Diwylliant y Swistir - hanes, pobl, dillad, traddodiadau, menywod, credoau, bwyd, teulu, cymdeithasol

 Diwylliant y Swistir - hanes, pobl, dillad, traddodiadau, menywod, credoau, bwyd, teulu, cymdeithasol

Christopher Garcia

Enw Diwylliant

Swisaidd

Enwau Amgen

Schweiz (Almaeneg), Suisse (Ffrangeg), Svizzera (Eidaleg), Svizzra (Romansh)

Cyfeiriadedd

Adnabod. Mae enw'r Swistir yn tarddu o Schwyz, un o'r tri chanton sefydlu. Mae'r enw Helvetia yn deillio o lwyth Celtaidd o'r enw Helvetians a ymsefydlodd yn y rhanbarth yn yr ail ganrif CC.

Mae'r Swistir yn ffederasiwn o chwech ar hugain o daleithiau o'r enw cantonau (ystyrir chwech yn hanner cantonau). Mae pedwar rhanbarth ieithyddol: Almaeneg ei hiaith (yn y gogledd, canol, a dwyrain), Ffrangeg ei hiaith (yn y gorllewin), Eidaleg (yn y de), a Románsh (ardal fechan yn y de-ddwyrain) . Mae'r amrywiaeth hwn yn gwneud y cwestiwn o ddiwylliant cenedlaethol yn fater sy'n codi dro ar ôl tro.

Lleoliad a Daearyddiaeth. Gan ymestyn dros 15,950 milltir sgwâr (41,290 cilomedr sgwâr), mae'r Swistir yn bwynt trosiannol rhwng gogledd a de Ewrop a rhwng diwylliannau Germanaidd a Lladin. Nodweddir yr amgylchedd ffisegol gan gadwyn o fynyddoedd (y Jura), llwyfandir hynod drefol, a'r gadwyn Alpau, sy'n ffurfio rhwystr i'r de. Mae'r brifddinas, Bern, yng nghanol y wlad. Fe'i dewiswyd dros Zurich a Lucerne oherwydd ei agosrwydd at y rhanbarth Ffrangeg ei hiaith. Hi hefyd yw prifddinas canton Bern sy'n siarad Almaeneg, sy'n cynnwys ardal Ffrangeg ei hiaith."ethnigrwydd y trigolion." Yn ogystal, mae llawer o bobl yn teimlo bod gwahaniaethau ethnig ymhlith y Swistir yn fygythiad i undod cenedlaethol. Edrychir hyd yn oed ar y cysyniad o ddiwylliant gyda diffyg ymddiriedaeth, a chyflwynir gwahaniaethau rhwng rhanbarthau yn aml fel rhai ieithyddol yn unig.

Mae tensiynau rhwng y grwpiau ieithyddol, diwylliannol a chrefyddol bob amser wedi creu ofn y byddai gwahaniaethau rhwng grwpiau yn peryglu undod cenedlaethol. Y cysylltiadau anoddaf yw'r rhai rhwng y mwyafrif sy'n siarad Almaeneg a'r lleiafrif sy'n siarad Ffrangeg. Yn ffodus, yn y Swistir mae'r dimensiwn crefyddol yn croesi'r dimensiwn ieithyddol; er enghraifft, mae ardaloedd o draddodiad Catholig yn bodoli yn y rhanbarth Almaeneg ei hiaith yn ogystal â'r rhanbarth Ffrangeg ei hiaith. Fodd bynnag, gyda'r gostyngiad ym mhwysigrwydd cymdeithasol y dimensiwn crefyddol,

Pentref alpaidd o'r Swistir yn Rhanbarth Jungfrau yn y Swistir. ni ellir anwybyddu'r risg o ganolbwyntio ar y dimensiynau ieithyddol a diwylliannol.

Trefoli, Pensaernïaeth a Defnyddio Gofod

Mae'r Swistir yn rhwydwaith trwchus o drefi o wahanol feintiau, wedi'u cysylltu gan rwydwaith helaeth o drafnidiaeth gyhoeddus a ffyrdd. Nid oes unrhyw megalopolis, ac mae hyd yn oed Zurich yn ddinas fach yn ôl meini prawf rhyngwladol. Ym 1990, dim ond 15 y cant o'r boblogaeth oedd yn y pum prif ganolfan drefol (Zurich, Basel, Genefa, Bern, Lausanne). Mae llymmae rheoliadau ar adeiladu, a chadwraeth y dreftadaeth bensaernïol a chadwraeth tirwedd yn cael eu cymryd o ddifrif.

Mae amrywiaeth mawr yn arddulliau pensaernïol tai rhanbarthol traddodiadol. Mae arddull pensaernïol neo-glasurol gyffredin i'w weld mewn sefydliadau cyhoeddus a phreifat cenedlaethol megis y cwmni rheilffordd, y swyddfa bost, a'r banciau.

Bwyd a'r Economi

Bwyd mewn Bywyd Dyddiol. Yn gyffredinol, mae arbenigeddau coginio lleol a rhanbarthol yn seiliedig ar fath traddodiadol o goginio, sy'n llawn calorïau a braster, sy'n fwy addas ar gyfer gweithgareddau awyr agored nag ar gyfer ffordd eisteddog o fyw. Mae cynhyrchion llaeth fel menyn, hufen, a chaws yn rhannau pwysig o'r diet, ynghyd â phorc. Mae arferion bwyta mwy diweddar yn dangos pryder cynyddol am fwyd iach a blas cynyddol am fwyd egsotig.

Economi Sylfaenol. Achosodd diffyg deunyddiau crai a chynhyrchiad amaethyddol cyfyngedig (mae un rhan o bedair o'r diriogaeth yn anghynhyrchiol oherwydd mynyddoedd, llynnoedd ac afonydd) y Swistir i ddatblygu economi yn seiliedig ar drawsnewid deunyddiau crai a fewnforiwyd yn uchel- cynhyrchion gorffenedig gwerth ychwanegol y bwriedir eu hallforio yn bennaf. Mae'r economi yn arbenigol iawn ac yn dibynnu ar fasnach ryngwladol (40 y cant o'r cynnyrch mewnwladol crynswth [CMC] ym 1998). Cynnyrch mewnwladol crynswth y pen yw'r ail uchaf ymhlith y Sefydliadar gyfer gwledydd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd.

Daliadaeth Tir ac Eiddo. Gellir caffael a defnyddio tir fel unrhyw nwyddau eraill, ond gwahaniaethir rhwng tir amaethyddol a thir nad yw'n amaethyddol i atal lleiniau amaethyddol rhag diflannu. Ffynnodd dyfalu tir yn yr 1980au. Mewn ymateb i'r dyfalu hwnnw, mae mesurau wedi'u cymryd i gyfyngu ar y defnydd rhydd o dir sy'n eiddo preifat. Sefydlwyd cynllunio tir manwl gywir i nodi defnydd posibl lleiniau. Ers 1983, mae tramorwyr dibreswyl wedi wynebu cyfyngiadau wrth brynu tir neu adeiladau.

Gweld hefyd: Perthynas, priodas, a theulu - Suri

Gweithgareddau Masnachol. Yn ystod degawdau olaf yr ugeinfed ganrif, trawsnewidiwyd strwythur economaidd y Swistir yn ddwfn. Dirywiodd sectorau economaidd craidd megis cynhyrchu peiriannau yn sylweddol, tra bod y sector trydyddol wedi profi twf sylweddol a daeth yn gyflogwr a chyfrannwr pwysicaf i'r economi.

Masnach. Y cynhyrchion diwydiannol pwysicaf sy'n cael eu hallforio yw peiriannau ac offerynnau electronig (28 y cant o allforion ym 1998), cemegau (27 y cant), ac oriorau, gemwaith ac offerynnau manwl (15 y cant). Oherwydd diffyg adnoddau naturiol, mae deunyddiau crai yn rhan bwysig o'r mewnforion ac yn hanfodol i ddiwydiant, ond mae'r Swistir hefyd yn mewnforio pob math o nwyddau, o gynhyrchion bwyd i geir a nwyddau offer eraill. Y prif fasnachupartneriaid yw'r Almaen, yr Unol Daleithiau, a Ffrainc. Heb fod yn rhan ffurfiol o'r Undeb Ewropeaidd na'r Ardal Economaidd Ewropeaidd, yn economaidd, mae'r Swistir wedi'i hintegreiddio'n fawr yn yr Undeb Ewropeaidd.Mae dinasoedd y Swistir, fel Bern (a ddangosir yma) yn ddwys eu poblogaeth ond yn weddol fach.

Adran Llafur. Ym 1991, roedd dros 63 y cant o'r CMC yn cynnwys gwasanaethau (masnach cyfanwerthu a manwerthu, bwytai a gwestai, cyllid, yswiriant, eiddo tiriog, a gwasanaethau busnes), roedd diwydiant yn cyfrif am dros 33 y cant, a 3 y cant yn ôl amaethyddiaeth. Cododd y gyfradd ddiweithdra hanesyddol isel iawn i dros 5 y cant yn ystod argyfwng economaidd y 1990au gyda gwahaniaethau pwysig rhwng y rhanbarthau a rhwng gwladolion a thramorwyr. Gostyngodd adferiad economaidd blynyddoedd olaf y degawd y gyfradd ddiweithdra i 2.1 y cant yn y flwyddyn 2000, ond mae llawer o weithwyr yn eu pumdegau a gweithwyr â chymwysterau isel wedi'u heithrio o'r farchnad lafur. Mae lefel y cymhwyster yn pennu mynediad i gyflogaeth ac felly i gyfranogiad mewn cymdeithas sy'n rhoi gwerth uchel ar waith.

Haeniad Cymdeithasol

Dosbarthiadau a Chastau. Yn un o wledydd cyfoethocaf y byd, mae'r 20 y cant cyfoethocaf o'r boblogaeth yn berchen ar 80 y cant o gyfanswm yr asedau preifat. Ac eto nid yw strwythur y dosbarth yn arbennig o weladwy. Y canolmae dosbarth yn fawr ac i'w aelodau, mae symudedd cymdeithasol i fyny neu i lawr braidd yn hawdd.

Symbolau Haeniad Cymdeithasol. Y norm diwylliannol yw i gyfoeth aros yn ddisylw. Mae arddangosiad rhy amlwg o gyfoeth yn cael ei werthfawrogi'n negyddol, ond mae tlodi'n cael ei ystyried yn gywilyddus, ac mae llawer o bobl yn cuddio eu sefyllfa economaidd.

Bywyd Gwleidyddol

Llywodraeth. Mae'r Swistir yn "ddemocratiaeth goncordance" lle mae cydweithrediad a chonsensws rhwng grwpiau gwleidyddol, cymdeithasol ac economaidd yn cael ei gloriannu. Mae ffederaliaeth yn sicrhau ymreolaeth sylweddol i gymunau a chantonau, sydd â'u llywodraethau a'u seneddau eu hunain. Mae gan y Cynulliad Ffederal ddwy siambr gyda phwerau cyfartal: y Cyngor Cenedlaethol (dau gant o aelodau wedi'u hethol trwy gynrychiolaeth gyfrannol o'r cantonau) a Chyngor y Taleithiau (46 o aelodau, neu ddau i bob canton). Mae aelodau'r ddwy siambr yn cael eu hethol am dymor o bedair blynedd. Mae cyfreithiau yn destun refferendwm neu refferendwm gorfodol (ar gyfer newidiadau cyfansoddiadol). Gall y bobl hefyd gyflwyno galwadau trwy gyfrwng "menter boblogaidd."

Mae'r Cynulliad Ffederal yn ethol saith aelod o'r gangen weithredol, a elwir yn Gyngor Ffederal. Maent yn ffurfio llywodraeth gyfunol gyda llywyddiaeth gylchdro am flwyddyn yn bennaf ar gyfer tasgau seremonïol. Mae nifer o feini prawf yn cael eu hystyried wrth ethol aelodau o'r Cyngor Ffederal, gan gynnwys plaid wleidyddolaelodaeth (ers diwedd y 1950au, mae'r cyfansoddiad gwleidyddol yn dilyn y "fformiwla hud," sy'n rhoi dau gynrychiolydd i bob un o'r tair prif blaid ac un cynrychiolydd i'r bedwaredd un), tarddiad ieithyddol a chantonaidd, ymlyniad crefyddol, a rhyw.

Arweinyddiaeth a Swyddogion Gwleidyddol. Gellir cyflawni swyddi arweinyddiaeth trwy fod yn filwriaethus (gan ddechrau ar y lefel gymunedol fel arfer) yn un o bedair plaid y llywodraeth: FDP/PRD (Rhyddfrydwyr-Radicaliaid), CVP/PDC (Democratiaid Cristnogol), SPS/ PSS (Democratiaid Cymdeithasol), a SVP/UDC (cyn blaid ffermwyr ond ers 1971 Plaid Pobl y Swistir yn y rhanbarth Almaeneg ei hiaith ac Undeb Democrataidd y Ganolfan yn y rhanbarth Ffrangeg ei hiaith). Gall cyswllt â swyddogion gwleidyddol fod yn gymharol hawdd, ond mae norm diwylliannol yn nodi y dylid gadael pobl adnabyddus mewn heddwch. Ystyrir bod gweithgareddau niferus cymdeithas hynod gyfranogol yn gyfleoedd mwy priodol i gwrdd â swyddogion gwleidyddol.

Problemau Cymdeithasol a Rheolaeth. Mae cyfraith sifil a throseddol yn bwerau'r conffederasiwn, tra bod gweithdrefn gyfreithiol a gweinyddu cyfiawnder yn

Tyrrau Matterhorn y tu hwnt i reilffordd wrth iddo esgyn i Gornergrat. Mae sgïo a thwristiaeth yn rhan bwysig o economi'r Swistir. cyfrifoldebau cantonaidd. Mae gan bob canton ei system heddlu ei hun a phwerau'rheddlu ffederal yn gyfyngedig. Datgelodd brwydro yn erbyn troseddau modern megis gwyngalchu arian annigonolrwydd y systemau cyfiawnder a heddlu tameidiog hynny, ac mae diwygiadau ar y gweill i ddatblygu cydgysylltu rhwng y cantonau a rhoi mwy o awdurdod i'r Cydffederasiwn.

Mae'r Swistir yn ddiogel, gyda chyfradd isel o ddynladdiad. Y troseddau mwyaf cyffredin yw torri'r cod traffig, torri cyfreithiau cyffuriau, a lladrad. Mae ymddiriedaeth y boblogaeth yn y system farnwriaeth a chadw at gyfreithiau yn uchel, yn bennaf oherwydd bod mwyafrif y boblogaeth yn byw mewn cymunedau lle mae rheolaeth gymdeithasol anffurfiol yn bwerus.

Gweithgarwch Milwrol. Mewn gwlad niwtral, mae'r fyddin yn gwbl amddiffynnol. Mae’n milisia sy’n seiliedig ar wasanaeth gorfodol i bob dyn rhwng deunaw a dau a deugain oed ac yn cynrychioli cyfle unigryw i lawer o bobl uniaethu â chydwladwyr o ranbarthau ieithyddol a dosbarthiadau cymdeithasol eraill. Felly, mae'r fyddin yn aml yn cael ei hystyried yn ffactor pwysig mewn hunaniaeth genedlaethol. Ers 1990, mae ychydig o filwyr y Swistir wedi bod yn weithgar mewn safleoedd gwrthdaro rhyngwladol mewn gweithgareddau cymorth megis logisteg.

Rhaglenni Lles Cymdeithasol a Newid

Mae lles cymdeithasol yn bennaf yn system gyhoeddus, wedi'i threfnu ar lefel ffederal ac wedi'i hariannu'n rhannol gan system yswiriant sy'n cynnwys cyfraniadau uniongyrchol gan breswylwyr. Eithriad yw sylw iechyd, sy'n orfodol ondwedi'i ddatganoli ymhlith cannoedd o gwmnïau yswiriant. Ychydig iawn o reolaeth ffederal ar ofal iechyd ac nid yw'r cyfraniadau yn gymesur â'ch cyflog. Mae absenoldeb rhiant yn dibynnu ar gytundebau seiliedig ar sector rhwng gweithwyr ac undebau. Yn ystod y pum mlynedd ar hugain diwethaf, cynyddodd gwariant cyhoeddus ar les cymdeithasol yn gyflymach na’r CMC oherwydd y dirwasgiad economaidd a diweithdra cynyddol, yn ogystal ag ehangu’r system lles cymdeithasol. Mae disgwyl i heneiddio'r boblogaeth gynyddu'r pwysau ar les cymdeithasol yn y dyfodol. Mae sefydliadau anllywodraethol yn aml yn cael cymhorthdal ​​ac yn darparu gwasanaethau cyflenwol yn arbennig i gefnogi'r tlawd.

Sefydliadau Anllywodraethol a Chymdeithasau Eraill

Mae bywyd cysylltiadol yn amrywio o'r lefel leol i'r lefel ffederal. Mae hawliau refferendwm a menter yn meithrin cyfranogiad gweithgar gan ddinasyddion mewn nifer o gymdeithasau a symudiadau, sy'n eang

Mae gweinydd yn arllwys diodydd ar y Glacier Express, rheilffordd fynydd enwog sy'n gwneud bron i wyth. - taith awr rhwng Saint Moritz a Zermatt. yr ymgynghorwyd â hwy gan yr awdurdodau gwleidyddol. Mae chwiliad yr awdurdodau am gonsensws cymdeithasol yn arwain at fath o sefydliadoli'r symudiadau hyn, sy'n cael eu hintegreiddio'n gyflym i'r system gymdeithasol. Mae hyn yn rhoi cyfle iddynt ledaenu eu syniadau a'u pryderon ond hefyd yn arwain at acolli rhywfaint o hyfdra a gwreiddioldeb.

Rhyw Rolau a Statwsau

Is-adran Llafur yn ôl Rhyw. Er bod sefyllfa merched wedi gwella ers y 1970au, nid yw'r erthygl gyfansoddiadol sy'n ymdrin â chydraddoldeb rhwng y rhywiau wedi bod yn effeithiol mewn sawl maes. Mae’r model amlycaf o rolau rhyw yn draddodiadol, gan gadw’r sffêr breifat i fenywod (ym 1997, roedd 90 y cant o fenywod mewn cyplau â phlant ifanc yn gyfrifol am yr holl waith tŷ) a’r maes cyhoeddus i ddynion (roedd gan 79 y cant o’r dynion swydd, ond dim ond 57 y cant oedd y gyfran ar gyfer menywod, y mae eu swyddi'n aml yn rhai rhan-amser). Mae dewisiadau galwedigaethol menywod a dynion yn dal i gael eu dylanwadu gan gysyniadau traddodiadol o rolau rhyw.

Statws Cymharol Menywod a Dynion. Mae'r Swistir wedi bod yn gymdeithas batriarchaidd ers tro lle mae menywod yn ymostwng i awdurdod eu tadau ac yna i awdurdod eu gwŷr. Mae hawliau cyfartal i fenywod a dynion yn gymharol ddiweddar: dim ond ym 1971 y sefydlwyd hawl menywod i bleidleisio ar y lefel ffederal. Mae menywod yn dal i fod dan anfantais mewn sawl maes: mae dwywaith cymaint o fenywod na dynion heb addysg ôl-uwchradd; hyd yn oed gyda lefel debyg o addysg, mae menywod yn dal swyddi llai pwysig na dynion; a chyda lefel debyg o hyfforddiant, mae menywod yn ennill llai na dynion (26 y cant yn llai ar gyfer rheolwyr canol ac uwch). Merchedmae cyfranogiad mewn sefydliadau gwleidyddol hefyd yn dangos anghydraddoldeb: Ar y lefelau cymunedol, cantonaidd a ffederal, mae menywod yn cynrychioli traean o ymgeiswyr a dim ond chwarter y rhai a etholwyd.

Priodas, Teulu, a Pherthynas

Priodas. Nid yw priodasau'n cael eu trefnu bellach, ond bu parhad o endogami o ran dosbarth cymdeithasol. Mae priodasau dwywladol yn cynrychioli tuedd gynyddol. Ar ôl colli poblogrwydd yn y 1970au a'r 1980au, cynyddodd y gyfradd briodas yn y 1990au. Mae priodas yn aml yn cael ei ragflaenu gan gyfnod o gyd-fyw. Mae cyplau'n priodi'n hwyr mewn bywyd, ac mae ysgariad ac ailbriodi yn gyffredin. Nid oes unrhyw rwymedigaethau gwaddol mwyach. Mae'r posibilrwydd o statws partneriaeth gyfreithiol ar gyfer cyplau cyfunrywiol yn cael ei ymchwilio.

Uned Ddomestig. Roedd aelwydydd o un neu ddau o bobl yn cynrychioli chwarter yn unig o aelwydydd yn y 1920au ond yn cyfrif am ddwy ran o dair yn y 1990au. Mae teulu estynedig dechrau'r ugeinfed ganrif, gyda thair cenhedlaeth neu fwy yn cydfyw, wedi'i ddisodli gan y teulu niwclear. Mae'r ddau riant yn rhannu cyfrifoldeb teuluol. Ers y 1980au, mae modelau teulu eraill wedi dod yn fwy cyffredin, megis teuluoedd un rhiant a theuluoedd cyfunol lle mae parau yn ffurfio teulu newydd gyda phlant o'u priodasau blaenorol.

Etifeddiaeth. Mae'r gyfraith yn cyfyngu ar ewyllys ewyllysiwrRoedd gan Bern 127,469 o drigolion yn 1996, tra bod gan Zurich, y brifddinas economaidd, 343,869.

Demograffeg. Roedd y boblogaeth yn 1998 yn 7,118,000; y mae wedi cynyddu fwy na thriphlyg er 1815, pan sefydlwyd y terfynau. Mae'r gyfradd genedigaethau wedi bod yn gostwng ers diwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg, ond mae mewnfudo yn chwarae rhan fawr wrth gynyddu'r boblogaeth. Ers yr Ail Ryfel Byd ac ar ôl traddodiad hir o ymfudo, daeth y Swistir yn gyrchfan mewnfudo oherwydd ei datblygiad economaidd cyflym, ac mae ganddi un o'r cyfraddau uchaf o dramorwyr yn Ewrop (19.4 y cant o'r boblogaeth ym 1998). Fodd bynnag, mae 37 y cant o'r tramorwyr wedi bod yn y wlad am fwy na deng mlynedd a ganwyd 22 y cant yn y Swistir.

Yn ôl cyfrifiad 1990, mae 71.6 y cant o'r boblogaeth yn byw yn y rhanbarth sy'n siarad Almaeneg, 23.2 y cant yn y rhanbarth Ffrangeg ei hiaith, dros 4 y cant yn y rhanbarth Eidaleg ei hiaith, ac ychydig o dan un y cant yn yr ardal Románeg ei hiaith.

Cysylltiad Ieithyddol. Mae'r defnydd o'r Almaeneg yn mynd yn ôl i'r Oesoedd Canol cynnar, pan oresgynnodd yr Alamaniaid diroedd lle'r oedd ieithoedd Romáwns yn datblygu. Lleihawyd goruchafiaeth Almaeneg yn y Swistir gan ddwyieithrwydd y rhanbarth Almaeneg ei hiaith, lle defnyddir tafodieithoedd safonol Almaeneg ac Almaeneg y Swistir. Mae gan y tafodieithoedd hyn uchelrhyddid i ddosbarthu eiddo, gan fod cyfran ohono wedi'i gadw ar gyfer yr etifeddion cyfreithiol, sy'n anodd eu diheintio. Diffinnir trefn blaenoriaeth ymhlith etifeddion cyfreithiol gan ba mor agos yw carennydd. Mae'r plant a'r priod sy'n goroesi yn cael blaenoriaeth. Mae plant yn etifeddu cyfrannau cyfartal.

Grwpiau Perthnasol. Er nad yw grwpiau o berthnasau bellach yn byw o dan yr un to, nid ydynt wedi colli eu swyddogaeth gymdeithasol. Mae cymorth ar y cyd ymhlith grwpiau o berthnasau yn dal yn bwysig, yn enwedig mewn sefyllfaoedd argyfyngus fel diweithdra a salwch. Gyda disgwyliad oes uwch, gall pobl sydd wedi ymddeol yn ddiweddar ofalu am eu rhieni a'u hwyrion ar yr un pryd.

Cymdeithasu

Gofal Babanod. Er bod tadau yn cymryd rhan weithredol yn addysg eu plant yn ail hanner yr ugeinfed ganrif, mae gofal plant yn dal i gael ei weld yn bennaf fel cyfrifoldeb y fam. Mae menywod yn aml yn wynebu'r cyfrifoldeb hwn tra'n bod yn weithgar yn broffesiynol, ac mae'r galw am ganolfannau gofal dydd ymhell y tu hwnt i'w hargaeledd. Mae arferion arferol yn dysgu ymreolaeth a thawelwch i fabanod. Disgwylir i fabanod newydd-anedig ddysgu cysgu ar eu pen eu hunain yn gyflym mewn ystafell ar wahân, gan ymostwng i amserlen bwydo a chysgu a osodir gan oedolion.

Magu Plant ac Addysg. Mae beichiogi traddodiadol o fagu plant yn dal yn gryf. Gwelir hyn yn aml felproses naturiol sy'n digwydd yn bennaf yn y teulu, yn enwedig rhwng plentyn a'i fam. Mae canolfannau gofal dydd yn aml yn cael eu hystyried yn sefydliadau ar gyfer plant y mae eu mamau yn cael eu gorfodi i weithio. Mae'r cysyniadau hyn yn dal i fod yn amlwg yn y rhanbarth Almaeneg ei hiaith ac arweiniodd at wrthod ym 1999 fenter i sefydlu system yswiriant cymdeithasol gyffredinol ar gyfer mamolaeth. Nid yw meithrinfa yn orfodol, ac mae presenoldeb yn arbennig o isel yn y rhanbarth Almaeneg ei hiaith. Mewn ysgolion meithrin, yn y rhanbarth Almaeneg ei hiaith, mae chwarae a strwythur tebyg i deulu yn cael eu ffafrio, ond yn y rhai yn y rhanbarth Ffrangeg ei hiaith, rhoddir mwy o sylw i ddatblygiad galluoedd gwybyddol.

Addysg Uwch. Mae addysg a hyfforddiant yn cael eu gwerthfawrogi'n fawr mewn gwlad sydd ag ychydig o adnoddau naturiol. Yn draddodiadol, mae’r pwyslais wedi bod ar hyfforddiant galwedigaethol drwy system brentisiaeth. Y meysydd mwyaf poblogaidd yw'r proffesiynau clerigol (24 y cant o'r prentisiaid) a'r proffesiynau yn y diwydiant peiriannau (23 y cant). Mae prentisiaeth yn fwy poblogaidd yn y rhanbarth Almaeneg ei hiaith nag yn y rhanbarthau Ffrangeg ac Eidaleg. Ym 1998, dim ond 9 y cant o'r boblogaeth saith ar hugain oed oedd â diploma academaidd. Mae addysg yn cael ei sybsideiddio gan y wladwriaeth yn bennaf, hyd yn oed os yw ffioedd undod wedi cynyddu'n sylweddol yn ddiweddar. Mae'r dyniaethau a'r gwyddorau cymdeithasol o bell fforddmeysydd astudio mwyaf poblogaidd (27 y cant o'r diplomâu), yn enwedig ar gyfer menywod, gan fod 40 y cant o boblogaeth y myfyrwyr benywaidd yn dewis y meysydd hyn. Dim ond 6 y cant o boblogaeth y myfyrwyr benywaidd sy'n astudio gwyddorau technegol. Mae gwahaniaethau rhanbarthol yn bodoli, gyda mwy o fyfyrwyr Ffrangeg eu hiaith yn mynychu prifysgol.

Etiquette

Mae parch at breifatrwydd a disgresiwn yn werthoedd allweddol mewn rhyngweithio cymdeithasol. Mewn mannau cyhoeddus fel trenau, nid yw dieithriaid fel arfer yn siarad â'i gilydd. Disgwylir caredigrwydd a chwrteisi mewn rhyngweithio cymdeithasol; mewn siopau llai, mae cleientiaid a gwerthwyr yn diolch i'w gilydd sawl gwaith. Mae gwahaniaethau diwylliannol rhwng y rhanbarthau ieithyddol yn cynnwys y defnydd amlach o deitlau a swyddogaethau proffesiynol yn y rhanbarth Almaeneg ei hiaith, a'r defnydd o gusan yn hytrach nag ysgwyd llaw yn y rhanbarth Ffrangeg ei hiaith.

Crefydd

Credoau Crefyddol. Catholigiaeth a Phrotestaniaeth yw'r prif grefyddau. Am ganrifoedd, roedd Catholigion yn lleiafrif, ond yn 1990 roedd mwy o Gatholigion (46 y cant) na Phrotestaniaid (40 y cant). Mae cyfran y bobl sy'n perthyn i eglwysi eraill wedi codi ers 1980. Y gymuned Fwslimaidd, sy'n cynrychioli dros 2 y cant o'r boblogaeth yn 1990, yw'r lleiafrif crefyddol mwyaf. Mae'r gymuned Iddewig bob amser wedi bod yn fach iawn ac wedi profi gwahaniaethu; yn 1866, derbyniodd Iddewon Swisaidd y cyfansoddiadolhawliau sydd gan eu cyd-ddinasyddion Cristnogol.

Mae presenoldeb yn yr eglwys yn lleihau, ond nid yw'r arfer o weddi wedi diflannu.

Ymarferwyr Crefyddol. Er bod y Cyfansoddiad yn galw am wahanu’r eglwys a’r wladwriaeth, mae eglwysi’n dal i ddibynnu ar y wladwriaeth. Mewn llawer o gantonau, mae bugeiliaid ac offeiriaid yn derbyn cyflogau fel gweision sifil, ac mae'r wladwriaeth yn casglu trethi eglwysig. Mae trethi traethodau ymchwil yn orfodol i bersonau sydd wedi'u cofrestru fel aelodau o grefydd a gydnabyddir yn gyhoeddus oni bai eu bod yn ymddiswyddo'n swyddogol o eglwys. Mewn rhai cantonau, mae'r eglwysi wedi ceisio annibyniaeth oddi wrth y wladwriaeth ac yn awr yn wynebu anawsterau economaidd pwysig.

Marwolaeth a Bywyd ar ôl. Yn y gorffennol roedd marwolaeth yn rhan o fywyd cymdeithasol cymuned ac yn cynnwys set fanwl o ddefodau, ond y duedd fodern fu lleihau gwelededd cymdeithasol marwolaeth. Mae mwy o bobl yn marw yn yr ysbyty nag yn y cartref, mae cartrefi angladd yn trefnu angladdau, ac nid oes mwy o orymdeithiau angladd na dillad galaru.

Meddygaeth a Gofal Iechyd

Yn yr ugeinfed ganrif, cynyddodd disgwyliad oes, ac mae gwariant ar iechyd wedi bod yn cynyddu. O ganlyniad, mae'r system iechyd yn wynebu cyfyng-gyngor moesegol ad-drefnu gwasanaethau iechyd. Mae model biofeddygol y gorllewin yn flaenllaw ymhlith yr awdurdodau meddygol a'r rhan fwyaf o'r boblogaeth,ac mae'r defnydd o feddyginiaethau naturiol neu gyflenwol (therapïau amgen newydd, therapïau egsotig, a therapïau traddodiadol cynhenid) yn gyfyngedig.

Dathliadau Seciwlar

Mae dathliadau a gwyliau swyddogol yn amrywio o ganton i ganton. Yn gyffredin i'r wlad gyfan mae'r Diwrnod Cenedlaethol (1 Awst) a Dydd Calan (1 Ionawr); mae dathliadau crefyddol a rennir gan Brotestaniaid a Chatholigion yn cynnwys y Nadolig (25 Rhagfyr), Dydd Gwener y Groglith, y Pasg, y Dyrchafael, a'r Pentecost.

Y Celfyddydau a'r Dyniaethau

Cefnogaeth i'r Celfyddydau. Mae sawl sefydliad yn cefnogi gweithgareddau diwylliannol gan gynnwys cantonau a chomiwnau, y conffederasiwn, sefydliadau, corfforaethau, a rhoddwyr preifat. Ar y lefel genedlaethol, dyma dasg y Swyddfa Ffederal dros Ddiwylliant a Pro Helvetia, sylfaen ymreolaethol a ariennir gan y cydffederasiwn. I gefnogi artistiaid, cynghorir y Swyddfa Ffederal dros Ddiwylliant gan arbenigwyr sy’n cynrychioli’r rhanbarthau ieithyddol ac sydd yn aml yn artistiaid eu hunain. Mae Pro Helvetia yn cefnogi neu'n trefnu gweithgareddau diwylliannol mewn gwledydd tramor; o fewn y genedl, mae'n cefnogi gwaith llenyddol a cherddorol yn ogystal â chyfnewid diwylliannol rhwng rhanbarthau ieithyddol. Mae'r cyfnewidiadau diwylliannol rhyngranbarthol hyn yn arbennig o anodd i lenyddiaeth, gan fod y gwahanol lenyddiaethau rhanbarthol wedi'u gogwyddo tuag at eu gwledydd cyfagos o'r un iaith. Sylfaen a elwir y ch -Mae Stiftung, sy'n derbyn cymhorthdal ​​gan y cantonau, yn cefnogi cyfieithu gweithiau llenyddol i'r ieithoedd cenedlaethol eraill.

Llenyddiaeth. Mae llenyddiaeth yn adlewyrchu'r sefyllfa ieithyddol genedlaethol: ychydig iawn o awduron sy'n cyrraedd cynulleidfa genedlaethol oherwydd yr iaith ond hefyd oherwydd y gwahaniaethau diwylliannol rhwng y rhanbarthau ieithyddol. Mae llenyddiaeth Swisaidd sy'n siarad Ffrangeg yn gogwyddo tuag at Ffrainc, a llenyddiaeth Swisaidd sy'n siarad Almaeneg tua'r Almaen; mae'r ddau yn ymwneud â pherthynas cariad-casineb gyda'u cymdogion mawreddog ac yn ceisio creu hunaniaeth unigryw.

Celfyddydau Graffig. Mae gan y Swistir draddodiad cyfoethog mewn celfyddydau graffig; mae nifer o beintwyr a graffyddion o’r Swistir yn adnabyddus yn rhyngwladol am eu gwaith, yn bennaf am greu posteri, arian papur, a ffontiau i’w hargraffu (er enghraifft, Albrecht Dürer, hans Erni, Adrian Frutiger, Urs Graf, Ferdinand Hodler, a Roger Pfund) .

Celfyddydau Perfformio. Heblaw am y theatrau sy'n derbyn cymhorthdal ​​(sy'n cael cymhorthdal ​​​​gan amlaf gan drefi), mae nifer o theatrau rhannol gyda chymhorthdal ​​a chwmnïau amatur yn cynnig rhaglenni cyfoethog i'w cynulleidfaoedd, gyda chynyrchiadau lleol a rhyngwladol. Dechreuodd hanes dawnsio yn y Swistir ar ddechrau'r ugeinfed ganrif, pan oedd dawnswyr a choreograffwyr rhyngwladol adnabyddus yn ceisio lloches yn y Swistir.

Y Wladwriaethy Gwyddorau Ffisegol a Chymdeithasol

Mae'r gwyddorau ffisegol yn derbyn lefel uchel o gyllid oherwydd eu bod yn cael eu hystyried yn hanfodol ar gyfer cynnal a chryfhau sefyllfa dechnolegol ac economaidd y wlad. Mae gan ymchwil Swistir yn y gwyddorau ffisegol enw da rhyngwladol rhagorol. Testun pryder cynyddol yw bod llawer o ymchwilwyr ifanc sydd wedi’u hyfforddi yn y Swistir yn symud i wledydd eraill i ddod o hyd i gyfleoedd gwell i barhau â’u gweithgareddau ymchwil neu i ddatblygu cymwysiadau o’u canfyddiadau.

Mae sefyllfa'r gwyddorau cymdeithasol yn llai cadarnhaol o ganlyniad i lefel isel o gyllid a diffyg statws a sylw cyhoeddus.

Llyfryddiaeth

Bergier, J.-F. Guillaume Tell , 1988.

——. Y Swistir a Ffoaduriaid yn y Cyfnod Natsïaidd, 1999.

Bickel, H., ac R. Schläpfer. Mehrsprachigkeit – eine Herausforderung, 1984.

Blanc, O., C. Cuénoud, M. Diserens, et al. Les Suisses Vontils Disparaître? La Poblogaeth de la Suisse: Problèmes, Perspectives, Politiques, 1985.

Bovay, C., ac F. Rais. L'Evolution de l'Appartenance Religieuse et Confessionnelle en Suisse, 1997.

Campiche, R. J., et al. Croire en Suisse(s): Analyze des Résultats de l'Enquête Menée en 1988/1989 sur la Religion des Suisses, 1992.

Comisiynau de la Compréhension du Conseil National et du Conseil des Etats. "Nous Soucier de nos Incompréhensions": Rapport des Commissions de la Compréhension, 1993.

Conférence Suisse des Directeurs Cantonaux de l'Instruction Publique. Quelles Langues Apprendre en Suisse Pendant la Scolarité Obligatoire? Rapport d'un Groupe d'Expers Mandatés par la Ffurfio'r Comisiwn Générale pour Elaborer un "Concept Général pour l'Enseignement des Langues," 1998.

Cunha, A., J.-P. Leresche, I. Vez. Pauvreté Urbaine: le Lien et les Lieux, 1998.

Département Fédéral de l'Intérieur. Le Quadrilinguisme en Suisse – Present et Futur: Dadansoddi, Cynigion ac Argymhellion y Grŵp o Travail du DFI, 1989.

du Bois, P. Alémaniques et Romands, entre Unité et Discorde: Histoire et Actualité, 1999.

Fluder, R., et al. Armut verstehen – Armut Bekämpfen: Armutberichterstattung aus der Sicht der Statistik, 1999.

Flüeler, N., S. Stiefel, M. E. Wettstein, ac R.Widmer. La Suisse: De la Formation des Alpes à la Quête du Futur, 1975.

Giugni, M., ac F. Passy. Histoires de Mobilization Politique en Suisse: De la Contestation à l'Intégration, 1997.

Gonseth, M.-O. Delweddau de la Suisse: Schauplatz Schweiz, 1990.

Haas, W. "Schweiz." Yn U. Ammon, N. Dittmar, K. J. Mattheier, eds., Sociolinguistics: S. Llawlyfr Rhyngwladol Gwyddor Iaitha Chymdeithas, 1988.

Haug, W. La Suisse: Terre d'Imigration, Société Multiculturelle: Eléments pour une Politique de Migration 1995.

Hogg , M., N. Joyce, D. Abrams. "Diglossia yn y Swistir? Dadansoddiad Hunaniaeth Gymdeithasol o Werthusiadau Siaradwyr." Cylchgrawn Iaith a Seicoleg Gymdeithasol, 3: 185–196, 1984.

Hugger, P., gol. Les Suisses: Modes de Vie, Traddodiadau, Mentalités, 1992.

Im Hof, U. Mythos Schweiz: Identität – Nation – Geschichte 1291–1991, 1991.

Jost, H. U. "Der Helvetische Nationalismus: Nationale Lentität, Patriotismus, Rassismus und Ausgrenzungen in der Schweiz des 20. Jahrhunderts." Yn H.-R. Wicker, Gol., Nationalismus, Multikulturalismus und Ethnizität: Beiträge zur Deutung von Sozialer und Politischer Einbindung und Ausgrenzung, 1998.

Kieser, R., a K. R. Spillmann, gol. Y Swistir Newydd: Problemau a Pholisïau, 1996.

Kreis, G. Helvetia im Wandel der Zeiten: Die Geschichte einer Nationalen Repräsentationsfigur, 1991.

——. La Suisse Chemin Faisant: Rapport de Synthèse du Program National de Recherche 21 "Pluralisme Culturel et Identité nationale," 1994.

——. La Suisse dans l'Histoire, de 1700 à nos Jours, 1997.

Kriesi, H., B. Wernli, P. Sciarini, ac M. Gianni. Le Clivage Linguistique: Problèmes de Compréhension entre lesCommunautés Linguistiques en Suisse, 1996.

Gweld hefyd: Aborigines Awstralia - Cyflwyniad, Lleoliad, Iaith, Llên Gwerin, Crefydd, Gwyliau mawr, Defodau newid byd

Lüdi, G., B. Py, J.-F. de Pietro, R. Franceschini, M. Mattey, C. Oesch-Serra, a C. Quiroga. Newidiad o Langage et Langage du Changement: Agweddau Ieithyddol de la Migration Interne en Suisse, 1995.

——. I. Werlen, ac R. Franceschini, gol. Le Paysage Linguistique de la Suisse: Adfywiad Fédéral de la Poblogaeth 1990, 1997.

Office Fédéral de la Statistique. Le Défi Démographique: Perspectives pour la Suisse: Rapport de l’Etat-Major de Propsective de l’Administration Fédérale: Incidences des Changements Démographiques sur Différentes Politiques Sectorielles, 1996.

——. Enquête Suisse sur la Santé: Santé et Comportement vis-á-vis de la Santé en Suisse: Résultats Détaillés de la Première Enquête Suisse sur la Santé 1992/93, 1998.

Racine, J.-B., a C. Raffestin. Nouvelle Géographie de la Suisse et des Suisses, 1990.

Steinberg, J. Pam y Swistir? 2d ​​arg., 1996.

Cyngor Gwyddoniaeth y Swistir. "Adfywio Gwyddor Gymdeithasol y Swistir: Adroddiad Gwerthuso." Polisi Ymchwil FOP, cyf. 13, 1993.

Weiss, W., gol. La Santé en Suisse, 1993.

Windisch, U. Les Relations Quotidiennes entre Romands et Suisses Allemands: Les Cantons Bilingues de Fribourg et du Valais, 1992.

—T ANIA O GAY

Darllenwch hefyd erthygl ambri cymdeithasol ymhlith Almaenwyr y Swistir waeth beth fo'u lefel addysg neu ddosbarth cymdeithasol oherwydd eu bod yn gwahaniaethu rhwng Almaenwyr y Swistir ac Almaenwyr. Yn aml nid yw Almaenwyr y Swistir yn teimlo'n gyfforddus yn siarad Almaeneg safonol; yn aml mae'n well ganddynt siarad Ffrangeg wrth ryngweithio ag aelodau o'r lleiafrif sy'n siarad Ffrangeg.

Yn y rhanbarth Ffrangeg ei hiaith, mae'r tafodieithoedd Franco-Provencal gwreiddiol bron wedi diflannu o blaid Ffrangeg safonol wedi'i lliwio gan acenion rhanbarthol a rhai nodweddion geiriadurol.

Mae'r rhanbarth sy'n siarad Eidaleg yn ddwyieithog, ac mae pobl yn siarad Eidaleg safonol yn ogystal â thafodieithoedd rhanbarthol gwahanol, er bod statws cymdeithasol y tafodieithoedd yn isel. Nid yw mwy na hanner y boblogaeth sy'n siarad Eidaleg sy'n byw yn y Swistir yn dod o Ticino ond o darddiad Eidalaidd. Románsh, iaith Rhamantaidd o'r grŵp Rhaetian, yw'r unig iaith sy'n benodol i'r Swistir ac eithrio dwy iaith riant

Y Swistir a siaredir yn ne-ddwyrain yr Eidal. Ychydig iawn o bobl sy'n siarad Románsh, ac mae llawer o'r bobl hynny yn byw y tu allan i'r ardal ieithyddol Románsh mewn rhannau o ganton alpaidd Graubünden. Mae awdurdodau Cantonal a ffederal wedi cymryd camau i warchod yr iaith hon ond mae llwyddiant yn y tymor hir yn cael ei fygwth gan fywiogrwydd siaradwyr Románsh.

Gan fod y cantonau sefydlu yn Almaeneg eu hiaith, dim ond yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg yr ymddangosodd cwestiwn amlieithrwydd, pan oedd Y Swistir o WicipediaYmunodd cantonau Ffrangeg eu hiaith a'r Ticino sy'n siarad Eidaleg â'r conffederasiwn. Ym 1848, dywedodd y cyfansoddiad ffederal, "Almaeneg, Ffrangeg, Eidaleg a Románsh yw ieithoedd cenedlaethol y Swistir. Almaeneg, Ffrangeg ac Eidaleg yw ieithoedd swyddogol y Cydffederasiwn." Nid tan 1998 y sefydlodd y conffederasiwn bolisi ieithyddol, gan ailddatgan egwyddor pedair iaith (pedair iaith) a'r angen i hyrwyddo Románsh ac Eidaleg. Er gwaethaf y gwahaniaethau cantonaidd yn y system addysg, mae pob myfyriwr yn dysgu o leiaf un o'r ieithoedd cenedlaethol eraill. Fodd bynnag, dim ond lleiafrif o'r boblogaeth yw amlieithrwydd (28 y cant yn 1990).

Symbolaeth. Mae'r symbolau cenedlaethol yn adlewyrchu'r ymgais i gyflawni undod tra'n cynnal amrywiaeth. Mae ffenestri gwydr lliw cromen Tŷ'r Senedd yn dangos y baneri cantonal a ddygwyd ynghyd o amgylch arwyddlun cenedlaethol croes wen ar gefndir coch, wedi'u hamgylchynu gan yr arwyddair Unus pro omnibus, omnes pro uno ("One i bawb, i gyd am un"). Tarddodd y faner genedlaethol, a fabwysiadwyd yn swyddogol ym 1848, yn y bedwaredd ganrif ar ddeg, gan fod angen arwydd cyffredin ar gyfer cydnabyddiaeth ymhlith eu byddinoedd ar y cantonau cydffederal cyntaf. Daw'r groes wen ar gefndir coch o faner canton Schwyz, sydd â chefndir coch yn symbol o gyfiawnder sanctaidd a chynrychiolaeth fechan o Gristar y groes yn y gornel chwith uchaf. Oherwydd ffyrnigrwydd milwyr Schwyz, defnyddiodd eu gelynion enw'r canton hwn i ddynodi'r holl gantonau cydffederal.

Ar ôl ffurfio'r wladwriaeth ffederal, gwnaed ymdrechion i hyrwyddo symbolau cenedlaethol a fyddai'n cryfhau hunaniaeth genedlaethol gyffredin. Fodd bynnag, ni chollodd yr ymdeimlad cantonaidd o hunaniaeth ei arwyddocâd ac mae'r symbolau cenedlaethol yn aml yn cael eu hystyried yn artiffisial. Ni ddaeth y diwrnod cenedlaethol (1 Awst) yn wyliau swyddogol tan ddiwedd yr ugeinfed ganrif. Mae dathlu'r diwrnod cenedlaethol yn aml yn lletchwith, gan mai ychydig iawn o bobl sy'n gwybod yr anthem genedlaethol. Bu un gân yn gwasanaethu fel anthem genedlaethol am ganrif ond cafodd ei beirniadu oherwydd ei geiriau rhyfelgar ac oherwydd bod ei halaw yn union yr un fath ag anthem genedlaethol Prydain. Arweiniodd hyn at y Llywodraeth Ffederal i ddatgan "Salm y Swistir," cân boblogaidd arall, yr anthem genedlaethol swyddogol ym 1961, er na ddaeth hon yn swyddogol tan 1981.

Adnabyddir William Tell yn eang fel yr arwr cenedlaethol. Fe'i cyflwynir fel ffigwr hanesyddol yn byw yng nghanol y Swistir yn ystod y bedwaredd ganrif ar ddeg, ond nid yw ei fodolaeth erioed wedi'i brofi. Ar ôl gwrthod ymgrymu i symbol pŵer Hapsburg, gorfodwyd Tell i saethu saeth at afal a osodwyd ar ben ei fab. Llwyddodd ond cafodd ei arestio am wrthryfela. Hanes William Tellyn symbol o ddewrder pobl alpaidd sy'n gwrthod awdurdod barnwyr tramor ac yn awyddus i annibyniaeth a rhyddid, gan barhau â thraddodiad y "Tri Swistir" cyntaf a gymerodd lw cynghrair gwreiddiol ym 1291.

Mae Helvetia yn eicon cenedlaethol benywaidd. Yn symbol o'r wladwriaeth ffederal yn dod â'r cantonau at ei gilydd, mae hi'n aml yn cael ei chynrychioli (er enghraifft, ar ddarnau arian) fel gwraig ganol oed galonogol, mam ddiduedd sy'n creu cytgord ymhlith ei phlant. Ymddangosodd Helvetia gyda chreu'r conffederasiwn ym 1848. Mae'r ddau ffigwr symbolaidd yn dal i gael eu defnyddio: Dywedwch am annibyniaeth a rhyddid pobl y Swistir a Helvetia am yr undod a'r cytgord yn y conffederasiwn.

Hanes a Chysylltiadau Ethnig

Ymddangosiad y Genedl. Parhaodd adeiladu'r genedl chwe chanrif, ar ôl y llw gwreiddiol ym 1291, pan ddaeth cantonau Uri, Schwyz, ac Unterwald i ben â chynghrair. Mae'r gwahanol amgylchiadau o dan ba rai yr ymunodd y cantonau â'r conffederasiwn yn cyfrif am wahaniaethau yn y graddau o ymlyniad wrth y "genedl," term a ddefnyddir yn anaml yn y Swistir.

Profwyd model cenedl unedig gan y Weriniaeth Helvetian (1798–1803) a osodwyd gan Napoleon Bonaparte, a geisiodd wneud y Swistir yn genedl ganolog. Diddymodd y weriniaeth oruchafiaeth rhai cantonau gan eraill, daeth pob canton yn bartneriaid llawn yn yconffederasiwn, a sefydlwyd y senedd ddemocrataidd gyntaf. Daeth annigonolrwydd y model canoledig yn gyflym i'r amlwg, ac yn 1803 ailsefydlodd Napoleon y sefydliad ffederal. Wedi cwymp ei ymerodraeth yn 1814, llofnododd y ddau ganton ar hugain gytundeb ffederal newydd (1815), a chydnabuwyd niwtraliaeth y Swistir gan y pwerau Ewropeaidd.

Roedd tensiwn ymhlith y cantonau ar ffurf gwrthdaro rhwng rhyddfrydwyr a cheidwadwyr, rhwng cantonau diwydiannol a gwledig, a rhwng cantonau Protestannaidd a Chatholig. Roedd y rhyddfrydwyr yn brwydro dros hawliau gwleidyddol poblogaidd a chreu sefydliadau ffederal a fyddai'n caniatáu i'r Swistir ddod yn wladwriaeth fodern. Gwrthododd y cantonau ceidwadol adolygu Cytundeb 1815, a oedd yn gwarantu eu sofraniaeth ac yn rhoi mwy o bŵer iddynt o fewn y conffederasiwn nag yr oedd eu poblogaeth a'u heconomi yn ei warantu. Arweiniodd y tensiwn hwn at ryfel cartref y Sonderbund (1847), pan orchfygwyd y saith canton Catholig gan filwyr ffederal. Darparodd cyfansoddiad y wladwriaeth ffederal well ffordd o integreiddio ar gyfer y cantonau. Rhoddodd cyfansoddiad 1848 ei siâp presennol i'r wlad heblaw am greu canton Jura, a wahanodd oddi wrth ganton Bern ym 1978.

Hunaniaeth Genedlaethol. Mae'r Swistir yn glytwaith o ranbarthau bach a ymunodd yn raddol â'r conffederasiwn nidoherwydd hunaniaeth a rennir ond oherwydd ei bod yn ymddangos bod y conffederasiwn yn gwarantu eu hannibyniaeth. Mae bodolaeth hunaniaeth genedlaethol a fyddai'n mynd y tu hwnt i wahaniaethau cantonaidd, ieithyddol a chrefyddol yn dal i gael ei drafod. Bu osgiliad rhwng disgwrs hunanfodlon am bobl fendigedig sy'n ystyried ei hun yn fodel i eraill a disgwrs hunan-ddilornus sy'n cwestiynu bodolaeth y genedl: Y slogan "Suiza no existe," a ddefnyddir ym mhafiliwn y Swistir yn y Mae ffair gyffredinol Seville ym 1992, yn adlewyrchu'r argyfwng hunaniaeth a wynebodd y Swistir ym 1991 pan ddathlodd saith can mlynedd o fodolaeth.

Mae ail-archwiliad o'r ddelwedd genedlaethol wedi deillio o'r modd y mae banciau'r wlad yn trin adeiladau Iddewig

Adeiladau arddull traddodiadol yn hen ran Genefa. Mae cadw treftadaeth bensaernïol y wlad yn ystyriaeth bwysig ledled y Swistir. arian yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Ym 1995, dechreuwyd gwneud datgeliadau cyhoeddus am gyfrifon “cysgu” mewn banciau yn y Swistir yr oedd eu deiliaid wedi diflannu yn ystod hil-laddiad y Natsïaid. Roedd haneswyr eisoes wedi cyhoeddi dadansoddiadau beirniadol o ymddygiad banciau ac awdurdodau ffederal y Swistir yn ystod cyfnod pan dderbyniwyd miloedd o ffoaduriaid ond anfonwyd miloedd o rai eraill yn ôl i farwolaeth debygol. Cyhuddwyd awduron y dadansoddiadau hyn o bardduo eu gwlad. Cymerodd hanner can mlyneddar gyfer aeddfedu mewnol a'r cyhuddiadau rhyngwladol ar gyfer ailarchwiliad beirniadol o hanes diweddar y wlad i ddigwydd ac mae'n rhy gynnar i asesu sut mae'r hunan-archwiliad hwn wedi effeithio ar yr hunaniaeth genedlaethol. Fodd bynnag, mae'n debyg ei fod yn cynrychioli cyfnod o amheuaeth gyfunol sydd wedi nodi degawdau olaf yr ugeinfed ganrif.

Cysylltiadau Ethnig. Anaml y defnyddir y syniad o grwpiau ethnig mewn cenedl lle mae'r cysyniad o grŵp ieithyddol neu ddiwylliannol yn cael ei ffafrio. Mae cyfeiriadau at ethnigrwydd yn brin iawn yn y pedwar grŵp ieithyddol cenedlaethol. Mae ethnigrwydd yn pwysleisio ymdeimlad o hunaniaeth gyffredin sy'n seiliedig ar hanes a rennir a gwreiddiau a rennir a drosglwyddir o genhedlaeth i genhedlaeth. Yn y Swistir, mae aelodaeth o grŵp ieithyddol yn dibynnu cymaint ar sefydlu tiriogaeth a ddiffinnir yn ieithyddol ag ar etifeddiaeth ddiwylliannol ac ieithyddol yr unigolyn. Yn ôl egwyddor tiriogaeth ieithoedd, gorfodir ymfudwyr mewnol i ddefnyddio iaith y diriogaeth newydd yn eu cysylltiadau â'r awdurdodau, ac nid oes ysgolion cyhoeddus lle gall eu plant dderbyn addysg yn iaith wreiddiol y rhieni. Mae cyfansoddiad y boblogaeth yn y gwahanol ranbarthau ieithyddol yn ganlyniad i hanes hir o gydbriodi a mudo mewnol, a byddai'n anodd pennu'r

Christopher Garcia

Mae Christopher Garcia yn awdur ac ymchwilydd profiadol sydd ag angerdd am astudiaethau diwylliannol. Fel awdur y blog poblogaidd, World Culture Encyclopedia, mae’n ymdrechu i rannu ei fewnwelediadau a’i wybodaeth â chynulleidfa fyd-eang. Gyda gradd meistr mewn anthropoleg a phrofiad teithio helaeth, mae Christopher yn dod â phersbectif unigryw i'r byd diwylliannol. O gymhlethdodau bwyd ac iaith i naws celf a chrefydd, mae ei erthyglau yn cynnig safbwyntiau hynod ddiddorol ar fynegiadau amrywiol dynoliaeth. Mae ysgrifennu diddorol ac addysgiadol Christopher wedi cael sylw mewn nifer o gyhoeddiadau, ac mae ei waith wedi denu dilyniant cynyddol o selogion diwylliannol. Boed yn ymchwilio i draddodiadau gwareiddiadau hynafol neu'n archwilio'r tueddiadau diweddaraf mewn globaleiddio, mae Christopher yn ymroddedig i oleuo tapestri cyfoethog diwylliant dynol.