Tsieinëeg - Cyflwyniad, Lleoliad, Iaith

 Tsieinëeg - Cyflwyniad, Lleoliad, Iaith

Christopher Garcia

YNganiad: chy-NEEZ

ENWAU ERAILL: Han (Tsieinëeg); Manchus; Mongoliaid; Hui; Tibetiaid

Gweld hefyd: Diwylliant Kiribati - hanes, pobl, dillad, traddodiadau, menywod, credoau, bwyd, arferion, teulu

LLEOLIAD: Tsieina

POBLOGAETH: 1.1 biliwn

IAITH: Awstronasiaidd; Gan; Hakka; Iranaidd; Corëeg; Mandarin; Miao-Yao; Min; Mongoleg; Rwsieg; Tibeto-Burman; Twngws; Twrceg; Wu; Xiang; Yue; Zhuang

CREFYDD: Taoaeth; Conffiwsiaeth; Bwdhaeth

1 • CYFLWYNIAD

Mae llawer o bobl yn meddwl am y boblogaeth Tsieineaidd fel iwnifform. Fodd bynnag, mewn gwirionedd mosaig ydyw sy'n cynnwys llawer o wahanol rannau. Mae'r tir sydd heddiw yn Weriniaeth Pobl Tsieina wedi bod yn gartref i lawer o genhedloedd. Yn aml roedden nhw'n rheoli eu tiroedd eu hunain ac yn cael eu trin fel teyrnasoedd gan y Tsieineaid. Bu canrifoedd o gydbriodi rhwng y gwahanol grwpiau, felly nid oes unrhyw grwpiau ethnig "pur" yn Tsieina mwyach.

Sefydlodd Sun Yatsen Weriniaeth Tsieina ym 1912 a'i galw'n "Weriniaeth y Pum Cenedligrwydd": y Han (neu Tsieineaidd ethnig), Manchus, Mongols, Hui, a Tibetiaid. Disgrifiodd Mao Zedong, arweinydd cyntaf Gweriniaeth Pobl Tsieina, fel gwladwriaeth aml-ethnig. Cydnabuwyd grwpiau ethnig Tsieina a rhoddwyd hawliau cyfartal iddynt. Erbyn 1955, roedd mwy na 400 o grwpiau wedi dod ymlaen ac ennill statws swyddogol. Yn ddiweddarach, torrwyd y nifer hwn i bum deg chwech. Mae'r Han yn ffurfio'r "mwyafrif cenedlaethol." Maent bellach yn rhifo mwy nag 1 biliwn o bobl, erbyno ddillad.

12 • BWYD

Mae gwahaniaethau pwysig yn neietau a dulliau coginio lleiafrifoedd cenedlaethol Tsieina. Y bwydydd mwyaf cyffredin yn Tsieina yw reis, blawd, llysiau, porc, wyau a physgod dŵr croyw. Mae'r Han, neu'r mwyafrif o Tsieineaidd, bob amser wedi gwerthfawrogi sgiliau coginio, ac mae bwyd Tsieineaidd yn adnabyddus ledled y byd. Mae bwyd Tsieineaidd traddodiadol yn cynnwys twmplenni, wonton, rholiau gwanwyn, reis, nwdls, a hwyaden Peking wedi'i rhostio.

13 • ADDYSG

Mae'r Tsieineaid Han wedi malio am addysg erioed. Fe wnaethon nhw agor y brifysgol gyntaf dros 2,000 o flynyddoedd yn ôl. Mae gan Tsieina fwy na 1,000 o brifysgolion a cholegau ac 800,000 o ysgolion cynradd a chanol. Cyfanswm eu cofrestriad yw 180 miliwn. Serch hynny, nid yw tua 5 miliwn o blant oed ysgol yn mynd i'r ysgol neu wedi rhoi'r gorau iddi. Ymhlith lleiafrifoedd cenedlaethol Tsieina, mae addysg yn amrywio'n fawr. Mae'n dibynnu ar draddodiadau lleol, agosrwydd dinasoedd, a ffactorau eraill.

14 • TREFTADAETH DDIWYLLIANNOL

Mae digon o offerynnau cerdd traddodiadol yn Tsieina i ffurfio cerddorfa gyflawn. Ymhlith y rhai mwyaf poblogaidd mae'r ffidil dau-linyn ( er hu ) a'r pipa. Mae sefydliadau sy'n hyrwyddo cerddoriaeth draddodiadol Tsieineaidd wedi cadw treftadaeth gerddorol gyfoethog llawer o leiafrifoedd cenedlaethol.

Dim ond gweithiau llenyddol llafar (a adroddir yn uchel) sydd gan y rhan fwyaf o genhedloedd yn Tsieina. Fodd bynnag, y Tibetiaid, Mongols,Mae Manchus, Koreans, ac Uighur wedi ysgrifennu llenyddiaeth hefyd. Mae peth ohono wedi'i gyfieithu i'r Saesneg ac ieithoedd gorllewinol eraill. Mae'r Han Tseiniaidd wedi cynhyrchu un o draddodiadau ysgrifenedig hynaf a chyfoethocaf y byd. Yn ymestyn dros fwy na 3,000 o flynyddoedd, mae’n cynnwys cerddi, dramâu, nofelau, straeon byrion, a gweithiau eraill. Ymhlith y beirdd Tsieineaidd enwog mae Li Bai a Du Fu, a oedd yn byw yn ystod Brenhinllin Tang (OC 618–907). Ymhlith y nofelau Tsieineaidd gwych mae'r Ymyl Dŵr o'r bedwaredd ganrif ar ddeg , Pilgrim to the West , a Golden Lotus.

15 • CYFLOGAETH

Mae datblygiad economaidd yn Tsieina yn amrywio fesul rhanbarth. Mae'r rhan fwyaf o'r tiroedd y mae'r lleiafrifoedd cenedlaethol yn byw ynddynt yn llai datblygedig na rhanbarthau Han Tsieineaidd. Mae nifer cynyddol o ffermwyr tlawd wedi mudo i ddinasoedd ac i'r arfordir dwyreiniol i wella eu bywydau. Fodd bynnag, mae mudo wedi arwain at ddiweithdra mewn ardaloedd trefol. Mae tua 70 y cant o boblogaeth Tsieina yn dal i fod yn wledig, ac mae bron pob un o'r trigolion gwledig yn ffermwyr.

16 • CHWARAEON

Mae llawer o chwaraeon yn Tsieina yn cael eu chwarae yn ystod gwyliau tymhorol neu mewn ardaloedd penodol yn unig. Chwaraeon cenedlaethol Tsieina yw ping-pong. Mae chwaraeon cyffredin eraill yn cynnwys bocsio cysgod ( wushu neu taijiquan ). Mae chwaraeon y gorllewin wedi bod yn ennill poblogrwydd yn Tsieina. Mae'r rhain yn cynnwys pêl-droed, nofio, badminton, pêl-fasged, tenis a phêl fas. Maent yn cael eu chwarae yn bennaf mewn ysgolion,colegau, a phrifysgolion.

17 • HAMDDEN

Mae gwylio teledu wedi dod yn ddifyrrwch poblogaidd gyda'r nos i fwyafrif o deuluoedd Tsieineaidd. Mae recordwyr casét fideo hefyd yn gyffredin iawn mewn ardaloedd trefol. Mae ffilmiau'n boblogaidd, ond mae theatrau'n brin ac felly dim ond cyfran fach o'r boblogaeth sy'n eu mynychu. Mae pobl ifanc yn mwynhau carioci (canu i eraill yn gyhoeddus) a cherddoriaeth roc. Mae'r henoed yn treulio eu hamser rhydd yn mynychu'r Peking Opera, yn gwrando ar gerddoriaeth glasurol, neu'n chwarae cardiau neu mahjongg (gêm deils). Mae teithio wedi dod yn boblogaidd ers i'r wythnos waith bum niwrnod gael ei mabwysiadu ym 1995.

18 • CREFFT A HOBBÏAU

Mae gan bum deg chwech o genhedloedd Tsieina eu traddodiadau celf a chrefft gwerin eu hunain. Fodd bynnag, mae llawer o genhedloedd Tsieina yn rhannu traddodiad cyfoethog y Tseiniaidd Han.

Caligraffi (llythrennu artistig) a phaentio traddodiadol yw celfyddydau gwerin mwyaf poblogaidd y Han Tsieineaidd. Mae torri papur Tsieineaidd, brodwaith, brocêd, gwydredd lliw, gemwaith jâd, cerflunwaith clai, a ffigurynnau toes yn enwog ledled y byd.

Mae gwyddbwyll, hedfan barcud, garddio a thirlunio yn hobïau poblogaidd.

19 • PROBLEMAU CYMDEITHASOL

Mae bwlch cynyddol yn Tsieina rhwng y cyfoethog a'r tlawd. Mae problemau cymdeithasol eraill yn cynnwys chwyddiant, llwgrwobrwyo, gamblo, cyffuriau, a herwgipio merched. Oherwydd y gwahaniaeth rhwng gwledig a threfolsafonau byw, mae mwy na 100 miliwn o bobl wedi symud i ddinasoedd yn yr ardaloedd arfordirol i ddod o hyd i swyddi gwell.

20 • LLYFRYDDIAETH

Feinstein, Steve. Tsieina mewn Lluniau. Minneapolis, Minn.: Lerner Publications Co., 1989.

Harrell, Stevan. Cyfarfyddiadau Diwylliannol ar Ffiniau Ethnig Tsieina. Seattle: Gwasg Prifysgol Washington, 1994.

Heberer, Thomas. Tsieina a'i Lleiafrifoedd Cenedlaethol: Ymreolaeth neu Gymathu? Armonk, N.Y.: M. E. Sharpe, 1989.

McLenighan, V. Gweriniaeth Pobl Tsieina. Chicago: Gwasg y Plant, 1984.

O'Neill, Thomas. "Afon Mekong." National Geographic ( Chwefror 1993), 2–35.

Terrill, Ross. "Mae Ieuenctid Tsieina Aros am Yfory." National Geographic ( Gorffennaf 1991), 110–136.

Terrill, Ross. "Cyfrifiad Hong Kong hyd at 1997." National Geographic (Chwefror 1991), 103–132.

GWEFANNAU

Llysgenhadaeth Gweriniaeth Pobl Tsieina, Washington, D.C. [Ar-lein] Ar gael http://www.china-embassy.org/ , 1998.

World Travel Tywysydd. Tsieina. [Ar-lein] Ar gael //www.wtgonline.com/country/cn/gen.html , 1998.

y grŵp ethnig mwyaf yn y byd o bell ffordd. Mae'r pum deg pump arall o grwpiau ethnig yn ffurfio'r "lleiafrifoedd cenedlaethol." Maent bellach yn cyfrif am 90 miliwn o bobl, neu 8 y cant o gyfanswm poblogaeth Tsieineaidd.

Mae pob cenedl yn gyfartal o dan y gyfraith. Cafodd lleiafrifoedd cenedlaethol yr hawl i hunanlywodraeth ( zizhi ) gan y wladwriaeth Tsieineaidd. Er mwyn cynyddu eu poblogaethau, cafodd lleiafrifoedd cenedlaethol eu hesgusodi o'r rheol "un plentyn i bob teulu". Cododd eu cyfran o gyfanswm poblogaeth Tsieina o 5.7 y cant ym 1964 i 8 y cant ym 1990.

2 • LLEOLIAD

Mae pum mamwlad fawr, a elwir yn "ranbarthau ymreolaethol," wedi'u creu ar gyfer prif wlad Tsieina. lleiafrifoedd cenedlaethol (Tibetiaid, Mongols, Uighur, Hui, a Zhuang). Yn ogystal, mae dau ddeg naw o ardaloedd hunanlywodraethol a saith deg dau o siroedd wedi'u sefydlu ar gyfer y lleiafrifoedd cenedlaethol eraill.

Mae maint a phwysigrwydd y tiroedd a feddiannir gan leiafrifoedd cenedlaethol Tsieina o'u cymharu â'u poblogaeth fach. Gyda'i gilydd, mae lleiafrifoedd cenedlaethol yn byw mewn dwy ran o dair o diriogaeth Tsieina. Mae ffin ogleddol Tsieina yn cael ei ffurfio gan Ranbarth Ymreolaethol Mongolia Fewnol (500,000 milltir sgwâr neu 1,295,000 cilomedr sgwâr); mae'r ffin ogledd-orllewinol yn cael ei ffurfio gan Ranbarth Ymreolaethol Uighur (617,000 milltir sgwâr neu 1,598,030 cilomedr sgwâr); mae ffin y de-orllewin yn cynnwys Rhanbarth Ymreolaethol Tibet (471,000 milltir sgwâr neu1,219,890 cilomedr sgwâr) a Thalaith Yunnan (168,000 milltir sgwâr neu 435,120 cilomedr sgwâr).

3 • IAITH

Un o'r prif ffyrdd o adnabod grwpiau ethnig Tsieina yw yn ôl iaith. Mae'r canlynol yn rhestr o ieithoedd Tsieina (wedi'u grwpio yn ôl teulu iaith) a'r grwpiau sy'n eu siarad. Daw'r ffigurau poblogaeth o gyfrifiad 1990.

HAN DIALECTS (WEDI'I LLAFAR GAN 1.04 BILIWN HAN)

 • Mandarin (dros 750 miliwn)
 • Wu ( 90 miliwn)
 • Gan (25 miliwn)
 • Xiang (48 miliwn)
 • Hakka (37 miliwn)
 • Yue (50 miliwn)
 • Isafswm (40 miliwn)

DIALECTS ALTAIC

 • Twrceg (Uighur, Kazakh, Salar, Tatar, Wsbeceg, Yugur, Cirgiz: 8.6 miliwn)
 • Mongoleg (Mongols, Bao 'an, Dagur, Siôn Corn, Tu: 5.6 miliwn)
 • Tungus (Manchus, Ewenki, Hezhen, Oroqen, Xibo: 10 miliwn)
 • Corëeg (1.9 miliwn). Tai: 22.4 miliwn)
 • Tibeto-Burman (Tibetiaid, Achang, Bai, Derong, Hani, Jingpo, Jino, Lahu, Lhopa, Lolo, Menba, Naxi, Nu, Pumi, Qiang : 13 miliwn)
 • Miao-Yao (Miao, Yao, Mulao, Hi, Tujia: 16 miliwn)
 • Awstronasiaidd (Benlong, Gaoshan [ac eithrio Taiwan], Bulang, Wa: 452,000)

INDO-EWROPEAIDD

 • Rwsieg (13,000)
 • Iranian (Tajik: 34,000)

Rhai mae tafodieithoedd yn amrywio'n fawr. Er enghraifft, gellir rhannu Mandarin yn bedwar rhanbarth: gogledd, gorllewinol, de-orllewinol, a dwyreiniol.

Mae Tsieinëeg Mandarin yn cael ei siarad fwyfwy fel ail iaith gan y lleiafrifoedd cenedlaethol.

4 • CWMPAS

Mae gan bob grŵp ethnig yn Tsieina ei mythau ei hun, ond mae llawer o fythau yn cael eu rhannu gan grwpiau yn yr un teulu iaith. Mae llawer o wahanol grwpiau Tsieineaidd yn rhannu myth creu hynafol sy'n esbonio o ble y daeth bodau dynol. Yn ôl y chwedl hon, roedd bodau dynol a duwiau yn byw mewn heddwch ers talwm. Yna dechreuodd y duwiau ymladd. Gorlifasant y ddaear a dinistrio'r holl bobl. Ond dihangodd brawd a chwaer trwy guddio mewn pwmpen enfawr ac arnofio ar y dŵr. Pan ddaethon nhw allan o'r bwmpen, roedden nhw ar eu pennau eu hunain yn y byd. Pe na baent yn priodi, ni fyddai mwy o bobl byth yn cael eu geni. Ond nid oedd brodyr a chwiorydd i fod i briodi ei gilydd.

Penderfynodd y brawd a'r chwaer rolio carreg fawr i lawr allt. Pe bai un garreg yn glanio ar ben y llall, roedd yn golygu bod y Nefoedd eisiau iddyn nhw briodi. Pe treiglai'r meini oddi wrth eu gilydd, ni chymeradwyai'r Nefoedd. Ond cuddiodd y brawd un garreg yn gyfrinachol ar ben un arall ar waelod yr allt. Treiglodd ef a'i chwaer eu dwy garreg. Yna arweiniodd hi at y rhai roedd wedi'u cuddio. Wedi iddynt gaelpriod, rhoddodd y chwaer enedigaeth i lwmp o gnawd. Torodd y brawd ef yn ddeuddeg darn, a thaflodd hwynt i wahanol gyfeiriadau. Daethant yn ddeuddeg o bobloedd Tsieina hynafol.

Dechreuwyd y myth hwn gan y Miao, ond lledaenodd yn eang. Fe'i hailadroddwyd gan y Tsieineaid a chan leiafrifoedd cenedlaethol de a de-orllewin Tsieina.

5 • CREFYDD

Mae llawer o leiafrifoedd cenedlaethol wedi cadw eu crefyddau brodorol. Fodd bynnag, maent hefyd wedi cael eu dylanwadu gan y tair prif grefyddau yn Tsieina: Taoaeth, Conffiwsiaeth, a Bwdhaeth.

Gellir galw Taoaeth yn grefydd genedlaethol y bobl Tsieineaidd. Mae'n seiliedig ar grefyddau hynafol sy'n cynnwys hud ac addoli natur. Tua'r chweched ganrif

CC, casglwyd prif syniadau Taoaeth mewn llyfr o'r enw y Daode jing. Tybir ei fod wedi ei ysgrifenu gan y doethwr Lao-tzu. Mae Taoaeth yn seiliedig ar gred mewn Dao (neu Tao), ysbryd cytgord sy'n gyrru'r bydysawd.

Yn wahanol i Taoism, mae Conffiwsiaeth yn seiliedig ar ddysgeidiaeth bod dynol, Confucius (551–479 CC ). Credai ei bod yn naturiol i fodau dynol fod yn dda i'w gilydd. Galwyd Confucius yn "dad athroniaeth Tsieineaidd." Ceisiodd sefydlu system o werthoedd moesol yn seiliedig ar reswm a natur ddynol. Nid oedd Confucius yn cael ei ystyried yn fod dwyfol yn ei oes. Yn ddiweddarach, daeth rhai pobl i'w ystyried yn dduw. Fodd bynnag, mae hynni enillodd cred lawer o ddilynwyr.

Yn wahanol i Taoaeth a Chonffiwsiaeth, nid o Tsieina y tarddodd Bwdhaeth. Fe'i dygwyd i Tsieina o India. Fe'i cychwynnwyd gan dywysog Indiaidd, Siddhartha Gautama (c.563-c.483 CC ), yn y chweched ganrif CC . Mewn Bwdhaeth, mae cyflwr meddwl person yn bwysicach na defodau. Daeth Bwdhaeth Mahayana, un o ddwy brif gangen Bwdhaeth, i Tsieina yn y ganrif gyntaf OC . Dysgodd y Pedwar Gwirionedd Sanctaidd a ddarganfuwyd gan y Bwdha: 1) mae bywyd yn cynnwys dioddefaint; 2) dioddefaint yn dod o awydd; 3) i oresgyn dioddefaint, rhaid goresgyn awydd; 4) i oresgyn awydd, rhaid dilyn y "Llwybr Wythblyg" a chyrraedd cyflwr o hapusrwydd perffaith ( nirvana ). Mae Bwdhaeth wedi cael dylanwad dwfn ar bob dosbarth a chenedligrwydd yn Tsieina.

6 • GWYLIAU MAWR

Dechreuwyd y rhan fwyaf o'r gwyliau niferus a ddathlwyd yn Tsieina gan y Tsieineaid ethnig. Fodd bynnag, mae llawer yn cael eu rhannu gan y grwpiau. Mae'r dyddiadau fel arfer ar y calendr lleuad (sy'n seiliedig ar y lleuad yn hytrach na'r haul). Mae'r canlynol ymhlith y pwysicaf:

Mae Gŵyl y Gwanwyn (neu'r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd) yn para tua wythnos, rhwng Ionawr 21 a Chwefror 20. Mae'n dechrau gyda phryd o fwyd hanner nos ar y Flwyddyn Newydd Noswyl. Gyda'r wawr, mae'r tŷ yn cael ei oleuo a rhoddion yn cael eu cynnig i'r hynafiaid a'r duwiau. Mae ffrindiau a pherthnasau yn ymweld â'i gilydd ac yn rhannu gwleddoedd blasus, lle mae'r prifdysgl yw twmplenni Tsieineaidd ( jiaozi ). Mae plant yn derbyn anrhegion - fel arfer arian mewn amlen goch ( hongbao). Mae Gŵyl Lantern ( Dengjie ), a gynhelir tua Mawrth 5, yn wyliau i blant. Mae tai wedi'u goleuo a llusernau papur mawr o bob siâp a lliw yn cael eu hongian mewn mannau cyhoeddus. Mae cacen arbennig ( yanxiao ) wedi'i gwneud o reis gludiog yn cael ei bwyta.

Mae'r Qingming yn wledd i'r meirw ddechrau Ebrill. Ar y diwrnod hwn, mae teuluoedd yn ymweld â beddrodau eu hynafiaid ac yn glanhau'r gladdfa. Maen nhw'n cynnig blodau, ffrwythau, a chacennau i'r rhai sydd wedi marw. Dathliad cynhaeaf ar ddechrau mis Hydref yw Gŵyl Canol yr Hydref (neu Gŵyl y Lleuad ). Y prif ddysgl yw "cacennau lleuad." Cynhelir Gŵyl Cychod y Ddraig ar yr un pryd fel arfer. Mae Diwrnod Cenedlaethol Tsieina ar 1 Hydref yn nodi sefydlu Gweriniaeth Pobl Tsieina. Mae'n cael ei ddathlu mewn steil mawreddog. Mae'r holl brif adeiladau a strydoedd y ddinas wedi'u goleuo.

Gweld hefyd: Pwnjabeg - Cyflwyniad, Lleoliad, Iaith, Llên Gwerin, Crefydd, Gwyliau mawr, Defodau newid byd

7 • DEFNYDDIAU TAITH

Mae genedigaeth plentyn, yn enwedig bachgen, yn cael ei ystyried yn ddigwyddiad pwysig a llawen. Mae'r arferion priodas hŷn wedi ildio i ffyrdd mwy rhydd o ddewis partneriaid. O dan lywodraeth gomiwnyddol Tsieina, mae'r seremoni briodas wedi dod yn achlysur sobr sy'n cynnwys dim ond y briodferch a'r priodfab, rhai tystion, a swyddogion y llywodraeth. Fodd bynnag, cynhelir dathliadau preifat gyda ffrindiau aperthnasau. Mewn dinasoedd mawr fel Shanghai, Beijing, a Guangzhou, mae teuluoedd cyfoethog yn mwynhau priodasau arddull Gorllewinol. Fodd bynnag, mae'r defodau traddodiadol yn dal yn fyw yn yr ardaloedd gwledig.

Oherwydd poblogaeth fawr Tsieina, mae amlosgi wedi dod yn gyffredin. Yn dilyn marwolaeth, mae teulu a ffrindiau agos yn mynychu seremonïau preifat.

8 • PERTHYNAS

Mae cysylltiadau rhyngbersonol agos ( guanxi ) yn nodweddu cymdeithas Tsieineaidd, nid yn unig o fewn y teulu, ond hefyd ymhlith ffrindiau a chyfoedion. Mae gwleddoedd a gwyliau niferus trwy gydol y flwyddyn yn cryfhau cysylltiadau unigol a chymunedol. Mae ymweld â ffrindiau a pherthnasau yn ddefod gymdeithasol bwysig. Mae gwesteion yn dod ag anrhegion fel ffrwythau, candies, sigaréts neu win. Mae'r gwesteiwr fel arfer yn cynnig pryd o fwyd wedi'i baratoi'n arbennig.

Mae'r rhan fwyaf o bobl ifanc yn hoffi dewis gŵr neu wraig ar eu pen eu hunain. Ond mae llawer yn dal i gael cymorth gan eu rhieni, perthnasau, neu ffrindiau. Mae rôl y "cyd-rhwng" yn dal yn bwysig.

9 • AMODAU BYW

Rhwng y 1950au a diwedd y 1970au, cafodd llawer o strwythurau hynafol eu rhwygo a'u disodli gan adeiladau mwy newydd. Mae unigedd lleiafrifoedd cenedlaethol Tsieina wedi cadw eu hadeiladau traddodiadol rhag cael eu dinistrio. Yn y wlad, mae llawer o adeiladau fflat a adeiladwyd ar ôl 1949 wedi'u disodli gan dai dwy stori modern. Mae prinder tai o hyd mewn dinasoedd sy'n tyfu fel Beijing, Shanghai, Tianjin,a Guangzhou.

10 • BYWYD TEULUOL

Yn y rhan fwyaf o grwpiau ethnig Tsieina, y dyn fu pen y teulu erioed. Mae bywydau merched wedi gwella’n fawr ers y chwyldro comiwnyddol yn 1949. Maent wedi gwneud cynnydd yn y teulu, mewn addysg, ac yn y gweithle. Ond nid ydynt yn gyfartal yn wleidyddol o hyd.

Roedd arweinydd cyntaf Comiwnyddol Tsieina, Mao Zedong (1893–1976), eisiau i bobl gael teuluoedd mawr. O 1949 i 1980, tyfodd poblogaeth Tsieina o tua 500 miliwn i dros 800 miliwn. Ers yr 1980au, mae Tsieina wedi bod â pholisi rheoli genedigaeth llym o un plentyn i bob teulu. Mae wedi arafu twf y boblogaeth yn fawr, yn enwedig mewn dinasoedd. Mae lleiafrifoedd cenedlaethol, sy'n cyfrif am ddim ond 8 y cant o'r boblogaeth, yn cael eu hesgusodi o'r polisi. Felly, mae eu twf demograffig yn ddwbl twf y Tsieineaid Han (neu fwyafrif).

11 • DILLAD

Tan yn ddiweddar, roedd pob Tsieineaid - yn ddynion a merched, yn hen ac ifanc - yn gwisgo'r un dillad plaen. Heddiw mae siacedi lliw llachar, gwlân a chotiau ffwr yn bywiogi golygfa llwm y gaeaf yn y gogledd rhewllyd. Yn hinsawdd mwynach y de, mae pobl yn gwisgo siwtiau Gorllewinol chwaethus, jîns, siacedi a siwmperi trwy gydol y flwyddyn. Mae enwau brand enwog yn olygfa gyffredin mewn dinasoedd mawr. Mae'r lleiafrifoedd cenedlaethol sy'n byw ger y gwisg Tsieineaidd Han mewn ffordd debyg. Fodd bynnag, mae'r rhai mewn ardaloedd gwledig anghysbell yn parhau i wisgo eu harddulliau traddodiadol

Christopher Garcia

Mae Christopher Garcia yn awdur ac ymchwilydd profiadol sydd ag angerdd am astudiaethau diwylliannol. Fel awdur y blog poblogaidd, World Culture Encyclopedia, mae’n ymdrechu i rannu ei fewnwelediadau a’i wybodaeth â chynulleidfa fyd-eang. Gyda gradd meistr mewn anthropoleg a phrofiad teithio helaeth, mae Christopher yn dod â phersbectif unigryw i'r byd diwylliannol. O gymhlethdodau bwyd ac iaith i naws celf a chrefydd, mae ei erthyglau yn cynnig safbwyntiau hynod ddiddorol ar fynegiadau amrywiol dynoliaeth. Mae ysgrifennu diddorol ac addysgiadol Christopher wedi cael sylw mewn nifer o gyhoeddiadau, ac mae ei waith wedi denu dilyniant cynyddol o selogion diwylliannol. Boed yn ymchwilio i draddodiadau gwareiddiadau hynafol neu'n archwilio'r tueddiadau diweddaraf mewn globaleiddio, mae Christopher yn ymroddedig i oleuo tapestri cyfoethog diwylliant dynol.