Priodas a theulu - Kipsigis

 Priodas a theulu - Kipsigis

Christopher Garcia

Priodas. Mae'r Kipsigis yn amlbriod. Fodd bynnag, gall cyfraddau amlwreiciaeth fod yn gostwng wrth i bobl barhau i addasu i newidiadau strwythurol o fewn yr economi leol. Mae cyfyngiadau Cristnogol yn erbyn amlwreiciaeth hefyd yn dylanwadu ar batrymau priodas i lawer o Kipsigis. Mae taliadau cyfoeth priodfab yn cynnwys da byw ac arian parod. Dywed Kipsigis ei bod yn well i gyd-wragedd fyw ymhell oddi wrth ei gilydd, ond mae cost gynyddol a phrinder tir yn gwneud trefniadau o'r fath yn anymarferol i'r mwyafrif. Disgwylir i ddynion gyflenwi stoc i bob tŷ, fel y bydd gan bob gwraig wartheg i fwydo ei phlant. Dros y blynyddoedd, mae merched yn datblygu diddordeb perchnogol yn y buchesi hyn, sy'n dod i gynnwys gwartheg cyfoeth priod o briodasau eu merched. Os nad oes gan fenyw feibion, gall ddefnyddio rhai o'r gwartheg hyn i "briodi" menyw arall. Yn ôl y confensiwn, bydd yn dewis prif gariad ei "gwraig", y mae ei statws yn cael ei gydnabod gyda thaliad un fuwch. Mae plant sy'n cael eu geni o briodasau o'r fath yn cymryd hunaniaeth clan gŵr y buwch. Mae ysgariad yn eithriadol o brin, hyd yn oed mewn achosion lle mae gŵr a gwraig wedi cael eu gwahanu ers blynyddoedd lawer.

Gweld hefyd: Americanwyr Thai - Hanes, Cyfnod Modern, Tonnau mewnfudo sylweddol, Diwylliant a Chymhathu

Uned Ddomestig. Y mae pob gwraig briod yn cadw ei thŷ ei hun, yn yr hwn y gwneir y coginio a'r plant ieuainc yn cysgu. Wrth i deulu dyn aeddfedu, yn sicr cyn i'w ferched gyrraedd y glasoed, bydd yn adeiladu ei dŷ ei hun gerllaw. Ar ôl cychwyn, mae dynion ifanc yn symud i gysgu ar wahânchwarter gryn bellter o'r prif gompownd teuluol. Mae brodyr hŷn sydd wedi priodi cyn fferm yn cael ei isrannu yn adeiladu cyfansoddion ar wahân ar gyfer eu teuluoedd. Mae pob cartref yn gweithredu fel uned deuluol gymharol ymreolaethol.

Etifeddiaeth. Pan fydd dyn yn agos at farwolaeth, mae arferiad yn mynnu ei fod yn galw ei feibion ​​​​ ynghyd a'u cyfarwyddo ynghylch gwarediad ei eiddo, a all, y dyddiau hyn, gynnwys rhai asedau oddi ar y fferm. Mae'r anifeiliaid a gafodd dyn trwy ei ymdrechion ei hun - trwy bryniant neu hwsmonaeth amyneddgar - yn cael eu rhannu'n gyfartal ymhlith ei holl feibion. Mae gwartheg cyfoeth priodas, fodd bynnag, yn gysylltiedig â'r aelwydydd y mae ei ferched priod wedi gadael ohonynt, fel y gall brodyr o wahanol dai fod yn fwy neu lai ffodus yn nifer y gwartheg a etifeddant. Mewn achosion lle mae teuluoedd estynedig yn meddiannu un fferm, mae pob cartref yn ddelfrydol yn derbyn cyfran gyfartal o'r tir, a fydd, dros amser, yn cael ei rannu'n gyfartal rhwng meibion ​​pob tŷ. Os oes gan ddyn fwy nag un fferm, bydd pob un yn cael ei hystyried yn ystâd ar wahân i’w rhannu’n gyfan gwbl gan aelodau’r aelwyd sy’n byw ar y fferm honno.

Gweld hefyd: Esgimos Asiatig

Cymdeithasu. Mae plant ifanc yn cael eu nyrsio, eu bwydo, eu gwisgo, eu bathu a'u gwylio gan ferched. Mae tadau'n ymddiddori'n fawr yn eu plant, ond mae cyswllt corfforol ac arddangosiadau o anwyldeb yn cael eu hatal yn gyffredinol. Fel rheol, mae merched ifanc yn cael cartreftasgau yn gynharach na'u brodyr. Yn fuan ar ôl glasoed, mae bechgyn a merched yn mynd trwy gamau ar wahân, sy'n cyd-daro ag egwyl o fis yng nghalendr yr ysgol. Mae bechgyn yn cael eu henwaedu, ac mae merched yn cael tynnu rhannau o'r clitoris a'r labia. Mae bechgyn yn dychwelyd o ddechreuad gyda chyfeiriant asgetig sy'n arwydd eu bod yn dringo oddi wrth bethau plentynnaidd ac ymddygiad plentynnaidd. Disgwylir iddynt aros ar wahân i'w mamau a'u chwiorydd, sydd yn eu tro yn eu trin â pharch. Mae merched yn dychwelyd o'u dechreuad gyda'r disgwyliad y byddant yn priodi cyn bo hir, sefyllfa sy'n aml yn cael ei hatal y dyddiau hyn gan eu haddysg barhaus. Nid yw Kipsigis sydd yn perthyn i rai sectau Protestanaidd yn anfon eu merched i'w cychwyn; mae rhai yn datblygu fersiwn "Cristnogol" o'r cychwyn ar gyfer eu meibion.


Christopher Garcia

Mae Christopher Garcia yn awdur ac ymchwilydd profiadol sydd ag angerdd am astudiaethau diwylliannol. Fel awdur y blog poblogaidd, World Culture Encyclopedia, mae’n ymdrechu i rannu ei fewnwelediadau a’i wybodaeth â chynulleidfa fyd-eang. Gyda gradd meistr mewn anthropoleg a phrofiad teithio helaeth, mae Christopher yn dod â phersbectif unigryw i'r byd diwylliannol. O gymhlethdodau bwyd ac iaith i naws celf a chrefydd, mae ei erthyglau yn cynnig safbwyntiau hynod ddiddorol ar fynegiadau amrywiol dynoliaeth. Mae ysgrifennu diddorol ac addysgiadol Christopher wedi cael sylw mewn nifer o gyhoeddiadau, ac mae ei waith wedi denu dilyniant cynyddol o selogion diwylliannol. Boed yn ymchwilio i draddodiadau gwareiddiadau hynafol neu'n archwilio'r tueddiadau diweddaraf mewn globaleiddio, mae Christopher yn ymroddedig i oleuo tapestri cyfoethog diwylliant dynol.