Sefydliad sociopolitical - Washoe

 Sefydliad sociopolitical - Washoe

Christopher Garcia

Sefydliad Cymdeithasol. Roedd cymdeithas Washoe yn egalitaraidd o ran cyfeiriadedd heb unrhyw wahaniaethau sefydlog o ran cyfoeth na grwpiau statws. Enillwyd arweinyddiaeth a rolau sgil arbennig trwy allu amlwg a chyfreithlonwyd hyn gan gydnabyddiaeth grŵp lleol. Roedd menywod yn aml yn cyrraedd swyddi o awdurdod ac arbenigedd arbenigol. Disgwylid priodoleddau personol o haelioni, gwyleidd-dra, a chynghor doeth pe na byddai i'r Gym- deithasfa dynu ei chefnogaeth yn ol trwy droi at un arall. Heddiw, mae gwahaniaethau mewn addysg ac incwm yn dod i'r amlwg, ond mae'r gwerthoedd cymdeithasol traddodiadol yn effeithiol wrth leihau datblygiad rhaniadau dosbarth.

Gweld hefyd: Hanes a chysylltiadau diwylliannol - Creolau Du o Louisiana

Sefydliad Gwleidyddol. Roedd cymunedau Cynfrodorol Washoe yn ymreolaethol, pob un yn cael ei chynrychioli gan brifathrawon neu benwragedd lleol a oedd yn ei hanfod yn rôl cynghorydd neu lefarydd a edmygir. Roedd cysylltiadau rhwng cymunedau lleol yn wirfoddol a gellid eu rhoi ar waith ar gyfer mentrau cydweithredol megis gwyliau, gyriannau gêm, ac amddiffyn. Weithiau roedd siamaniaid, helwyr neu ryfelwyr enwog yn cael eu deisyfu fel arweinwyr dros dro at y dibenion hyn. Parhawyd i gyfathrebu ag adrannau Washoe pell ar gyfer cynulliadau cymunedol cyfnodol ac, er yn anaml, yn ystod argyfyngau lle gallai fod angen rhyfelwyr ychwanegol. Yn ystod y cyfnod hanesyddol, tarfwyd ar y patrwm hwn o drefniadaeth gan y crynhoad gorfodol o'r Washoe yn yr ardaloedd bach a neilltuwyd gan y Gwynion.Roedd rhai llefarwyr, naill ai'n gyfarwydd â'r Saesneg neu'n barod i drafod â'r Gwynion, wedi'u dynodi'n "Gapteniaid" o dan y rhagdybiaeth anghywir eu bod yn cynrychioli'r rhan fwyaf o'r bobl. Daeth rhai o'r dynion hyn, megis yr enwog "Capten Jim" ar ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg i'r amlwg fel pleidwyr brwd dros achos Washoe. Roedd ymdrechion i ad-drefnu llwythol ar ddechrau'r ugeinfed ganrif yn aneffeithiol oherwydd yr ymdeimlad cryf o ymreolaeth deuluol a gwrthwynebiad i gynrychiolaeth ganolog. Yn fwy diweddar, fodd bynnag, mae Cyngor Llwythol Washoe etholedig sy'n cynrychioli pob un o'r cytrefi yn ogystal â phobl nad ydynt wedi'u neilltuo wedi datblygu llywodraeth lwythol lwyddiannus o dan oruchwyliaeth ffederal. Mae'n gweinyddu materion Washoe ar y cyd a chysylltiadau ag asiantaethau gwladwriaethol a ffederal.

Rheolaeth Gymdeithasol. Cynhaliwyd cydlyniant mewnol trwy gymdeithasoli dwys ar gyfer undod grŵp. Roedd ymddygiad ymosodol, ac eithrio amddiffyn y grŵp, wedi'i wahardd yn llym. Ymdriniwyd â throseddau trwy osgoi cyfunol neu fygythiad dial goruwchnaturiol. Efallai y bydd unigolion sy'n anfoddog yn cael eu gyrru o'r grŵp neu hyd yn oed eu llofruddio. Mae gan gymunedau modern Washoe wasanaethau heddlu llwythol a llysoedd. Mae gan asiantaethau gorfodi'r gyfraith trefi a siroedd lleol rywfaint o awdurdodaeth.

Gweld hefyd: Malagaseg - Cyflwyniad, Lleoliad, Iaith, Llên Gwerin, Crefydd, Gwyliau mawr, Defodau newid byd

Gwrthdaro. Mae'n ymddangos bod rhyfela ymhlith is-grwpiau aboriginal Washoewedi bod yn absennol, er bod ffrae achlysurol rhwng unigolion neu deuluoedd wedi ffrwydro'n fyr i drais agored. Cafodd y rhain eu datrys pan ystyriwyd bod camwedd wedi’i ddial neu drwy ymyrraeth gan drafodwyr hŷn ar y ddwy ochr. Fel y bobl gyntaf yn y Basn Mawr gorllewinol i brofi pwysau llawn goresgyniad Gwyn, gostyngwyd y Washoe yn gyflym i ddiymadferthedd i amddiffyn eu buddiannau. Treiddiodd ymdeimlad dwfn o anobaith a brad eu bywydau yn ystod y rhan fwyaf o'r cyfnod ôl-gyswllt a chyflyru cysylltiadau Washoe-Gwyn. Cynyddodd dynladdiad, carfanoliaeth, gamblo, hunanladdiad, a chyhuddiadau o ddewiniaeth ledled aneddiadau bach Washoe ar ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg a dechrau'r ugeinfed ganrif. Llwyddodd rhai unigolion a theuluoedd i ddianc rhag effeithiau gwaethaf yr amgylchiadau hyn, ond dioddefodd pob un y stigma o ormes a diraddio. Heddiw, mae difrod y gorffennol diweddar yn cael ei ddileu gan adferiad economaidd a chymdeithasol rhyfeddol. Mae gwrthdaro mewnol wedi lleihau'n fawr ac mae treftadaeth ddiwylliannol gadarnhaol yn cael ei hailddatgan.

Darllenwch hefyd erthygl am Washoeo Wicipedia

Christopher Garcia

Mae Christopher Garcia yn awdur ac ymchwilydd profiadol sydd ag angerdd am astudiaethau diwylliannol. Fel awdur y blog poblogaidd, World Culture Encyclopedia, mae’n ymdrechu i rannu ei fewnwelediadau a’i wybodaeth â chynulleidfa fyd-eang. Gyda gradd meistr mewn anthropoleg a phrofiad teithio helaeth, mae Christopher yn dod â phersbectif unigryw i'r byd diwylliannol. O gymhlethdodau bwyd ac iaith i naws celf a chrefydd, mae ei erthyglau yn cynnig safbwyntiau hynod ddiddorol ar fynegiadau amrywiol dynoliaeth. Mae ysgrifennu diddorol ac addysgiadol Christopher wedi cael sylw mewn nifer o gyhoeddiadau, ac mae ei waith wedi denu dilyniant cynyddol o selogion diwylliannol. Boed yn ymchwilio i draddodiadau gwareiddiadau hynafol neu'n archwilio'r tueddiadau diweddaraf mewn globaleiddio, mae Christopher yn ymroddedig i oleuo tapestri cyfoethog diwylliant dynol.