Perthynas, priodas, a theulu - Suri

 Perthynas, priodas, a theulu - Suri

Christopher Garcia

Perthynas. Mae Suri bob amser yn dweud eu bod yn perthyn i uned o'r enw keno, gair sy'n golygu "cangen" neu "coesyn" a gellid ei gyfieithu gyda'r cysyniad traddodiadol o "clan," a ddiffinnir yn patrilineally. Fodd bynnag, dim ond amod llac ar gyfer aelodaeth yw disgyniad caeth. Nid yw'r "clans" hyn yn unedau tiriogaethol, gan fod eu haelodau i'w cael yn yr holl adrannau tiriogaethol a phentrefi. O fewn y claniau, mae'r Suri yn gweld eu hunain yn perthyn i grwpiau llinach, gyda thaid a enwir, hysbys (gor-hen). Mae terminoleg eu perthynas o'r math Omaha: ar ochr y fam, mae agnates gwrywaidd Ego - er enghraifft, brodyr y fam a'u meibion ​​- yn cael eu dynodi â'r un term; chwaer mam yn cael ei galw gyda'r term am "mam." Mae undod cryf ymhlith aelodau llinach a chlai—o leiaf pan fyddant yn byw gyda'i gilydd mewn un pentref; mae'n amlwg ar achlysuron megis priodasau, seremonïau cymod, a chladdedigaethau.

Priodas. Mae priodasau yn bosibl ar draws llinellau keno (clan) yn unig. Mae'r caethiwed hwn yn cael ei gadw'n ofalus, er bod cysylltiadau rhywiol rhwng aelodau o'r un clan mewn enw (mae rhai ohonynt wedi ymhollti mewn dau hanner a enwyd). Trefnir priodasau fel arfer ar ôl i'r gornestau gornestau tymor glawog ddod i ben. Bryd hynny, mae merch, ar ôl gwylio'r cystadlaethau a dewis ei hoff restr o ddeuawdau, yn ceisio mynd at yr un a ddewiswyd trwy anfon negeseuon anuniongyrchol drwodd.ffrindiau a pherthnasau. Mewn traffig rhwng y ddau deulu, profir y posibilrwydd o gynghrair priodas. Yr hyn sy'n bendant, yn gyntaf, yw dewis y ferch ac, yn ail, faint o gyfoeth y briodferch (mewn gwartheg, stoc fechan, a/neu fwledi a reiffl) i'w dalu gan deulu'r priodfab. Ar ôl i'r trafodaethau ddechrau, gall gymryd misoedd cyn dod i gytundeb. Pan fydd bargen yn cael ei chipio, trefnir y seremoni briodas go iawn, gyda chwrw, cân a dawns, a mynedfa ddefodol y ferch i'r cwt newydd ac i mewn i deulu'r priodfab. Ymhlith y Suri, mae priodas yn awgrymu cynghrair aml-sownd rhwng dau grŵp perthynas. Mae ysgariad yn brin.

Uned Ddomestig. Yn y bôn, uned gwraig briod a'i phlant yw'r uned ddomestig. Mae ganddi ei chwt ei hun, gardd, gweithgareddau economaidd, a rhwydwaith cymdeithasol. Mae'r gŵr yn rhan o'r uned fel aelod ychwanegol, fel petai; fel rheol mae yn gorfod treulio ei amser yn mysg amryw wrageddos. Does ganddo ddim cwt personol. Mae'n ymylol i'r rhan fwyaf o weithgareddau'r uned hon: mae'n cysgu ac yn bwyta yng nghwt gwraig, yn cadw eiddo personol yno, yn cyfarfod ac yn gofalu am ei blant yno, ond ei brif gyfrifoldebau yw bugeilio, gwarchod, weithiau mwyngloddio aur, gwaith amaethyddol, cymryd rhan mewn ysbeilio, a thrafodaethau a chyfarfodydd cyhoeddus, i gyd yn cael ei wneud y tu allan i'r byd domestig, ac yn aml y tu allan i'r pentref. Mae unedau domestig yn annibynnol. Mae ynadim patrymau systematig o gydweithredu rhwng grwpiau perthnasau estynedig.

Gweld hefyd: Diwylliant Kiribati - hanes, pobl, dillad, traddodiadau, menywod, credoau, bwyd, arferion, teulu

Etifeddiaeth. Gan mai da byw yw cyfoeth sylfaenol y Suri (ond bellach hefyd reifflau), y rheolau a'r dadleuon ynghylch etifeddiaeth y buchesi yw'r prif ddiddordeb mewn perthynas pan fydd oedolyn yn marw, yn enwedig pan fydd yn ddyn. Mae rhaniad cyfrannol o'r anifeiliaid, yn ôl hynafedd oedran y meibion ​​a'r brodyr. Rhennir eiddo personol (fel offer, cynwysyddion llaeth, addurniadau, a gwisg dueling) rhwng meibion ​​​​ond nid heb ddadleuon. Mae'r hoff reiffl (Calashnikov neu M-16 fel arfer) yn mynd at y mab hynaf cyfrifol. Mae reifflau hŷn, an-awtomatig yn mynd at feibion ​​​​iau, neu i frodyr neu feibion ​​​​brodyr. Nid oes etifeddiaeth o gaeau. Rhennir offer amaethyddol ac eitemau bach eraill ymhlith y plant sydd ei angen. Mae rhai da byw ac arian parod hefyd yn cael eu hetifeddu gan wragedd. Dosberthir eiddo da byw merched ymadawedig ymhlith ei meibion ​​a'i merched.

Cymdeithasu. Mae'r Suri yn gwthio eu plant - yn fechgyn a merched - i fod yn annibynnol a phendant: mae hyn yn amlwg iawn o'r gemau y mae plant ifanc yn eu chwarae. Nid oes cosb gorfforol, megis curo neu binsio, ond llawer o drafod geiriol, anogaeth, a cherydd. Mae plant o'r ddau ryw yn dysgu eu gweithgareddau rhyw trwy ddilyn eu rhieni, perthnasau hŷn, a chyfoedion. O'r oesoeddo 6 i 7, mae plant yn dechrau gweithgareddau ar y cyd (chwarae, casglu ffrwythau, rhai bugeilio, tynnu dŵr, nôl coed tân, malu) mewn grwpiau o'u rhyw eu hunain. Mae gwrywod glasoed yn trefnu gornestau seremonïol ar gyfer ymladd ffyn, sy'n ddigwyddiadau mawr, cyfan-Suri. Mae cyfranogiad yn hanfodol i bob dyn sy'n aeddfedu. Mae henuriaid Suri yn ffurfio set oedran y mae'r bobl iau yn ei pharchu. Yn y byd domestig, mae rhieni'n cael eu parchu'n fawr gan eu plant. Nid oes bron unrhyw drais rhwng cenedlaethau, fel sydd ymhlith y Me'en, pobl Surmig sy'n perthyn yn agos. Er bod gan y Suri ddwy ysgol gynradd yn y gorffennol, nid oes bellach ysgol wladol ymhlith y Suri, ac nid yw plant Suri yn mynychu ysgolion y tu allan i'w hardal eu hunain. Felly, nid ydynt yn agored i lawer o gyswllt cymdeithasol rhyngethnig neu all-grŵp. Maent yn datblygu ymwybyddiaeth grŵp cryf a balchder, sy'n aml yn arwain at ddirmyg tuag at bob grŵp nad yw'n Suri.

Gweld hefyd: Perthynas — Makassar
Darllenwch hefyd erthygl am Surio Wicipedia

Christopher Garcia

Mae Christopher Garcia yn awdur ac ymchwilydd profiadol sydd ag angerdd am astudiaethau diwylliannol. Fel awdur y blog poblogaidd, World Culture Encyclopedia, mae’n ymdrechu i rannu ei fewnwelediadau a’i wybodaeth â chynulleidfa fyd-eang. Gyda gradd meistr mewn anthropoleg a phrofiad teithio helaeth, mae Christopher yn dod â phersbectif unigryw i'r byd diwylliannol. O gymhlethdodau bwyd ac iaith i naws celf a chrefydd, mae ei erthyglau yn cynnig safbwyntiau hynod ddiddorol ar fynegiadau amrywiol dynoliaeth. Mae ysgrifennu diddorol ac addysgiadol Christopher wedi cael sylw mewn nifer o gyhoeddiadau, ac mae ei waith wedi denu dilyniant cynyddol o selogion diwylliannol. Boed yn ymchwilio i draddodiadau gwareiddiadau hynafol neu'n archwilio'r tueddiadau diweddaraf mewn globaleiddio, mae Christopher yn ymroddedig i oleuo tapestri cyfoethog diwylliant dynol.