Sefydliad sociopolitical - Ceidwaid Gwartheg yr Huasteca

 Sefydliad sociopolitical - Ceidwaid Gwartheg yr Huasteca

Christopher Garcia

Mae Mestizo rancheros bob amser wedi cynnal cysylltiadau cryf â'r gymdeithas genedlaethol tra'n cadw hunaniaeth ranbarthol ar wahân. Er ei fod wedi'i integreiddio'n ffurfiol i'r system genedlaethol, cadwodd rancheros reolaeth effeithiol dros yr Huasteca trwy strwythur pŵer anffurfiol o'r enw caciquismo (rheol cryf-bos). Mae'r math hwn o drefniadaeth hefyd yn gysylltiedig â rhanbarthau eraill o Fecsico ond - ynghyd â'r defnydd o drais i ddileu gwrthwynebwyr gwleidyddol - wedi bod yn arbennig o gryf yn yr Huasteca. Mae ffurf bersonoliaethol o wleidyddiaeth, sy'n cynnwys ysgogi bondiau nawdd-cleient gan ddeiliaid pŵer cystadleuol, yn mynd law yn llaw â lefel uchel o gystadleuaeth ymhlith teuluoedd blaenllaw. Serch hynny, er gwaethaf yr achosion cyfnodol o drais carfannol, mae'r rancheros yn cyflwyno blaen cyffredin vis-à-vis pobl o'r tu allan, talaith Mecsico, ac unrhyw fygythiad i'w diddordebau dosbarth oddi isod. Ers y 1960au mae bondiau dosbarth cymdeithasol o'r fath wedi dod yn sefydliadol trwy gymdeithas ranbarthol bwerus o warthegwyr.

Gweld hefyd: Crefydd a diwylliant mynegiannol - Gwerinwyr Rwsiaidd

Rheolaeth Gymdeithasol. Mae'r ffordd ranchero o fyw yn cael ei hymgorffori'n gyflym i ddiwylliant prif ffrwd Mecsico. Serch hynny, gellir dal i arfer rheolaeth gymdeithasol ar y lefel leol trwy fygythiad trais. Ffigwr drwg-enwog yn yr Huasteca yw'r gwnsling ( pistolero ) sy'n arbenigo mewn brawychu neu lofruddiaeth, fel arfer ar gais pŵer anffurfiol.deiliaid. Roedd lefel uchel o drais a nifer yr achosion o siffrwd mewn gwartheg a siffrwd yn y gorffennol (yn enwedig yn y cyfnod yn dilyn y Chwyldro Mecsicanaidd) yn rhoi premiwm ar reolaeth ganolog ar lefel ddinesig a rhanbarthol. Er eu bod yn gwarantu lefel ofynnol o ddiogelwch i fasnachwyr a cheidwaid, yn ogystal â'r cyhoedd yn gyffredinol, roedd yn rhaid i benaethiaid cryf ranchero (caciques) yr Huasteca ddefnyddio gwnwyr wedi'u llogi i weithredu eu gorchmynion o hyd. Roedd caciques o'r fath, hyd yn oed os oeddent yn gweithio gyda'r llywodraeth i "osod trefn," yn dueddol o gamddefnyddio awdurdod. Er enghraifft, roedd gwleidyddion ranchero yn arfer cynnull y boblogaeth werinol i bartïon gwaith cymunedol i berfformio llafur er budd personol y cacique neu i atgyweirio ffyrdd a gosod adeiladau mewn canolfannau mestizo, gan leihau costau gweinyddiaeth leol. Arferid ffurfiau mwy cynnil o reolaeth trwy system werth ranchero a oedd yn gogoneddu machismo, arweinyddiaeth gref, a dirmyg am fathau mwy cwrtais, trefol o ryngweithio cymdeithasol.

Gweld hefyd: Priodas a theulu - Japaneaidd

Gwrthdaro. Cyn y 1970au, vendettas teuluol oedd y prif fath o wrthdaro cymdeithasol. Mae ffraeo rhyng-deuluol o'r fath yn fynegiant o densiynau sy'n gysylltiedig ag anawsterau dod o hyd i bartneriaid priodas sy'n economaidd addas a chystadleuaeth dros ddarpar bartneriaid cyfraith gwlad; roedd gwrthdaro agored yn fwy cyffredin ymhlith dynion ifanc di-briod a ddygwydi fyny mewn diwylliant oedd yn pwysleisio dewrder a manliness (machismo). Roedd ffrwgwdau tebyg i ystafell bar a brwydrau gwn agored dros "sgertiau a thir" yn digwydd yn aml. Ers tua 1970, mae gwrthdaro dosbarth agored rhwng rancheros a thrinwyr gwerin tlawd wedi dod yn fwy cyffredin, yn enwedig mewn ardaloedd mwy poblog. Datblygodd gwrthdaro dosbarth o'r fath ar adeg o anghydraddoldebau economaidd cynyddol a gwahaniaethu cynyddol mewn ffyrdd o fyw rhwng yr elitaidd ranchero a'u his-weithwyr economaidd. Yn eironig, dechreuodd gwrthdaro treisgar yn ymwneud â goresgyniadau tir gan werinwyr dig (neu gowbois) ddigwydd ar adeg pan oedd rancheros tref-seiliedig yn dod yn fwy addysgedig a "gwaraidd." Yn y sefyllfa hon, cafodd pistoleros hen ffasiwn gyfle eto i wneud bywoliaeth trwy ymladd ar y ddwy ochr.


Christopher Garcia

Mae Christopher Garcia yn awdur ac ymchwilydd profiadol sydd ag angerdd am astudiaethau diwylliannol. Fel awdur y blog poblogaidd, World Culture Encyclopedia, mae’n ymdrechu i rannu ei fewnwelediadau a’i wybodaeth â chynulleidfa fyd-eang. Gyda gradd meistr mewn anthropoleg a phrofiad teithio helaeth, mae Christopher yn dod â phersbectif unigryw i'r byd diwylliannol. O gymhlethdodau bwyd ac iaith i naws celf a chrefydd, mae ei erthyglau yn cynnig safbwyntiau hynod ddiddorol ar fynegiadau amrywiol dynoliaeth. Mae ysgrifennu diddorol ac addysgiadol Christopher wedi cael sylw mewn nifer o gyhoeddiadau, ac mae ei waith wedi denu dilyniant cynyddol o selogion diwylliannol. Boed yn ymchwilio i draddodiadau gwareiddiadau hynafol neu'n archwilio'r tueddiadau diweddaraf mewn globaleiddio, mae Christopher yn ymroddedig i oleuo tapestri cyfoethog diwylliant dynol.