Diwylliant Antilles yr Iseldiroedd - hanes, pobl, traddodiadau, menywod, credoau, bwyd, arferion, teulu, cymdeithasol

 Diwylliant Antilles yr Iseldiroedd - hanes, pobl, traddodiadau, menywod, credoau, bwyd, arferion, teulu, cymdeithasol

Christopher Garcia

Enw Diwylliant

Yr Iseldiroedd Antillean; Antiyas Hulandes (Papiamentu)

Cyfeiriadedd

Adnabod. Mae Antilles yr Iseldiroedd yn cynnwys yr ynysoedd Curaçao ("Korsow") a Bonaire; yr ynysoedd "SSS", Sint Eustatius ("Statia"), Saba, a rhan Iseldiraidd Sant Martin (Sint Maarten); a'r Curaçao Bach a'r Bonaire Bach anghyfannedd. Mae Antilles yr Iseldiroedd yn rhan ymreolaethol o Deyrnas yr Iseldiroedd. O safbwynt daearyddol, hanesyddol, ieithyddol a diwylliannol, mae Aruba, a ymwahanodd ym 1986, yn rhan o'r grŵp hwn.

Lleoliad a Daearyddiaeth. Mae Curaçao a Bonaire, ynghyd ag Aruba, yn ffurfio ynysoedd Leeward, neu ABC, yr Iseldiroedd. Gorwedd Curacao ychydig oddi ar arfordir Venezuelan ym mhen de-orllewinol archipelago y Caribî. Mae Curaçao a Bonaire yn cras. Mae Sint Maarten, Saba, a Sint Eustatius yn ffurfio ynysoedd Windward yr Iseldiroedd, 500 milltir (800 cilomedr) i'r gogledd o Curaçao. Mae Curaçao yn cwmpasu 171 milltir sgwâr (444 cilomedr sgwâr); Bonaire, 111 milltir sgwâr (288 cilomedr sgwâr); Sint Maarten, 17 milltir sgwâr (43 cilomedr sgwâr); Sint Eustatius, 8 milltir sgwâr (21 cilomedr sgwâr), a Saban, 5 milltir sgwâr (13 cilomedr sgwâr).

Demograffeg. Roedd gan Curaçao, y mwyaf a mwyaf poblog o'r ynysoedd, boblogaeth o 153,664 yn 1997. Roedd gan Bonaire 14,539 o drigolion. Am Sint Maarten, SintCuracao, haeniad hiliol ac economaidd yn fwy amlwg. Mae diweithdra yn uchel ymhlith y boblogaeth Affro-Curaçao. Mae gan leiafrifoedd masnach o dras Iddewig, Arabaidd ac Indiaidd a buddsoddwyr tramor eu safleoedd eu hunain yn y strwythur economaidd-gymdeithasol. Mae gan Curaçao, Sint Maarten, a Bonaire lawer o fewnfudwyr o America Ladin a'r Caribî, sydd â'r swyddi isaf yn y sectorau twristiaeth ac adeiladu.

Symbolau Haeniad Cymdeithasol. Mae nwyddau moethus fel ceir a thai yn mynegi statws cymdeithasol. Mewn dathliadau traddodiadol o ddigwyddiadau bywyd pwysig fel penblwyddi a Chymun Cyntaf, mae treuliant amlwg yn digwydd. Mae'r dosbarthiadau canol yn dyheu am batrymau defnydd dosbarth uwch, sy'n aml yn rhoi pwysau ar gyllideb teulu.

Bywyd Gwleidyddol

Llywodraeth. Mae tair lefel o lywodraeth: y deyrnas, sy'n cynnwys yr Iseldiroedd, Antilles yr Iseldiroedd, ac Aruba; Antilles yr Iseldiroedd; a thiriogaethau pob un o'r pum ynys. Mae cyngor y gweinidogion yn cynnwys y cabinet cyfan o'r Iseldiroedd a dau weinidog llawn potensial sy'n cynrychioli Antilles yr Iseldiroedd ac Aruba. Mae'n gyfrifol am bolisi tramor, amddiffyn, a diogelu hawliau a rhyddid sylfaenol. Ers 1985, mae Curaçao wedi cael pedair sedd ar ddeg yn y senedd genedlaethol, a elwir yn Staten. Mae gan Bonaire a Sint Maarten yr untri, ac un yr un gan Sint Eustatius a Saba. Mae'r llywodraeth ganolog yn ddibynnol ar glymbleidiau o bleidiau o Curaçao a'r ynysoedd eraill.

Mae ymreolaeth wleidyddol mewn perthynas â materion mewnol bron yn gyflawn. Y llywodraethwr yw cynrychiolydd brenin yr Iseldiroedd a phennaeth y llywodraeth. Gelwir senedd yr ynys yn Gyngor yr Ynys. Etholir cynrychiolwyr i bob un am dymor o bedair blynedd. Mae pleidiau gwleidyddol yn canolbwyntio ar yr ynys. Nid yw diffyg cydamseru polisïau cenedlaethol ac ynys, gwleidyddiaeth arddull peiriant, a gwrthdaro buddiannau rhwng yr ynysoedd yn ffafriol i lywodraeth effeithlon.

Gweithgarwch Milwrol. Mae gwersylloedd milwrol ar Curacao ac Aruba yn amddiffyn yr ynysoedd a'u dyfroedd tiriogaethol. Daeth Gwylwyr y Glannau o Antilles yr Iseldiroedd ac Aruba yn weithredol ym 1995 i amddiffyn Antilles yr Iseldiroedd ac Aruba a'u dyfroedd tiriogaethol rhag masnachu mewn cyffuriau.

Rhaglenni Lles Cymdeithasol a Newid

Mae cynllun lles cymdeithasol o'r enw'r Social Safety Net ar Curaçao, y mae'r Iseldiroedd yn cyfrannu'n ariannol ato. Mae'r canlyniadau wedi bod yn brin ac mae ecsodus Antilleans ifanc di-waith i'r Iseldiroedd wedi cynyddu.Dyn yn torri wahoo. Curacao, Antilles yr Iseldiroedd.

Sefydliadau Anllywodraethol a Chymdeithasau Eraill

OKSNA (Corff Cydweithrediad DiwylliannolMae Antilles yr Iseldiroedd) yn fwrdd cynghori anllywodraethol sy'n cynghori'r gweinidog diwylliant ar ddyrannu cymorthdaliadau o raglen cymorth datblygu'r Iseldiroedd ar gyfer prosiectau diwylliannol a gwyddonol. Mae Centro pa Desaroyo di Antiyas (CEDE Antiyas) yn dyrannu arian i brosiectau cymdeithasol ac addysgol. Mae OKSNA a CEDE Antiyas yn derbyn arian o raglen cymorth datblygu'r Iseldiroedd. Mae sefydliadau lles yn canolbwyntio ar feysydd sy'n amrywio o ganolfannau gofal dydd i ofal yr henoed. Mae'r llywodraeth yn cefnogi llawer o'r gweithgareddau hyn.

Rhyw Rolau a Statwsau

Is-adran Llafur yn ôl Rhyw. Mae cyfranogiad menywod yn y farchnad lafur wedi cynyddu ers y 1950au, ond dynion sydd â'r swyddi pwysicaf yn yr economi o hyd. Mae menywod yn gweithio'n bennaf ym maes gwerthu ac fel nyrsys, athrawon a gweision sifil. Mae diweithdra yn uwch ar gyfer menywod nag ar gyfer dynion. Ers yr 1980au, mae'r Antilles wedi cael dwy brif weinidog benywaidd a sawl gweinidog benywaidd. Mae menywod o'r Caribî ac America Ladin yn gweithio yn y sector twristiaeth ac fel morynion byw i mewn.

Statws Cymharol Menywod a Dynion. Hyd at y 1920au, roedd gan haenau uchaf cymdeithas, yn enwedig ar Curacao, system deuluol hynod batriarchaidd lle'r oedd gan ddynion ryddid cymdeithasol a rhywiol ac roedd menywod yn israddol i'w priod a'u tadau. Yn y boblogaeth Affro-Antillean roedd cysylltiadau rhywiol rhwng dynion a merchedddim yn parhau a phriodas oedd yr eithriad. Roedd gan lawer o gartrefi bennaeth benywaidd, a oedd yn aml yn brif ddarparwr iddi hi a'i phlant. Roedd dynion, fel tadau, gwŷr, meibion, brodyr a chariadon, yn aml yn gwneud cyfraniadau materol i fwy nag un cartref.

Mamau a neiniau yn mwynhau bri uchel. Swyddogaeth ganolog y fam yw cadw’r teulu gyda’i gilydd, a mynegir y cwlwm cryf rhwng mam a phlentyn mewn caneuon, diarhebion, dywediadau, a mynegiant.

Priodas, Teulu, a Pherthnasedd

Priodas. Mae cyplau yn aml yn priodi yn hŷn oherwydd y math o deulu matrifocal, ac mae nifer y plant anghyfreithlon yn uchel. Mae perthnasau ymweld a pherthnasoedd allbriodasol yn gyffredin, ac mae nifer yr ysgariadau yn cynyddu.

Uned Ddomestig. Priodas a'r teulu niwclear yw'r perthnasoedd mwyaf cyffredin yn y strata economaidd canol. Mae cyflogaeth gyflogedig yn y diwydiant olew wedi galluogi dynion i gyflawni eu rolau fel gwŷr a thadau. Newidiodd rolau menywod ar ôl i amaethyddiaeth a diwydiant domestig golli pwysigrwydd economaidd. Daeth magu plant a gofalu am y cartref yn brif dasgau iddynt. Fodd bynnag, nid yw monogami a'r teulu niwclear mor amlwg o hyd ag yn yr Unol Daleithiau ac Ewrop.

Etifeddiaeth. Mae rheolau etifeddiaeth yn amrywio ar bob ynys a rhwng ethnig ac economaidd-gymdeithasolgrwpiau.

Grwpiau Perthnasol. Yn y dosbarthiadau uwch a chanol, mae rheolau carennydd yn ddwyochrog. Yn y math o gartref matrifocal, mae carennydd yn rheoli disgyniad matrilinear straen.

Cymdeithasu

Gofal Babanod. Mae'r fam yn gofalu am y plant. Mae neiniau a phlant hŷn yn cynorthwyo i ofalu am blant iau.

Magu Plant ac Addysg. Mae'r system addysg yn seiliedig ar ddiwygiadau addysgol yr Iseldiroedd yn y 1960au. Yn bedair oed, mae plant yn mynychu meithrinfa ac, ar ôl chwech oed, ysgol gynradd. Ar ôl deuddeg oed, maent yn cofrestru mewn ysgolion uwchradd neu alwedigaethol. Mae llawer o fyfyrwyr yn mynd i'r Iseldiroedd ar gyfer astudiaethau pellach.

Mae gan y bwthyn Saban hardd elfennau steil o fythynnod traddodiadol Seisnig. Er mai Iseldireg yw iaith canran fechan yn unig o'r boblogaeth, hi yw iaith swyddogol yr addysgu yn y rhan fwyaf o ysgolion.

Addysg Uwch. Mae Coleg Hyfforddi Athrawon Curaçao a Phrifysgol Antilles yr Iseldiroedd, sydd ag adrannau'r gyfraith a thechnoleg, yn darparu addysg uwch. Mae'r brifysgol wedi'i lleoli ar Curaçao a Sint Maarten.

Etiquette

Mae moesau ffurfiol wedi'u haddasu o foesau Ewropeaidd. Mae graddfa fach y cymdeithasau ynys yn dylanwadu ar batrymau rhyngweithio bob dydd. I arsylwyr allanol, mae diffyg didwylledd a chyfeiriadedd nodau mewn arddulliau cyfathrebu. Parch imae strwythurau awdurdod a rolau rhyw ac oedran yn bwysig. Ystyrir bod gwrthod cais yn anghwrtais.

Crefydd

Credoau Crefyddol. Pabyddiaeth yw'r grefydd gyffredin ar Curaçao (81 y cant) a Bonaire (82 y cant). Protestaniaeth Ddiwygiedig yr Iseldiroedd yw crefydd yr elitaidd gwyn traddodiadol ac ymfudwyr diweddar o'r Iseldiroedd sy'n llai na 3 y cant o'r boblogaeth. Mae gwladychwyr Iddewig a ddaeth i Curacao yn yr unfed ganrif ar bymtheg yn cyfrif am lai nag 1 y cant. Ar Ynysoedd Windward mae Protestaniaeth yr Iseldiroedd a Chatholigiaeth wedi cael llai o ddylanwad, ond mae Catholigiaeth wedi dod yn grefydd i 56 y cant o'r Sabaniaid a 41 y cant o drigolion Sint Maarten. Mae Methodistiaeth, Anglicaniaeth, ac Adfentiaeth yn gyffredin ar Statia. Mae 14% o'r Sabaniaid yn Anglicanaidd. Mae sectau Ceidwadol a mudiad yr Oes Newydd yn dod yn fwy poblogaidd ar yr holl ynysoedd.

Ymarferwyr Crefyddol. Mae Brua yn dal swydd debyg i Obeah ar Trinidad. Yn tarddu o'r gair " gwrach," mae brua yn gymysgedd o arferion ysbrydol anghristnogol. Mae ymarferwyr yn defnyddio swynoglau, dyfroedd hud, a dweud ffortiwn. Mae Montamentu yn grefydd Affro-Caribïaidd ecstatig a gyflwynwyd gan ymfudwyr o Santo Domingo yn y 1950au. Mae duwiau Catholig ac Affricanaidd yn cael eu parchu.

Marwolaeth ac Ôl-fywyd. Mae barn ar farwolaeth a bywyd ar ôl marwolaeth i mewnunol ag athrawiaeth Gristionogol. Mae crefyddau Affro-Caribïaidd yn cymysgu credoau Cristnogol ac Affricanaidd.

Meddygaeth a Gofal Iechyd

Mae gan yr holl ynysoedd ysbytai cyffredinol a/neu ganolfannau meddygol, o leiaf un cartref geriatrig, a fferyllfa. Mae llawer o bobl yn defnyddio gwasanaethau meddygol yn yr Unol Daleithiau, Venezuela, Columbia, a'r Iseldiroedd. Mae arbenigwyr a llawfeddygon o'r Iseldiroedd yn ymweld ag Ysbyty Elisabeth ar Curaçao yn rheolaidd.

Gweld hefyd: Ynysoedd Trobriand

Dathliadau Seciwlar

Gelwir y dathliad cynhaeaf traddodiadol yn seú (Curaçao) neu simadan (Bonaire). Mae torf o bobl yn cario nwyddau cynhaeaf yn gorymdeithio drwy'r strydoedd yng nghwmni cerddoriaeth ar offerynnau traddodiadol. Dethlir y pumed pen-blwydd, y pymthegfed, a'r hanner cant gyda seremoni ac anrhegion. Dethlir pen-blwydd brenhines yr Iseldiroedd ar 30 Ebrill, a Diwrnod Rhyddfreinio ar 1 Gorffennaf. Cynhelir diwrnod gŵyl genedlaethol Antillean ar 21 Hydref. Mae ochrau Ffrainc ac Iseldireg Sint Maarten yn dathlu diwrnod gŵyl Sant Martin ar 12 Tachwedd.

Y Celfyddydau a'r Dyniaethau

Cefnogaeth i'r Celfyddydau. Ers 1969, mae ymadroddion diwylliannol y Papiamentu ac Affro-Antillean wedi dylanwadu ar ffurfiau celfyddydol. Mae'r elitaidd gwyn Creole ar Curaçao yn gogwyddo tuag at draddodiadau diwylliannol Ewropeaidd. Mae caethwasiaeth a’r bywyd gwledig cyn-ddiwydiannol yn bwyntiau cyfeirio. Ychydig iawn o artistiaid, ac eithrio cerddorion, sy'n gwneud bywoliaeth o'u celf.

Llenyddiaeth. Mae gan bob ynys draddodiad llenyddol. Ar Curaçao, mae awduron yn cyhoeddi yn Papiamentu neu Iseldireg. Yn Ynysoedd y Gwynt, Sint Maarten yw'r ganolfan lenyddol.

Celfyddydau Graffig. Mae'r dirwedd naturiol yn ffynhonnell ysbrydoliaeth i lawer o artistiaid graffeg. Mae cerflunwaith yn aml yn mynegi gorffennol Affrica a mathau ffisegol Affricanaidd. Mae artistiaid proffesiynol yn arddangos yn lleol a thramor. Mae twristiaeth yn darparu marchnad ar gyfer artistiaid nad ydynt yn broffesiynol.

Celfyddydau Perfformio. Llefaru a cherddoriaeth yw sylfeini hanesyddol y celfyddydau perfformio. Ers 1969, mae'r traddodiad hwn wedi ysbrydoli llawer o gerddorion a chwmnïau dawns a theatr. Mae Tambú a tumba, sydd â gwreiddiau Affricanaidd, i Curaçao yr hyn yw calypso i Trinidad. Mae caethwasiaeth a gwrthryfel caethweision 1795 yn ffynonellau ysbrydoliaeth.

Cyflwr y Gwyddorau Ffisegol a Chymdeithasol

Mae Sefydliad Biolegol Morol y Caribî wedi gwneud ymchwil ym maes bioleg y môr ers 1955. Ers 1980, mae cynnydd gwyddonol wedi bod ar ei gryfaf ym meysydd hanes ac archaeoleg, astudio llenyddiaeth, ieithyddiaeth a phensaernïaeth Iseldireg a Phapiamentu. Mae Prifysgol Antilles yr Iseldiroedd wedi ymgorffori Sefydliad Anthropolegol Archeolegol Antilles yr Iseldiroedd. Sefydlwyd y Jacob Dekker Instituut ar ddiwedd y 1990au. Mae'n canolbwyntio ar hanes a diwylliant Affrica a threftadaeth Affricaar yr Antilles. Oherwydd diffyg arian lleol, mae ymchwil wyddonol yn dibynnu ar gyllid ac ysgolheigion yr Iseldiroedd. Mae'r ffaith mai ychydig o gyhoeddusrwydd sydd gan yr Iseldireg a'r Papiamentw ill dau yn rhwystro cysylltiadau â gwyddonwyr o ranbarth y Caribî.

Llyfryddiaeth

Broek, A. G. PaSaka Kara: Historia di Literatura a Papiamentu , 1998.

Gweld hefyd: Crefydd a diwylliant mynegiannol - Haida

Brugman, F. H. Henebion Saba: Ynys Saba, Enghraifft Caribïaidd , 1995.

Y Swyddfa Ystadegau Ganolog. Blwyddlyfr Ystadegol yr Antilles yr Iseldiroedd , 1998.

Dalhuisen, L. et al., gol. Geschiedenis van de Antillen, 1997.

DeHaan, T. J. Sefydliadau Antillianse: De Economische Ontwikkelingen van de Nederlandse Antillen en Aruba, 1969–1995 , 1998.

Goslinga, C. C. Yr Iseldireg yn y Caribî ac yn Surinam, 1791–1942 . 1990.

Havisser, J. Y Bonairean Cyntaf , 1991.

Martinus, F. E. "Cusan Caethwas: Cysylltiad Gorllewin Affrica Papiamentu." Ph.D. traethawd hir. Prifysgol Amsterdam, 1996.

Oostindie, G. a P. Verton. "KiSorto di Reino/Pa Fath o Deyrnas? Safbwyntiau a Disgwyliadau Antillean ac Aruban ar Deyrnas yr Iseldiroedd." Arweinlyfr India'r Gorllewin 72 (1 a 2): 43–75, 1998.

Paula, A. F. "Vrije" Caethwas: En Sociaal-Historische Studie over de DualistischeSlavenemancipatie op Nederlands Sint Maarten, 1816–1863 , , 1993.

—L UC A LOFS

N EVIS S EE S AINT K ITTS AND N EVIS

Hefyd darllenwch yr erthygl am Antilles yr Iseldiroeddo WicipediaEustatius, a Saba ffigyrau y boblogaeth oedd 38,876, 2,237, a 1,531 yn eu trefn. O ganlyniad i ddiwydiannu, twristiaeth, a mudo, mae Curaçao, Bonaire, a Sint Maarten yn gymdeithasau amlddiwylliannol. Ar Sint Maarten, mae ymfudwyr yn fwy na phoblogaeth yr ynys frodorol. Mae dirwasgiad economaidd wedi achosi mudo cynyddol i'r Iseldiroedd; mae nifer yr Antiilleaniaid yn byw yno yn agos i 100,000.

Cysylltiad Ieithyddol. Papiamentu yw iaith leol Curaçao a Bonaire. Saesneg Caribïaidd yw iaith ynysoedd yr SSS. Iseldireg yw'r iaith swyddogol, na siaredir fawr ddim ym mywyd beunyddiol.

Mae cryn ddadlau ynghylch tarddiad Papiamentu, gyda dwy farn yn gyffredin. Yn ôl y ddamcaniaeth monogenetig, tarddodd Papiamentu, fel ieithoedd eraill Creol y Caribî, o un proto-creol Affro-Portiwgaleg, a ddatblygodd fel lingua franca yng ngorllewin Affrica yn nyddiau'r fasnach gaethweision. Mae'r ddamcaniaeth amlgenetig yn honni bod Papiamentu wedi datblygu yn Curaçao ar sylfaen Sbaenaidd.

Symbolaeth. Ar 15 Rhagfyr 1954, cafodd yr ynysoedd ymreolaeth o fewn teyrnas yr Iseldiroedd, a dyma'r diwrnod y mae'r Antilles yn coffáu undod Teyrnas yr Iseldiroedd. Roedd teulu brenhinol yr Iseldiroedd yn bwynt cyfeirio pwysig i'r genedl Antillean cyn ac yn uniongyrchol ar ôl yr Ail Ryfel Byd.

Mae baner ac anthem Antillean yn mynegi undod ygrŵp ynys; mae gan yr ynysoedd eu baneri, eu hanthemau a'u harfbeisiau eu hunain. Mae dyddiau gwyliau ynysig yn fwy poblogaidd na dathliadau cenedlaethol.

Hanes a Chysylltiadau Ethnig

Ymddangosiad y Genedl. Cyn 1492, roedd Curaçao, Bonaire, ac Aruba yn rhan o benaethiaid Caquetio ar arfordir Venezuela. Roedd Caquetios yn grŵp cerameg sy'n ymwneud â physgota, amaethyddiaeth, hela, casglu a masnachu â'r tir mawr. Roedd eu hiaith yn perthyn i'r teulu Arowak.

Mae'n debyg y darganfu Christopher Columbus Sint Maarten yn 1493 ar ei ail fordaith, a darganfuwyd Curaçao a Bonaire ym 1499. Oherwydd absenoldeb metelau gwerthfawr, datganodd y Sbaenwyr yr ynysoedd Islas Inutiles ( "ynysoedd diwerth"). Yn 1515, alltudiwyd y trigolion i Hispaniola i weithio mewn mwyngloddiau. Ar ôl ymgais aflwyddiannus
9>
Antilles yr Iseldiroedd i wladychu Curaçao ac Aruba, defnyddiwyd yr ynysoedd hynny i fridio geifr, ceffylau a gwartheg.

Ym 1630, cipiodd yr Iseldiroedd Sint Maarten i wneud defnydd o'i dyddodion halen mawr. Wedi i'r Sbaenwyr ail-orchfygu'r ynys, cymerodd Cwmni Gorllewin India'r Iseldiroedd (WIC) feddiant o Curaçao ym 1634. Cymerwyd Bonaire ac Aruba drosodd gan yr Iseldirwyr ym 1636. Gwladychodd a llywodraethodd WIC Ynysoedd Leeward hyd 1791. Meddianodd y Saeson Curaçao rhwng 1801 a 1803 a 1807 a 1816. Wedi 1648, Curaçao a Sint Eustatiusdaeth yn ganolfannau ar gyfer smyglo, preifateiddio, a'r fasnach gaethweision. Ni ddatblygodd Curaçao a Bonaire planhigfeydd erioed oherwydd yr hinsawdd sych. Gwerthodd masnachwyr o'r Iseldiroedd a masnachwyr Iddewig Sephardig ar Curacao nwyddau masnach a chaethweision o Affrica i'r cytrefi planhigfeydd a thir mawr Sbaen. Ar Bonaire, ecsbloetiwyd yr halen a chafodd gwartheg eu magu ar gyfer masnach a bwyd ar Curaçao. Ni fu gwladychu ar Bonaire tan 1870.

Roedd gweinyddwyr a masnachwyr yr Iseldiroedd yn ffurfio'r elît gwyn. Sephardim oedd yr elitaidd masnachol. Gwyn gwael a duon rhydd oedd cnewyllyn dosbarth canol bach y Creole. Caethweision oedd y dosbarth isaf. Oherwydd absenoldeb amaethyddiaeth planhigfa fasnachol, llafurddwys, roedd caethwasiaeth yn llai creulon o'i gymharu â chytrefi planhigfeydd fel Surinam neu Jamaica. Chwaraeodd yr Eglwys Gatholig ran bwysig yn y gormes ar ddiwylliant Affrica, cyfreithloni caethwasiaeth, a pharatoadau ar gyfer rhyddfreinio. Digwyddodd gwrthryfeloedd caethweision yn 1750 a 1795 ar Curacao. Diddymwyd caethwasiaeth ym 1863. Ni chododd gwerinwr annibynnol oherwydd bod pobl dduon yn parhau i fod yn ddibynnol yn economaidd ar eu cyn-berchnogion.

Cymerodd yr Iseldiroedd feddiant o Ynysoedd y Gwynt yn y 1630au, ond ymsefydlodd gwladychwyr o wledydd Ewropeaidd eraill yno hefyd. Roedd Sint Eustatius yn ganolfan fasnach hyd 1781, pan gafodd ei gosbi am fasnachu â Gogledd Americaannibynwyr. Ni adferodd ei heconomi erioed. Ar Saba, roedd gwladychwyr a'u caethweision yn gweithio lleiniau bach o dir. Ar Sint Maarten, ecsbloetiwyd y sosbenni halen a sefydlwyd ychydig o blanhigfeydd bach. Arweiniodd diddymu caethwasiaeth ar ran Ffrainc Sint Maarten ym 1848 at ddileu caethwasiaeth ar ochr yr Iseldiroedd a gwrthryfel caethweision ar Sint Eustatius. Ar Saba a Statia, rhyddhawyd caethweision ym 1863.

Roedd sefydlu purfeydd olew ar Curaçao ac Aruba yn nodi dechrau diwydiannu. Arweiniodd diffyg llafur lleol at fudo miloedd o weithwyr. Daeth llafurwyr diwydiannol o'r Caribî, America Ladin, Madeira, ac Asia i'r ynysoedd, ynghyd â gweision sifil ac athrawon o'r Iseldiroedd a Surinam. Daeth Libanus, Ashkenazim, Portiwgaleg a Tsieineaidd yn bwysig mewn masnach leol.

Daeth diwydiannu â chysylltiadau hiliol trefedigaethol i ben. Cadwodd yr elites Protestannaidd a Sephardim ar Curaçao eu swyddi mewn masnach, gwasanaeth sifil, a gwleidyddiaeth, ond nid oedd y llu du bellach yn dibynnu arnynt am gyflogaeth na thir. Arweiniodd cyflwyno'r bleidlais gyffredinol yn 1949 at ffurfio pleidiau gwleidyddol anghrefyddol, a chollodd yr Eglwys Gatholig lawer o'i dylanwad. Er gwaethaf tensiynau rhwng ymfudwyr Affro-Curaçao ac Affro-Caribïaidd, aeth y broses integreiddio yn ei blaen.

Ym 1969, gwrthdaro rhwng undebau llafurym mhurfa Curaçao wedi gwylltio miloedd o lafurwyr du. Ar 30 Mai daeth gorymdaith brotest i sedd y llywodraeth i ben wrth losgi rhannau o Willemstad. Ar ôl cais am ymyrraeth gan lywodraeth Antillean, helpodd môr-filwyr yr Iseldiroedd i adfer cyfraith a threfn. Newidiodd pleidiau Affro-Curaçaoaidd sydd newydd eu sefydlu y drefn wleidyddol, a oedd yn dal i gael ei dominyddu gan greoliaid gwyn. O fewn biwrocratiaeth y wladwriaeth a'r system addysg, disodlodd Antilleans alltudion o'r Iseldiroedd. Cafodd traddodiadau diwylliannol Affro-Antillean eu hailbrisio, newidiwyd ideoleg hiliol, a chafodd Papiamentu ei chydnabod fel yr iaith genedlaethol ar Curaçao a Bonaire.

Ar ôl 1985, mae'r diwydiant olew wedi dirywio ac yn y 1990au, roedd yr economi mewn dirwasgiad. Y llywodraeth bellach yw'r cyflogwr mwyaf, ac mae gweision sifil yn cymryd 95 y cant o'r gyllideb genedlaethol. Yn 2000, mae cyfres o gytundebau gyda'r Gronfa Ariannol Ryngwladol (IMF) ynghylch ailstrwythuro treuliau'r llywodraeth a pholisi economaidd newydd wedi paratoi'r ffordd ar gyfer cymorth ariannol newydd i'r Iseldiroedd ac adferiad economaidd.

Hunaniaeth Genedlaethol. Ym 1845, daeth Ynysoedd Windward a Leeward (gan gynnwys Aruba) yn wladfa ar wahân. Y llywodraethwr, a benodwyd gan yr Iseldiroedd, oedd yr awdurdod canolog. Rhwng 1948 a 1955, daeth yr ynysoedd yn ymreolaethol o fewn teyrnas yr Iseldiroedd. Gwrthodwyd ceisiadau gan Aruba i ddod yn bartner ar wahân.Cyflwynwyd y bleidlais gyffredinol ym 1949.

Ar Sint Maarten, roedd yn well gan arweinwyr gwleidyddol wahanu oddi wrth yr Antilles. Ar Curaçao, dewisodd y prif bleidiau gwleidyddol y statws hwnnw hefyd. Ym 1990, awgrymodd yr Iseldiroedd y dylid chwalu'r wladfa i wledydd ymreolaethol Windward a Leeward (Curaçao a Bonaire). Fodd bynnag, mewn refferendwm yn 1993 a 1994, pleidleisiodd mwyafrif o blaid parhau â'r cysylltiadau presennol. Roedd y gefnogaeth i statws ymreolaethol fwyaf ar Sint Maarten a Curaçao. Mae ynysiaeth a chystadleuaeth economaidd yn bygwth undod cenedlaethol yn gyson. Er gwaethaf anawsterau economaidd, yn 2000 mynegodd Cyngor Ynys Sint Maarten yr awydd i wahanu oddi wrth yr Antilles o fewn pedair blynedd.

Cysylltiadau Ethnig. Mae gorffennol Affro-Antillean yn ffynhonnell hunaniaeth i'r rhan fwyaf o Antilleans du, ond

Mae cyfranogiad menywod yn y farchnad lafur wedi cynyddu ers y 1950au. mae gwahanol gefndiroedd ieithyddol, hanesyddol, cymdeithasol, diwylliannol a hiliol wedi cryfhau ynysiaeth. I lawer o bobl mae "yui di Korsow" (Plentyn o Curaçao) yn cyfeirio at Affro-Curaçaoiaid yn unig. Mae Creoliaid Gwyn a Churaçaoiaid Iddewig wedi'u heithrio'n symbolaidd o boblogaeth graidd Curacao.

Trefolaeth, Pensaernïaeth, a Defnyddio Gofod

Curaçao a Sint Maarten yw'r ynysoedd mwyaf poblog a threfol. Mae Punda, hen ganolfan Willemstad ar Curaçao, wedi bodar Restr Treftadaeth y Byd y Cenhedloedd Unedig ers 1998. Mae planhigfeydd o'r unfed ganrif ar bymtheg i'r bedwaredd ganrif ar bymtheg wedi'u gwasgaru dros yr ynys, wrth ymyl y tai cunucu traddodiadol lle'r oedd gwynion tlawd, duon rhydd, a chaethweision yn byw. Mae gan Sint Maarten ardaloedd preswyl ar y llethrau niferus a rhyngddynt. Mae tŷ cunucu Bonairean yn wahanol i'r rhai ar Aruba a Curaçao yn ei gynllun daear. Mae'r tŷ cunucu wedi'i adeiladu ar ffrâm bren ac wedi'i lenwi â chlai a glaswellt. Mae'r to wedi'i wneud o sawl haen o ddail palmwydd. Mae'n cynnwys lleiafswm o un ystafell fyw ( sala ), dwy ystafell wely ( kamber ), a chegin, sydd bob amser wedi'i lleoli gyda'r gwynt. Mae gan y bwthyn Saban hardd elfennau arddull o fythynnod traddodiadol Seisnig.

Bwyd a'r Economi

Bwyd mewn Bywyd Dyddiol. Mae arferion bwyd traddodiadol yn amrywio rhwng yr ynysoedd, ond mae pob un ohonynt yn amrywiadau o fwyd Creol y Caribî. Y bwydydd traddodiadol nodweddiadol yw funchi, uwd indrawn, a badell bati, crempog wedi'i gwneud o flawd indrawn. Mae funchi a bati padell wedi'u cyfuno â carni stoba (stiw gafr) yn sail i'r pryd traddodiadol. Mae Bolo pretu (cacen ddu) yn cael ei baratoi ar gyfer achlysuron arbennig yn unig. Mae bwyd cyflym a bwyd rhyngwladol wedi dod yn fwy poblogaidd ers sefydlu twristiaeth.

Economi Sylfaenol. Mae'r economi yn canolbwyntio ar olewmireinio, atgyweirio llongau, twristiaeth, gwasanaethau ariannol, a'r fasnach cludo. Roedd Curaçao yn ganolfan fawr o fusnes alltraeth ond collodd lawer o gleientiaid ar ôl i'r Unol Daleithiau a'r Iseldiroedd lofnodi cytundebau treth yn yr 1980au. Dim ond yn rhannol lwyddiannus y mae ymdrechion i ysgogi twristiaeth ar Curaçao. Mae amddiffyn y farchnad wedi arwain at sefydlu diwydiannau lleol ar gyfer cynhyrchu sebon a chwrw, ond mae'r effeithiau wedi'u cyfyngu i Curaçao. Ar Sint Maarten, datblygodd twristiaeth yn y 1960au. Mae Saba a Sint Eustatius yn dibynnu ar dwristiaid o Sint Maarten. Dyblodd twristiaeth bonairean rhwng 1986 a 1995, ac mae gan yr ynys honno gyfleusterau trawslwytho olew hefyd. Dringodd tangyflogaeth i 15 y cant ar Curaçao ac 17 y cant ar Sint Maarten yn ystod y 1990au. Mae allfudo gan bobl ddi-waith o'r dosbarthiadau is wedi achosi problemau cymdeithasol yn yr Iseldiroedd.

Daliadaeth Tir ac Eiddo. Mae tri math o ddeiliadaeth tir: eiddo tir rheolaidd, deiliadaeth etifeddol neu brydles hir, a rhentu tir y llywodraeth. At ddibenion economaidd, yn enwedig yn y diwydiannau olew a thwristiaeth, mae tiroedd y llywodraeth yn cael eu rhentu mewn prydlesi adnewyddadwy hir.

Haeniad Cymdeithasol

Dosbarthiadau a Chastau. Ym mhob un o'r ynysoedd, mae haenau hiliol, ethnig ac economaidd yn cydblethu. Ar Saba, mae'r berthynas rhwng trigolion du a gwyn yn gyfforddus. Ar

Christopher Garcia

Mae Christopher Garcia yn awdur ac ymchwilydd profiadol sydd ag angerdd am astudiaethau diwylliannol. Fel awdur y blog poblogaidd, World Culture Encyclopedia, mae’n ymdrechu i rannu ei fewnwelediadau a’i wybodaeth â chynulleidfa fyd-eang. Gyda gradd meistr mewn anthropoleg a phrofiad teithio helaeth, mae Christopher yn dod â phersbectif unigryw i'r byd diwylliannol. O gymhlethdodau bwyd ac iaith i naws celf a chrefydd, mae ei erthyglau yn cynnig safbwyntiau hynod ddiddorol ar fynegiadau amrywiol dynoliaeth. Mae ysgrifennu diddorol ac addysgiadol Christopher wedi cael sylw mewn nifer o gyhoeddiadau, ac mae ei waith wedi denu dilyniant cynyddol o selogion diwylliannol. Boed yn ymchwilio i draddodiadau gwareiddiadau hynafol neu'n archwilio'r tueddiadau diweddaraf mewn globaleiddio, mae Christopher yn ymroddedig i oleuo tapestri cyfoethog diwylliant dynol.