Iraniaid - Cyflwyniad, Lleoliad, Iaith, Llên Gwerin, Crefydd, Gwyliau mawr, Defodau newid byd

 Iraniaid - Cyflwyniad, Lleoliad, Iaith, Llên Gwerin, Crefydd, Gwyliau mawr, Defodau newid byd

Christopher Garcia

YNganiad: i-RAHN-ee-uhns

LLEOLIAD: Iran

POBLOGAETH: 64 miliwn

IAITH: Farsi (Perseg)

CREFYDD: Islam (Mwslim Shi'ah)

1 • CYFLWYNIAD

Mae gan Iran, a adnabyddir ers yr hen amser fel Persia, hanes hir a chythryblus. Mae ei leoliad ar groesffordd Ewrop ac Asia wedi arwain at lawer o oresgyniadau a mudo. Mae tystiolaeth bod Iran wedi chwarae rhan yn ymddangosiad gwareiddiad mor bell yn ôl â 10,000 o flynyddoedd yn ôl.

Yn 553 CC , sefydlodd Cyrus Fawr yr Ymerodraeth Persiaidd gyntaf, a ymestynnai i'r Aifft , Gwlad Groeg , a Rwsia . Yn 336–330 CC, dymchwelodd y Groegiaid, dan Alecsander Fawr, Ymerodraeth Persia. Nhw oedd y cyntaf o nifer o grwpiau i reoli'r rhanbarth dros y canrifoedd dilynol.

Yn ystod y seithfed trwy'r nawfed ganrif OC , gorchfygwyd y rhanbarth gan Fwslimiaid o Arabia a'u nod oedd lledaenu'r grefydd Fwslimaidd. Dilynwyd y llywodraethwyr Arabaidd gan wahanol reolwyr Mwslemaidd Twrcaidd ac, yn y drydedd ganrif ar ddeg i'r bedwaredd ganrif ar ddeg, arweinydd Mongol Genghis Khan (c.1162–1227). Rhwng y cyfnod hwnnw a'r ugeinfed ganrif, rheolwyd Persia gan gyfres o linachau, rhai yn cael eu rheoli gan grwpiau lleol a rhai gan dramorwyr.

Ym 1921, sefydlodd Reza Khan, swyddog byddin Iran, linach Pahlafi. Daeth yn ymerawdwr, neu shah, gyda'ri weini i westeion priodas. Mae'r cogydd yn paratoi saws wedi'i wneud o groen oren, cregyn almon a chnau pistasio. Mae'r saws yn cael ei goginio am tua phum munud ac yna'n cael ei ychwanegu at reis wedi'i goginio'n rhannol (wedi'i stemio). Yna caiff y reis ei goginio am dri deg munud arall. Mae rysáit ar gyfer fersiwn o'r pryd hwn i'w weld ar y dudalen flaenorol.

Mae iogwrt yn brif ran o ddiet Iran. Mae te, y diod cenedlaethol, yn cael ei wneud mewn yrnau metel o'r enw samovars . Mae'n cael ei weini mewn sbectol. Pan fydd Iraniaid yn yfed te, maen nhw'n gosod ciwb o siwgr ar y tafod ac yn sipian y te trwy'r siwgr. Gwaherddir porc a diodydd alcoholig yn Islam.

13 • ADDYSG

Heddiw, mae'r rhan fwyaf o Iraniaid yn cwblhau ysgol elfennol. Ar y lefel hon, mae addysg am ddim, gyda disgyblion hefyd yn derbyn gwerslyfrau am ddim. Mae myfyrwyr yn sefyll arholiad mawr i benderfynu a ydynt yn gymwys i fynychu ysgol uwchradd. (Mae addysg uwchradd hefyd yn rhad ac am ddim, heblaw am ffioedd bach.) Mae ysgolion uwchradd yn heriol yn academaidd. Mae myfyrwyr yn sefyll arholiad mawr ar ddiwedd pob blwyddyn ysgol. Gallai methu un o'r pynciau olygu ailadrodd y flwyddyn gyfan. Mae prifysgolion am ddim.

14 • TREFTADAETH DDIWYLLIANNOL

Mae Iran yn adnabyddus am ei mosgiau godidog a phensaernïaeth arall, a gomisiynwyd gan reolwyr trwy gydol hanes.

Un o'r eitemau mwyaf diddorol o waith celf Iran yw'r "Peacock Orsedd," y mae holl frenhinoedd Iran arnigan ddechreu o'r ddeunawfed ganrif sat. Mae gan yr orsedd fwy nag 20,000 o gemau gwerthfawr.

Yr enwocaf o feirdd Iran oedd Firdawsi (OC 940–1020), a ysgrifennodd epig genedlaethol Iran, y Shahnameh (Llyfr y Brenhinoedd). Bardd Iran arall sy'n adnabyddus yn rhyngwladol oedd Omar Khayyam (unfed ganrif ar ddeg OC). Daeth yn enwog pan gyfieithodd Edward Fitzgerald, awdur Prydeinig, 101 o'i gerddi yn y llyfr The Rubaiyat of Omar Khayyam .

15 • CYFLOGAETH

Mae diwydiant yn cyflogi tua thraean o weithlu Iran. Ymhlith y galwedigaethau mae mwyngloddio, cynhyrchu dur a sment, a phrosesu bwyd. Mae tua 40 y cant o'r gweithlu yn cael eu cyflogi mewn amaethyddiaeth. Mae'r categori hwn yn cynnwys ffermio, magu da byw, coedwigaeth a physgota.

Y diwrnod gwaith trefol arferol yn Iran yw wyth awr o hyd, yn aml yn dechrau am 7:00 AM . Mae gweithwyr fel arfer yn cymryd egwyl cinio dwy awr.

16 • CHWARAEON

Chwaraeon mwyaf poblogaidd Iran yw reslo, codi pwysau a rasio ceffylau. Mae'r Zur Khaneh, neu House of Strength, yn ganolfan hyfforddi corfforol a reslo lle mae dynion ifanc yn cael hyfforddiant egnïol gyda chlybiau trwm ac yn perfformio mewn gemau reslo i wylwyr. Mae tenis a sboncen yn boblogaidd, yn enwedig ymhlith Iraniaid trefol. Mae rasio camel a cheffylau yn boblogaidd mewn ardaloedd gwledig.

17 • HAMDDEN

Mewn ardaloedd gwledig, mae grwpiau teithiol yn diddanu pobl.actorion sy'n adrodd barddoniaeth ac yn perfformio dramâu. Yn gyffredinol, mae'r dramâu yn adrodd straeon am hanes Iran. Maent yn dramateiddio penodau pwysig ac yn amlygu bywydau Iraniaid enwog.

Mewn ardaloedd trefol, mae dynion yn mwynhau treulio eu hamser hamdden mewn tai te, yn cymdeithasu ac yn ysmygu'r hookah, neu bibell ddŵr. Mae merched yn mwynhau diddanu teulu a ffrindiau yn y cartref. Maent yn aml yn treulio amser yn ymwneud â chrefftau.

Mae Iraniaid yn mwynhau gêm gwyddbwyll, ac mae llawer yn dadlau bod gwyddbwyll wedi'i ddyfeisio yn eu gwlad. Mae llawer o Iraniaid yn mynychu'r mosg bob dydd Gwener, i weddïo ac i gymdeithasu â ffrindiau.

18 • CREFFTAU A HOBBÏAU

Mae carpedi Persiaidd yn cael eu gwerthu ym mhob rhan o'r byd. Mae carpedi a rygiau llaw Iran wedi'u gwneud o naill ai sidan neu wlân, ac maent yn defnyddio clymau arbennig sy'n dyddio o'r Oesoedd Canol. Maent yn dod gyda llawer o ddyluniadau a phatrymau sy'n amrywio o ranbarth i ranbarth. Siapiau geometrig yw'r rhai mwyaf cyffredin.

Mae dinasoedd Shiraz a Tabriz, sy'n adnabyddus am eu matiau, hefyd yn enwog am eu gwaith metel. Mae metelau fel arian a chopr yn cael eu crefftio'n blatiau addurniadol, cwpanau, fasys, hambyrddau a gemwaith. Mae fframiau lluniau a blychau gemwaith wedi'u haddurno â ffurf ar gelfyddyd a elwir yn khatam . Mae hyn yn cynnwys defnyddio ifori, asgwrn, a darnau o bren i greu patrymau geometrig.

Mae caligraffeg (llythrennu addurniadol) hefyd yn gelfyddyd gain yn Iran, fel y mae mewn llawer o'rbyd Islamaidd. Mae adnodau o'r Koran (testun cysegredig Islam) wedi'u hysgrifennu â llaw yn fedrus a'u paentio mewn llythrennau hyfryd sy'n llifo.

19 • PROBLEMAU CYMDEITHASOL

Mae rhai o'r problemau sy'n wynebu Iran yn cynnwys twf cyflym yn y boblogaeth, diweithdra, prinder tai, system addysg annigonol, a llygredd y llywodraeth. Ar Awst 19, 1994, terfysgodd miloedd o bobl yn ninas Tabriz, yn ogystal â therfysgoedd mewn mannau eraill.

Nid oes gan fenyw yr hawl o hyd i ysgaru ei gŵr oni bai bod prawf ei fod wedi gwneud rhywbeth o'i le. Fodd bynnag, mewn achos o ysgariad, mae gan fenywod yr hawl i gael eu had-dalu am y blynyddoedd y buont yn briod. Mae rôl menywod yn y gweithle wedi gwella ers cyfnod y Shah.

Mae diweithdra yn broblem ddifrifol, gan chwyddo niferoedd y tlawd trefol a gwledig.

Mae cam-drin hawliau dynol a ddioddefir gan y wasg a chan ddeallusion yn Iran yn destun pryder i weithredwyr hawliau dynol yn y wlad a thramor.

20 • LLYFRYDDIAETH

Fox, Mary Virginia. Iran. Chicago, Ill.: Gwasg y Plant, 1991.

Gweld hefyd: Priodas a theulu - Canol Thai

Iran: A Country Study. Washington, D.C.: Llyfrgell y Gyngres, 1989.

Mackey, Sandra. Yr Iraniaid: Persia, Islam ac Enaid Cenedl. Efrog Newydd: Penguin Books, 1996.

Marks, Copeland. Coginio Sephardic. Efrog Newydd: Donald I. Fine, 1982.

Nardo, Don. YrYmerodraeth Persia. San Diego, Calif.: Lucent Books, 1998.

Rajendra, Vijeya, a Gisela Kaplan. Diwylliannau'r Byd: Iran. Efrog Newydd: Times Books, 1993.

Spencer, William. Iran: Gwlad yr Orsedd Paun. Efrog Newydd: Meincnod Llyfrau, 1997.

GWEFANNAU

Canolfan Gwybodaeth Ddiwylliannol Iran, Prifysgol Stanford. [Ar-lein] Ar gael //www.persia.org/ , 1998.

Llysgenhadaeth Iran yng Nghanada. [Ar-lein] Ar gael //www.salamiran.org/ , 1998.

World Travel Guide. Iran. [Ar-lein] Ar gael //www.wtgonline.com/country/ir/gen.html , 1998.

Darllenwch hefyd erthygl am Iraniaido Wicipediaenw Reza Shah Pahlavi (1878–1944). Yn 1935, newidiodd y Shah enw'r wlad i Iran. Seiliwyd yr enw hwn ar Ariana,sy'n golygu "gwlad y bobl Ariaidd." Yn dilyn yr Ail Ryfel Byd (1939–45), gorfodwyd Shah Pahlavi, a oedd wedi ochri â'r Almaen, o rym gan y Cynghreiriaid. Ei fab, Muhammad Reza Shah Pahlavi, oedd yn rheoli'r wlad. O dan y Pahlavis, tyfodd dylanwadau diwylliannol y Gorllewin, a datblygwyd diwydiant olew Persia.

Ym 1978, tyfodd gwrthwynebiad Islamaidd a chomiwnyddol i'r Shah i'r hyn a ddaeth i gael ei adnabod fel y Chwyldro Islamaidd. Fe’i trefnwyd gan Ayatollah Ruhollah Khomeini (1900–89), arweinydd crefyddol amlwg a oedd wedi dychwelyd o alltudiaeth ym Mharis. Ar Chwefror 11, 1979, llwyddodd Khomeini a'i gefnogwyr i ddisodli llywodraeth seciwlar y Shah â gweriniaeth Islamaidd. Daeth safonau crefyddol yn egwyddorion arweiniol ar gyfer y llywodraeth a chymdeithas, ac arweinwyr crefyddol o'r enw mullahs oedd yn arwain Iran. Cafodd miloedd o anghydffurfwyr eu llofruddio neu eu harestio yn ystod teyrnasiad deng mlynedd Khomeini.

Rhwng 1980 a 1988, ymladdodd Iran ryfel difrifol a chostus gyda'i chymydog, Irac. Bu farw mwy na 500,000 o Iraciaid ac Iraniaid, ac nid oedd y naill ochr na'r llall yn gallu hawlio buddugoliaeth mewn gwirionedd. Daeth y rhyfel i ben yn haf 1988, gydag Iran ac Irac yn arwyddo cytundeb cadoediad a drefnwyd gan y Cenhedloedd Unedig.

Ym mis Mehefin 1989, arweinydd ysbrydol abu farw pennaeth y wladwriaeth Ayatollah Khomeini. Mynychodd tua dwy filiwn o Iraniaid angladd Khomeini yn Tehran. Disodlodd Ali Khamenei ef fel arweinydd ysbrydol, a daeth Ali Akbar Hashemi Rafsanjani yn arlywydd.

2 • LLEOLIAD

Mae Iran wedi'i lleoli yn ne-orllewin Asia. Gydag arwynebedd o 635,932 milltir sgwâr (1,647,063 cilomedr sgwâr), mae Iran ychydig yn fwy na thalaith Alaska. Mae llwyfandir sych, helaeth yng nghanol y wlad wedi'i amgylchynu gan gylch o gadwyni o fynyddoedd ag eira sy'n gorchuddio tua hanner ardal Iran. I'r gogledd a'r de mae iseldiroedd arfordirol. Mae gan Fynyddoedd Khorasan yn y dwyrain dir fferm a glaswelltir cynhyrchiol.

Mae gan Iran boblogaeth gyfan o tua 64 miliwn o bobl. Dim ond Persiaid, y grŵp ethnig mwyaf, sy'n byw yn yr ardaloedd fferm datblygedig ac yn ninasoedd mawr y llwyfandir gogleddol a gorllewinol.

3 • IAITH

Iaith swyddogol Iran yw Farsi, a elwir hefyd yn Berseg. Siaredir Farsi hefyd mewn rhannau o Dwrci ac Afghanistan. Mae llawer o Iraniaid yn deall Arabeg, iaith y Koran (testun sanctaidd Islam). Mae'r Aseriaid yn siarad tafodiaith Twrcaidd o'r enw Aseri.

4 • LLEOL GWENER

Mae llawer o Fwslimiaid yn credu mewn jinns, ysbrydion sy'n gallu newid siâp a bod naill ai'n weladwy neu'n anweledig. Weithiau mae Mwslemiaid yn gwisgo swynoglau (swyn) o amgylch eu gyddfau i amddiffyn eu hunain rhag jinns. Adroddir hanesion jinns yn fynych ynnos, fel straeon ysbryd o gwmpas tân gwersyll.

5 • CREFYDD

Mae'r mwyafrif llethol o Iraniaid (tua 98 y cant) yn Fwslimiaid Shi'ah. Shi'ah, un o ddwy ysgol Islam, yw crefydd y wladwriaeth.

Gweld hefyd: Kutenai

Mae gan y grefydd Islamaidd bum "colofn," neu arferion, y mae'n rhaid i bob Mwslim eu dilyn: (1) gweddïo bum gwaith y dydd; (2) rhoi elusen, neu zakat, i'r tlodion; (3) ymprydio yn ystod mis Ramadan; (4) gwneud y bererindod, neu hajj, i Mecca; a (5) yn adrodd y shahada (ashhadu an la illah ila Allah wa ashhadu yn Muhammadu rasul Allah ), sy'n golygu "Rwy'n tystio nad oes duw ond Allah ac mai Muhammad yw proffwyd Allah."

6 • GWYLIAU MAWR

Y prif wyliau seciwlar yw Nawruz, Blwyddyn Newydd Persiaidd hynafol. Fe'i cynhelir ar Fawrth 21, sef diwrnod cyntaf y gwanwyn hefyd. Yn y dinasoedd, mae gong yn cael ei seinio neu mae canon yn cael ei danio i nodi dechrau'r flwyddyn newydd. Rhoddir arian ac anrhegion i blant, ac mae dawnswyr yn perfformio mewn gwyliau. Mae gwyliau cenedlaethol eraill yn cynnwys Diwrnod Gwladoli Olew (Mawrth 20), Diwrnod Gweriniaeth Islamaidd (Ebrill 1), a Diwrnod y Chwyldro (Mehefin 5).

Daw un prif wyliau Mwslimaidd, Eid al-Fitr, ar ddiwedd Ramadan, mis yr ymprydio. Mae gwyliau Mwslemaidd mawr arall, Eid al-Adha, yn coffáu parodrwydd y Proffwyd Abraham i aberthu ei fab ar orchymyn Duw.

Mae mis Islamaidd Muharram yn fis o alaru ar gyfer wyrion y Proffwyd Muhammad. Mae rhai Iraniaid yn gorymdeithio mewn gorymdeithiau stryd lle maen nhw'n curo eu hunain. Mae'r rhai sy'n gallu fforddio gwneud hynny yn rhoi arian, bwyd, a nwyddau i'r tlodion. Ni ellir cynnal unrhyw briodasau na phartïon yn ystod mis Muharram.

7 • DEFNYDDIAU TAITH

Priodas yw'r cam pwysicaf ym mywyd person, sy'n nodi'r trawsnewidiad swyddogol i fod yn oedolyn. Mae dwy seremoni yn y traddodiad priodasol: yr arusi (y seremoni ddyweddïo) a'r agd (y seremoni briodas wirioneddol).

Mae penblwyddi yn achlysuron arbennig o lawen. Mae'r plant yn cael partïon lle maen nhw'n bwyta ac yn chwarae gemau traddodiadol. Rhoddir rhoddion cywrain fel arfer.

Mae anwyliaid yn ymgynnull yng nghartref person sydd newydd farw i eistedd a gweddïo neu fyfyrio yn dawel. Mae galar yn para am ddeugain diwrnod, a gwisgir dillad tywyll arbennig i ddangos galar i'r ymadawedig.

8 • PERTHYNAS

Mae'r rhan fwyaf o bobl Iran yn defnyddio system gywrain o gwrteisi, a elwir yn Farsi yn taarof. Defnyddir ymadroddion cwrtais a chanmoliaethus i greu awyrgylch o ymddiriedaeth a pharch at ei gilydd. Er enghraifft, bydd dau berson yn mynnu y dylai'r llall fynd ymlaen yn gyntaf trwy ddrws. Gall fod brwydr hir cyn i un person ildio o'r diwedd.

Mae Iraniaid, fel llawer o bobl y Dwyrain Canol, yn hynodcroesawgar. Bydd gwesteiwr bob amser yn cynnig bwyd gwestai neu luniaeth arall, hyd yn oed ar ymweliad byr. Yn newynog neu beidio, bydd gwestai gan amlaf yn cymryd yr offrwm er mwyn plesio'r gwesteiwr.

Mae Iraniaid yn arddangosiadol iawn gyda'u hystumiau wyneb a dwylo. Mae'r ystum "bawd i fyny" Americanaidd, sy'n nodi rhywbeth wedi'i wneud yn dda, yn cael ei ystyried yn ystum ymosodol a all greu drwgdeimlad. Pan fydd Iran yn darganfod ei fod ef neu hi wedi cael ei gefn i rywun, sy'n cael ei ystyried yn iaith y corff sarhaus, bydd ef neu hi yn ymddiheuro. Bydd y person arall fel arfer yn ateb, "Nid oes gan flodyn gefn na blaen."

Disgwylir i Iranwr godi ar ei draed pan fydd unrhyw berson o oedran neu statws cyfartal neu hŷn yn dod i mewn i'r ystafell.

9 • AMODAU BYW

Mae tai pren yn gyffredin ar hyd arfordir Caspia. Ceir tai sgwâr o frics llaid ar lethrau'r pentrefi mynyddig. Mae llwythau crwydrol ym Mynyddoedd Zagros yn byw mewn pebyll crwn, du wedi'u gwneud o flew gafr. Mae pobl Baluchistan, yn y de-ddwyrain, yn ffermwyr sy'n byw mewn cytiau.

Mae gan ddinasoedd mwy lawer o fflatiau uchel. Mae gan rai gyfadeiladau archfarchnadoedd modern sydd â llawer o straeon.

Er bod Iran yn allforio olew, nid yw tanwydd i'w ddefnyddio mewn cartrefi bob amser ar gael. Ymhlith yr offer a ddefnyddir ar gyfer coginio mae gwresogyddion siarcol tebyg i gril, a stofiau glo.

10 • BYWYD TEULU

Maint cyfartalog y niwclearteulu wedi bod yn lleihau. Ar hyn o bryd y maint cyfartalog yw tua chwe phlentyn fesul teulu. Y tad yw pennaeth cartref Iran. Fodd bynnag, mae cydnabyddiaeth ddi-lol o rôl a phwysigrwydd y fam. O fewn y teulu mae parch cyffredinol at wrywod, ac at rai hŷn na chi eich hun. Mae'r ifanc yn dangos parch tuag at frodyr a chwiorydd hŷn.

Mae rhieni sy'n heneiddio yn cael gofal gan eu plant hyd at farwolaeth. Anrhydeddir yr henoed am eu doethineb, ac am eu lle ym mhen y teulu.

Ar ddydd Gwener, sef y diwrnod Mwslimaidd o orffwys a gweddïo, mae'n arferol i deuluoedd fynd ar wibdeithiau, fel arfer i barc. Yno maent yn gwylio plant yn chwarae, yn siarad am ddigwyddiadau cyfoes, ac yn bwyta bwyd parod. Mae ysgolion a swyddfeydd y llywodraeth yn cau yn gynnar ar ddydd Iau i anrhydeddu'r traddodiad hwn.

11 • DILLAD

Roedd dillad gorllewinol ar gyfer dynion a merched yn boblogaidd tan Chwyldro Islamaidd 1979. Ers hynny, mae merched wedi cael eu gorfodi i orchuddio eu gwallt a gwisgo'r chador Iran , clogyn hir, pan yn gyhoeddus. Mae merched Iran yn gwisgo chadors lliwgar iawn yn rhai o'r taleithiau gwledig.

Mae'r rhan fwyaf o ddynion yn gwisgo llaciau, crysau a siacedi. Mae rhai dynion, yn enwedig arweinwyr crefyddol, yn gwisgo dillad llawr, tebyg i siacedi, ac yn gorchuddio eu pennau â thyrbanau. Mae trigolion mynydd yn parhau i wisgo eu dillad traddodiadol. Ar gyfer dynion Cwrdaidd ethnig yn Iran, mae hyn yn cynnwys llewys hircrys cotwm dros bants baggy, taprog.

Rysáit

Shereen Polo

Cynhwysion

 • ½ cwpan slivers croen oren sych
 • 2 Llwy fwrdd olew ŷd
 • ¼ cwpan slivers almon blanched
 • ¼ cwpan cnau pistasio, cregyn
 • 1 llwy fwrdd o siwgr
 • ¼ llwy de o saffrwm, hydoddi mewn ¼ cwpan o ddŵr poeth
 • 2 gwpan o reis amrwd, wedi'i rinsio'n dda
 • 1 llwy de o halen
 • 5 llwy fwrdd o olew coginio (mae unrhyw fath yn iawn)
 • ¼ llwy de o dyrmerig <14

Cyfarwyddiadau

 1. Dewch ag 1 cwpanaid o ddŵr i ferwi. Ychwanegu croen oren a mudferwi am 2 funud. Draeniwch a neilltuwch.
 2. Cynheswch yr olew mewn sgilet. Ychwanegwch almonau a chnau pistasio, a'u troi dros wres isel nes bod almon yn frown golau (3 munud).
 3. Ychwanegu croen oren. Trowch dros wres isel am 1 munud yn fwy.
 4. Cymysgwch mewn cymysgedd siwgr a saffrwm/dŵr. Gorchuddiwch a mudferwch am 3 munud arall. Tynnwch oddi ar y gwres a'i roi o'r neilltu.
 5. Paratowch reis. Gorchuddiwch 2 gwpan o reis wedi'i rinsio â dŵr oer. Ychwanegwch 1 llwy de o halen. Gadewch i socian am 30 munud.
 6. Cyn draenio'r reis, arllwyswch ½ cwpan o ddŵr i gwpan mesur a'i arbed.
 7. Dewch â 4 cwpanaid o ddŵr i ferwi. Ychwanegwch reis a'r ½ cwpan o hylif mwydo neilltuedig. Coginiwch 8 munud.
 8. Draeniwch y reis a'i olchi â dŵr oer.
 9. Arllwyswch 3 llwy fwrdd o'r olew a ¼ llwy de o dyrmerig mewn sgilet fawr. Ysgwydwch y badell yn gyflym icymysgwch.
 10. Ychwanegwch tua hanner y reis wedi'i goginio. Gorchuddiwch â thua hanner y cymysgedd oren. Ailadroddwch gyda dwy haen arall, a ffurfiwch y cyfuniad yn dwmpath siâp pyramid. Gorchuddiwch a choginiwch dros wres isel am 10 munud.
 11. Ysgeintiwch y gymysgedd reis twmpath â 2 lwy fwrdd o olew a 2 lwy fwrdd o ddŵr. Gorchuddiwch â thywel glân a gorchudd y sgilet. Coginiwch dros wres isel iawn am 30 munud i adael i'r reis grimpio. Gelwir hyn yn tidiq .
 12. Cymysgwch yr holl haenau gyda'i gilydd a'u gweini'n gynnes.

Addasiad o Copeland Marks, Sephardic Cooking, Efrog Newydd: Donald I. Fine, 1982, t. 161.

12 • BWYD

Mae Twrci, Groeg, India, a gwledydd Arabaidd wedi dylanwadu ar fwyd Iran. Mae'r dylanwadau hyn i'w gweld mewn seigiau fel shish kabob, dail grawnwin wedi'u stwffio, stiwiau cyri sbeislyd, a seigiau wedi'u gwneud o gig oen, dyddiadau a ffigys.

Mae bara a reis yn hanfodol wrth fwrdd Iran. Daw bara mewn amrywiaeth eang o siapiau a meintiau. Mae Iraniaid yn gwneud kabob sgiwer poblogaidd o'r enw chelo kebab . Mae ciwbiau cig oen heb asgwrn yn cael eu marinadu mewn iogwrt sbeislyd a'u trefnu gyda llysiau ar sgiwerau metel. Yna caiff y rhain eu grilio dros lo poeth a'u gweini ar wely o reis.

Un o brydau mwyaf poblogaidd Iran yw reis croen oren melys, shereen polo , a elwir hefyd yn "reis priodas." Mae lliw a blas y reis yn ei wneud yn bryd priodol

Christopher Garcia

Mae Christopher Garcia yn awdur ac ymchwilydd profiadol sydd ag angerdd am astudiaethau diwylliannol. Fel awdur y blog poblogaidd, World Culture Encyclopedia, mae’n ymdrechu i rannu ei fewnwelediadau a’i wybodaeth â chynulleidfa fyd-eang. Gyda gradd meistr mewn anthropoleg a phrofiad teithio helaeth, mae Christopher yn dod â phersbectif unigryw i'r byd diwylliannol. O gymhlethdodau bwyd ac iaith i naws celf a chrefydd, mae ei erthyglau yn cynnig safbwyntiau hynod ddiddorol ar fynegiadau amrywiol dynoliaeth. Mae ysgrifennu diddorol ac addysgiadol Christopher wedi cael sylw mewn nifer o gyhoeddiadau, ac mae ei waith wedi denu dilyniant cynyddol o selogion diwylliannol. Boed yn ymchwilio i draddodiadau gwareiddiadau hynafol neu'n archwilio'r tueddiadau diweddaraf mewn globaleiddio, mae Christopher yn ymroddedig i oleuo tapestri cyfoethog diwylliant dynol.