Aneddiadau - Creolau Du o Louisiana

 Aneddiadau - Creolau Du o Louisiana

Christopher Garcia

Yn New Orleans, mae Creoles wedi tueddu i barhau i fod â chysylltiad cryf â chymdogaethau fel ardal Treme ger y Chwarter Ffrengig yn ogystal ag yn ardal Gentilly. Mae Cymdogaethau Creole yn canolbwyntio ar ymwneud â chlybiau cymdeithasol a chymdeithasau llesiannol yn ogystal ag eglwysi ac ysgolion Catholig. Mae adrannau Creol Ddu o gysylltiadau dosbarth/cast amrywiol i'w cael yn y rhan fwyaf o drefi deheuol Louisiana o unrhyw faint. Mewn ardaloedd planhigfeydd gwledig, gall Creoles fyw mewn rhesi o dai gweithwyr neu mewn rhai achosion mewn cartrefi perchnogion etifeddol. Yn rhanbarthau ffermio paith de-orllewin Louisiana, gall aneddiadau bach ar gefnau o dir uchel neu “ynysoedd” coedwigoedd pinwydd fod yn gyfan gwbl o ddisgynyddion Creolau Du a ryddhawyd neu a ddihangodd o blanhigfeydd i'r dwyrain. Er bod gan Houston gymdogaeth Ddu sy'n dylanwadu ar Creole, yn ninasoedd Arfordir y Gorllewin mae pobl yn gysylltiedig trwy rwydweithiau a gynhelir mewn eglwysi Catholig, ysgolion a neuaddau dawns.

Mewn ardaloedd planhigfeydd gwledig a rhai Cymdogaethau New Orleans, mae tai Creole yn ffurf ranbarthol nodedig. Mae’r bythynnod hyn yn cyfuno dylanwadau Normanaidd mewn llinell doeau ac weithiau adeiladwaith hanesyddol gyda hanner-pren a bousillage (plastro mwsog a mwsoglyd), gyda Dylanwadau Caribïaidd i’w gweld mewn cynteddau, llinellau to is wedi’u troi i fyny (orielau ffug), drysau a ffenestri llocog. , ac adeiladaeth uchel. Mae'r rhan fwyaf o fythynnod Creole yndwy ystafell o led, wedi'u hadeiladu o gypreswydden gyda thoeau brig parhaus a simneiau canolog. Cawsant eu hehangu a'u haddurno yn ôl cyfoeth ac anghenion y teulu. Mae'r tŷ Creole sylfaenol, yn enwedig fersiynau planhigfeydd mwy elitaidd, wedi dod yn fodel ar gyfer israniadau maestrefol Louisiana. Mae mathau mawr eraill o dai yn cynnwys byngalo California, tai dryll, a chartrefi symudol. O'r rhain, mae'r dryll yn dangos nodweddion Louisiana penodol sy'n ei gysylltu â'r anheddau yn y Caribî a Gorllewin Affrica. Mae'n un ystafell o led a dwy ystafell neu fwy o hyd. Er bod tai dryll yn aml yn gysylltiedig â chwarteri planhigfeydd, maent yn aml wedi'u foneddigeiddio wrth eu hadeiladu ar gyfer Creoliaid dosbarth canol ac eraill trwy gael eu lledu, eu dyrchafu, eu tocio â bara sinsir Fictoraidd, a'u gwneud fel arall yn fwy ffansi na'r hualau bwrdd-ac-estyll o gaethweision. a chyfranwyr. Mae'r holl ffurfiau tai hyn a'u hamrywiadau niferus, sy'n aml wedi'u paentio mewn lliwiau cynradd dwfn a phasteli cyfoethog, yn creu golwg amgylchedd adeiledig Creole Louisiana sydd wedi dod i symboleiddio'r rhanbarth cyfan.


Christopher Garcia

Mae Christopher Garcia yn awdur ac ymchwilydd profiadol sydd ag angerdd am astudiaethau diwylliannol. Fel awdur y blog poblogaidd, World Culture Encyclopedia, mae’n ymdrechu i rannu ei fewnwelediadau a’i wybodaeth â chynulleidfa fyd-eang. Gyda gradd meistr mewn anthropoleg a phrofiad teithio helaeth, mae Christopher yn dod â phersbectif unigryw i'r byd diwylliannol. O gymhlethdodau bwyd ac iaith i naws celf a chrefydd, mae ei erthyglau yn cynnig safbwyntiau hynod ddiddorol ar fynegiadau amrywiol dynoliaeth. Mae ysgrifennu diddorol ac addysgiadol Christopher wedi cael sylw mewn nifer o gyhoeddiadau, ac mae ei waith wedi denu dilyniant cynyddol o selogion diwylliannol. Boed yn ymchwilio i draddodiadau gwareiddiadau hynafol neu'n archwilio'r tueddiadau diweddaraf mewn globaleiddio, mae Christopher yn ymroddedig i oleuo tapestri cyfoethog diwylliant dynol.