Diwylliant Haiti - hanes, pobl, dillad, traddodiadau, menywod, credoau, bwyd, arferion, teulu

 Diwylliant Haiti - hanes, pobl, dillad, traddodiadau, menywod, credoau, bwyd, arferion, teulu

Christopher Garcia

Enw Diwylliant

Haitian

Cyfeiriadedd

Adnabod. Mae Haiti, enw sy'n golygu "gwlad fynyddig," yn deillio o iaith Indiaid Taino a oedd yn byw yn yr ynys cyn gwladychu Ewropeaidd. Ar ôl annibyniaeth yn 1804, mabwysiadwyd yr enw gan y cadfridogion milwrol, llawer ohonynt yn gyn-gaethweision, a ddiarddelodd y Ffrancwyr a meddiannu'r wladfa a elwid ar y pryd yn Saint Domingue. Yn 2000, roedd 95 y cant o'r boblogaeth o dras Affricanaidd, a'r 5 y cant arall mulatto a gwyn. Mae rhai dinasyddion cyfoethog yn meddwl amdanynt eu hunain fel Ffrancwyr, ond mae'r rhan fwyaf o drigolion yn nodi eu hunain fel Haiti ac mae yna ymdeimlad cryf o genedlaetholdeb.

Lleoliad a Daearyddiaeth. Mae Haiti yn gorchuddio 10,714 milltir sgwâr (27,750 cilomedr sgwâr). Fe'i lleolir yn yr isdrofannau ar draean gorllewinol Hispaniola, yr ail ynys fwyaf yn y Caribî, y mae'n ei rhannu â'r Weriniaeth Ddominicaidd sy'n siarad Sbaeneg. Mae'r ynysoedd cyfagos yn cynnwys Cuba, Jamaica, a Puerto Rico. Mae tri chwarter y tir yn fynyddig; y copa uchaf yw'r Morne de Selle. Mae'r hinsawdd yn fwyn, yn amrywio yn ôl uchder. Mae'r mynyddoedd yn galchaidd yn hytrach na folcanig ac yn ildio i amodau microhinsawdd a phridd amrywiol iawn. Mae llinell ffawt tectonig yn rhedeg trwy'r wlad, gan achosi daeargrynfeydd achlysurol ac weithiau dinistriol. Mae'r ynys hefydHemisffer ac un o'r tlotaf yn y byd. Mae'n genedl o ffermwyr bach, y cyfeirir ati'n gyffredin fel gwerinwyr, sy'n gweithio daliadau tir preifat bach ac yn dibynnu'n bennaf ar eu llafur eu hunain a llafur aelodau'r teulu. Nid oes unrhyw blanhigfeydd cyfoes ac ychydig o grynodiadau o dir. Er mai dim ond 30 y cant o'r tir sy'n cael ei ystyried yn addas ar gyfer amaethyddiaeth, mae mwy na 40 y cant yn cael ei weithio. Mae erydiad yn ddifrifol. Nid yw incwm gwirioneddol y teulu cyffredin wedi cynyddu ers dros ugain mlynedd ac mae wedi gostwng yn sydyn mewn ardaloedd gwledig. Yn y rhan fwyaf o ardaloedd gwledig, mae'r teulu cyffredin o chwech yn ennill llai na $500 y flwyddyn.

Ers y 1960au, mae'r wlad wedi dod yn ddibynnol iawn ar fewnforion bwyd - reis, blawd a ffa yn bennaf - o dramor, yn enwedig o'r Unol Daleithiau. Mewnforion mawr eraill o'r Unol Daleithiau yw nwyddau materol a ddefnyddir fel dillad, beiciau a cherbydau modur. Mae'r Haitian wedi dod yn ddomestig yn bennaf, ac mae'r cynhyrchiad bron yn gyfan gwbl ar gyfer defnydd domestig. Mae system farchnata fewnol egnïol yn dominyddu'r economi ac yn cynnwys masnach nid yn unig mewn cynnyrch amaethyddol a da byw ond hefyd mewn crefftau cartref.

Daliadaeth Tir ac Eiddo. Mae'r tir wedi'i ddosbarthu'n gymharol gyfartal. Mae’r rhan fwyaf o ddaliadau yn fychan (tua thair erw), ac ychydig iawn o aelwydydd heb dir. Delir y rhan fwyaf o eiddo yn breifat, er bod categori o dira elwir yn Dir y Wladwriaeth sydd, os yw'n amaethyddol gynhyrchiol, yn cael ei rentu o dan brydles hirdymor i unigolion neu deuluoedd ac sydd at bob diben ymarferol yn breifat. Mae tir gwag yn cael ei gymryd drosodd yn aml gan sgwatwyr. Mae marchnad dir egnïol, wrth i aelwydydd gwledig brynu a gwerthu tir. Yn gyffredinol mae angen arian parod ar werthwyr tir i ariannu naill ai argyfwng bywyd (defod iacháu neu gladdu) neu fenter fudol. Fel arfer caiff tir ei brynu, ei werthu, a'i etifeddu heb ddogfennaeth swyddogol (nid oes unrhyw lywodraeth erioed wedi cynnal arolwg stentaidd). Er mai prin yw'r teitlau tir, mae yna reolau daliadaeth anffurfiol sy'n rhoi sicrwydd cymharol i ffermwyr yn eu daliadau. Tan yn ddiweddar, roedd y rhan fwyaf o wrthdaro dros dir rhwng aelodau o'r un grŵp perthnasau. Gydag ymadawiad llinach Duvalier ac ymddangosiad anhrefn gwleidyddol, mae rhai gwrthdaro dros dir wedi arwain at dywallt gwaed rhwng aelodau o wahanol gymunedau a dosbarthiadau cymdeithasol.

Gweithgareddau Masnachol. Mae yna farchnad fewnol ffyniannus a nodweddir ar y mwyafrif o lefelau gan fasnachwyr benywaidd teithiol sy'n arbenigo mewn eitemau domestig fel cynnyrch, tybaco, pysgod sych, dillad ail-law, a da byw.

Gweld hefyd: Crefydd a diwylliant mynegiannol - Koryaks a Kerek

Diwydiannau Mawr. Mae yna gronfeydd bach o aur a chopr. Am gyfnod byr bu Cwmni Reynolds Metals yn gweithredu gwaith bocsit, ond fe'i caewyd ym 1983 oherwydd gwrthdaro â'rllywodraeth. Roedd diwydiannau cydosod alltraeth a oedd yn eiddo'n bennaf i entrepreneuriaid o'r UD yn cyflogi dros chwe deg mil o bobl yng nghanol yr 1980au ond dirywiodd yn y 1980au hwyr a'r 1990au cynnar o ganlyniad i aflonyddwch gwleidyddol. Mae un ffatri sment—mae’r rhan fwyaf o’r sment a ddefnyddir yn y wlad yn cael ei fewnforio—ac un felin flawd.

Masnach. Yn y 1800au, roedd y wlad yn allforio pren, cansen siwgr, cotwm a choffi, ond erbyn y 1960au, roedd hyd yn oed cynhyrchu coffi, y prif allforion ers amser maith, bron wedi ei dagu oherwydd trethiant gormodol, diffyg buddsoddiad mewn coed newydd, a ffyrdd drwg. Yn ddiweddar, mae coffi wedi ildio i fangos fel y prif allforion. Mae allforion eraill yn cynnwys coco ac olewau hanfodol ar gyfer y diwydiannau colur a fferyllol. Mae Haiti wedi dod yn bwynt trawslwytho mawr ar gyfer masnachu cyffuriau anghyfreithlon.

Mae mewnforion yn dod yn bennaf o'r Unol Daleithiau ac yn cynnwys dillad ail law, matresi, automobiles, reis, blawd, a ffa. Mae sment yn cael ei fewnforio o Giwba a De America.

Adran Llafur. Mae cryn dipyn o arbenigo anffurfiol mewn ardaloedd gwledig a threfol. Ar y lefel uchaf mae crefftwyr a elwir yn benaethiaid, gan gynnwys seiri coed, seiri maen, trydanwyr, weldwyr, mecanyddion, a llifwyr coed. Mae arbenigwyr yn gwneud y rhan fwyaf o eitemau crefft, ac mae yna eraill sy'n ysbaddu anifeiliaid ac yn dringo coed cnau coco. O fewn pob masnach maeisraniadau o arbenigwyr.

Haeniad Cymdeithasol

Dosbarth a Chast. Bu bwlch economaidd eang erioed rhwng y llu ac elitaidd bach cyfoethog ac yn fwy diweddar, dosbarth canol sy'n tyfu. Mae statws cymdeithasol wedi'i nodi'n dda ar bob lefel o gymdeithas gan faint o eiriau ac ymadroddion Ffrangeg a ddefnyddir mewn lleferydd, patrymau gwisg Gorllewinol, a sythu gwallt.

Symbolau Haeniad Cymdeithasol. Mae'r bobl gyfoethocaf yn tueddu i fod â chroen ysgafnach neu wyn. Mae rhai ysgolheigion yn gweld y ddeuoliaeth lliw ymddangosiadol hon fel tystiolaeth o raniad cymdeithasol hiliol, ond gellir ei esbonio hefyd gan amgylchiadau hanesyddol a mewnfudo a rhyngbriodi'r elitaidd croen golau â masnachwyr gwyn o Libanus, Syria, yr Almaen, yr Iseldiroedd, Rwsia, eraill. Gwledydd y Caribî, ac, i raddau llawer llai, yr Unol Daleithiau. Mae llawer o lywyddion wedi bod â chroen tywyll, ac unigolion â chroen tywyll wedi dod i'r amlwg yn y fyddin.Mae cerddoriaeth a phaentio yn ffurfiau poblogaidd ar fynegiant artistig yn Haiti.

Bywyd Gwleidyddol

Llywodraeth. Gweriniaeth gyda deddfwrfa bicameral yw Haiti. Fe'i rhennir yn adrannau sy'n cael eu hisrannu'n arrondissments, communes, sectionals commune, a thrigolion. Mae cyfansoddiadau niferus wedi bod. Mae'r system gyfreithiol yn seiliedig ar y Cod Napoleonaidd, sy'n eithriobreintiau etifeddol gyda'r nod o ddarparu hawliau cyfartal i'r boblogaeth, waeth beth fo'u crefydd neu statws.

Arweinyddiaeth a Swyddogion Gwleidyddol. Cafodd bywyd gwleidyddol ei ddominyddu rhwng 1957 a 1971 gan yr unben François "Papa Doc" Duvalier a oedd yn boblogaidd i ddechrau, ond wedi hynny'n greulon, a olynwyd gan ei fab Jean-Claude ("Baby Doc"). Daeth teyrnasiad Duvalier i ben ar ôl gwrthryfel poblogaidd ledled y wlad. Ym 1991, bum mlynedd ac wyth llywodraeth interim yn ddiweddarach, enillodd arweinydd poblogaidd, Jean Bertrand Aristide, yr arlywyddiaeth gyda mwyafrif llethol o'r bleidlais boblogaidd. Cafodd Aristide ei ddiswyddo saith mis yn ddiweddarach mewn coup milwrol. Yna gosododd y Cenhedloedd Unedig embargo ar bob masnach ryngwladol gyda Haiti. Ym 1994, dan fygythiad o ymosodiad gan luoedd yr Unol Daleithiau, rhoddodd y junta milwrol y gorau i reolaeth i lu cadw heddwch rhyngwladol. Ailsefydlwyd llywodraeth Aristide, ac ers 1995 mae cynghreiriad i Aristide, Rene Preval, wedi dyfarnu llywodraeth sydd i raddau helaeth yn aneffeithiol oherwydd tagfeydd gwleidyddol.

Problemau Cymdeithasol a Rheolaeth. Ers annibyniaeth, mae cyfiawnder gwyliadwrus wedi bod yn fecanwaith anffurfiol amlwg yn y system gyfiawnder. Mae mobs wedi lladd troseddwyr ac awdurdodau camdriniol yn aml. Gyda'r chwalfa yn awdurdod y wladwriaeth sydd wedi digwydd dros y pedair blynedd ar ddeg diwethaf o anhrefn gwleidyddol, yn drosedd a gwyliadwriaethwedi cynyddu. Mae diogelwch bywyd ac eiddo, yn enwedig mewn ardaloedd trefol, wedi dod yn fater mwyaf heriol sy'n wynebu'r bobl a'r llywodraeth.

Gweithgarwch Milwrol. Diddymwyd y fyddin gan luoedd y Cenhedloedd Unedig ym 1994 a'i disodli gan y Polis Nasyonal d'Ayiti (PNH).

Rhaglenni Lles Cymdeithasol a Newid

Mae'r seilwaith mewn cyflwr gwael iawn. Mae ymdrechion rhyngwladol i newid y sefyllfa hon wedi bod ar y gweill ers 1915, ond mae'n bosibl bod y wlad yn fwy tanddatblygedig heddiw nag yr oedd gan mlynedd yn ôl. Mae cymorth bwyd rhyngwladol, yn bennaf o'r Unol Daleithiau, yn cyflenwi dros ddeg y cant o anghenion y wlad.

Sefydliadau Anllywodraethol a Chymdeithasau Eraill

Fesul pen, mae mwy o sefydliadau anllywodraethol tramor a chenhadaeth grefyddol (yn bennaf yn yr Unol Daleithiau) yn Haiti nag mewn unrhyw wlad arall yn y byd.

Rhyw Rolau a Statwsau

Is-adran Llafur yn ôl Rhyw. Mewn ardaloedd gwledig a threfol, mae dynion yn monopoleiddio'r farchnad swyddi. Dim ond dynion sy'n gweithio fel gemwyr, gweithwyr adeiladu, labrwyr cyffredinol, mecanyddion, a chauffeurs. Mae'r rhan fwyaf o feddygon, athrawon a gwleidyddion yn ddynion, er bod menywod wedi gwneud cynnydd mawr yn y proffesiynau elitaidd, yn enwedig meddygaeth. Mae bron pob gweinidog yn wrywaidd, ac felly hefyd y rhan fwyaf o gyfarwyddwyr ysgol. Mae dynion hefyd yn drech, er nad yn hollol, yn yproffesiynau iachawr ysbrydol ac ymarferydd llysieuol. Yn y maes domestig, dynion sy'n bennaf gyfrifol am ofalu am dda byw a gerddi.

Mae menywod yn gyfrifol am weithgareddau domestig fel coginio, glanhau tŷ a golchi dillad â llaw. Mae menywod a phlant gwledig yn gyfrifol am sicrhau dŵr a choed tân, mae menywod yn helpu gyda phlannu a chynaeafu. Mae'r ychydig bobl sy'n ennill cyflog

Haiti yn disgwyl bargeinio wrth brynu. Mae cyfleoedd ar gael i fenywod mewn gofal iechyd, lle mae nyrsio yn alwedigaeth fenywaidd yn unig, ac, i raddau llawer llai, addysgu. Ym maes marchnata, menywod sy'n dominyddu'r rhan fwyaf o sectorau, yn enwedig mewn nwyddau fel tybaco, cynnyrch gardd, a physgod. Mae'r menywod mwyaf gweithgar yn economaidd yn entrepreneuriaid medrus y mae menywod marchnad eraill yn dibynnu'n fawr arnynt. Fel arfer arbenigwyr mewn nwydd arbennig, mae'r marchann hyn yn teithio rhwng ardaloedd gwledig a threfol, yn prynu mewn swmp mewn un farchnad ac yn ailddosbarthu'r nwyddau, yn aml ar gredyd, i fanwerthwyr benywaidd lefel is mewn marchnadoedd eraill.

Statws Cymharol Menywod a Dynion. Mae pobl o'r tu allan yn meddwl yn aml bod merched cefn gwlad yn cael eu gormesu'n ddifrifol. Mae gan fenywod dosbarth canol trefol ac elitaidd statws sy’n cyfateb i statws menywod mewn gwledydd datblygedig, ond ymhlith y mwyafrif trefol tlawd, mae prinder swyddi a’r tâl isel am wasanaethau domestig benywaidd wediarwain at anlladrwydd eang a cham-drin menywod. Fodd bynnag, mae menywod gwledig yn chwarae rhan economaidd amlwg yn y cartref a’r teulu. Yn y rhan fwyaf o ardaloedd, mae dynion yn plannu gerddi, ond mae menywod yn cael eu hystyried fel perchnogion cynaeafau ac, oherwydd eu bod yn farchnatwyr, yn nodweddiadol yn rheoli enillion y gŵr.

Priodas, Teulu, a Pherthnasedd

Priodas. Disgwylir priodas ymhlith yr elît a’r dosbarth canol, ond mae llai na deugain y cant o’r boblogaeth anelît yn priodi (cynnydd o’i gymharu â’r gorffennol o ganlyniad i dröedigaethau Protestannaidd diweddar). Fodd bynnag, gyda neu heb briodas gyfreithiol, mae undeb fel arfer yn cael ei ystyried yn gyflawn ac yn cael parch y gymuned pan fydd dyn wedi adeiladu tŷ i'r fenyw ac ar ôl i'r plentyn cyntaf gael ei eni. Pan fydd priodas yn digwydd, mae fel arfer yn ddiweddarach mewn perthynas cwpl, ymhell ar ôl sefydlu cartref a'r plant wedi dechrau dod yn oedolion. Mae cyplau fel arfer yn byw ar eiddo sy'n perthyn i rieni'r dyn. Mae byw ar neu gerllaw eiddo teulu'r wraig yn gyffredin mewn cymunedau pysgota ac ardaloedd lle mae mudo gwrywaidd yn uchel iawn.

Er nad yw'n gyfreithlon, ar unrhyw adeg benodol mae gan tua 10 y cant o ddynion fwy nag un wraig, ac mae'r gymuned yn cydnabod bod y perthnasoedd hyn yn gyfreithlon. Mae'r merched yn byw gyda'u plant mewn cartrefi ar wahân y mae'r dyn yn darparu ar eu cyfer.

Mae perthnasoedd paru preswyl ychwanegol nad ydynt yn cynnwys sefydlu cartrefi annibynnol yn gyffredin ymhlith dynion gwledig a threfol cyfoethog a menywod llai ffodus. Mae cyfyngiadau llosgach yn ymestyn i gefndrydoedd cyntaf. Nid oes pris priodferch na gwaddol, er bod disgwyl i fenywod yn gyffredinol ddod â rhai eitemau domestig i’r undeb a rhaid i ddynion ddarparu tŷ a lleiniau gardd.

Uned Ddomestig. Yn nodweddiadol mae aelwydydd yn cynnwys aelodau o'r teulu niwclear a phlant neu berthnasau ifanc mabwysiedig. Gall gweddwon oedrannus a gwŷr gweddw fyw gyda'u plant a'u hwyrion. Ystyrir mai’r gŵr yw perchennog y tŷ a rhaid iddo blannu gerddi a gofalu am dda byw. Fodd bynnag, mae'r tŷ fel arfer yn gysylltiedig â'r fenyw, ac ni ellir diarddel gwraig rywiol ffyddlon o gartref a chaiff ei hystyried fel rheolwr yr eiddo a'r sawl sy'n gwneud penderfyniadau ynghylch defnyddio arian o werthu cynnyrch gardd ac anifeiliaid y tŷ.

Etifeddiaeth. Mae dynion a merched yn etifeddu'n gyfartal gan y ddau riant. Ar farwolaeth tirfeddiannwr, rhennir tir yn gyfrannau cyfartal ymhlith y plant sydd wedi goroesi. Yn ymarferol, mae tir yn aml yn cael ei ildio i blant penodol ar ffurf trafodiad gwerthu cyn i riant farw.

Grwpiau Perthnasol. Mae carennydd yn seiliedig ar ymlyniad dwyochrog: Mae un yr un mor aelod o deulu tad a mamgrwpiau. Mae trefniadaeth carennydd yn wahanol i un y byd diwydiannol o ran hynafiaid a rhieni duw. Rhoddir sylw defodol i hynafiaid gan yr is-set fawr o bobl sy'n gwasanaethu'r lwa . Credir bod ganddynt y gallu i ddylanwadu ar fywydau'r byw, ac mae rhai rhwymedigaethau defodol y mae'n rhaid eu bodloni i'w dyhuddo. Mae rhiant bedydd yn hollbresennol ac yn deillio o draddodiad Catholig. Mae'r rhieni yn gwahodd ffrind neu gydnabod i noddi bedydd plentyn. Mae'r nawdd hwn yn creu perthynas nid yn unig rhwng y plentyn a'r rhieni bedydd ond hefyd rhwng rhieni'r plentyn a'r rhieni bedydd. Mae gan yr unigolion hyn rwymedigaethau defodol tuag at ei gilydd ac yn cyfarch ei gilydd gyda'r termau rhyw-benodol konpè (os yw'r person y cyfeirir ato yn wryw) a komè , neu makomè (os yw'r person y cyfeirir ato yn fenyw), sy'n golygu "fy nghyd-riant."

Cymdeithasu

Gofal Babanod. Mewn rhai ardaloedd mae babanod yn cael purgatives yn syth ar ôl eu geni, ac mewn rhai ardaloedd mae'r fron yn cael ei atal rhag babanod newydd-anedig am y deuddeg i bedwar deg wyth awr gyntaf, arfer sydd wedi'i gysylltu â chyfarwyddyd gan y Gorllewin sydd wedi'i hyfforddi'n anghywir. nyrsys. Mae atchwanegiadau hylif fel arfer yn cael eu cyflwyno o fewn pythefnos cyntaf bywyd, ac mae atchwanegiadau bwyd yn aml yn dechrau dri deg diwrnod ar ôl genedigaeth ac weithiau'n gynharach. Mae babanod yn cael eu diddyfnu'n llwyrwedi'i leoli o fewn gwregys corwynt y Caribî.

Demograffeg. Mae'r boblogaeth wedi cynyddu'n gyson o 431,140 ar annibyniaeth yn 1804 i'r amcangyfrif o 6.9 miliwn i 7.2 miliwn yn 2000. Haiti yw un o'r gwledydd mwyaf poblog yn y byd. Hyd at y 1970au, roedd dros 80 y cant o'r boblogaeth yn byw mewn ardaloedd gwledig, a heddiw, mae dros 60 y cant yn parhau i fyw mewn pentrefi taleithiol, pentrefannau a thai sydd wedi'u gwasgaru ar draws y dirwedd wledig. Y brifddinas yw Port-au-Prince, sydd bum gwaith yn fwy na'r ddinas fwyaf nesaf, Cape Haitian.

Mae dros filiwn o Haitiaid brodorol yn byw dramor; mae hanner can mil ychwanegol yn gadael y wlad bob blwyddyn, yn bennaf i'r Unol Daleithiau ond hefyd i Ganada a Ffrainc. Daw tua 80 y cant o ymfudwyr parhaol o'r dosbarthiadau canol ac uwch addysgedig, ond mae niferoedd mawr iawn o Haitiaid dosbarth is yn ymfudo dros dro i'r Weriniaeth Ddominicaidd a Nassau Bahamas i weithio mewn swyddi incwm isel yn yr economi anffurfiol. Mae nifer anhysbys o ymfudwyr incwm is yn parhau dramor.

Cysylltiad Ieithyddol. Ffrangeg fu'r iaith swyddogol am y rhan fwyaf o hanes y genedl. Fodd bynnag, yr iaith a siaredir gan y mwyafrif helaeth o'r bobl yw kreyol, y mae ei hynganiad a'i eirfa yn deillio'n bennaf o'r Ffrangeg ond y mae ei chystrawen yn debyg i gystrawen arall.yn ddeunaw mis.

Magu Plant ac Addysg. Mae plant ifanc iawn yn mwynhau, ond erbyn saith neu wyth oed mae'r rhan fwyaf o blant gwledig yn gwneud gwaith difrifol. Mae plant yn bwysig o ran casglu dŵr cartref a choed tân a helpu i goginio a glanhau o amgylch y tŷ. Mae plant yn gofalu am dda byw, yn helpu eu rhieni yn yr ardd, ac yn mynd ar negeseuon. Mae rhieni a gwarcheidwaid yn aml yn ddisgyblwyr llym, a gall plant o oedran gweithio gael eu chwipio'n ddifrifol. Disgwylir i blant barchu oedolion ac ufuddhau i aelodau'r teulu, hyd yn oed at frodyr a chwiorydd ychydig flynyddoedd yn hŷn na hwy eu hunain. Ni chaniateir iddynt siarad yn ôl na syllu ar oedolion wrth gael eu herlid. Disgwylir iddynt ddweud diolch a phlesio. Os rhoddir darn o ffrwyth neu fara i blentyn, rhaid iddo ddechrau torri'r bwyd ar unwaith a'i ddosbarthu i blant eraill. Mae epil teuluoedd elitaidd yn cael eu difetha'n ddrwg-enwog ac yn cael eu magu o oedran cynnar i'w harglwyddiaethu dros eu cydwladwyr llai ffodus.

Rhoddir pwysigrwydd a bri aruthrol i addysg. Mae'r rhan fwyaf o rieni cefn gwlad yn ceisio anfon eu plant o leiaf i'r ysgol gynradd, ac mae plentyn sy'n rhagori ac y mae ei rieni'n gallu fforddio'r costau yn cael ei eithrio'n gyflym o'r gofynion gwaith a godir ar blant eraill.

Maethu ( restavek ) yn system lle mae plant yn cael eu rhoi i unigolion neu deuluoedd eraillat ddibenion perfformio gwasanaethau domestig. Mae disgwyl y bydd y plentyn yn cael ei anfon i'r ysgol ac y bydd y maethu o fudd i'r plentyn. Y digwyddiadau defodol pwysicaf ym mywyd plentyn yw bedydd a'r cymun cyntaf, sy'n fwy cyffredin ymhlith y dosbarth canol a'r elitaidd. Mae'r ddau ddigwyddiad yn cael eu nodi gan ddathliad sy'n cynnwys cola Haiti, cacen neu roliau bara melys, diodydd rym melys, ac, os gall y teulu ei fforddio, pryd poeth sy'n cynnwys cig.

Addysg Uwch. Yn draddodiadol, bu elit trefol addysgedig, bach iawn, ond yn ystod y deng mlynedd ar hugain diwethaf mae nifer fawr a chynyddol gyflym o ddinasyddion addysgedig wedi dod o darddiad gwledig cymharol ostyngedig, er mai anaml y maent yn dod o’r cymunedau cymdeithasol tlotaf. strata. Mae'r bobl hyn yn mynychu ysgolion meddygol a pheirianneg, a gallant astudio mewn prifysgolion tramor.

Mae prifysgol breifat a phrifysgol dalaith fach yn Port-au-Prince, gan gynnwys ysgol feddygol. Mae gan y ddau gofrestriadau o ddim ond ychydig filoedd o fyfyrwyr. Mae llawer o epil dosbarth canol a

Y carnifal sy'n rhagflaenu'r Grawys yw gŵyl fwyaf poblogaidd Haiti. Mae teuluoedd elitaidd yn mynychu prifysgolion yn yr Unol Daleithiau, Dinas Mecsico, Montreal, y Weriniaeth Ddominicaidd, ac, i raddau llawer llai, Ffrainc a'r Almaen.

Etiquette

Wrth fynd i mewn i fuarth mae Haitiaid yn gweiddi onè ("anrhydedd"), a disgwylir i'r gwesteiwr ateb respè ("parch"). Nid yw ymwelwyr â chartref byth yn gadael yn waglaw neu heb yfed coffi, neu o leiaf heb ymddiheuriad. Mae methu â chyhoeddi ymadawiad yn cael ei ystyried yn anghwrtais.

Mae pobl yn teimlo'n gryf iawn am gyfarchion, y mae eu pwysigrwydd yn arbennig o gryf mewn ardaloedd gwledig, lle mae pobl sy'n cyfarfod ar hyd llwybr neu mewn pentref yn aml yn dweud helo sawl gwaith cyn cymryd rhan mewn sgwrs bellach neu barhau ar eu ffordd. Mae dynion yn ysgwyd llaw wrth gyfarfod a gadael, mae dynion a merched yn cusanu ar y boch wrth gyfarch, merched yn cusanu ei gilydd ar y boch, a merched gwledig yn cusanu ffrindiau benywaidd ar y gwefusau fel arddangosfa o gyfeillgarwch.

Nid yw merched ifanc yn ysmygu nac yn yfed alcohol o unrhyw fath ac eithrio ar achlysuron Nadoligaidd. Mae dynion fel arfer yn ysmygu ac yn yfed mewn ymladd ceiliogod, angladdau a dathliadau ond nid ydynt yn yfed gormod o alcohol. Wrth i fenywod heneiddio a dod yn rhan o farchnata teithiol, maent yn aml yn dechrau yfed kleren (rym) ac yn defnyddio snisin a/neu ysmygu tybaco mewn pibell neu sigâr. Mae dynion yn fwy tueddol o ysmygu tybaco, yn enwedig sigaréts, nag o ddefnyddio snisin.

Disgwylir i ddynion ac yn enwedig merched eistedd mewn ystum cymedrol. Mae hyd yn oed pobl sy'n agos at ei gilydd yn ei hystyried yn anghwrtais iawn i basio nwy ym mhresenoldeb eraill. Mae Haitiaid yn dweud esgusodwch fi ( eskize-m ) wrth fynd i mewngofod person arall. Mae brwsio dannedd yn arfer cyffredinol. Mae pobl hefyd yn mynd i drafferth fawr i ymdrochi cyn mynd ar fysiau cyhoeddus, ac ystyrir ei bod yn briodol ymdrochi cyn teithio, hyd yn oed os yw hyn i gael ei wneud yn yr haul poeth.

Mae merched ac yn enwedig dynion yn aml yn dal dwylo yn gyhoeddus fel arddangosiad o gyfeillgarwch; mae hyn yn cael ei gamgymryd yn gyffredin gan bobl o'r tu allan fel gwrywgydiaeth. Anaml y mae menywod a dynion yn dangos hoffter cyhoeddus tuag at y rhyw arall ond maent yn annwyl yn breifat.

Mae pobl yn bargeinio dros unrhyw beth sy'n ymwneud ag arian, hyd yn oed os nad yw arian yn broblem a bod y pris eisoes wedi'i benderfynu neu'n hysbys. Mae ymarweddiad arianol yn cael ei ystyried yn normal, ac mae dadleuon yn gyffredin, yn fywiog, ac yn uchel. Disgwylir i bobl o ddosbarth uwch neu foddion drin y rhai oddi tanynt gyda rhywfaint o ddiffyg amynedd a dirmyg. Wrth ryngweithio ag unigolion o statws is neu hyd yn oed safle cymdeithasol cyfartal, mae pobl yn tueddu i fod yn onest wrth gyfeirio at ymddangosiad, diffygion neu anfanteision. Mae trais yn brin ond unwaith y caiff ei ddechrau, mae'n aml yn gwaethygu'n gyflym i dywallt gwaed ac anafiadau difrifol.

Crefydd

Credoau Crefyddol. Crefydd swyddogol y wladwriaeth yw Catholigiaeth, ond dros y pedwar degawd diwethaf mae gweithgaredd cenhadol Protestannaidd wedi lleihau cyfran y bobl sy'n nodi eu hunain yn Gatholigion o dros 90 y cant yn 1960 i lai na 70 y cant yn 2000.

Haiti ywenwog am ei chrefydd boblogaidd, a adnabyddir i'w ymarferwyr fel "gwasanaethu'r lwa " ond y cyfeirir ato gan y llenyddiaeth a'r byd allanol fel voodoo ( vodoun ). Mae'r cyfadeilad crefyddol hwn yn gymysgedd syncretig o gredoau, defodau, ac arbenigwyr crefyddol Affricanaidd a Chatholig, ac mae ei ymarferwyr ( sèvitè ) yn parhau i fod yn aelodau o blwyf Catholig. Wedi'i stereoteipio'n hir gan y byd y tu allan fel "hud du," mae vodoun mewn gwirionedd yn grefydd y mae ei harbenigwyr yn cael y rhan fwyaf o'u hincwm o iachau'r sâl yn hytrach nag o ymosod ar ddioddefwyr wedi'u targedu.

Mae llawer o bobl wedi gwrthod voodoo, gan ddod yn lle hynny yn katolik fran ("Pabyddion heb eu cymysgu" nad ydynt yn cyfuno Catholigiaeth â gwasanaeth i'r lwa ) neu levanjil , (Protestaniaid). Mae'r honiad cyffredin bod pob Haitiaid yn ymarfer voodoo yn gyfrinachol yn anghywir. Mae Pabyddion a Phrotestaniaid yn gyffredinol yn credu mewn bodolaeth lwa, ond yn eu hystyried yn gythreuliaid i'w hosgoi yn hytrach nag ysbrydion teuluaidd i'w gwasanaethu. Mae canran y rhai sy'n gwasanaethu'r teulu yn benodol lwa yn anhysbys ond mae'n debyg yn uchel.

Ymarferwyr Crefyddol. Ar wahân i offeiriaid yr Eglwys Gatholig a miloedd o weinidogion Protestannaidd, llawer ohonynt wedi'u hyfforddi a'u cefnogi gan genhadaethau efengylaidd o'r Unol Daleithiau, mae arbenigwyr crefyddol anffurfiol yn amlhau. Y mwyaf nodedig yw'r voodooarbenigwyr a adnabyddir wrth enwau amrywiol mewn gwahanol ranbarthau ( houngan, bokò, gangan ) a chyfeirir atynt fel manbo yn achos arbenigwyr benywaidd. (Ystyrir bod gan wrywod yr un pwerau ysbrydol â gwrywod, er yn ymarferol mae mwy o houngan na manbo .) Ceir hefyd offeiriaid llwyn ( pè savann ). ) sy'n darllen gweddïau Catholig penodol mewn angladdau ac achlysuron seremonïol eraill, a hounsi , a gychwynnodd ferched sy'n gwasanaethu fel cynorthwywyr seremonïol i'r houngan neu manbo .

Defodau a Lleoedd Sanctaidd. Mae pobl yn mynd ar bererindod i gyfres o safleoedd sanctaidd. Daeth y safleoedd hynny'n boblogaidd mewn cysylltiad ag amlygiadau o seintiau penodol ac fe'u nodir gan nodweddion daearyddol anarferol fel y rhaeadr yn Saut d'Eau, yr enwocaf o safleoedd cysegredig. Mae rhaeadrau a rhai rhywogaethau o goed mawr yn arbennig o gysegredig oherwydd credir eu bod yn gartrefi i wirodydd a'r cwndidau y mae gwirodydd yn mynd i mewn i fyd bodau dynol trwyddynt.

Marwolaeth a Bywyd ar ôl. Mae credoau ynghylch bywyd ar ôl marwolaeth yn dibynnu ar grefydd yr unigolyn. Mae Catholigion a Phrotestaniaid caeth yn credu mewn bodolaeth gwobr neu gosb ar ôl marwolaeth. Mae ymarferwyr voodoo yn tybio bod eneidiau'r holl ymadawedig yn mynd i gartref "o dan y dyfroedd," a gysylltir yn aml â lafrik gine ("L'Afrique Guinée," neu Affrica). Mae cysyniadau gwobr a chosb yn y byd ar ôl marwolaeth yn ddieithr i vodoun .

Mae eiliad y farwolaeth yn cael ei nodi gan wylofain defodol ymhlith aelodau'r teulu, ffrindiau a chymdogion. Mae angladdau yn ddigwyddiadau cymdeithasol pwysig ac yn cynnwys sawl diwrnod o ryngweithio cymdeithasol, gan gynnwys gwledda a bwyta rðm. Daw aelodau'r teulu o bell i gysgu yn y tŷ, ac mae ffrindiau a chymdogion yn ymgynnull yn yr iard. Mae dynion yn chwarae dominos tra bod y merched yn coginio. Fel arfer o fewn yr wythnos ond weithiau sawl blwyddyn yn ddiweddarach, dilynir angladdau gan y priè, naw noson o gymdeithasu a defod. Mae henebion claddu a defodau marwdy eraill yn aml yn gostus ac yn gywrain. Mae pobl yn fwyfwy amharod i gael eu claddu o dan y ddaear, ac mae'n well ganddynt gael eu claddu uwchben y ddaear mewn kav , beddrod aml-siambr cywrain a allai gostio mwy na'r tŷ y bu'r unigolyn yn byw ynddo tra'n fyw. Mae gwariant ar ddefod corffdy wedi bod yn cynyddu ac wedi’i ddehongli fel mecanwaith lefelu sy’n ailddosbarthu adnoddau yn yr economi wledig.

Meddygaeth a Gofal Iechyd

Mae malaria, teiffoid, twbercwlosis, parasitiaid perfeddol, a chlefydau a drosglwyddir yn rhywiol yn effeithio ar y boblogaeth. Mae amcangyfrifon o HIV ymhlith y rhai rhwng dwy ar hugain a phedair a deugain oed mor uchel ag 11 y cant, ac mae amcangyfrifon ymhlith puteiniaid yn y brifddinas yr un fath.uchel ag 80 y cant. Mae llai nag un meddyg i bob wyth mil o bobl. Mae cyfleusterau meddygol wedi'u hariannu'n wael ac nid oes digon o staff, ac mae'r rhan fwyaf o weithwyr gofal iechyd yn anghymwys. Roedd disgwyliad oes yn 1999 o dan bum deg un o flynyddoedd.

Yn absenoldeb gofal meddygol modern, mae system gywrain o iachawyr cynhenid ​​wedi datblygu, gan gynnwys

Mae menywod fel arfer yn gyfrifol am gynnal a chadw cartrefi a marchnata cynnyrch gardd. arbenigwyr llysieuol sy'n cael eu hadnabod fel meddygon dail ( medsin fey ), bydwragedd nain ( fam saj ), masseuses ( manyè ), arbenigwyr pigiad ( ) charlatan ), ac iachawyr ysbrydol. Mae gan bobl ffydd aruthrol mewn gweithdrefnau iachau anffurfiol ac yn aml yn credu y gellir gwella HIV. Gyda lledaeniad efengylu Pentecostaidd, mae iachâd ffydd Gristnogol wedi lledaenu'n gyflym.

Dathliadau Seciwlar

Yn gysylltiedig â dechrau tymor crefyddol y Grawys, y Carnifal yw’r ŵyl fwyaf poblogaidd a gweithgar, sy’n cynnwys cerddoriaeth seciwlar, gorymdeithiau, dawnsio ar y strydoedd, ac yfed toreithiog o alcohol . Rhagflaenir y Carnifal gan sawl diwrnod o fandiau rara, ensembles traddodiadol yn cynnwys grwpiau mawr o bobl wedi'u gwisgo'n arbennig sy'n dawnsio i gerddoriaeth brechlynnau (trwmpedau bambŵ) a drymiau dan arweiniad cyfarwyddwr sy'n chwythu chwiban ac yn gwisgo. chwip. Mae gwyliau eraill yn cynnwys Diwrnod Annibyniaeth (1Ionawr), Bois Cayman Day (14 Awst, yn dathlu seremoni chwedlonol lle bu caethweision yn cynllwynio'r chwyldro ym 1791), Diwrnod y Faner (18 Mai), a llofruddiaeth Dessalines, rheolwr cyntaf Haiti annibynnol (17 Hydref).

Y Celfyddydau a'r Dyniaethau

Cefnogaeth i'r Celfyddydau. Mae'r llywodraeth fethdalwr yn darparu cefnogaeth symbolaidd achlysurol i'r celfyddydau, fel arfer i gwmnïau dawns.

Llenyddiaeth. Ysgrifennir llenyddiaeth Haiti yn Ffrangeg yn bennaf. Mae'r elitaidd wedi cynhyrchu sawl awdur o fri rhyngwladol, gan gynnwys Jean Price-Mars, Jacques Roumain, a Jacques-Stephen Alexis.

Celfyddydau Graffig. Mae gan Haitiaid hoffter o addurno a lliwiau llachar. Mae cychod pren o'r enw kantè , bysiau ysgol ail law o'r UD o'r enw kamion , a thryciau codi bach caeedig o'r enw taptap wedi'u haddurno â mosaigau lliwgar a rhoddir enwau personol iddynt megis kris kapab (Crist Galluog) a gras a dieu (Diolch i Dduw). Daeth paentio Haiti yn boblogaidd yn y 1940au pan ddechreuodd ysgol o artistiaid "cyntefig" a anogwyd gan yr Eglwys Esgobol yn Port-au-Prince. Ers hynny mae llif cyson o arlunwyr dawnus wedi dod i'r amlwg o'r dosbarth canol is. Fodd bynnag, arlunwyr elitaidd a addysgwyd gan brifysgolion a pherchnogion orielau sydd wedi elwa fwyaf o gydnabyddiaeth ryngwladol. Mae yna hefyd ddiwydiant ffyniannus opaentiadau o ansawdd isel, tapestrïau, a chrefftau pren, carreg a metel sy'n cyflenwi llawer o'r gwaith celf a werthir i dwristiaid ar ynysoedd eraill y Caribî.

Celfyddydau Perfformio. Mae traddodiad cyfoethog o gerddoriaeth a dawns, ond ychydig o berfformiadau sy'n cael eu hariannu'n gyhoeddus.

Llyfryddiaeth

Cayemittes, Michel, Antonio Rival, Bernard Barrere, Gerald Lerebours, a Michaele Amedee Gedeon. Enquete Mortalite, Morbidite et Utilization des Services, 1994–95.

CIA. Llyfr Ffeithiau Byd y CIA, 2000.

Courlander, Harold. Yr Hoe a'r Drwm: Bywyd a Llên Pobl Haiti, 1960.

Crouse, Nellis M. Y Frwydr Ffrengig ar gyfer India'r Gorllewin 1665–1713, 1966.

DeWind, Josh, a David H. Kinley III. Cynorthwyo Mudo: Effaith Cymorth Datblygu Rhyngwladol yn Haiti, 1988.

Ffermwr, Paul. Defnyddiau Haiti, 1994.

——. "Aids a Chyhuddiad: Haiti a Daearyddiaeth Beio." Ph.D. traethawd hir. Prifysgol Harvard, 1990.

Fass, Simon. Economi Wleidyddol Haiti: Drama Goroesi, l988.

Geggus, David Patrick. Caethwasiaeth, Rhyfel, a Chwyldro: Galwedigaeth Brydeinig Sant Domingue 1793–1798, 1982.

Heinl, Robert Debs, a Nancy Gordon Heinl. Ysgrifenedig yn y Gwaed: Hanes Pobl Haiti, 1978.

Herskovits, Melville J. Bywyd mewn acreoles. Gyda mabwysiadu cyfansoddiad newydd yn 1987, rhoddwyd statws swyddogol i kreyol fel y brif iaith swyddogol. Diddymwyd Ffrangeg i statws ail iaith swyddogol ond mae'n parhau i fodoli ymhlith yr elît ac mewn llywodraeth, gan weithredu fel marciwr dosbarth cymdeithasol ac yn rhwystr i'r rhai llai addysgedig a'r tlawd. Amcangyfrifir bod 5-10 y cant o'r boblogaeth yn siarad Ffrangeg yn rhugl, ond yn y degawdau diwethaf mae ymfudo enfawr i'r Unol Daleithiau ac argaeledd teledu cebl o'r Unol Daleithiau wedi helpu Saesneg i ddisodli Ffrangeg fel ail iaith mewn llawer o sectorau o'r boblogaeth.

Symbolaeth. Mae trigolion yn rhoi pwys aruthrol ar ddiarddel y Ffrancwyr ym 1804, digwyddiad a wnaeth Haiti y genedl gyntaf yn y byd a reolir gan ddu yn annibynnol, a dim ond yr ail wlad yn Hemisffer y Gorllewin i ennill annibyniaeth o Ewrop imperialaidd . Y symbolau cenedlaethol mwyaf nodedig yw'r faner, cadarnle Henri Christophe a cherflun y "marwn anhysbys" ( Maroon inconnu ), chwyldroadwr noethlwm

Haiti trymped cragen conch mewn galwad i'r breichiau. Mae'r palas arlywyddol hefyd yn symbol cenedlaethol pwysig.

Hanes a Chysylltiadau Ethnig

Ymddangosiad Cenedl. Darganfuwyd Hispaniola gan Christopher Columbus ym 1492 a hi oedd yr ynys gyntaf yn y NewDyffryn Haiti, 1937.

James, C. L. R. Y Jacobiniaid Du, 1963.

Gweld hefyd: Dargins

Leyburn, James G. Y Bobl Haiti, 1941, 1966.

Lowenthal, Ira. "Mae priodas yn 20, mae Plant yn 21: Adeiladiad Diwylliannol Cydlyniad mewn Haiti Wledig." Ph.D. traethawd hir. Prifysgol Johns Hopkins, Baltimore, 1987.

Lundahl, Mats. Economi Haiti: Dyn, Tir, a Marchnadoedd, 1983.

Metraux, Alfred. Voodoo in Haiti, a gyfieithwyd gan Hugo Charteris, 1959, 1972.

Metraux, Rhoda. "Kith and Kin: Astudiaeth o Strwythur Cymdeithasol Creole mewn Marbial, Haiti." Ph.D. traethawd hir: Prifysgol Columbia, Efrog Newydd, 1951.

Moral, Paul. Le Paysan Haitien, 1961.

Moreau, St. Disgrifiad de la Partie Francaise de Saint-Domingue, 1797, 1958.

Murray, Gerald F. "Esblygiad Daliadaeth Tir Gwerinwyr Haiti: Addasiad Amaethyddol i Dwf Poblogaeth." Ph.D. traethawd hir. Prifysgol Columbia, 1977.

Nicholls, David. O Dessalines i Duvalier, 1974.

Rotberg, Robert I., gyda Christopher A. Clague. Haiti: Gwleidyddiaeth Squalor, 1971.

Rouse, Irving. Y Tainos: Cynnydd a Dirywiad y Bobl a Gyfarchodd Columbus, 1992.

Schwartz, Timothy T. "Plant yw Cyfoeth y Tlodion": Ffrwythlondeb Uchel ac Economi Wledig Jean Rabel, Haiti." traethawd hir Ph.D. Prifysgol Florida,Gainesville, 2000.

Simpson, George Eaton. "Sefydliadau Rhywiol a Theuluol yng Ngogledd Haiti." Anthropolegydd Americanaidd, 44:655–674, 1942.

Smucker, Glenn Richard. "Gwerinwyr a Gwleidyddiaeth Datblygu: Astudiaeth mewn Dosbarth a Diwylliant." Ph.D. traethawd hir. Ysgol Newydd ar gyfer Ymchwil Gymdeithasol, 1983.

—T IMOTHY T. S CHWARTZ

H ERZEGOVINA S EE B OSNIA A H ERZEGOVINA

Darllenwch hefyd yr erthygl am Haitio WicipediaByd setlo gan y Sbaenwyr. Erbyn 1550, roedd diwylliant brodorol Indiaid Taino wedi diflannu o'r ynys, a daeth Hispaniola yn gefnfor a esgeuluswyd gan Ymerodraeth Sbaen. Yng nghanol y 1600au, roedd traean gorllewinol yr ynys yn cael ei phoblogi gan geiswyr ffortiwn, helwyr, a gwladychwyr ystyfnig, Ffrancwyr yn bennaf, a ddaeth yn fôr-ladron a byccaneers, gan hela gwartheg gwyllt a moch a ryddhawyd gan yr ymwelwyr Ewropeaidd cynharaf a gwerthu'r cig mwg i llongau pasio. Yng nghanol y 1600au, defnyddiodd y Ffrancwyr y buccaneers fel hurfilwyr (freebooters) mewn rhyfel answyddogol yn erbyn y Sbaenwyr. Yng Nghytundeb Ryswick ym 1697, gorfododd Ffrainc Sbaen i ildio traean gorllewinol Hispaniola. Daeth yr ardal hon yn wladfa Ffrengig Saint Domingue. Erbyn 1788, roedd y wladfa wedi dod yn "gem yr Antilles," y wladfa gyfoethocaf yn y byd.

Ym 1789, arweiniodd chwyldro yn Ffrainc at anghydfod yn y wladfa, a oedd â phoblogaeth o hanner miliwn o gaethweision (hanner holl gaethweision y Caribî); wyth mil ar hugain o mulattos a duon rhydd, a llawer ohonynt yn dirfeddianwyr cyfoethog; a thri deg chwech o filoedd o blanwyr gwynion, crefftwyr, caethweision, a deiliaid tir bychain. Yn 1791, cododd pymtheg mil ar hugain o gaethweision mewn gwrthryfel, ysbeiliodd fil o blanhigfeydd, a chymerodd i'r bryniau. Dilynodd tair blynedd ar ddeg o ryfel a haint. Roedd milwyr Sbaen, Saeson a Ffrainc yn brwydro yn erbyn un yn fuanun arall am reolaeth y wladfa. Roedd y pwerau imperialaidd yn militareiddio'r caethweision, gan eu hyfforddi yng nghelfyddydau rhyfela "modern". Grands blancs (cytrefwyr gwyn cyfoethog), petits blancs (ffermwyr bach a gwyn y dosbarth gweithiol), mulatres (mulattoes), a noirs (duon rhydd) ymladd, cynllwynio, ac yn chwilfrydig. Manteisiodd pob grŵp diddordeb lleol ar ei safle ar bob cyfle i gyflawni ei amcanion gwleidyddol ac economaidd. O'r anhrefn daeth rhai o'r dynion milwrol du mwyaf mewn hanes i'r amlwg, gan gynnwys Toussaint Louverture. Ym 1804, trechwyd y milwyr Ewropeaidd olaf yn gadarn a'u gyrru o'r ynys gan glymblaid o gyn-gaethweision a mulattoes. Ym mis Ionawr 1804 datganodd cadfridogion y gwrthryfelwyr annibyniaeth, gan urddo Haiti fel y wlad "ddu" sofran gyntaf yn y byd modern a'r ail wladfa yn Hemisffer y Gorllewin i ennill annibyniaeth ar Ewrop imperialaidd.

Ers ennill annibyniaeth, mae Haiti wedi cael eiliadau o ogoniant dros dro. Roedd teyrnas o ddechrau'r ddeunawfed ganrif dan reolaeth Henri Christophe yn ffynnu ac yn ffynnu yn y gogledd, ac o 1822 i 1844 roedd Haiti yn rheoli'r ynys gyfan. Roedd diwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg yn gyfnod o ryfela rhyng-riniaeth dwys pan oedd byddinoedd ragtag gyda chefnogaeth gwleidyddion trefol a dynion busnes cynllwynio o'r Gorllewin yn diswyddo Port-au-Prince dro ar ôl tro. Erbyn 1915, dechreuodd y flwyddyn y dechreuodd môr-filwyr yr Unol Daleithiau bedair blynedd ar bymthegmeddiannu'r wlad, roedd Haiti ymhlith y cenhedloedd tlotaf yn Hemisffer y Gorllewin.

Hunaniaeth Genedlaethol. Yn ystod y ganrif o arwahanrwydd cymharol a ddilynodd annibyniaeth, datblygodd y werin draddodiadau gwahanol mewn coginio, cerddoriaeth, dawns, gwisg, defodau a chrefydd. Mae rhai elfennau o ddiwylliannau Affricanaidd wedi goroesi, megis gweddïau penodol, ychydig eiriau, a dwsinau o endidau ysbryd, ond mae diwylliant Haitian yn wahanol i ddiwylliannau Affricanaidd a diwylliannau eraill y Byd Newydd.

Cysylltiadau Ethnig. Yr unig israniad ethnig yw un y o Syriaid , yr ymfudwyr Levantine o ddechrau'r ugeinfed ganrif sydd wedi cael eu hamsugno i'r elitaidd masnachol ond sy'n aml yn hunan-adnabod yn ôl eu tarddiad cyndadau. Mae Haitiaid yn cyfeirio at bawb o'r tu allan, hyd yn oed y tu allan â chroen tywyll o dras Affricanaidd, fel blan ("gwyn").

Yn y Weriniaeth Ddominicaidd gyfagos, er gwaethaf presenoldeb dros filiwn o weithwyr fferm Haiti, gweision, a llafurwyr trefol, mae rhagfarn ddwys yn bodoli yn erbyn Haitiaid. Ym 1937, gorchmynnodd yr unben Dominicaidd Rafael Trujillo gyflafan amcangyfrifedig o bymtheg i dri deg pump o filoedd o Haitiaid a oedd yn byw yn y Weriniaeth Ddominicaidd.

Trefoli, Pensaernïaeth, a Defnyddio Gofod

Y llwyddiannau pensaernïol enwocaf yw palas ôl-annibyniaeth y Brenin Henri Christophe San Souci, a gafodd ei ddinistrio bron yn gyfan gwbl gandaeargryn yn y 1840au cynnar, a'i gaer ben mynydd, y Citadelle Laferrière, sydd wedi goroesi i raddau helaeth yn gyfan.

Mae'r dirwedd wledig gyfoes wedi'i dominyddu gan dai sy'n amrywio o ran arddull o un rhanbarth i'r llall. Mae'r rhan fwyaf yn siaciau un stori, dwy ystafell, gyda chyntedd blaen fel arfer. Yn yr ardaloedd sych, heb goed, mae tai wedi'u hadeiladu o graig neu blethwaith a dwb gyda mwd neu galch y tu allan. Mewn rhanbarthau eraill, mae waliau wedi'u gwneud o'r palmwydd brodorol hawdd ei naddu; mewn ardaloedd eraill o hyd, yn enwedig yn y de, mae tai wedi'u gwneud o binwydd Hispaniola a phren caled lleol. Pan fo'r perchennog yn gallu ei fforddio, mae tu allan tŷ wedi'i beintio mewn amrywiaeth o liwiau pastel, mae symbolau cyfriniol yn aml yn cael eu paentio ar y waliau, ac mae trimio lliwgar wedi'i gerfio â llaw ar ymyl yr adlenni.

Mewn dinasoedd, cyfunodd bourgeoisie o ddechrau’r ugeinfed ganrif, entrepreneuriaid tramor, a’r clerigwyr Catholig arddulliau pensaernïol Fictoraidd Ffrainc a de’r Unol Daleithiau a mynd â’r tŷ sinsir gwledig i’w uchder artistig, gan adeiladu plastai brics a phren amryliw gwych gyda thai tal. drysau dwbl, toeau serth, tyredau, cornisiau, balconïau helaeth, a trim wedi'i gerfio'n gywrain. Mae'r strwythurau coeth hyn yn prysur ddiflannu o ganlyniad i esgeulustod a thanau. Heddiw mae rhywun yn dod o hyd i dai bloc a sment modern yn gynyddol mewn pentrefi taleithiol ac ardaloedd trefol. Mae crefftwyr wedi rhoi'r newydd hwnyn gartref i rinweddau sinsir traddodiadol trwy ddefnyddio cerrig mân wedi'u mewnblannu, cerrig wedi'u torri, cerfwedd sment wedi'i ffurfio'n barod, rhesi o falweri siâp, tyredau concrit, toeau sment wedi'u cyfuchlinio'n gywrain, balconïau mawr, a thocio haearn gyr wedi'i weldio'n artistig a bariau ffenestri sy'n atgoffa rhywun o'r ymyl cerfiedig a oedd yn addurno'r clasur. tai sinsir.Haitiaid yn Gonaïves yn dathlu dyddodiad yr Arlywydd Jean-Claude Duvalier ym mis Chwefror, 1986.

Bwyd a'r Economi

Bwyd mewn Bywyd Dyddiol. Achosir diffygion maethol nid gan wybodaeth annigonol ond gan dlodi. Mae gan y rhan fwyaf o drigolion ddealltwriaeth soffistigedig o anghenion dietegol, ac mae system hysbys iawn o gategorïau bwyd cynhenid ​​​​sy'n cyfateb yn agos i gategoreiddio maeth modern sy'n seiliedig ar wybodaeth wyddonol. Nid ffermwyr cynhaliaeth yw Haitiaid gwledig. Mae merched gwerinol fel arfer yn gwerthu llawer o’r cynhaeaf teuluol mewn marchnadoedd awyr agored rhanbarthol ac yn defnyddio’r arian i brynu bwydydd cartref.

Ystyrir mai reis a ffa yw’r pryd cenedlaethol a dyma’r pryd sy’n cael ei fwyta amlaf mewn ardaloedd trefol. Y prif styffylau gwledig traddodiadol yw tatws melys, manioc, iamau, corn, reis, pys colomennod, cowpeas, bara a choffi. Yn fwy diweddar, mae cymysgedd gwenith-soi o'r Unol Daleithiau wedi'i ymgorffori yn y diet.

Mae danteithion pwysig yn cynnwys cans siwgr, mangoes, bara melys, cnau daear a hadau sesameclystyrau wedi'u gwneud o siwgr brown tawdd, a candies wedi'u gwneud o flawd chwerwmanioc. Mae pobl yn gwneud past siwgr amrwd ond hynod faethlon o'r enw rapadou .

Yn gyffredinol, mae Haitiaid yn bwyta dau bryd y dydd: brecwast bach o goffi a bara, sudd, neu wy a phryd prynhawn mawr sy'n cael ei ddominyddu gan ffynhonnell carbohydrad fel manioc, tatws melys, neu reis. Mae pryd y prynhawn bob amser yn cynnwys ffa neu saws ffa, ac fel arfer mae ychydig bach o ddofednod, pysgod, gafr, neu, yn llai cyffredin, cig eidion neu gig dafad, wedi'u paratoi'n nodweddiadol fel saws gyda sylfaen past tomato. Mae ffrwythau'n cael eu gwerthfawrogi fel byrbrydau rhwng prydau. Nid yw pobl nad ydynt yn elitaidd o reidrwydd yn cael prydau cymunedol neu deuluol, ac mae unigolion yn bwyta lle bynnag y maent yn gyfforddus. Mae byrbryd fel arfer yn cael ei fwyta gyda'r nos cyn i un fynd i gysgu.

Tollau Bwyd ar Achlysuron Seremonïol. Mae achlysuron yr ŵyl megis partïon bedydd, cymunau cyntaf, a phriodasau yn cynnwys y colas Haitian gorfodol, cacen, cymysgedd sbeislyd o rym domestig ( kleren ), a diod bigog drwchus wedi'i gwneud â chyddwys llaeth o'r enw kremass . Mae'r dosbarth canol a'r elitaidd yn nodi'r un dathliadau â sodas y Gorllewin, rwm Haitian (Babouncourt), y cwrw cenedlaethol (Prestige), a chwrw wedi'i fewnforio. Mae cawl pwmpen ( bouyon ) yn cael ei fwyta ar ddydd Calan.

Economi Sylfaenol. Haiti yw'r wlad dlotaf yn y Gorllewin

Christopher Garcia

Mae Christopher Garcia yn awdur ac ymchwilydd profiadol sydd ag angerdd am astudiaethau diwylliannol. Fel awdur y blog poblogaidd, World Culture Encyclopedia, mae’n ymdrechu i rannu ei fewnwelediadau a’i wybodaeth â chynulleidfa fyd-eang. Gyda gradd meistr mewn anthropoleg a phrofiad teithio helaeth, mae Christopher yn dod â phersbectif unigryw i'r byd diwylliannol. O gymhlethdodau bwyd ac iaith i naws celf a chrefydd, mae ei erthyglau yn cynnig safbwyntiau hynod ddiddorol ar fynegiadau amrywiol dynoliaeth. Mae ysgrifennu diddorol ac addysgiadol Christopher wedi cael sylw mewn nifer o gyhoeddiadau, ac mae ei waith wedi denu dilyniant cynyddol o selogion diwylliannol. Boed yn ymchwilio i draddodiadau gwareiddiadau hynafol neu'n archwilio'r tueddiadau diweddaraf mewn globaleiddio, mae Christopher yn ymroddedig i oleuo tapestri cyfoethog diwylliant dynol.