynnag, mewn amgylchiadau anghyfarwydd, maent yn ymddangos yn neilltuedig a braidd yn bell. Nid ydynt yn debygol o gychwyn sgwrs gyda dieithriaid, na hyd yn oed i gadw sgwrs i fynd.

Ysgydiad llaw sengl a "helo" yw'r cyfarchiad cywir pan gyflwynir pobl. Defnyddir ysgwyd llaw hefyd wrth ffarwelio. Ymhlith teulu a ffrindiau agos, mae cusan ar y ddau foch yn cael ei gyfnewid ym mhob cyfarfod. Mae merched, yn ogystal â phobl ifanc o'r ddau ryw, yn cychwyn cyfarchion pan fyddant yn cwrdd â henuriaid.

Mae gwrthod unrhyw beth yn llwyr, ni waeth pa mor gwrtais, yn cael ei ystyried yn anghwrtais. Mae'n well gwneud esgusodion na dweud na wrth fwyd a diod, neu unrhyw beth arall a gynigir.

9 • AMODAU BYW

Yn gyffredinol, mae Madagascar yn cael ei hystyried yn un o wledydd tlotaf y byd. Mae ei bobl yn dioddef o ddiffyg maeth cronig a chyfradd twf poblogaeth blynyddol uchel (3 y cant). Yn ogystal, nid yw cyfleusterau iechyd ac addysg yn cael eu hariannu'n ddigonol. Mae angenrheidiau sylfaenol fel trydan, dŵr glân, tai digonol, a chludiant yn anodd i'r dinesydd cyffredin eu cyrraedd.

Ynoyn rhaniadau llym rhwng dosbarthiadau uchaf ac isaf y wlad. Mewn gwirionedd nid oes dosbarth canol.

10 • BYWYD TEULUOL

Mae'r rhan fwyaf o weithgareddau cymdeithasol Malagasi yn troi o amgylch y teulu, sydd fel arfer yn cynnwys tair cenhedlaeth. Gall aelodau teulu estynedig fyw mewn un cartref neu mewn nifer o aelwydydd. Fel arfer pen y teulu yw'r gwryw neu'r tad hynaf. Yn draddodiadol, mae’n gwneud penderfyniadau mawr ac yn cynrychioli’r teulu wrth ymwneud â’r byd y tu allan. Fodd bynnag, mae'r awdurdod hwn yn dirywio ymhlith trigolion trefol.

Gweld hefyd:Hanes a chysylltiadau diwylliannol - Ambonese

Rysáit

Akoho sy voanio
(Cyw Iâr a Chnau Coco)

Cynhwysion

 • 6 fron cyw iâr (gellir defnyddio unrhyw gyfuniad o ddarnau cyw iâr)
 • halen a phupur
 • 2 domato
 • 1 can o laeth cnau coco heb ei felysu
 • Olew
 • 2 winwnsyn, wedi'u torri
 • 2½ llwy de o sinsir
 • 2 ewin o arlleg, briwgig

Cyfarwyddiadau

 1. Ysgeintiwch gyw iâr gyda halen a phupur.
 2. Torrwch y tomatos a'u rhoi o'r neilltu.
 3. Cynheswch ychydig bach o olew mewn padell ffrio. Ffriwch y cyw iâr dros wres canolig nes ei fod wedi'i goginio'n drylwyr (bydd sudd yn glir pan fydd y cyw iâr yn cael ei drywanu â fforc).
 4. Ychwanegu winwns i'r badell. Coginiwch gyw iâr a winwns dros wres canolig nes bod y winwns yn frown euraidd.
 5. Ychwanegu sinsir, tomatos, a garlleg yn y badell. Ffriwch gyda'i gilydd am tua 3 munud dros ganoliggwres.
 6. Lleihau gwres ac ychwanegu llaeth cnau coco. Trowch i gymysgu'n dda.
 7. Mudferwch dros wres isel am 30 munud. Gweinwch gyda reis a salad. Yn gwasanaethu pedwar.

Mae trafodaethau hir rhwng y ddau deulu yn rhagflaenu priodasau Malagasi. Bydd teulu'r priodfab yn rhoi anrheg symbolaidd, a elwir yn vodi ondry, i dalu am y briodferch. Gall hyn fod yn ychydig filoedd o ffranc Malagasy neu efallai un pen o wartheg. Mae'r ddelfryd hynafol o gael saith bachgen a saith merch i bob cartref bellach ymhell o'r norm. Disgwyliad mwy modern heddiw yw pedwar o blant fesul cartref.

Disgwylir i ferched ufuddhau i'w gwŷr, ond mewn gwirionedd mae ganddynt lawer iawn o annibyniaeth a dylanwad. Maent yn rheoli, yn etifeddu ac yn gadael eiddo ac yn aml yn delio â chyllid y teulu.

11 • DILLAD

Mae'r Malagasi yn gwisgo dillad gorllewinol a thraddodiadol. Mae'r marchnadoedd yn llawn o ddillad o ansawdd gwael wedi'u mewnforio a gwisgoedd ffug Gorllewinol.

Mae eitemau dillad traddodiadol cyffredin yn cynnwys y lamba, sy'n cael ei wisgo braidd fel toga. Gwneir Lambas mewn printiau llachar, amryliw. Fel arfer mae ganddyn nhw ddihareb wedi'i hargraffu ar y gwaelod. Mewn rhai achosion, fe'u defnyddir i gario plentyn ar gefn menyw. Bydd merched hŷn yn gwisgo lamba gwyn dros ffrog neu flows a sgert. Nid yw'n gyffredin i fenywod wisgo pants.

Mewn ardaloedd gwledig, mae dynion yn gwisgo malabars, crysau gwisgwedi'i wneud o ffibr gwehyddu cotwm. Fe'u gwneir fel arfer mewn arlliwiau daear.

12 • BWYD

Ym Madagascar, mae bwyd yn golygu reis. Mae reis yn cael ei fwyta ddwy neu dair gwaith y dydd. Mae'n gyffredin bwyta reis dros ben neu reis ffres i frecwast, weithiau'n cael ei weini â llaeth cyddwys. Mae cinio a swper yn cynnwys twmpathau o reis gyda chig eidion, porc neu gyw iâr ar ei ben, gyda blas llysiau. Fel arfer dim ond ar gyfer dathliad neu offrwm crefyddol y caiff cig eidion ei weini. Mae Koba, y byrbryd cenedlaethol, yn paté (past) o reis, banana, a chnau daear. Mae Sakay, pupur coch poeth, fel arfer yn cael ei weini ar yr ochr gyda phob seigiau Malagasi.

Mae pwdin fel arfer yn cynnwys ffrwythau, weithiau â blas fanila.

13 • ADDYSG

Mae tua 80 y cant o boblogaeth Madagascar pymtheg oed a throsodd yn gallu darllen ac ysgrifennu. Mae lefel yr addysg yn amrywio yn dibynnu ar ardal ddaearyddol a ffactorau eraill. Mae rhieni yn aml yn anfon eu plant i Ffrainc neu i rywle arall dramor ar gyfer addysg uwch.

14 • TREFTADAETH DDIWYLLIANNOL

Mae'r ffurf gerddorol Salegy wedi dod yn gyffredin ar yr ynys ers cyflwyno offerynnau megis y gitâr drydan, y bas a'r drymiau. Mae'r rhan fwyaf o gerddoriaeth a geiriau Malagasi yn ymwneud â bywyd bob dydd.

Mae cerddorion Malagasi a gydnabyddir yn rhyngwladol yn cynnwys y gitarydd Earnest Randrianasolo, a elwir yn D'Gary; Dama Mahaleo, seren pop gwerin Malagasi; a Paul Bert Rahasimanana, yr hwnyn rhan o Rossy, grŵp o ddeuddeg cerddor. Mae offerynnau melodig unigryw

Madagascar yn cynnwys y vahila, telyn diwb; y kabosy, croes rhwng gitâr, mandolin, a dulcimer; a Tahitahi, ffliwtiau bychain, fel arfer o bren, cicaion, neu bambŵ. Y mae offerynau taro yn cynnwys yr Ambio, pâr o ffyn pren wedi eu taro at eu gilydd ; a Kaimbarambo, bwndel o weiriau yn chwareu llawer o ffyrdd.

15 • CYFLOGAETH

Yn gyffredinol, nid yw dynion Malagasaidd yn gweithio'n llawn amser trwy gydol y flwyddyn. Yn fodlon â bodloni anghenion mwyaf sylfaenol eu teuluoedd yn unig, efallai y byddant yn ennill cyflog dim ond tri neu bedwar mis o'r flwyddyn.

Mae rôl merched mewn gwaith amaethyddol yn aml yn anoddach na rôl dynion. Mae'n cynnwys cario dŵr, casglu pren, a phwnio reis. Mae gan fenywod hefyd rolau arbennig mewn tyfu cnydau, marchnata'r gwarged, a pharatoi bwyd, yn ogystal â gwneud crefftau domestig.

Mae busnes ym Madagascar yn cael ei ddominyddu gan grwpiau nad ydynt yn Malagasi, fel Indiaid, Ffrancwyr a Tsieineaidd.

16 • CHWARAEON

Y chwaraeon arferol a chwaraeir ym Madagascar yw pêl-droed, pêl-foli a phêl-fasged. Mae gweithgareddau eraill yn cynnwys crefft ymladd, bocsio, reslo neu tolona, ​​ nofio, a thenis.

17 • HAMDDEN

Mae'r rhan fwyaf o weithgareddau cymdeithasol yn canolbwyntio ar y teulu. Mae hamdden nodweddiadol yn cynnwys bwyta a chwarae chwaraeon gyda'i gilydd.

UnigrywMae gemau Malagasi yn cynnwys gemau gyda cherrig, gemau bwrdd fel Solitaire a Fanorona, ymladd ceiliogod, gemau canu, a chuddio.

18 • CREFFTAU A HOBBÏAU

Mae Madagascar yn adnabyddus am ei gwehyddu basgedi a'i phaentio ar sidan.

19 • PROBLEMAU CYMDEITHASOL

Y brif broblem gymdeithasol ym Madagascar yw tlodi. Amcangyfrifwyd bod un rhan o bedair o'r boblogaeth yn byw mewn tlodi absoliwt neu ar fin cyrraedd. Mae diweithdra yn eang, ac mae cyfradd marwolaethau babanod yn uchel. Quatre-amies, neu blant y stryd, erfyn am fwyd neu chwiliwch amdano yn y sothach.

Mae tlodi yn broblem ddifrifol ym Madagascar. Quatre-amies, neu blant y stryd, erfyn am fwyd neu chwiliwch amdano yn y sothach.

Disgwylir i boblogaeth Madagascar o 12 miliwn ddyblu o leiaf erbyn y flwyddyn 2015.

20 • LLYFRYDDIAETH

Bradt, Hilary. Madagascar. Santa Barbara, Calif: Clio, 1993.

Mack, John. Madagascar: Ynys yr Hynafiaid . Llundain: Cyhoeddiadau'r Amgueddfa Brydeinig Cyf., 1986.

Madagascar mewn Lluniau. Minneapolis, Minn.: Lerner Publications Co., 1988.

Preston-Mafham, Ken. Madagascar: Hanes Natur. Efrog Newydd: Ffeithiau ar Ffeil, 1991.

Gweld hefyd:Hanes a chysylltiadau diwylliannol - Nandi a Phobl Kalenjin Eraill

GWEFANNAU

Llysgenhadaeth Madagascar, Washington, D.C. [Ar-lein] Ar gael //www.embassy.org/madagascar/, 1998.

Arweinlyfr Teithio'r Byd. Madagascar. [Ar-lein] Ar gael

Ionawr 1 Dydd Calan
Diwrnod Coffa
Mawrth 31 <13 Dydd Llun y Pasg
Mai 1 Diwrnod Llafur
Mai 8 Diwrnod y Dyrchafael
Mai 19 Dydd Llun Gwyl y Pentecost
Mai 25 Diwrnod Sefydliadau Undod Affrica
Mehefin 26 Diwrnod Cenedlaethol
Awst 15 Gwledd y Rhagdybiaeth
Tachwedd 1 Diwrnod yr Holl Saint
Rhagfyr 25 Dydd Nadolig

Christopher Garcia

Mae Christopher Garcia yn awdur ac ymchwilydd profiadol sydd ag angerdd am astudiaethau diwylliannol. Fel awdur y blog poblogaidd, World Culture Encyclopedia, mae’n ymdrechu i rannu ei fewnwelediadau a’i wybodaeth â chynulleidfa fyd-eang. Gyda gradd meistr mewn anthropoleg a phrofiad teithio helaeth, mae Christopher yn dod â phersbectif unigryw i'r byd diwylliannol. O gymhlethdodau bwyd ac iaith i naws celf a chrefydd, mae ei erthyglau yn cynnig safbwyntiau hynod ddiddorol ar fynegiadau amrywiol dynoliaeth. Mae ysgrifennu diddorol ac addysgiadol Christopher wedi cael sylw mewn nifer o gyhoeddiadau, ac mae ei waith wedi denu dilyniant cynyddol o selogion diwylliannol. Boed yn ymchwilio i draddodiadau gwareiddiadau hynafol neu'n archwilio'r tueddiadau diweddaraf mewn globaleiddio, mae Christopher yn ymroddedig i oleuo tapestri cyfoethog diwylliant dynol.