Perthynas, priodas a theulu - Iddewon

 Perthynas, priodas a theulu - Iddewon

Christopher Garcia

Priodas a Theulu. Mae arferion priodas a pherthynas Iddewig yn cydymffurfio â rhai prif ffrwd Diwylliant Gogledd America: priodas unweddog, teuluoedd niwclear, Disgyniad dwyochrog, a thermau perthynas Esgimo. Patrilinol yw cyfenwau, er bod tueddiad tuag at ferched yn cadw eu cyfenwau eu hunain wrth briodi neu'n cysylltu cyfenwau eu gwŷr a'u cyfenwau eu hunain. Pwysleisir pwysigrwydd parhad teuluol gan yr arferiad o enwi plant ar ôl perthnasau ymadawedig. Er bod priodas â phobl nad ydynt yn Iddewon (goyim) wedi'i gwahardd a'i sancsiynu gan ostraciaeth yn y gorffennol, mae'r gyfradd rhyngbriodasau heddiw yn cynyddu fel ymhlith pobl Gogledd America yn gyffredinol. Er bod gan deuluoedd Iddewig lai o blant, fe'u disgrifir yn aml fel rhai sy'n canolbwyntio ar y plentyn, gydag adnoddau teuluol yn cael eu gwario'n rhydd ar addysg i fechgyn a merched. Mae hunaniaeth Iddewig yn cael ei olrhain yn fatrilinol. Hynny yw, os yw mam rhywun yn Iddew, yna mae'r person hwnnw'n Iddewig yn ôl y gyfraith Iddewig ac â hawl i'r holl hawliau a breintiau a ddaw yn sgil statws, gan gynnwys yr hawl i ymfudo i Israel ac ymsefydlu ynddi fel dinasyddion.

Gweld hefyd: Perthynas, priodas, a theulu - Suri

Cymdeithasu. Fel gyda'r rhan fwyaf o Americanwyr a Chanadiaid, mae cymdeithasoli cynnar yn digwydd yn y cartref. Mae rhieni Iddewig yn oddefgar ac yn oddefgar ac anaml y byddant yn defnyddio cosb gorfforol. Mae cymdeithasoli fel Iddew yn digwydd yn y cartref trwy adrodd straeon a chymryd rhan mewn defodau Iddewig, a thrwy hynnypresenoldeb mewn ysgol Hebraeg yn y prynhawn neu gyda'r nos a chyfranogiad mewn grwpiau ieuenctid Iddewig yn y synagog neu'r ganolfan gymunedol. Mae Iddewon Uniongred yn aml yn rhedeg eu hysgolion Gramadeg ac uwchradd eu hunain, tra bod y rhan fwyaf o Iddewon nad ydynt yn Uniongred yn mynychu ysgolion seciwlar cyhoeddus neu breifat. Mae caffael gwybodaeth a thrafod syniadau’n agored yn werthoedd a gweithgareddau pwysig i Iddewon, ac mae llawer yn mynychu colegau ac ysgolion proffesiynol.

Gweld hefyd: Economi - Pomo

Mae seremoni Bar Mitzvah ar gyfer bachgen tair ar ddeg oed yn ddefod newid byd bwysig gan ei fod yn ei nodi fel oedolyn sy’n aelod o’r gymuned at ddibenion crefyddol, a seremoni Bat Mitzvah ar gyfer merch Ddiwygiedig neu Geidwadol o oedran deuddeg neu dri ar ddeg yn ateb yr un pwrpas. Yn y gorffennol roedd seremoni Bar Mitzvah yn llawer mwy cywrain ac ysbrydol ei ffocws; heddiw mae'r ddwy seremoni wedi dod yn ddigwyddiadau cymdeithasol yn ogystal â chrefyddol pwysig i lawer o Iddewon.


Darllenwch hefyd erthygl am Iddewono Wicipedia

Christopher Garcia

Mae Christopher Garcia yn awdur ac ymchwilydd profiadol sydd ag angerdd am astudiaethau diwylliannol. Fel awdur y blog poblogaidd, World Culture Encyclopedia, mae’n ymdrechu i rannu ei fewnwelediadau a’i wybodaeth â chynulleidfa fyd-eang. Gyda gradd meistr mewn anthropoleg a phrofiad teithio helaeth, mae Christopher yn dod â phersbectif unigryw i'r byd diwylliannol. O gymhlethdodau bwyd ac iaith i naws celf a chrefydd, mae ei erthyglau yn cynnig safbwyntiau hynod ddiddorol ar fynegiadau amrywiol dynoliaeth. Mae ysgrifennu diddorol ac addysgiadol Christopher wedi cael sylw mewn nifer o gyhoeddiadau, ac mae ei waith wedi denu dilyniant cynyddol o selogion diwylliannol. Boed yn ymchwilio i draddodiadau gwareiddiadau hynafol neu'n archwilio'r tueddiadau diweddaraf mewn globaleiddio, mae Christopher yn ymroddedig i oleuo tapestri cyfoethog diwylliant dynol.