Tajiks - Cyflwyniad, Lleoliad, Iaith, Llên Gwerin, Crefydd, Gwyliau mawr, Defodau newid byd

 Tajiks - Cyflwyniad, Lleoliad, Iaith, Llên Gwerin, Crefydd, Gwyliau mawr, Defodau newid byd

Christopher Garcia

YNganiad: tah-JEEKS

LLEOLIAD: Tajikistan

POBLOGAETH: Mwy na 5 miliwn

IEITHOEDD: Tajiki; Rwsieg; Uzbeki

CREFYDDAU: Islam; Iddewiaeth; Cristnogaeth

1 • CYFLWYNIAD

Pobl Indo-Ewropeaidd yw'r Tajiceaid a ymsefydlodd yn rhannau uchaf Afon Amu (tiriogaeth Wsbecistan heddiw). Yn ystod rhan olaf y bedwaredd ganrif ar bymtheg, rhannwyd y Tajiks. Roedd y rhan fwyaf o'r boblogaeth yn byw yn yr hyn a fyddai'n dod yn weriniaeth Tajicistan yn yr hen Undeb Sofietaidd. Daeth y gweddill yn lleiafrif mawr yn Afghanistan.

Yn ystod rhyfel cartref 1992-93 yn Tajicistan, collodd miloedd eu bywydau. Ffodd mwy na 10 y cant o'r boblogaeth (100,000) i Afghanistan. Dinistriwyd mwy na 35,000 o gartrefi, naill ai mewn brwydr neu o ganlyniad i weithredoedd glanhau ethnig. Heddiw, mae'r wlad yn dal i ryfela, er ei bod wedi tawelu'n sylweddol.

2 • LLEOLIAD

Mae Tajicistan ychydig yn llai nag Illinois. Yn ddaearyddol, gellir ei rannu'n ddau ranbarth, gogledd a de. Mae mynyddoedd Zarafshan a'u dyffrynnoedd toreithiog a gwastadeddau gwastad yn ffurfio'r kulturbund gogleddol (ffin eu mamwlad draddodiadol). Yma, mae diwylliannau Tajiceg ac Wsbeceg wedi ymdoddi. Mae mynyddoedd Hissar, Gharategin, a Badakhshan yn ffurfio ffin ddeheuol mamwlad eu hynafiaid.

Ym 1924, y Sofietaiddmae y cant o'r boblogaeth o dan ugain. Nid yw dros hanner y rheini yn y gweithlu. Mae yna boblogaeth gynyddol nad yw'n gyflogedig nac yn yr ysgol.

16 • CHWARAEON

Mae gan gamp genedlaethol y Tajiks, gushtigiri (reslo), draddodiad lliwgar. Pan rannwyd y trefi yn mahallas (ardaloedd), roedd gan bob ardal ei alufta (caled) ei hun sef y reslwr gorau. Roedd safle'r alufta, fel arfer yn unigolyn unionsyth ac uchel ei barch, yn cael ei herio'n aml gan rai o safle is.

Mae Buzkashi (sy'n golygu, yn llythrennol, "llusgo'r gafr") yn gamp sy'n cynnwys ymdrech gorfforol egnïol. Yn y gêm hon, mae carcas gafr yn cael ei lusgo gan wŷr meirch sy'n cydio ynddo oddi wrth ei gilydd. Nod y marchogion yw gadael y carcas mewn cylch dynodedig o flaen y gwestai anrhydeddus. Mae Buzkashi fel arfer yn cael ei berfformio fel rhan o ddathliadau Nawruz (Blwyddyn Newydd).

Yn y blynyddoedd diwethaf, mae llawer o chwaraeon Ewropeaidd hefyd wedi canfod eu ffordd i mewn i Tajikistan. Mae pêl-droed mor boblogaidd fel bod llawer yn credu ei fod yn cystadlu â buzkashi.

17 • HAMDDEN

Yn ystod y cyfnod Sofietaidd, rhoddwyd sylw arbennig i'r celfyddydau. Roedd y canlyniad yn ysgogol yn ddiwylliannol. Cynhyrchodd sinema Tajik, er enghraifft, nifer o ffilmiau teilwng yn seiliedig ar Shah-nameh Firdawsi . Cafwyd cynyrchiadau syfrdanol hefyd ar fywydau beirdd eraill, gan gynnwys Rudaki(c. 859–940). Gyda chwalfa'r Undeb Sofietaidd, collodd y celfyddydau eu prif ddulliau cefnogi. Ymunodd cynhyrchwyr, cyfarwyddwyr, actorion ac awduron naill ai â rhengoedd y di-waith neu daethant i ymwneud â busnes. Gadawodd llawer Tajikistan.

Heddiw, mae teledu yn cymryd peth o amser y Tajiks. Mae rhaglenni'n cael eu teleddarlledu o Moscow ac yn lleol. Mae Maria (opera sebon carpiau-i-gyfoeth o Fecsico), a'r rhaglen Americanaidd Santa Barbara yn ffefrynnau. Mae cwmpas darlledu lleol yn gyfyngedig iawn, gan ymdrin yn bennaf â materion rhanbarthol, yn enwedig amaethyddiaeth. Mae fideos yn caniatáu dewis ehangach o raglenni i ieuenctid Tajik.

18 • CREFFTAU A HOBBÏAU

Mae crefftau Tajicaidd traddodiadol yn cynnwys y crogluniau Bukhara wedi'u brodio a'r gorchuddion gwely a boblogeiddiwyd yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Yn nodweddiadol mae gan arddull Tajiceg o dapestrïau ddyluniadau blodau ar sidan neu gotwm ac fe'i gwneir ar ffrâm tambwr. Mae cerfio pren hefyd yn grefft anrhydeddus o Tajik.

19 • PROBLEMAU CYMDEITHASOL

Mae problemau cymdeithasol Tajicistan yn rhy niferus i'w rhestru. Efallai bod y broblem gymdeithasol bwysicaf yn ymwneud ag awdurdod a rheolaeth. Ers y ddegfed ganrif, mae'r Tajiks wedi cael eu rheoli gan y lleill, yn bennaf Tyrciaid a Rwsiaid. Mae trethi a osodwyd gan Rwsia wedi gyrru'r Tajiks i wrthryfela nifer o weithiau. Cafodd un gwrthryfel o'r fath, gwrthryfel Vaase yn y 1870au, ei roi i lawr yn ddidrugaredd.

Ymgais Tajik 1992 arroedd annibyniaeth hefyd yn cael ei atal yn ddifrifol. Bu bron i'r rhyfel cartref a arweiniodd at ddinistrio'r wlad. Mae cyfradd ddiweithdra o 25 y cant, cyfradd uchel o dwf yn y boblogaeth, a diffyg gweithwyr medrus. Mae tensiwn ethnig a rhanbartholdeb yn aml yn dod â'r wlad ar fin chwalu.

20 • LLYFRYDDIAETH

Ahmed, Rashid. Atgyfodiad Canolbarth Asia: Islam neu Genedlaetholdeb . Rhydychen, Lloegr: Oxford University Press, 1994.

Bashiri, Iraj. Enw Shah Firdowsi: 1000 o Flynyddoedd ar ôl. Dushanbe, Tajicistan, 1994.

Gweld hefyd: Lezgins - Priodas a Theulu

Bennigsen, Alexandre, ac S. Enders Wimbush. Mwslemiaid yr Ymerodraeth Sofietaidd . Bloomington: Indiana University Press, 1986.

Gwyddoniadur Tajiceg Sofietaidd (Vols. 1-8). Dushanbe, Tajik S.S.R., 1978-88.

Wixman, Ronald. Pobloedd yr Undeb Sofietaidd: Llawlyfr Ethnograffig . Armonk, N.Y.: M. E. Sharpe, Inc., 1984.

GWEFANNAU

World Travel Guide. Tajicistan. [Ar-lein] Ar gael //www.wtgonline.com/country/tj/gen.html , 1998.

Ail-dynnodd Union fapiau ei weriniaethau Canol Asia. Wrth wneud hynny, rhoddwyd canolfannau'r hen ddiwylliant Tajicaidd (Samarqand a Bukhara), i Uzbekistan. Mae adfer y dinasoedd hyn i Tajikistan yn un o nodau'r Tajiks.

Yn ystod yr 1980au, tyfodd poblogaeth Tajicistan o 3.8 miliwn i fwy na 5 miliwn. Yn ogystal, mae llawer o Tajiks yn byw yn Uzbekistan, Kyrgyzstan, Afghanistan, a Tsieina.

3 • IAITH

Mae Tajiceg yn iaith Indo-Ewropeaidd. Mae'n perthyn yn agos i Farsi, iaith Iran. Ym 1989 daeth Tajiceg yn unig iaith swyddogol y wlad, gan ddisodli Rwsieg ac Wsbeceg. Rhoddodd y weithred hwb i falchder Tajik, ond methodd fel arall. Fe ddychrynodd lawer o dramorwyr, gan gynnwys Rwsiaid, a oedd wedi helpu economi'r wlad i dyfu. Ers 1995, mae Rwsieg wedi adennill ei statws blaenorol ochr yn ochr â Tajiki. Caniateir i Uzbeki hefyd ffynnu mewn rhanbarthau lle mae Uzbeks yn byw yn bennaf.

4 • LLEOL GWENER

Mae Tajikistan, Iran ac Affganistan yn mwynhau treftadaeth ddiwylliannol unigryw. Y cyfraniad mawr at y dreftadaeth gyffredin hon yw'r godidog Shah-nameh (Llyfr y Brenhinoedd) , a ysgrifennwyd gan y bardd Persiaidd Firdawsi o'r unfed ganrif ar ddeg. Hanes cynhanes y rhanbarth yw'r llyfr hwn. Mae'n adrodd hanes y frwydr gosmig rhwng Da a Drygioni, datblygiad "hawl dwyfol brenhinoedd," a hanes brenhinoedd Iran.

Ymhlith y mythau llai mae stori Nur, dyn ifanc a ddofi Afon nerthol Vakhsh drwy adeiladu argae arni er mwyn cyrraedd ei anwylyd. Ceir hefyd hanes dafad gysegredig a gafodd ei gostwng o'r nefoedd i helpu'r Tajiks i oroesi.

5 • CREFYDD

Yn yr hen amser, roedd Tajicistan heddiw yn rhan o ymerodraeth y Persiaid Achaemenaidd. Crefydd yr ymerodraeth honno oedd Zoroastrianiaeth. Ar ôl y goncwest Arabaidd yn yr wythfed ganrif, cyflwynwyd Islam. Parhaodd heb ei herio hyd at gynnydd anffyddiaeth ym mlynyddoedd cynnar yr ugeinfed ganrif. Heddiw mae anffyddwyr, Mwslemiaid, Iddewon, a Christnogion yn byw gyda'i gilydd.

6 • GWYLIAU MAWR

Mae Tajiks yn arsylwi tri math gwahanol o wyliau: Iran, Mwslimaidd, a sifil. Y gwyliau pwysicaf yn Iran yw'r Nawruz (Blwyddyn Newydd). Mae'n dechrau ar Fawrth 21 ac yn parhau am sawl diwrnod. Mae'r gwyliau hwn yn dyddio'n ôl i amseroedd mythig Iran. Mae'n dathlu buddugoliaeth lluoedd Da (cynhesrwydd) dros rai Drygioni (oer). Mae hefyd yn nodi dechrau'r tymor plannu ac yn coffáu atgof hynafiaid ymadawedig.

Y gwyliau Islamaidd yw Maulud al-Nabi (genedigaeth y Proffwyd Muhammad), Eid al-Adha (yn dathlu hanes hynafol Abraham yn cynnig ei fab yn aberth), ac Eid al-Fitr (dathliad y diwedd ympryd Ramadan). Roedd yn rhaid arsylwi'r dathliadau hyn yn gyfrinachol yn ystod y Sofietaiddcyfnod. Maent bellach yn cael eu cynnal yn yr awyr agored. Nid yw eu dyddiadau wedi'u pennu oherwydd natur gylchdroi'r calendr lleuad.

Mae gwyliau sifil sy'n tarddu o'r oes Sofietaidd yn cynnwys Dydd Calan (Ionawr 1), Diwrnod Rhyngwladol y Menywod (Mawrth 8), Diwrnod Llafur (Mai 1), a Diwrnod Buddugoliaeth (Mai 9). Dethlir Diwrnod Annibyniaeth Tajiceg ar 9 Medi.

7 • DEFNYDDIAU TAITH

Mae defodau newid byd traddodiadol a Sofietaidd yn perthyn i'r ddau beth. Ar ôl priodi, mae merched Tajic yn draddodiadol yn tynnu eu aeliau ac yn gwisgo hetiau addurnedig arbennig a dillad nodedig. Mae dynion a merched priod yn gwisgo eu modrwyau priodas ar drydydd bys y llaw dde. Mae modrwy ar y bys canol yn dynodi gwahaniad neu farwolaeth priod.

8 • PERTHYNAS

Mae'r Tajiks yn adnabod tri grŵp breintiedig: plant, yr henoed, a gwesteion. Mae plant, fel oedolion, yn cymryd rhan yn y rhan fwyaf o gynulliadau ac yn cyfrannu at fywyd y parti. Mae'r henoed, y cyfeirir atynt yn aml fel muy sapid , yn cael eu gwerthfawrogi'n fawr. Ymgynghorir â hwy ac ufuddheir iddynt mewn materion pwysig. Mae gwesteion yn perthyn i wahanol gategorïau yn dibynnu ar natur perthnasoedd.

Mae ymweliadau teuluol ac ymweliadau gan gydweithwyr a ffrindiau yn gofyn am baratoi dasturkhan , lliain bwrdd wedi'i wasgaru dros y llawr neu ar fwrdd isel. Ar y dasturkhan mae bara, cnau, ffrwythau, gwahanol fathau o gyffeithiau a chigoedd melys cartref. Y gwestai omae anrhydedd yn eistedd ar ben y dasturkhan, sydd bellaf oddi wrth y drws.

Mae gan y Tajiks lawer o arferion ac ofergoelion diddorol. Er enghraifft, ni ddylid trosglwyddo rhai eitemau fel allweddi, nodwyddau a sisyrnau o law i law. Yn hytrach, cânt eu gosod ar fwrdd i'r person arall eu codi. Credir y bydd sefyll mewn drws yn gwneud i berson fynd i ddyled. Bydd arllwys halen yn y tŷ yn achosi person i ymladd. Mae person sy'n chwibanu yn y tŷ yn debygol o golli rhywbeth gwerthfawr. Mae person sy'n troi cadwyn allwedd ar ei fys neu ei bys yn dod yn grwydryn. Os bydd rhywun yn tisian yn ystod ymadawiad, dylai ef neu hi aros ychydig cyn gadael. Os bydd rhywun yn dychwelyd adref am eitem anghofiedig, dylai un edrych mewn drych cyn gadael y tŷ eto.

Gweld hefyd: Tatariaid

9 • AMODAU BYW

Mae amodau byw yn Tajicistan, yn enwedig yn Dushanbe, yn anodd. Mae tai yn Dushanbe, yr ardal drefol fwyaf, yn cynnwys llawer o gyfadeiladau fflatiau aml-gyfnod Sofietaidd. Yn y cyfadeiladau hyn, sydd fel arfer wedi'u hamgylchynu gan gyrtiau mawr a mannau cyffredin, anaml y bydd codwyr yn gweithio ac mae pwysedd dŵr yn wan ar y lloriau uwch. Does dim dŵr poeth wedi bod yn Dushanbe ers 1993 (heblaw am ddeg diwrnod cyn yr etholiadau arlywyddol). Mae dŵr oer ar gael fel arfer, ond mae trydan yn cael ei gau i ffwrdd o bryd i'w gilydd. Darperir nwy coginio am bedair awr yn unig yn yprynhawn.

Mae gwasanaeth ffôn hefyd yn ddiffygiol. Rhaid gwneud galwadau rhyngwladol trwy swyddfa ganolog, sy'n gofyn am rybudd dau ddiwrnod a thaliad ymlaen llaw. Mae post cyflym yn cyrraedd Dushanbe mewn ugain i dri deg diwrnod. Mae post awyr rheolaidd yn cymryd tri i bedwar mis.

10 • BYWYD TEULUOL

Mae'r Tajiceaid yn canolbwyntio ar y teulu. Mae teuluoedd yn fawr ond nid ydynt o reidrwydd yn byw yn yr un rhan o'r dref na hyd yn oed yn yr un ddinas. Mewn gwirionedd, po fwyaf eang y mae'r teulu wedi'i wasgaru, y mwyaf o gyfleoedd sydd ganddo i gronni adnoddau. Mae hyn yn caniatáu i bobl o'r tu allan ddod yn rhan o deulu a'i ehangu i fod yn clan. Mae o leiaf pedwar neu bum clan mawr yn Tajicistan.

Mae rolau merched yn amrywio'n fawr. Mae menywod Tajice dan ddylanwad Sofietaidd yn cymryd rhan ym mhob agwedd ar gymdeithas ac mae ychydig ohonynt hyd yn oed yn aelodau seneddol. Ar y llaw arall, mae gwragedd Mwslimaidd yn aros gartref ac yn gofalu am y plant.

Trefnir y rhan fwyaf o briodasau. Ar ôl trafodaethau, mae tad y priodfab yn talu'r rhan fwyaf o'r treuliau ar gyfer y tuy (dathliad). Gall merched gychwyn gweithdrefnau ysgariad a derbyn hanner asedau'r teulu.

11 • DILLAD

Mae dynion a merched, yn enwedig mewn canolfannau trefol, yn gwisgo dillad Ewropeaidd. Mae ffermwyr a bugeiliaid yn gwisgo bŵt trwm arbennig dros eu hesgidiau arferol. Mae dynion Tajicaidd hŷn yn gwisgo clogynnau a thyrbanau Islamaidd hir. Maen nhw hefyd yn gwisgo barfau.

Myfyrwyr, yn enwedig yn ystod yOes Sofietaidd, yn gwisgo iwnifform gyda kerchiefs ac addurniadau nodedig eraill. Yn ddiweddar, mae'n well gan ddillad traddodiadol.

12 • BWYD

Y gair generig am fwyd yw avqat. Fel sy'n arferol mewn mannau eraill yn y byd, gwasanaethir amrywiol gyrsiau. Mae Pish avqat (blas) yn cynnwys sanbuse (cig, sgwash, neu datws gyda winwnsyn a sbeisys wedi'u lapio mewn bara a naill ai wedi'u ffrio'n ddwfn neu wedi'u pobi), yakhni ( cigoedd oer), a salad.

Rysáit

Onnen (Stiw)

Cynhwysion

 • 1 nionyn bach, wedi'i deisio
 • tua ½ cwpan olew
 • 1 pwys o gig stiw cig eidion, wedi'i dorri'n ddarnau canolig
 • 1 pwys o foron, wedi'i dorri'n ddarnau bach, maint matsys)
 • 4¼ cwpanau reis, wedi'u socian am 40 munud cyn ychwanegu pinsied o hadau cwmin

Gweithdrefn

 1. Cynheswch olew mewn tegell fawr. Ychwanegwch y cig a'i goginio nes ei fod yn frown.
 2. Ychwanegu winwnsyn, gwres is, parhewch i goginio nes bod y cig wedi'i orffen (tua 15 i 20 munud).
 3. Ychwanegwch ddigon o ddŵr i orchuddio'r cig. Cynhesu'r dŵr i ferwi, lleihau'r gwres, a mudferwi (heb ei orchuddio) nes bod dŵr wedi mynd.
 4. Ychwanegu moron a choginio am 2 neu 3 munud.
 5. Draeniwch reis wedi'i bresychu. Rhowch un cwpanaid o ddŵr, hadau cwmin, a phupur mewn tegell. Ychwanegwch y reis. Ychwanegwch ddŵr cynnes i orchuddio'r reis tua ½ modfedd.
 6. Ychwanegwch binsiad o halen i flasu. Cynhesa y dwfr yn raddol, amudferwi nes bod yr holl ddŵr wedi anweddu.
 7. Trowch y reis drosodd fel bod reis wedi'i goginio yn dod i'r brig. Rhowch 5 neu 6 twll yn y reis gyda chopstick neu handlen llwy bren.
 8. Gorchuddiwch, gostyngwch y gwres, a choginiwch am 15 i 20 munud.

Gweinwch y reis gyda'r moron a'r cig.

Mae'r avqat naill ai suyuq (yn seiliedig ar broth) neu quyuq (sych). Mae enghreifftiau o'r cyntaf yn cynnwys shurba nakhud (cawl pys), kham shurba (cawl llysiau), a qurma shurba (cig a llysiau wedi'u ffrio mewn olew ac yna eu mudferwi mewn dŵr). Y prif ddysgl genedlaethol yw lludw, cymysgedd o reis, cig, moron, a winwns wedi'u ffrio a'u stemio mewn pot dwfn, yn ddelfrydol dros dân agored. Mae Pilmeni (cig a winwns mewn pasta ac wedi'u coginio mewn dŵr neu stoc cig) a mantu (cig a winwns mewn pasta wedi'i stemio) yn enghreifftiau o avqat sych. Yn dilyn mae rysáit ar gyfer lludw (stiw).

13 • ADDYSG

Cafodd y system addysg Sofietaidd effeithiau cadarnhaol a negyddol ar y Tajiks. Ar yr ochr gadarnhaol, roedd yn ei hanfod yn dileu anllythrennedd erbyn 1960 ac yn gyfarwydd â llenyddiaeth Rwsiaidd y Tajiks. Ar yr ochr negyddol, roedd yn dieithrio'r rhan fwyaf o Tajiks oddi wrth eu diwylliant a'u hiaith eu hunain.

Heddiw, mae'r iaith Saesneg a diwylliant America yn ffeindio'u ffordd i mewn i Tajikistan. Mae Saesneg dan straen mewn ysgolion oherwydd bod llawer o bobl, gan gynnwys y rhai syddbwriadu ymfudo, eisiau dysgu Saesneg ar gyfer ei rôl mewn busnes rhyngwladol.

14 • TREFTADAETH DDIWYLLIANNOL

Mae cerddoriaeth Tajik yn amrywio fesul rhanbarth. Yn y gogledd, yn enwedig yn Samarqand a Bukhara, mae'r shashmaqam yn cael ei gydnabod fel y brif system gerddorol a chwaraeir fel arfer ar tanbur . Yn y de, falak a qurughli cerddoriaeth sydd fwyaf amlwg. Mae'r hafiz cenedlaethol (canwr) yn cael ei barchu gan bawb.

Mae rhanbarthau amrywiol wedi ymateb yn wahanol i ddiwylliant y Gorllewin. Mae'r Badakhshanis, er enghraifft, wedi mabwysiadu arloesiadau cerddorol y Gorllewin. Nid yw'r Gharmis wedi.

Thema sy'n codi dro ar ôl tro yn llenyddiaeth Tajic yw mesurau llym bai (dyn cyfoethog) sy'n "helpu" bachgen amddifad i dalu costau angladd ei dad. Mae'r dyn ifanc yn gorffen gweithio i'r bai am weddill ei oes i dalu'r ddyled.

15 • CYFLOGAETH

Mae cyfansoddiad ac amgylchiadau'r gweithlu yn Tajikistan wedi newid yn aruthrol yn y blynyddoedd diwethaf. Mae llawer o bobl ifanc a fyddai'n draddodiadol wedi gweithio ar blanhigfeydd cotwm wedi mudo i'r dinasoedd ac wedi dod yn ymwneud â masnach. Maent yn mewnforio nwyddau o Bacistan, Japan, a Tsieina ac yn eu gwerthu mewn siopau dros dro neu mewn stondinau ochr yn ochr â'r stryd.

Mae nifer fawr o Tajiks yn gweithio mewn diwydiant. Mae diwydiannau cynradd yn cynnwys mwyngloddio, ffatrïoedd offer peiriant, caneri, a gorsafoedd trydan dŵr. Yn gyffredinol, tua 50

Christopher Garcia

Mae Christopher Garcia yn awdur ac ymchwilydd profiadol sydd ag angerdd am astudiaethau diwylliannol. Fel awdur y blog poblogaidd, World Culture Encyclopedia, mae’n ymdrechu i rannu ei fewnwelediadau a’i wybodaeth â chynulleidfa fyd-eang. Gyda gradd meistr mewn anthropoleg a phrofiad teithio helaeth, mae Christopher yn dod â phersbectif unigryw i'r byd diwylliannol. O gymhlethdodau bwyd ac iaith i naws celf a chrefydd, mae ei erthyglau yn cynnig safbwyntiau hynod ddiddorol ar fynegiadau amrywiol dynoliaeth. Mae ysgrifennu diddorol ac addysgiadol Christopher wedi cael sylw mewn nifer o gyhoeddiadau, ac mae ei waith wedi denu dilyniant cynyddol o selogion diwylliannol. Boed yn ymchwilio i draddodiadau gwareiddiadau hynafol neu'n archwilio'r tueddiadau diweddaraf mewn globaleiddio, mae Christopher yn ymroddedig i oleuo tapestri cyfoethog diwylliant dynol.