Qataris - Cyflwyniad, Lleoliad, Iaith, Llên Gwerin, Crefydd, Gwyliau mawr, Defodau newid byd

 Qataris - Cyflwyniad, Lleoliad, Iaith, Llên Gwerin, Crefydd, Gwyliau mawr, Defodau newid byd

Christopher Garcia

YNganiad: KAHT-uh-reez

LLEOLIAD: Qatar

POBLOGAETH: 100,000

IAITH: Arabeg; Saesneg

CREFYDD: Islam (Mwslim Sunni)

1 • CYFLWYNIAD

Mae Qatar yn byw ar benrhyn bach sy'n ymwthio i'r gogledd i Gwlff Persia, yn yr ardal a elwir yn gyffredinol y Dwyrain Canol. Mae Qatar yn un o’r “taleithiau olew,” gwlad a symudodd yn gyflym o dlodi i gyfoeth gyda darganfod cronfeydd olew wrth gefn.

Mae tystiolaeth archeolegol bod pobl yn byw yn y tir a elwir bellach yn Qatar mor bell yn ôl â 5000 CC . Dechreuodd perlogio yn y gwelyau wystrys ychydig yn y môr yn ôl yn 300 CC. Cyrhaeddodd y chwyldro Islamaidd Qatar yn 630 OC, a throsodd pob Qatari i Islam.

Roedd pobl Qatari yn byw bywydau gweddol draddodiadol nes i olew gael ei ddarganfod. Gohiriodd yr Ail Ryfel Byd (1939–45) gynhyrchu'r olew tan 1947. Ers hynny, mae Qataris wedi dod yn rhai o'r bobl gyfoethocaf yn y byd. Daeth Qatar yn gwbl annibynnol ar 3 Medi, 1971.

2 • LLEOLIAD

Mae penrhyn yng Ngwlff Persia, Qatar tua'r un maint â Connecticut a Rhode Island gyda'i gilydd. Mae dyfroedd y Gwlff yn ffinio ar ochrau gogleddol, dwyreiniol a gorllewinol y penrhyn. I'r de mae Saudi Arabia a'r Emiraethau Arabaidd Unedig. Mae Qatar a Bahrain wedi dadlau ers amser maith ynghylch perchnogaeth Ynysoedd Hawar, sydd rhwng y ddwy wladwriaeth.Qataris sy'n parhau i gael ei ymarfer heddiw.

19 • PROBLEMAU CYMDEITHASOL

Mae moderneiddio cyflym yn yr ychydig ddegawdau diwethaf wedi creu bwlch enfawr rhwng cenhedlaeth yr henoed ffyniant cyn-olew a'r bobl ifanc ar ôl y ffyniant olew. Nid yw pobl hŷn a gafodd eu magu yn Qatar cyn cyfoeth olew yn deall nac yn hoffi llawer o'r newidiadau a ddaeth yn sgil moderneiddio. Maent yn aml yn galaru am golli'r "hen ddyddiau da."

Mae pobl ifanc, ar y llaw arall, wedi tyfu i fyny yn y cyfnod mwy diwydiannol o dechnoleg uchel ac yn gyfforddus ag ef, gan weld dim ond y manteision a dim o'r colledion. Mae'r ddwy genhedlaeth yn aml yn ei chael hi'n anodd iawn cyfathrebu â'i gilydd.

20 • LLYFRYDDIAETH

Abu Saud, Abeer. Merched Qatari, Ddoe a Heddiw. Efrog Newydd: Longman, 1984.

Nodiadau Cefndir: Qatar . Washington, D.C.: Adran Gwladol yr Unol Daleithiau, Swyddfa Materion Cyhoeddus, Swyddfa Cyfathrebu Cyhoeddus, Ebrill 1992.

Adroddiad Post: Qatar . Washington, D.C.: Adran Gwladol yr Unol Daleithiau, 1991.

Rickman, Maureen. Qatar . Efrog Newydd: Chelsea House, 1987.

Salloum, Mary. Blas ar Libanus. Efrog Newydd: Interlink Books, 1992.

Vine, Peter, a Paula Casey. Treftadaeth Qatar . Llundain: IMMEL Publishing, 1992.

Zahlan, Rosemarie Said. Creu Qatar . Llundain: Croom Helm, 1979.

GWEFANNAU

ArabNet.[Ar-lein] Ar gael //www.arab.net/qatar/qatar_contents.html , 1998.

World Travel Guide, Qatar. [Ar-lein] Ar gael //www.wtgonline.com/country/qa/gen.html , 1998.

Mae hinsawdd Qatar yn boeth ac yn sych ar y cyfan. Yn ystod misoedd y gaeaf mae'n mynd ychydig yn oerach, ond yn llawer mwy llaith. Gall y tymheredd fynd mor uchel â 110 ° F (43 ° C ) yn yr haf (rhwng mis Mai a mis Hydref). Yn y gaeaf, gall y lleithder gyrraedd 100 y cant. Mae gwynt poeth yr anialwch yn chwythu bron yn gyson trwy gydol y flwyddyn, gan ddod â stormydd tywod a llwch cyson gydag ef.

Ychydig iawn o blanhigion neu anifeiliaid sydd yn Qatar. Mae dyfroedd y Gwlff yn cynnal mwy o faint ac amrywiaeth o fywyd. Gellir dod o hyd i grwbanod môr, buchod môr, dolffiniaid, ac ambell forfil yno. Mae berdys yn cael eu cynaeafu mewn niferoedd mawr.

Gweld hefyd: Hanes a chysylltiadau diwylliannol - Tyrcmeniaid

Mae poblogaeth Qatar rywle rhwng 400,000 a 500,000 o bobl. O'r rheini, mae 75 i 80 y cant yn weithwyr tramor. Dim ond tua 100,000 o Qatariaid a aned yn frodorol sydd. Mae'r rhan fwyaf o bobl Qatar yn byw yn y dinasoedd. Mae wyth deg y cant o'r boblogaeth gyfan yn byw ym mhrifddinas Doha. Mae Doha ar arfordir dwyreiniol penrhyn Qatar.

3 • IAITH

Arabeg yw iaith swyddogol Qatar. Mae llawer o Qataris hefyd yn rhugl yn Saesneg, a ddefnyddir fel yr iaith gyffredin ar gyfer busnes.

"Helo" yn Arabeg yw Marhaba neu Ahlan, i ba un y mae'n ateb, Marhabtayn neu Ahlayn . Cyfarchion cyffredin eraill yw As-salam alaykum, "Tangnefedd i chwi," gydag atebiad Walaykum as-salam, "A thangnefedd i chwi." Mae Ma'assalama yn golygu "Hwyl fawr.""Diolch" yw Shukran, a "Mae croeso i chi" yw Afivan. "Ie" yw na'am a "na" yw la'a . Y rhifau un i ddeg yn Arabeg yw wahad, itnin, talata, arba'a, khamsa, sitta, saba'a, tamania, tisa'a, a ashara .

Mae gan Arabiaid enwau hir iawn. Maent yn cynnwys eu henw penodol, enw cyntaf eu tad, enw cyntaf eu tad-cu ar ochr eu tad, ac yn olaf enw eu teulu. Nid yw merched yn cymryd enw eu gŵr pan fyddant yn priodi, ond yn hytrach yn cadw enw teulu eu mam fel arwydd o barch at eu teulu tarddiad.

4 • LLEOL GWENER

Mae llawer o Fwslimiaid yn credu mewn jinns, ysbrydion sy'n gallu newid siâp a bod naill ai'n weladwy neu'n anweledig. Weithiau mae Mwslemiaid yn gwisgo swynoglau o amgylch eu gyddfau i'w hamddiffyn rhag jinns. Mae straeon am jinns yn cael eu hadrodd yn aml yn y nos, fel straeon ysbryd o amgylch tân gwersyll.

5 • CREFYDD

Mae o leiaf 95 y cant o gyfanswm poblogaeth Qatar yn Fwslimiaid (dilynwyr Islam). Mae Qatariaid brodorol i gyd yn Fwslimiaid Sunni o sect Wahhabi. Mae Wahhabis yn gangen biwritanaidd o Islam sy'n gyffredin yn Saudi Arabia. Ceir ffurf ychydig yn fwy cymedrol yn Qatar.

6 • GWYLIAU MAWR

Fel gwladwriaeth Islamaidd, mae gwyliau swyddogol Qatar yn wyliau Islamaidd. Mae gwyliau Mwslimaidd yn dilyn y calendr lleuad, gan symud yn ôl un diwrnod ar ddeg y flwyddyn, felly nid yw eu dyddiadau wedi'u pennu ar y safon Gregoriancalendr. Y prif wyliau Mwslimaidd yw Ramadan, y mis o ymprydio o wawr tan y cyfnos bob dydd. Mae Eid al-Fitr yn ŵyl dridiau ar ddiwedd Ramadan. Mae Eid al-Adha yn wledd aberth tri diwrnod ar ddiwedd y mis pererindod i fan geni'r proffwyd Muhammad ym Mecca (adnabyddir y bererindod fel yr hajj). Y Cyntaf o Muharram yw'r Flwyddyn Newydd Fwslimaidd. Mawoulid An-Nabawi yw pen-blwydd Muhammad. Mae Eid alism wa al-Miraj yn wledd sy'n dathlu ymweliad dros nos Muhammad â'r nefoedd.

Dydd Gwener yw diwrnod gorffwys Islamaidd. Mae'r rhan fwyaf o fusnesau a gwasanaethau ar gau ar ddydd Gwener. Mae holl swyddfeydd y llywodraeth, busnesau preifat, ac ysgolion hefyd ar gau yn ystod Eid al-Fitr ac Eid al-Adha.

7 • DEFNYDDIAU PASSAGE

Mae Qatari yn nodi trawsnewidiadau bywyd mawr fel genedigaeth, glasoed, priodas a marwolaeth gyda seremonïau a gwleddoedd Islamaidd.

8 • PERTHYNAS

Mae lletygarwch Arabaidd yn teyrnasu yn Qatar. Ni fydd Arab byth yn gofyn cwestiynau personol. Mae gwneud hynny yn cael ei ystyried yn anghwrtais.

Cymerir bwyd a diod â'r llaw dde bob amser. Wrth siarad, mae Arabiaid yn cyffwrdd â'i gilydd yn llawer amlach, ac yn sefyll yn llawer agosach at ei gilydd, nag y mae Gorllewinwyr yn ei wneud. Bydd pobl o'r un rhyw yn aml yn dal dwylo wrth siarad, hyd yn oed os ydyn nhw'n ddieithriaid.

Nid yw aelodau o'r rhyw arall, hyd yn oed parau priod, byth yn cyffwrdd yn gyhoeddus. Mae Arabiaid yn siarad llawer,siarad yn uchel, ailadrodd eu hunain yn aml, a thorri ar draws ei gilydd yn gyson. Mae sgyrsiau yn emosiynol iawn ac yn llawn ystumiau.

9 • AMODAU BYW

Mae Qatar wedi cymryd rhan mewn rhaglen foderneiddio gyflym ers y 1970au, pan gynyddodd incwm o'r diwydiant olew yn aruthrol. Bellach gellir cyrraedd pob pentref a thref ar hyd ffyrdd palmantog, sy'n cael eu cynnal a'u cadw'n dda.

Gweld hefyd: Agaria

Ychydig o drafnidiaeth gyhoeddus sydd ar gael yn Qatar. Mae bron pawb yn gyrru car. Mae tai, cyfleustodau a gwasanaethau cyfathrebu i gyd yn fodern (mae gan lawer o Qataris ffonau symudol). Mae gofal iechyd yn gyfredol ac yn rhad ac am ddim i bob Qataris. Mae clinigau iechyd, cyhoeddus a phreifat, wedi'u lleoli ledled y wlad.

Mae gan y ddwy ddinas fwyaf, prifddinas Doha a dinas arfordir gorllewinol Umm Said, systemau prif gyflenwad dŵr sy'n darparu dŵr rhedegog i'r holl drigolion. Mewn mannau eraill, mae dŵr yn cael ei ddanfon gan danceri a'i storio mewn tanciau mewn gerddi neu ar doeau, neu'n cael ei bwmpio i gartrefi o ffynhonnau dŵr dwfn. Darperir tai am ddim i bob gweithiwr tramor. Mae hyd yn oed y Bedu (neu Bedouin) a oedd gynt yn grwydrol bellach yn byw mewn tai aerdymheru a adeiladwyd gan y llywodraeth. Mae'r llywodraeth hefyd yn darparu rhaglenni lles cymdeithasol ar gyfer y sâl, yr henoed a'r anabl.

10 • BYWYD TEULUOL

Y teulu yw uned ganolog cymdeithas Qatari. Dim ond yn ddiweddar y mae Qataris yn cael eu tynnu o ffordd o fyw llwythol, felly gwerthoedd llwytholac mae arferion yn dal i fodoli.

11 • DILLAD

Mae Qatar yn gwisgo dillad Arabaidd traddodiadol. I ddynion, dyma wisg hyd ffêr o'r enw thobe neu dishdasha, gyda ghutrah (darn mawr o frethyn) ar y pen sy'n cael ei ddal. yn ei le gan uqal (darn o raff wedi ei wehyddu). Mae menywod yn tueddu i wisgo ffrogiau llewys hir, hyd ffêr lliwgar iawn, gyda chlogyn sidan du o'r enw abaya yn eu gorchuddio'n gyfan gwbl yn gyhoeddus. Mae rhai menywod hŷn o Qatar yn dal i wisgo mwgwd wyneb, a elwir yn batula, ond mae'r arferiad hwn yn marw.

12 • BWYD

Reis yw prif fwyd Qataris. Fel arfer caiff ei ffrio (neu ei ffrio) yn gyntaf, yna ei ferwi. Mae saffrwm yn aml yn cael ei ychwanegu yn ystod y cyfnod ffrio i wneud y reis yn felyn. Gweinir bara bron bob pryd, yn enwedig bara pita.

Mae Hummus, taeniad o ffacbys mâl, hefyd yn cael ei fwyta ar y rhan fwyaf o brydau bwyd. Mae Hamour, math o bysgodyn sy'n cael ei ddal yn y Gwlff, yn cael ei weini'n aml wedi'u pobi, neu eu coginio â reis. Cig dafad (defaid) yw'r hoff gig. Gwaherddir porc gan Islam, fel y mae alcohol.

Mae pysgod cregyn, yn enwedig berdysyn sy'n cael eu dal mewn niferoedd mawr oddi ar lannau Qatar, yn bryd poblogaidd. Te a choffi yw'r diodydd o ddewis. Nid yw te byth yn cael ei yfed gyda llaeth wedi'i ychwanegu ato. Mae coffi bob amser yn cael ei wneud o ffa Twrcaidd ac mae'n aml yn cael ei flasu â saffrwm, dŵr rhosyn, neu cardamom. Mae coffi a the fel arferwedi'i felysu â siwgr.

13 • ADDYSG

Mae Qataris yn gwerthfawrogi addysg yn fawr. Mae presenoldeb mewn ysgolion cynradd ac uwchradd yn 98 y cant, ac mae'r gyfradd llythrennedd yn fwy na 65 y cant ac yn codi. Yn y system ysgolion cyhoeddus, mae addysg yn orfodol o chwech i un ar bymtheg oed. Mae'n rhad ac am ddim yr holl ffordd trwy lefel prifysgol. Mae'r llywodraeth hyd yn oed yn darparu ysgoloriaethau llawn (gan gynnwys costau teithio) i fyfyrwyr prifysgol sy'n dymuno astudio dramor.

Rysáit

Hummus bi Tahini (Dip Cyw Pys)

Cynhwysion

 • 1 19-owns can chick pys (ffa garbanzo), wedi'i ddraenio, gan gadw'r hylif ¼ cwpan past hadau sesame (tahini) 1 ewin garlleg
 • ½ llwy de o halen
 • ¼ cwpan sudd lemwn
 • olew olewydd (dewisol) )
 • lletemau lemwn fel garnais
 • sbrigyn persli fel garnich
 • bara pita yn gyfeiliant

Cyfarwyddiadau

 1. Cyfunwch bys cywion wedi'u draenio, past hadau sesame, ewin garlleg, halen, a sudd lemwn mewn powlen prosesydd bwyd. Ychwanegwch ychydig bach o'r hylif neilltuedig.
 2. Prosesu am 2 i 3 munud, gan ychwanegu mwy o hylif yn ôl yr angen i roi'r cysondeb dymunol.
 3. Trosglwyddwch y dip i bowlen fach. Ysgeinwch olew olewydd os dymunir.
 4. Addurnwch gyda darnau o lemwn a sbrigyn parlys.
 5. Torrwch y bara pita yn ddarnau a'i weini.

Addasiad o Salloum, Mary. Blas oLibanus. Efrog Newydd: Interlink Books, 1992, t. 21.

Mae dros 40,000 o fyfyrwyr, yn fechgyn a merched, wedi'u cofrestru mewn ysgolion cynradd ac uwchradd. Mae tua 400 arall yn astudio mewn sefydliadau hyfforddiant galwedigaethol ac ysgolion crefyddol. Cyflwynwyd addysg oedolion ym 1957. Mae deugain o ganolfannau addysg oedolion bellach yn darparu cyrsiau llythrennedd i tua 5,000 o fyfyrwyr sy'n oedolion. Sefydlwyd Prifysgol Qatar yn 1973 ac mae'n cynnig rhaglenni gradd o'r radd flaenaf mewn llawer o bynciau. Mae angen cyrsiau cyfrifiadurol ar gyfer pob myfyriwr prifysgol.

14 • TREFTADAETH DDIWYLLIANNOL

Mae cerddoriaeth Arabaidd yn debyg iawn i'r iaith Arabaidd. Mae'r ddau yn gyfoethog, yn ailadroddus, ac yn gorliwio. Mae y oud yn offeryn poblogaidd; mae'n offeryn llinynnol hynafol sy'n hynafiad i liwt Ewrop. Offeryn traddodiadol arall yw'r rebaba, offeryn un llinyn. Dawns Arabaidd draddodiadol yw'r ardha , neu ddawns cleddyf dynion. Mae dynion yn cario cleddyfau yn sefyll ysgwydd yn ysgwydd ac yn dawnsio, ac o'u plith mae bardd yn canu penillion tra bod drymwyr yn curo rhythm.

Mae Islam yn gwahardd darlunio'r ffurf ddynol, felly mae celf Qatar yn canolbwyntio ar siapiau geometrig a haniaethol. Mae caligraffeg yn gelfyddyd sanctaidd. Ysgrifeniadau'r Koran (neu'r Quran) yw'r prif destun. Mae celf Fwslimaidd yn canfod ei mynegiant mwyaf mewn mosgiau. Y parch Islamaidd i farddoniaeth a chyfoeth barddonol yr iaith Arabeg yw'r sailllawer o dreftadaeth ddiwylliannol Qatar.

15 • CYFLOGAETH

Y diwydiannau mwyaf proffidiol yn Qatar yw cynhyrchu olew a nwy naturiol. Mae'r llywodraeth yn rhedeg y ddau. Mae diwydiannau eraill yn cynnwys sment, gweithfeydd pŵer, gweithfeydd dihalwyno (gwneud dŵr yfed allan o ddŵr y môr trwy dynnu'r halen), petrocemegion, dur a gwrtaith.

Mae'r llywodraeth yn ceisio annog diwydiant preifat drwy gynnig grantiau, benthyciadau llog isel, a gostyngiadau treth i entrepreneuriaid preifat. Nid oes bron unrhyw amaethyddiaeth yn Qatar, er bod systemau dyfrhau yn cael eu datblygu i gynyddu faint o dir âr. Mae pysgota yn parhau i fod yn ffordd o fyw i lawer o Qataris, un y maent wedi'i ddilyn ers miloedd o flynyddoedd.

16 • CHWARAEON

Mae Qatar yn caru chwaraeon awyr agored, ar dir ac ar ddŵr. Pêl-droed (yr hyn y mae Americanwyr yn ei alw'n bêl-droed) yw'r gamp fwyaf poblogaidd, er bod rasio ceir hefyd yn ffefryn. Mae pêl-fasged, pêl-law a phêl-foli yn chwaraeon modern sy'n dechrau dal ymlaen. Mae rhai Qataris hefyd yn mwynhau bowlio deg a golff. Mae chwaraeon traddodiadol rasio ceffylau a chamel a hebogyddiaeth yn dal i gael eu dilyn yn angerddol yn Qatar.

17 • HAMDDEN

Mae Qataris yn mwynhau chwarae gwyddbwyll, pontydd a dartiau. Nid oes unrhyw sinemâu na theatrau cyhoeddus, ac eithrio'r Theatr Genedlaethol, yn Qatar.

18 • CREFFT A HOBBÏAU

Mae gof aur yn gelfyddyd hynafol ymhlith

Christopher Garcia

Mae Christopher Garcia yn awdur ac ymchwilydd profiadol sydd ag angerdd am astudiaethau diwylliannol. Fel awdur y blog poblogaidd, World Culture Encyclopedia, mae’n ymdrechu i rannu ei fewnwelediadau a’i wybodaeth â chynulleidfa fyd-eang. Gyda gradd meistr mewn anthropoleg a phrofiad teithio helaeth, mae Christopher yn dod â phersbectif unigryw i'r byd diwylliannol. O gymhlethdodau bwyd ac iaith i naws celf a chrefydd, mae ei erthyglau yn cynnig safbwyntiau hynod ddiddorol ar fynegiadau amrywiol dynoliaeth. Mae ysgrifennu diddorol ac addysgiadol Christopher wedi cael sylw mewn nifer o gyhoeddiadau, ac mae ei waith wedi denu dilyniant cynyddol o selogion diwylliannol. Boed yn ymchwilio i draddodiadau gwareiddiadau hynafol neu'n archwilio'r tueddiadau diweddaraf mewn globaleiddio, mae Christopher yn ymroddedig i oleuo tapestri cyfoethog diwylliant dynol.