Diwylliant Ethiopia - hanes, pobl, traddodiadau, menywod, credoau, bwyd, arferion, teulu, cymdeithasol

 Diwylliant Ethiopia - hanes, pobl, traddodiadau, menywod, credoau, bwyd, arferion, teulu, cymdeithasol

Christopher Garcia

Enw Diwylliant

Ethiopia

Cyfeiriadedd

Adnabod. Mae'r enw "Ethiopia" yn deillio o'r Groeg ethio , sy'n golygu "llosgi" a pia , sy'n golygu "wyneb": gwlad pobloedd â wynebau llosg. Disgrifiodd Aeschylus Ethiopia fel "gwlad bell, cenedl o ddynion du." Roedd Homer yn darlunio Ethiopiaid yn dduwiol ac yn cael ei ffafrio gan y duwiau. Roedd y cysyniadau hyn o Ethiopia yn amwys yn ddaearyddol.

Ar ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg, ehangodd yr Ymerawdwr Menelik II ffiniau'r wlad i'w ffurf bresennol. Ym mis Mawrth 1896, ceisiodd milwyr Eidalaidd fynd i mewn i Ethiopia yn rymus a chawsant eu cyfeirio gan yr Ymerawdwr Menelik a'i fyddin. Brwydr Adwa oedd unig fuddugoliaeth byddin Affricanaidd dros fyddin Ewropeaidd yn ystod rhaniad Affrica a gadwodd annibyniaeth y wlad. Ethiopia yw'r unig wlad yn Affrica na chafodd ei gwladychu erioed, er i feddiannaeth Eidalaidd ddigwydd rhwng 1936 a 1941.

Yn ogystal â'r frenhiniaeth, y gellir olrhain ei llinach imperialaidd i'r Brenin Solomon a Brenhines Sheba, y Roedd Eglwys Uniongred Ethiopia yn rym mawr yn yr ystyr ei bod, ar y cyd â'r system wleidyddol, yn meithrin cenedlaetholdeb gyda'i chanolfan ddaearyddol yn yr ucheldiroedd. Roedd y cyfuniad o eglwys a gwladwriaeth yn gynghrair anhydawdd a reolodd y genedl rhag mabwysiad y Brenin Ēzānā o Gristnogaeth yn 333 hyd at ddymchwel Hailegreodd y Kebra Nagast (Gogoniant y Brenhinoedd) , a ystyrir yn epig cenedlaethol. Mae Gogoniant y Brenhinoedd yn gyfuniad o draddodiadau lleol a llafar, themâu'r Hen Destament a'r Newydd, testun apocryffaidd, a sylwebaethau Iddewig a Mwslemaidd. Lluniwyd yr epig gan chwe ysgrifennydd Tigreaidd, a honnodd eu bod wedi cyfieithu'r testun o Arabeg i Ge'ez. Yn gynwysedig yn ei naratif canolog mae hanes Solomon a Sheba, fersiwn gywrain o'r stori a geir yn I Kings of the Bible. Yn y fersiwn Ethiopia, mae gan y Brenin Solomon a Brenhines Sheba blentyn o'r enw Menelik (y mae ei enw yn deillio o'r Hebraeg ben-melech sy'n golygu "mab y brenin"), sy'n sefydlu ymerodraeth Iddewig ddyblyg yn Ethiopia. Wrth sefydlu'r ymerodraeth hon, mae Menelik I yn dod ag Arch y Cyfamod gydag ef, ynghyd â meibion ​​hynaf pendefigion Israel. Fe'i coronir yn ymerawdwr cyntaf Ethiopia , sylfaenydd y llinach Solomonig.

O'r epig hwn, daeth hunaniaeth genedlaethol i'r amlwg fel pobl ddewisol newydd Duw, etifedd yr Iddewon. Mae'r ymerawdwyr Solomonaidd yn ddisgynyddion i Solomon, ac mae'r bobl Ethiopia yn ddisgynyddion i feibion ​​​​pendefigion Israel. Roedd y disgyniad o Solomon mor hanfodol i'r traddodiad cenedlaetholgar a'r goruchafiaeth frenhinol nes i Haile Selassie ei ymgorffori yng nghyfansoddiad cyntaf y wlad yn 1931, gan eithrio'r ymerawdwr o gyfraith y wladwriaeth trwyrhinwedd ei "dwyfol" achau.

Meithrinodd yr Eglwys Uniongred a'r frenhiniaeth genedlaetholdeb. Yn epilog Gogoniant y Brenhinoedd, dygir Cristnogaeth i Ethiopia a'i mabwysiadu fel y grefydd "gyfiawn". Felly, roedd yr ymerodraeth yn ddisgynnydd achyddol o'r brenhinoedd Hebraeg mawr ond yn "gyfiawn" yn ei derbyniad o air Iesu Grist.

Roedd gan y frenhiniaeth Solomonaidd lefel amrywiol o reolaeth wleidyddol dros Ethiopia o gyfnod Yekunno Amlak yn 1270 hyd at ddiorseddu Haile Selassie yn 1974. Ar adegau roedd y frenhiniaeth yn gryf yn ganolog, ond yn ystod cyfnodau eraill roedd brenhinoedd rhanbarthol yn dal mwy faint o bŵer. Chwaraeodd Menelik II ran hanfodol wrth gynnal ymdeimlad o falchder yn Ethiopia fel cenedl annibynnol. Ar 1 Mawrth 1896, trechodd Menelik II a'i fyddin yr Eidalwyr yn Adwa. Mae'r annibyniaeth a ddeilliodd o'r frwydr honno wedi cyfrannu'n fawr at ymdeimlad Ethiopia o falchder cenedlaetholgar mewn hunanreolaeth, ac mae llawer yn gweld Adwa fel buddugoliaeth i Affrica gyfan a'r alltud Affricanaidd.

Cysylltiadau Ethnig. Yn draddodiadol, yr Amhara fu'r grŵp ethnig amlycaf, gyda'r Tigreans yn bartneriaid eilaidd. Mae'r grwpiau ethnig eraill wedi ymateb yn wahanol i'r sefyllfa honno. Arweiniodd gwrthwynebiad i oruchafiaeth Amhara at wahanol symudiadau ymwahanol, yn enwedig yn Eritrea ac ymhlith yr Oromo. Yr oedd Eritrea yn ddiwylliannol ayn rhan wleidyddol o ucheldir Ethiopia ers cyn i Axum gyflawni goruchafiaeth wleidyddol; Mae Eritreans yn honni bod disgynyddion Axumite gymaint ag y mae Ethiopiaid yn ei wneud. Fodd bynnag, ym 1889, llofnododd yr Ymerawdwr Menelik II Gytundeb Wichale, gan brydlesu Eritrea i'r Eidalwyr yn gyfnewid am arfau. Gwladfa Eidalaidd oedd Eritrea hyd ddiwedd yr Ail Ryfel Byd . Ym 1947, llofnododd yr Eidal Gytundeb Paris, gan ymwrthod â'i holl honiadau trefedigaethol. Pasiodd y Cenhedloedd Unedig benderfyniad yn 1950 yn sefydlu Eritrea fel ffederasiwn o dan goron Ethiopia. Erbyn 1961, roedd gwrthryfelwyr Eritreaidd wedi dechrau ymladd am annibyniaeth yn y llwyn. Ym mis Tachwedd 1962, diddymodd Haile Selassie y ffederasiwn ac anfonodd ei fyddin i ddileu unrhyw wrthwynebiad, gan ddarostwng Eritrea yn rymus yn erbyn ewyllys ei phobl.

Pasiodd arweinwyr Affrica Benderfyniad Cairo ym 1964, a oedd yn cydnabod yr hen ffiniau trefedigaethol fel sail ar gyfer cenedl-wladwriaeth. O dan y cytundeb hwn, dylai Eritrea fod wedi ennill annibyniaeth, ond oherwydd gallu gwleidyddol rhyngwladol Haile Selassie a chryfder milwrol, llwyddodd Ethiopia i gadw rheolaeth. Ymladdodd y gwrthryfelwyr Eritreaidd â'r ymerawdwr hyd ei ddyddodiad yn 1974. Pan gafodd llywodraeth Derge ei harfogi gan y Sofietiaid, roedd yr Eritreans yn dal i wrthod derbyn darostyngiad allanol. Ymladdodd Ffrynt Rhyddhad Pobl Eritreaidd (EPLF) ochr yn ochr â'r EPRDF a diffodd y Derge ym 1991, pan ddaeth Eritrea yncenedl-wladwriaeth annibynnol. Mae gwrthdaro gwleidyddol wedi parhau, a bu Ethiopia ac Eritrea yn ymladd rhwng Mehefin 1998 a Mehefin 2000 dros y ffin rhwng y ddwy wlad, gyda'r naill yn cyhuddo'r llall o dorri ar ei sofraniaeth.

Mae "problem Oromo" yn parhau i drafferthu Ethiopia. Er mai'r Oromo yw'r grŵp ethnig mwyaf yn Ethiopia, nid ydynt erioed wedi cynnal pŵer gwleidyddol yn eu hanes. Yn ystod cyfnod gwladychiaeth Ewropeaidd yn Affrica, ymgymerodd yr uchelwyr o Ethiopia â menter drefedigaethol o fewn Affrica. Bu llawer o grwpiau ethnig yn nhalaith bresennol Ethiopia, megis yr Oromo, yn destun y gwladychu hwnnw. Roedd disgwyl i grwpiau ethnig gorchfygedig fabwysiadu hunaniaeth y prif grwpiau ethnig Amhara-Tigréaidd (y diwylliant cenedlaethol). Roedd yn anghyfreithlon cyhoeddi, addysgu, neu ddarlledu mewn unrhyw dafodiaith Oromo tan y 1970au cynnar, a oedd yn nodi diwedd teyrnasiad Haile Selassie. Hyd yn oed heddiw, ar ôl sefydlu llywodraeth ffederal ethnig, nid oes gan yr Oromo gynrychiolaeth wleidyddol briodol.

Trefoli, Pensaernïaeth, a Defnyddio Gofod

Anheddau crwn gyda waliau silindrog wedi'u gwneud o blethwaith a dwb yw tai traddodiadol. Mae'r toeau'n gonig ac wedi'u gwneud o wellt, ac mae gan y polyn canol

Cartref gwledig traddodiadol Ethiopia wedi'i adeiladu mewn ffasiwn silindrog gyda waliau wedi'u gwneud o blethwaith a dwb. arwyddocâd cysegredig yny rhan fwyaf o grwpiau ethnig, gan gynnwys yr Oromo, Gurage, Amhara, a Tigreans. Mae amrywiadau ar y dyluniad hwn yn digwydd. Yn nhref Lalibella mae waliau llawer o dai wedi'u gwneud o gerrig ac yn ddau lawr, tra mewn rhannau o Tigre, mae tai yn hirsgwar yn draddodiadol.

Mewn ardaloedd mwy trefol, adlewyrchir cymysgedd o draddodiad a moderniaeth yn y bensaernïaeth. Mae'r toeau gwellt yn aml yn cael eu disodli gan doi tun neu ddur. Mae gan faestrefi cyfoethocach Addis Ababa breswylfeydd aml-lawr wedi'u gwneud o goncrit a theils sy'n orllewinol iawn o ran ffurf. Mae gan Addis Ababa, a ddaeth yn brifddinas ym 1887, amrywiaeth o arddulliau pensaernïol. Nid oedd y ddinas wedi'i chynllunio, gan arwain at gymysgedd o arddulliau tai. Mae cymunedau o dai to tun plethwaith a dau yn aml yn gorwedd wrth ymyl cymdogaethau o adeiladau concrit unllawr a dwy stori â gatiau.

Mae llawer o eglwysi a mynachlogydd yn y rhanbarth gogleddol wedi'u cerfio allan o graig solet, gan gynnwys deuddeg eglwys monolithig Lalibela a naddwyd gan graig. Mae'r dref wedi'i henwi ar ôl y brenin o'r drydedd ganrif ar ddeg a oruchwyliodd ei hadeiladu. Mae adeiladaeth yr eglwysi yn amwys mewn dirgelwch, ac amryw dros bymtheg troedfedd ar hugain o uchder. Mae'r enwocaf, Beta Giorgis, wedi'i gerfio ar ffurf croes. Mae pob eglwys yn unigryw o ran siâp a maint. Nid olion o'r gorffennol yn unig yw'r eglwysi ond maent yn noddfa Gristnogol weithredol wyth can mlwydd oed.

Bwyd aEconomi

Bwyd mewn Bywyd Dyddiol. Injera , bara croyw sbwngaidd wedi ei wneud o rawn teff, yw prif stwffwl pob pryd. Mae'r holl fwyd yn cael ei fwyta â'r dwylo, a darnau o injera yn cael eu rhwygo'n ddarnau mân a'u defnyddio i drochi a chydio stiwiau ( wat ) wedi'u gwneud o lysiau fel moron a bresych, sbigoglys, tatws, a chorbys. Y sbeis mwyaf cyffredin yw berberi, sydd â sylfaen pupur coch.

Mae'r rhan fwyaf o bobl yn cadw at y tabŵau bwyd a geir yn yr Hen Destament wrth i Eglwys Uniongred Ethiopia eu rhagnodi. Fel aflan, y mae cnawd anifeiliaid â charnau heb ewin, a'r rhai nad ydynt yn cnoi eu cil. Mae bron yn amhosibl cael porc. Rhaid lladd anifeiliaid a ddefnyddir ar gyfer bwyd gyda'r pen wedi'i droi tua'r dwyrain tra bod y gwddf yn cael ei dorri "Yn enw'r Tad, y Mab, a'r Ysbryd Glân" os yw'r lladdwr yn Gristion neu "Yn enw Allah y Trugarog" os yw'r lladdwr yn Fwslimaidd.

Tollau Bwyd ar Achlysuron Seremonïol. Mae'r seremoni goffi yn ddefod gyffredin. Mae'r gweinydd yn cynnau tân ac yn rhostio ffa coffi gwyrdd wrth losgi thus. Unwaith y byddant wedi'u rhostio, mae'r ffa coffi yn cael eu malu gyda morter a pestl, a rhoddir y powdr mewn pot du traddodiadol o'r enw jebena . Yna ychwanegir dŵr. Tynnir y jebena o'r tân, a gweinir coffi ar ol bragu am yhyd amser priodol. Yn aml, mae kolo (haidd grawn cyflawn wedi'i goginio) yn cael ei weini gyda'r coffi.

Mae cig, yn benodol cig eidion, cyw iâr, a chig oen, yn cael ei fwyta gyda injera ar achlysuron arbennig. Weithiau mae cig eidion yn cael ei fwyta'n amrwd neu wedi'i goginio ychydig mewn dysgl o'r enw kitfo. Yn draddodiadol, roedd hwn yn rhan annatod o'r diet, ond yn y cyfnod modern, mae llawer o'r elitaidd wedi ei anwybyddu o blaid cig eidion wedi'i goginio.

Yn ystod cyfnodau ympryd Cristnogol, ni ellir bwyta unrhyw gynnyrch anifeiliaid ac ni ellir bwyta bwyd na diod o hanner nos tan 3 P.M. Dyma'r ffordd safonol o ymprydio yn ystod yr wythnos, ac ar ddydd Sadwrn a dydd Sul ni ellir bwyta unrhyw gynhyrchion anifeiliaid, er nad oes cyfyngiad amser ar yr ympryd.

Diod a gedwir ar gyfer achlysuron arbennig yw gwin mêl, a elwir tej . Mae Tej yn gymysgedd o flas mêl a dŵr gyda gesho brigau a dail planhigion ac yn draddodiadol mae'n cael ei yfed mewn fflasgiau siâp tiwb. Mae tej o ansawdd uchel wedi dod yn nwydd o'r dosbarth uwch, sydd â'r adnoddau i'w fragu a'i brynu.

Economi Sylfaenol. Mae'r economi yn seiliedig ar amaethyddiaeth, lle mae 85 y cant o'r boblogaeth yn cymryd rhan. Mae problemau ecolegol megis sychder cyfnodol, diraddio pridd, datgoedwigo, a dwysedd poblogaeth uchel yn effeithio'n negyddol ar y diwydiant amaethyddol. Mae'r rhan fwyaf o gynhyrchwyr amaethyddol yn ffermwyr ymgynhaliol sy'n byw yn yr ucheldiroedd,tra bod y boblogaeth ar gyrion yr iseldir yn grwydrol ac yn ymwneud â chodi da byw. Cloddir aur, marmor, calchfaen, a symiau bach o tantalwm.

Daliadaeth Tir ac Eiddo. Yn draddodiadol roedd y frenhiniaeth a'r Eglwys Uniongred yn rheoli ac yn berchen ar y rhan fwyaf o'r tir. Hyd at ddymchwel y frenhiniaeth ym 1974, roedd system daliadaeth tir gymhleth; er enghraifft, roedd dros 111 o wahanol fathau o ddaliadaeth yn Nhalaith Welo. Dau brif fath o berchnogaeth tir traddodiadol nad ydynt bellach yn bodoli oedd rist (math o berchnogaeth tir cymunedol a oedd yn etifeddol) a gult (perchenogaeth a gafwyd gan y frenhines neu reolwr taleithiol) .

Sefydlodd yr EPRDF bolisi defnydd tir cyhoeddus. Mewn ardaloedd gwledig, mae gan werinwyr hawliau defnydd tir, a phob pum mlynedd mae ffermwyr yn ail-rannu tir i addasu i strwythurau cymdeithasol newidiol eu cymunedau. Mae sawl rheswm pam nad oes perchnogaeth tir unigol yn bodoli mewn ardaloedd gwledig. Pe bai perchnogaeth breifat yn cael ei ddeddfu, mae'r llywodraeth yn credu y byddai rhaniadau dosbarth gwledig yn cynyddu o ganlyniad i nifer fawr o werinwyr yn gwerthu eu tir.

Gweithgareddau Masnachol. Amaethyddiaeth yw'r prif weithgaredd masnachol. Mae y prif gnydau yn cynnwys amrywiaeth o rawn, megys teff, gwenith, haidd, ŷd, sorghum, a miled; coffi; corbys; ahad olew. Grawn yw prif hanfodion y diet ac felly dyma'r cnydau maes pwysicaf. Mae codlysiau yn brif ffynhonnell protein yn y diet. Mae bwyta hadau olew yn gyffredin oherwydd bod Eglwys Uniongred Ethiopia yn gwahardd defnyddio brasterau anifeiliaid ar sawl diwrnod yn ystod y flwyddyn.

Diwydiannau Mawr. Ar ôl gwladoli'r sector preifat cyn chwyldro 1974, cafwyd ecsodus o ddiwydiant a oedd yn eiddo i dramor ac a oedd yn cael ei redeg gan dramor. Gostyngodd cyfradd twf y sector gweithgynhyrchu. Mae dros 90 y cant o ddiwydiannau mawr yn cael eu rhedeg gan y wladwriaeth, yn hytrach na llai na 10 y cant o amaethyddiaeth. O dan weinyddiaeth EPRDF, mae diwydiant cyhoeddus a phreifat. Mae diwydiannau cyhoeddus yn cynnwys y diwydiannau dilledyn, dur a thecstilau, tra bod cyfranddalwyr yn berchen ar lawer o'r diwydiant fferyllol. Mae diwydiant yn cyfrif am bron i 14 y cant o'r cynnyrch mewnwladol crynswth, gyda thecstilau, adeiladu, sment, a phŵer trydan dŵr yn ffurfio mwyafrif y cynhyrchiad.

Masnach. Y cnwd allforio pwysicaf yw coffi, sy'n darparu 65 i 75 y cant o enillion cyfnewid tramor. Mae gan Ethiopia botensial amaethyddol enfawr oherwydd ei hardaloedd mawr o dir ffrwythlon, hinsawdd amrywiol, a glawiad digonol yn gyffredinol. Crwyn yw'r ail allforio mwyaf, ac yna corbys, had olew, aur, a chat, planhigyn lled-gyfreithioly mae eu dail yn meddu ar rinweddau seicotropig, sy'n cael eu cnoi mewn grwpiau cymdeithasol. Mae'r sector amaethyddol yn destun sychder cyfnodol, ac mae seilwaith gwael yn cyfyngu ar gynhyrchu a marchnata cynhyrchion Ethiopia. Dim ond 15 y cant o'r ffyrdd sydd wedi'u palmantu; mae hon yn broblem yn enwedig yn yr ucheldiroedd, lle mae dau dymor glawog yn achosi i lawer o ffyrdd fod yn annefnyddiadwy am wythnosau ar y tro. Y ddau fewnforion mwyaf yw anifeiliaid byw a petrolewm. Anfonir y mwyafrif o allforion Ethiopia i'r Almaen, Japan, yr Eidal a'r Deyrnas Unedig, tra bod mewnforion yn cael eu dwyn i mewn yn bennaf o'r Eidal, yr Unol Daleithiau, yr Almaen, a Saudi Arabia.Mae criw o ferched yn dychwelyd o Lyn Tana gyda jygiau o ddŵr. Yn draddodiadol mae menywod Ethiopia yn gyfrifol am dasgau domestig, tra bod dynion yn gyfrifol am weithgareddau y tu allan i'r cartref.

Adran Llafur. Dynion sy'n gwneud y gweithgareddau sy'n trethu fwyaf yn gorfforol y tu allan i'r tŷ, tra bod merched yn gyfrifol am y maes domestig. Mae plant ifanc, yn enwedig ar ffermydd, yn cymryd rhan mewn llafur cartref yn ifanc. Fel arfer mae gan ferched fwy o waith i'w wneud na bechgyn.

Echel arall o haeniad llafur yw ethnigrwydd. Mae Ethiopia yn wladwriaeth aml-ethnig gyda hanes o ymraniad ethnig. Ar hyn o bryd, grŵp ethnig Tigreaidd sy'n rheoli'r llywodraeth ac yn dal y swyddi craidd o rym yn y ffederalSelassie yn 1974. Roedd llywodraeth sosialaidd (y Derge) a oedd yn adnabyddus am ei chreulondeb yn llywodraethu'r genedl tan 1991. Gorchfygodd Ffrynt Democrataidd Chwyldroadol Pobl Ethiopia (EPRDF) y Derge, rheol ddemocrataidd sefydledig, ac mae'n llywodraethu Ethiopia ar hyn o bryd.

Mae pum mlynedd ar hugain olaf yr ugeinfed ganrif wedi bod yn gyfnod o wrthryfel ac aflonyddwch gwleidyddol ond dim ond cyfran fach o'r amser y bu Ethiopia yn endid gwleidyddol weithgar yn ei gynrychioli. Yn anffodus, fodd bynnag, mae safle rhyngwladol y wlad wedi dirywio ers teyrnasiad yr Ymerawdwr Selassie, pan oedd yr unig aelod Affricanaidd o Gynghrair y Cenhedloedd ac roedd ei phrifddinas, Addis Ababa, yn gartref i gymuned ryngwladol sylweddol. Mae rhyfel, sychder, a phroblemau iechyd wedi gadael y genedl yn un o wledydd tlotaf Affrica yn economaidd, ond mae annibyniaeth ffyrnig a balchder hanesyddol y bobl yn cyfrif am bobl sy'n gyfoethog mewn hunanbenderfyniad.

Lleoliad a Daearyddiaeth. Ethiopia yw'r ddegfed wlad fwyaf yn Affrica, yn gorchuddio 439,580 milltir sgwâr (1,138,512 cilomedr sgwâr) a hi yw prif gyfansoddyn yr ehangdir a elwir yn Horn Affrica. Mae'n ffinio ag Eritrea i'r gogledd a'r gogledd-ddwyrain, i'r dwyrain gan Djibouti a Somalia, i'r de gan Kenya, ac i'r gorllewin a'r de-orllewin gan Swdan.

Amgylchynir y llwyfandir canolog, a elwir yr ucheldiroedd, ar dair ochr ganllywodraeth. Nid ethnigrwydd yw'r unig sail ar gyfer cyflogaeth yn y llywodraeth; Mae ideoleg wleidyddol hefyd yn chwarae rhan bwysig.

Haeniad Cymdeithasol

Dosbarthiadau a Chastau. Mae pedwar prif grŵp cymdeithasol. Ar y brig mae llinachau uchel eu statws, ac yna llinachau gradd isel. Grwpiau cast, sy'n mewndarddol, gydag aelodaeth grŵp wedi'i briodoli gan enedigaeth ac aelodaeth sy'n gysylltiedig â chysyniadau llygredd, yw'r drydedd haen gymdeithasol. Caethweision a disgynyddion caethweision yw'r grŵp cymdeithasol isaf. Mae'r system pedair haen hon yn draddodiadol; mae'r sefydliad cymdeithasol cyfoes yn ddeinamig, yn enwedig mewn ardaloedd trefol. Mewn cymdeithas drefol, mae rhaniad llafur yn pennu dosbarth cymdeithasol. Mae rhai swyddi'n cael eu parchu'n fwy nag eraill, fel cyfreithwyr a gweithwyr y llywodraeth ffederal. Mae gan lawer o broffesiynau gysylltiadau negyddol, megis gweithwyr metel, gweithwyr lledr, a chrochenwyr, sy'n cael eu hystyried o statws isel ac yn aml wedi'u hynysu o gymdeithas brif ffrwd.

Symbolau Haeniad Cymdeithasol. Mae symbolau haeniad cymdeithasol mewn ardaloedd gwledig yn cynnwys faint o rawn a gwartheg sydd gan berson. Er bod symbolau cyfoeth mewn ardaloedd trefol yn wahanol, y symbolau hyn o hyd sy'n mynegeio statws cymdeithasol uchel. Cyfoeth yw'r prif faen prawf ar gyfer haeniad cymdeithasol, ond maint yr addysg, y gymdogaeth y mae rhywun yn byw ynddi, a'rmae swydd un hefyd yn symbolau o statws uchel neu isel. Mae'n anodd cael ceir, ac mae perchnogaeth car yn symbol o gyfoeth a statws uchel.

Bywyd Gwleidyddol

Llywodraeth. Am bron i un cant ar bymtheg o flynyddoedd, roedd y genedl yn cael ei rheoli gan frenhiniaeth â chysylltiadau agos â'r Eglwys Uniongred. Ym 1974, dymchwelwyd Haile Selassie, y frenhines olaf, gan gyfundrefn filwrol gomiwnyddol o'r enw Derge. Ym 1991, cafodd y Derge ei ddiorseddu gan yr EPRDF (yn fewnol yn cynnwys Ffrynt Rhyddhad Pobl Tigrean, Sefydliad Democrataidd Pobl Oromo, a mudiad Democrataidd Cenedlaethol Amhara), a sefydlodd lywodraeth “ddemocrataidd”.

Mae Ethiopia ar hyn o bryd yn ffederasiwn ethnig sy'n cynnwys un ar ddeg o daleithiau sydd â sail ethnig i raddau helaeth. Bwriad y math hwn o sefydliad yw lleihau ymryson ethnig. Y swyddog uchaf yw'r prif weinidog, ac mae'r arlywydd yn flaenwr heb unrhyw bŵer gwirioneddol. Mae'r gangen ddeddfwriaethol yn cynnwys deddfwriaeth bicameral lle gellir cynrychioli pob person ac ethnigrwydd.

Nid yw Ethiopia wedi cyflawni cydraddoldeb gwleidyddol. Mae'r EPRDF yn estyniad o'r sefydliad milwrol a ddiorseddodd yr hen unbennaeth filwrol, ac mae'r llywodraeth yn cael ei rheoli gan Ffrynt Rhyddhad Pobl Tigrean. Gan fod y llywodraeth wedi'i seilio ar ethnigrwydd a milwrol, mae holl broblemau'r blaenorol yn ei blacyfundrefnau.

Arweinyddiaeth a Swyddogion Gwleidyddol. Bu'r Ymerawdwr Haile Selassie yn rheoli o 1930 hyd 1974. Yn ystod ei oes, adeiladodd Selassie seilwaith enfawr a chreodd y cyfansoddiad cyntaf (1931). Arweiniodd Haile Selassie Ethiopia i ddod yr unig aelod Affricanaidd o Gynghrair y Cenhedloedd a hi oedd llywydd cyntaf y Sefydliad Undod Affricanaidd, sydd wedi'i leoli yn Addis Ababa. Microreoli cenedl a ddaliwyd i fyny gyda'r ymerawdwr yn ei henaint, a chafodd ei ddiorseddu gan y gyfundrefn Derge gomiwnyddol dan arweiniad yr Is-gyrnol Mengistu Haile Mariam. Daeth Mengistu i rym fel pennaeth y wladwriaeth ar ôl lladd ei ddau ragflaenydd. Yna daeth Ethiopia yn wladwriaeth dotalitaraidd a ariannwyd gan yr Undeb Sofietaidd a gyda chymorth Ciwba. Rhwng 1977 a 1978, lladdwyd miloedd o wrthwynebwyr Derge a amheuir.

Ym mis Mai 1991, cymerodd yr EPRDF Addis Ababa yn rymus, gan orfodi Mengistu i gael lloches yn Zimbabwe. Addawodd arweinydd yr EPRDF a'r prif weinidog presennol Meles Zenawi oruchwylio ffurfio democratiaeth amlbleidiol. Cynhaliwyd etholiad cynulliad cyfansoddol o 547 aelod ym mis Mehefin 1994, a mabwysiadwyd cyfansoddiad Gweriniaeth Ddemocrataidd Ffederal Ethiopia yn dilyn hynny. Cynhaliwyd etholiadau ar gyfer y senedd genedlaethol a deddfwrfeydd rhanbarthol ym mis Mai a mis Mehefin 1995, er bod y rhan fwyaf o'r gwrthbleidiau wedi boicotio'r etholiadau. Cyflawnwyd buddugoliaeth dirlithriad gan yEPRDF.

Mae'r EPRDF, ynghyd â 50 o bleidiau gwleidyddol cofrestredig eraill (y rhan fwyaf ohonynt yn fach ac yn seiliedig ar ethnigrwydd), yn cynnwys pleidiau gwleidyddol Ethiopia. Mae'r EPRDF yn cael ei ddominyddu gan Ffrynt Rhyddhad Pobl Tigrean (TPLF). Oherwydd hynny, ar ôl annibyniaeth

Gweithwyr yn gosod pibell ddŵr ar gyfer dyfrhau yn Hitosa. ym 1991, tynnodd sefydliadau gwleidyddol ethnig eraill yn ôl o'r llywodraeth genedlaethol. Un enghraifft yw Ffrynt Rhyddhad Oromo (OLF), a dynnodd yn ôl ym mis Mehefin 1992.

Problemau Cymdeithasol a Rheolaeth. Mae Ethiopia yn fwy diogel na'r gwledydd cyfagos, yn enwedig mewn ardaloedd trefol. Mae materion ethnig yn chwarae rhan mewn bywyd gwleidyddol, ond nid yw hyn fel arfer yn arwain at drais. Mae Cristnogion a Mwslemiaid yn byw gyda'i gilydd yn heddychlon.

Anaml y mae lladrad yn digwydd yn Addis Ababa a bron byth yn cynnwys arfau. Mae lladron yn dueddol o weithio mewn grwpiau, a hel pocedi yw'r ffurf arferol o ddwyn. Mae digartrefedd yn y brifddinas yn broblem gymdeithasol ddifrifol, yn enwedig ymhlith yr ieuenctid. Mae llawer o blant y stryd yn troi at ladrad i fwydo eu hunain. Mae swyddogion heddlu fel arfer yn dal lladron ond anaml y maent yn erlyn ac yn aml yn gweithio gyda nhw, gan rannu'r bounty.

Gweithgarwch Milwrol. Gelwir y fyddin Ethiopia yn Llu Amddiffyn Cenedlaethol Ethiopia (ENDF) ac mae'n cynnwys tua 100,000 o bersonél, sy'n ei gwneud yn un o'rlluoedd milwrol mwyaf Affrica. Yn ystod cyfundrefn Derge, roedd y milwyr yn rhifo tua chwarter miliwn. Ers y 1990au cynnar, pan ddymchwelwyd y Derge, mae'r ENDF wedi bod yn trawsnewid o fod yn rym gwrthryfelgar i sefydliad milwrol proffesiynol sydd wedi'i hyfforddi mewn gweithrediadau deminyddol, dyngarol a chadw heddwch, a chyfiawnder milwrol.

Rhwng Mehefin 1998 a haf 2000, bu Ethiopia yn rhan o'r rhyfel mwyaf ar gyfandir Affrica gyda'i chymydog gogleddol, Eritrea. Gwrthdaro ffiniau oedd y rhyfel yn ei hanfod. Roedd Eritrea yn meddiannu trefi Badme a Zalambasa, a honnodd Ethiopia ei bod yn diriogaeth sofran. Gellir olrhain y gwrthdaro i'r Ymerawdwr Menelik, a werthodd Eritrea i'r Eidalwyr ar ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg.

Bu ymladd ar raddfa fawr ym 1998 a 1999 heb unrhyw newid yn safbwyntiau'r ymladdwyr. Yn ystod misoedd y gaeaf, ychydig iawn o ymladd oedd oherwydd y glaw, sy'n ei gwneud hi'n anodd symud arfau. Yn ystod haf 2000, enillodd Ethiopia fuddugoliaethau ar raddfa fawr a gorymdeithio trwy'r ardal ffin a ymleddir i diriogaeth Eritreaidd. Ar ôl y buddugoliaethau hyn, llofnododd y ddwy wlad gytundeb heddwch, a oedd yn galw ar filwyr cadw heddwch y Cenhedloedd Unedig i fonitro'r ardal a ymleddir a chartograffwyr proffesiynol i ddiffinio'r ffin. Tynnodd milwyr Ethiopia yn ôl o diriogaeth Eritreaidd diamheuol ar ôl i'r cytundeb gael ei lofnodi.

CymdeithasolRhaglenni Lles a Newid

Cysylltiadau traddodiadol yw prif ffynonellau lles cymdeithasol. Mae llawer o wahanol fathau o raglenni lles cymdeithasol mewn gwahanol rannau o'r wlad; mae gan y rhaglenni hyn seiliau crefyddol, gwleidyddol, teuluol neu eraill ar gyfer eu ffurfio. Dau o'r rhai mwyaf cyffredin yw'r systemau iddir a debo .

Cymdeithas sy'n darparu cymorth ariannol a mathau eraill o gymorth i bobl yn yr un gymdogaeth neu alwedigaeth a rhwng ffrindiau neu berthnasau yw'r tir. Daeth y sefydliad hwn yn gyffredin gyda ffurfio cymdeithas drefol. Prif amcan gitr yw cynorthwyo teuluoedd yn ariannol ar adegau o straen, megis salwch, marwolaeth, a cholledion eiddo oherwydd tân neu ladrad. Yn ddiweddar, mae eiriaid wedi bod yn ymwneud â datblygu cymunedol, gan gynnwys adeiladu ysgolion a ffyrdd. Mae pennaeth teulu sy'n perthyn i'r elusen yn cyfrannu swm penodol o arian bob mis er budd unigolion ar adegau o argyfwng.

Y gymdeithas lles cymdeithasol fwyaf eang mewn ardaloedd gwledig yw'r debo. Os yw ffermwr yn cael anhawster gofalu am ei gaeau, efallai y bydd yn gwahodd ei gymdogion i helpu ar ddyddiad penodol. Yn gyfnewid am hynny, rhaid i'r ffermwr ddarparu bwyd a diod am y dydd a chyfrannu ei lafur pan fydd angen cymorth ar eraill yn yr un debo. Nid yw'r debo wedi'i gyfyngu i amaethyddiaeth ond mae hefyd yn gyffredin mewn taiadeiladu.

Cyrff Anllywodraethol a Chymdeithasau Eraill

Sefydliadau anllywodraethol (NGOs) yw'r prif ffynonellau cymorth i liniaru tlodi gwledig. Asiantaeth Datblygu Rhyngwladol Sweden oedd y corff anllywodraethol cyntaf yn Ethiopia yn y 1960au, gan ganolbwyntio ar ddatblygu gwledig. Sychder a rhyfel fu'r ddwy broblem fwyaf yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Chwaraeodd cyrff anllywodraethol ran hanfodol yn lleddfu newyn yn Welo a Tigre yn ystod newyn 1973-1974 a 1983-1984 trwy gydlynu'r Gymdeithas Cymorth a Datblygiad Cristnogol. Ym 1985, ffurfiodd y Churches Drought Action Africa/Ethiopia bartneriaeth rhyddhad ar y cyd i ddosbarthu cymorth bwyd brys i ardaloedd a reolir gan luoedd gwrthryfelwyr.

Pan ddaeth yr EPRDF i rym ym 1991, roedd nifer fawr o sefydliadau rhoddwyr yn cefnogi ac yn ariannu gweithgareddau adsefydlu a datblygu. Mae diogelu'r amgylchedd a rhaglenni seiliedig ar fwyd yn cael blaenoriaeth heddiw, er bod datblygu a gofal iechyd ataliol hefyd yn weithgareddau y mae cyrff anllywodraethol yn canolbwyntio arnynt.

Rhyw Rolau a Statwsau

Is-adran Llafur yn ôl Rhyw. Yn draddodiadol, mae llafur wedi’i rannu yn ôl rhyw, gydag awdurdod yn cael ei roi i’r gwryw hŷn mewn cartref. Mae dynion yn gyfrifol am aredig, cynaeafu, masnachu nwyddau, lladd anifeiliaid, bugeilio, adeiladu tai, a thorri pren. Merched sy'n gyfrifol am y maes domestiga helpu'r dynion gyda rhai gweithgareddau ar y fferm. Merched sydd â gofal am goginio, bragu cwrw, torri hopys, prynu a gwerthu sbeisys, gwneud menyn, casglu a chario pren, a chario dŵr.

Mae'r rhaniad rhyw mewn ardaloedd trefol yn llai amlwg nag ydyw yng nghefn gwlad. Mae llawer o fenywod yn gweithio y tu allan i'r cartref, ac mae mwy o ymwybyddiaeth o anghydraddoldeb rhyw yn tueddu i fod. Mae menywod mewn ardaloedd trefol yn dal i fod yn gyfrifol, gyda gyrfa neu hebddi, am y gofod domestig. Mae cyflogaeth ar lefel sylfaenol yn weddol gyfartal, ond mae dynion yn tueddu i gael dyrchafiad yn gynt o lawer ac yn amlach.

Statws Cymharol Menywod a Dynion. Mae anghydraddoldeb rhyw yn dal i fod yn gyffredin. Mae dynion yn aml yn treulio eu hamser rhydd yn cymdeithasu y tu allan i'r cartref, tra bod merched yn gofalu am y cartref. Os yw dyn yn cymryd rhan mewn gweithgareddau domestig fel coginio a magu plant, gall ddod yn alltud cymdeithasol.

Mae addysg bechgyn dan fwy o straen nag addysg merched, sydd i fod i helpu gyda gwaith cartref. Mae merched yn cael eu cyfyngu rhag gadael y cartref a chymryd rhan mewn gweithgareddau cymdeithasol gyda ffrindiau yn llawer mwy na bechgyn.

Priodas, Teulu, a Pherthynas

Priodas. Mae arferion priodas traddodiadol yn amrywio yn ôl grŵp ethnig, er bod llawer o arferion trawsethnig. Priodasau wedi'u trefnu yw'r norm, er bod yr arfer hwn yn dod yn llawer llai cyffredin, yn enwedig mewn ardaloedd trefolardaloedd. Mae cyflwyno gwaddol o deulu'r gwryw i deulu'r fenyw yn gyffredin. Nid yw'r swm yn sefydlog ac mae'n amrywio yn ôl cyfoeth y teuluoedd. Gall y gwaddol gynnwys da byw, arian, neu eitemau eraill o werth cymdeithasol.

Mae’r cynnig fel arfer yn ymwneud â henuriaid, sy’n teithio o dŷ’r priodfab i rieni’r briodferch i ofyn am y briodas. Yn draddodiadol, yr henuriaid yw’r unigolion sy’n penderfynu pryd a ble y cynhelir y seremoni. Mae teuluoedd y briodferch a'r priodfab yn paratoi bwyd a diod ar gyfer y seremoni trwy fragu gwin a chwrw a choginio bwyd. Mae llawer iawn o fwyd yn cael ei baratoi ar gyfer yr achlysur, yn enwedig prydau cig.

Roedd Cristnogion yn aml yn priodi mewn eglwysi Uniongred, ac mae amrywiaeth o fathau o briodasau yn bodoli. Yn y math takelil , mae'r briodferch a'r priodfab yn cymryd rhan mewn seremoni arbennig ac yn cytuno byth i ysgaru. Mae'r math hwn o ymrwymiad wedi dod yn brin yn y blynyddoedd diwethaf. Mae gwisg priodas yn y dinasoedd yn orllewinol iawn: siwtiau a tuxedos i'r dynion a gŵn priodas gwyn i'r briodferch.

Uned Ddomestig. Mae strwythur sylfaenol y teulu yn llawer mwy nag uned niwclear arferol y Gorllewin. Y gwryw hynaf fel arfer yw pennaeth y cartref ac ef sy'n gyfrifol am wneud penderfyniadau. Mae dynion, sydd â'r incwm sylfaenol fel arfer, yn rheoli'r teulu'n economaidd ac yn dosbarthu arian. Merched sydd â gofal am fywyd domestig ac mae ganddynt lawer mwy o gysylltiadgyda'r plant. Mae'r tad yn cael ei weld fel ffigwr awdurdod.

Mae’n ofynnol yn gymdeithasol i blant ofalu am eu rhieni, ac felly yn aml mae tair i bedair cenhedlaeth ar aelwyd. Gyda dyfodiad bywyd trefol, fodd bynnag, mae'r patrwm hwn yn newid, ac mae plant yn aml yn byw ymhell oddi wrth eu teuluoedd ac yn cael amser llawer anoddach yn eu cefnogi. Mae gan drefolion gyfrifoldeb i anfon arian at eu teuluoedd mewn ardaloedd gwledig ac yn aml yn ceisio eu gorau i adleoli eu teuluoedd i'r dinasoedd.

Etifeddiaeth. Mae deddfau etifeddiaeth yn dilyn patrwm eithaf rheolaidd. Cyn i henuriad farw mae'n datgan ar lafar ei ddymuniadau ar gyfer cael gwared ar eiddo. Mae plant a phriod sy'n byw yn nodweddiadol

Gwraig o Ethiopia yn edrych ar ffabrig yn Fasher. yr etifeddwyr, ond os bydd unigolyn yn marw heb ewyllys, caiff eiddo ei glustnodi gan system y llysoedd i’r perthnasau a’r ffrindiau byw agosaf. Mae tir, er nad yw'n eiddo swyddogol i unigolion, yn etifeddadwy. Mae dynion yn fwy breintiedig na benywod ac fel arfer yn derbyn yr eiddo a'r offer mwyaf gwerthfawr, tra bod menywod yn tueddu i etifeddu eitemau sy'n gysylltiedig â'r byd domestig.

Grwpiau Perthnasol. Olrheinir disgyniad trwy deulu'r fam a'r tad, ond mae'r llinach wrywaidd yn fwy gwerthfawr na'r fenyw. Mae'n arferol i blentyn gymryd enw cyntaf y tad fel ei enw ef neu hianialwch gyda drychiad sylweddol is. Mae'r llwyfandir rhwng chwe mil a deng mil o droedfeddi uwch lefel y môr, a'r copa uchaf yw Ras Deshan, pedwerydd mynydd talaf Affrica. Addis Ababa yw'r drydedd brifddinas uchaf yn y byd.

Mae'r Great Rift Valley (sy'n adnabyddus am ddarganfyddiadau hominidiaid cynnar fel Lucy, y mae ei hesgyrn yn byw yn Amgueddfa Genedlaethol Ethiopia) yn rhannu'r llwyfandir canolog yn ddwy. Mae'r dyffryn yn ymestyn i'r de-orllewin trwy'r wlad ac yn cynnwys Dirwasgiad Danakil, anialwch sy'n cynnwys y pwynt sych isaf ar y ddaear. Yn yr ucheldiroedd mae Llyn Tana, tarddiad y Nîl Las, sy'n cyflenwi'r mwyafrif helaeth o ddŵr i Ddyffryn Afon Nîl yn yr Aifft.

Mae amrywiad mewn uchder yn arwain at amrywiad dramatig yn yr hinsawdd. Mae rhai copaon ym Mynyddoedd Simyen yn derbyn cwymp eira o bryd i'w gilydd, tra bod tymheredd cyfartalog y Danakil yn 120 gradd Fahrenheit yn ystod y dydd. Mae'r llwyfandir canolog uchel yn ysgafn, gyda thymheredd cyfartalog cymedrig o 62 gradd Fahrenheit.Ethiopia

Mae mwyafrif y glaw ar yr ucheldiroedd yn disgyn yn y tymor glawog mawr o ganol mis Mehefin i ganol mis Medi , gyda chyfartaledd o ddeugain modfedd o law yn ystod y tymor hwnnw. Mae tymor glawog bach yn digwydd o fis Chwefror i fis Ebrill. Mae taleithiau gogledd-ddwyreiniol Tigre a Welo yn dueddol o ddioddef sychder, sy'n tueddu i ddigwydd tua unwaith bob deng mlynedd. Mae gweddillenw olaf. Mewn ardaloedd gwledig, mae pentrefi'n aml yn cynnwys grwpiau o berthnasau sy'n cynnig cymorth ar adegau anodd. Mae'r grŵp perthynas y mae rhywun yn cymryd rhan ynddo yn tueddu i fod yn y llinell wrywaidd. Mae henuriaid yn cael eu parchu, yn enwedig dynion, ac yn cael eu hystyried fel ffynhonnell llinach. Yn gyffredinol, henuriad neu grwpiau o henuriaid sy’n gyfrifol am setlo anghydfodau o fewn grŵp neu glan sy’n berthynas.

Cymdeithasu

Gofal Babanod. Mae plant yn cael eu magu gan y teulu estynedig a'r gymuned. Prif ddyletswydd y fam yw gofalu am y plant fel rhan o'i dyletswyddau domestig. Os nad yw'r fam ar gael, mae'r

wedi gwisgo diaconiaid yn lliwgar yng Ngŵyl Timkat yn Lalibela. cyfrifoldeb y merched hŷn yn ogystal â'r neiniau.

Mewn cymdeithas drefol, lle mae’r ddau riant yn gweithio’n aml, mae gwarchodwyr yn cael eu cyflogi ac mae’r tad yn cymryd rhan fwy gweithredol mewn gofal plant. Os caiff plentyn ei eni allan o briodas, mae'n ofynnol yn ôl y gyfraith i bwy bynnag y mae'r merched yn honni mai'r tad yw cynnal y plentyn yn economaidd. Os bydd rhieni’n ysgaru, gofynnir i blentyn pum mlwydd oed neu hŷn gyda phwy y mae am fyw.

Magu Plant ac Addysg. Yn ystod plentyndod cynnar, plant sy’n cael y cysylltiad mwyaf â’u mamau a’u perthnasau benywaidd. Pan fyddant tua phump oed, yn enwedig mewn ardaloedd trefol, mae plant yn dechrau mynychu'r ysgol os gall eu teuluoedd fforddioy ffioedd. Mewn ardaloedd gwledig, mae ysgolion yn brin ac mae plant yn gwneud gwaith fferm. Mae hyn yn golygu bod canran isel iawn o ieuenctid cefn gwlad yn mynychu'r ysgol. Mae'r llywodraeth yn ceisio lleddfu'r broblem hon drwy adeiladu ysgolion hygyrch mewn ardaloedd gwledig.

Adlewyrchir strwythur patriarchaidd cymdeithas yn y straen ar addysg bechgyn dros ferched. Mae merched yn wynebu problemau gwahaniaethu yn ogystal â cham-drin corfforol yn yr ysgol. Hefyd, mae'r gred yn dal i fodoli bod merched yn llai cymwys na gwrywod a bod addysg yn cael ei wastraffu arnynt.

Addysg Uwch. Mae plant sy'n gwneud yn dda yn yr ysgol elfennol yn mynd ymlaen i'r ysgol uwchradd. Teimlir fod ysgolion cenhadol yn rhagori ar ysgolion y llywodraeth. Mae angen ffioedd ar gyfer ysgolion cenhadol, er eu bod yn gostwng yn sylweddol ar gyfer ymlynwyr crefyddol.

Mae'r Brifysgol am ddim, ond mae mynediad yn hynod gystadleuol. Mae pob myfyriwr uwchradd yn sefyll arholiad safonol i fynd i'r coleg. Y gyfradd dderbyn yw tua 20 y cant o'r holl unigolion sy'n sefyll y profion. Mae yna gwota ar gyfer y gwahanol adrannau, a dim ond nifer penodol o unigolion sydd wedi'u cofrestru yn eu majors dymunol. Y maen prawf yw graddau myfyrwyr blwyddyn gyntaf; y rhai sydd â'r marciau uchaf sy'n cael y dewis cyntaf. Ym 1999, roedd tua 21,000 o fyfyrwyr wedi cofrestru ym Mhrifysgol Addis Ababa.

Etiquette

Cyfarch ar ffurfcusanau lluosog ar y ddau foch a llu o bleserau cyfnewid. Mae unrhyw awgrym o ragoriaeth yn cael ei drin â dirmyg. Mae oedran yn ffactor mewn ymddygiad cymdeithasol, ac mae'r henoed yn cael eu trin gyda'r parch mwyaf. Pan fydd person oedrannus neu westai yn mynd i mewn i ystafell, mae'n arferol sefyll nes bod y person hwnnw'n eistedd. Mae arferion bwyta hefyd yn bwysig. Rhaid golchi'r dwylo cyn pryd bwyd bob amser, gan fod yr holl fwyd yn cael ei fwyta gyda'r dwylo o ddysgl gymunedol. Mae'n arferol i'r gwestai ddechrau bwyta. Yn ystod pryd bwyd, mae'n iawn tynnu injera yn unig o'r gofod yn union o'ch blaen eich hun. Mae dognau wedi'u disbyddu yn cael eu disodli'n gyflym. Yn ystod prydau bwyd, mae cymryd rhan mewn sgwrs yn cael ei ystyried yn gwrtais; credir bod sylw llwyr i'r pryd yn amhleidiol.

Crefydd

Credoau Crefyddol. Mae rhyddid crefyddol wedi bod yn Ethiopia ers canrifoedd. Eglwys Uniongred Ethiopia yw eglwys hynaf Affrica Is-Sahara, ac adeiladwyd y mosg cyntaf yn Affrica yn nhalaith Tigre. Mae Cristnogaeth ac Islam wedi cydfodoli'n heddychlon ers cannoedd o flynyddoedd, a rhoddodd brenhinoedd Cristnogol Ethiopia loches i Muhammad yn ystod ei erledigaeth yn ne Arabia, gan achosi i'r Proffwyd ddatgan Ethiopia wedi'i heithrio rhag rhyfeloedd sanctaidd Mwslimaidd. Nid yw'n anghyffredin i Gristnogion a Mwslemiaid ymweld â thŷ addoli ei gilydd i geisio iechyd neu ffyniant.

Yrcrefydd dominyddol fu Cristnogaeth Uniongred ers i Frenin Ēzānā o Axum fabwysiadu Cristnogaeth yn 333. Hon oedd y grefydd swyddogol yn ystod teyrnasiad y frenhiniaeth a hi yw'r grefydd answyddogol ar hyn o bryd. Oherwydd lledaeniad Islam yn Affrica, cafodd Cristnogaeth Uniongred Ethiopia ei gwahanu oddi wrth y byd Cristnogol. Mae hyn wedi arwain at lawer o nodweddion unigryw yr eglwys, a ystyrir fel yr eglwys Gristnogol ffurfiol fwyaf Iddewig.

Mae Eglwys Uniongred Ethiopia yn hawlio Arch gwreiddiol y Cyfamod, a chedwir atgynyrchiadau (a elwir yn tabotat ) mewn cysegr canolog ym mhob eglwys; y tabot sydd yn cysegru eglwys. Eglwys Uniongred Ethiopia yw'r unig eglwys sefydledig sydd wedi gwrthod athrawiaeth Cristnogaeth Pauline, sy'n nodi bod yr Hen Destament wedi colli ei rym rhwymol ar ôl dyfodiad Iesu. Mae ffocws Hen Destament Eglwys Uniongred Ethiopia yn cynnwys deddfau dietegol tebyg i'r traddodiad kosher, enwaediad ar ôl yr wythfed diwrnod geni, a Saboth dydd Sadwrn.

Yn hanesyddol roedd Iddewiaeth yn brif grefydd, er bod mwyafrif helaeth yr Iddewon Ethiopia (o'r enw Beta Israel) yn byw yn Israel heddiw. Roedd y Beta Israel yn bwerus yn wleidyddol ar rai adegau. Yr oedd Iddewon Ethiopia yn cael eu herlid yn aml yn ystod yr ychydig gannoedd o flynyddoedd diwethaf; a arweiniodd at gludiadau awyr cyfrinachol enfawr yn 1984 a 1991 gan yr Israeliaidmilwrol.

Mae Islam wedi bod yn grefydd arwyddocaol yn Ethiopia ers yr wythfed ganrif ond mae llawer o Gristnogion ac ysgolheigion yn ei hystyried yn grefydd y "tu allan". Yn draddodiadol mae pobl nad ydynt yn Fwslimiaid wedi dehongli Islam Ethiopia fel gelyniaethus. Mae'r rhagfarn hon yn ganlyniad i oruchafiaeth Cristnogaeth.

Ceir crefyddau amldduwiol yn yr iseldiroedd, y rhai sydd hefyd wedi derbyn cenhadon Protestanaidd. Mae'r eglwysi Efengylaidd hyn yn tyfu'n gyflym, ond mae Cristnogaeth Uniongred ac Islam yn honni ymlyniad 85 i 90 y cant o'r boblogaeth.

Ymarferwyr Crefyddol. Cyfeirir yn aml at arweinydd Eglwys Uniongred Ethiopia fel y Patriarch neu'r Pab gan Ethiopiaid. Yn draddodiadol anfonwyd y Patriarch, Copt ei hun, o'r Aifft i arwain Eglwys Uniongred Ethiopia. Rhoddwyd y gorau i'r traddodiad hwn yn y 1950au pan ddewiswyd y Patriarch gan yr Ymerawdwr Haile Selassie o'r tu mewn i Eglwys Ethiopia.

Dechreuodd traddodiad anfon y Patriarch o'r Aifft yn y bedwaredd ganrif. Hwyluswyd trosi'r Ymerawdwr 'Ēzānā o Axum i Gristnogaeth gan fachgen o Syria o'r enw Frumentious, a oedd yn gweithio yn llys yr ymerawdwr. Ar ôl tröedigaeth yr Ymerawdwr 'Ēzānā, teithiodd Frumentious i'r Aifft i ymgynghori â'r awdurdodau Coptig ynghylch anfon Patriarch i fod yn bennaeth ar yr Eglwys. Daethant i'r casgliad mai Frumentious fyddai'n gwasanaethu orau yn y rôl honno ac yr oeddeneinio 'Abba Salama (tad Heddwch) a daeth yn Batriarch cyntaf Eglwys Uniongred Ethiopia.

O fewn yr Eglwys Uniongred mae sawl categori o glerigwyr, gan gynnwys offeiriaid, diaconiaid, mynachod, ac offeiriaid lleyg. Amcangyfrifwyd yn y 1960au bod rhwng 10 ac 20 y cant o holl ddynion Amhara a Tigreaidd yn offeiriaid. Mae'r ffigurau hyn yn llawer llai rhyfeddol o ystyried bod 17,000 i 18,000 o eglwysi ar y pryd yn rhanbarthau Amhara a Tigrean yn ucheldiroedd y gogledd-ganolog.

Defodau a Lleoedd Sanctaidd. Mae mwyafrif y dathliadau yn rhai crefyddol eu natur. Mae’r prif wyliau Cristnogol yn cynnwys y Nadolig ar 7 Ionawr, Ystwyll (dathlu bedydd Iesu) ar 19 Ionawr, dydd Gwener y Groglith a’r Pasg (diwedd Ebrill), a Meskel (canfyddiad y wir groes) ar 17 Medi. Mae gwyliau Mwslimaidd yn cynnwys Ramadan, Id Al Adha (Arafa) ar 15 Mawrth, a phen-blwydd Muhammad ar 14 Mehefin. Yn ystod pob gwyliau crefyddol, mae ymlynwyr yn mynd i'w mannau addoli priodol. Mae llawer o wyliau Cristnogol hefyd yn wyliau gwladol.

Marwolaeth a Bywyd ar ôl. Mae marwolaeth yn rhan o fywyd bob dydd gan fod newyn, AIDS, a malaria yn cymryd llawer o fywydau. Tridiau o alaru am y meirw yw'r norm. Mae'r meirw'n cael eu claddu y diwrnod maen nhw'n marw, ac yn arbennig

Taylors' Street yn Harrar. Amodau byw agos, glanweithdra gwael, a diffygcyfleusterau meddygol wedi arwain at gynnydd mewn clefydau trosglwyddadwy. bwyta bwyd sy'n cael ei ddarparu gan deulu a ffrindiau. Mae Cristnogion yn claddu eu meirw ar dir yr eglwys, ac mae Mwslemiaid yn gwneud yr un peth yn y mosg. Mae Mwslimiaid yn darllen o destunau crefyddol, tra bod Cristnogion yn tueddu i wylo am eu meirw yn ystod y cyfnod galaru.

Meddygaeth a Gofal Iechyd

Clefydau trosglwyddadwy yw'r prif afiechydon. Heintiau anadlol acíwt fel twbercwlosis, heintiau anadlol uwch, a malaria yw prif broblemau iechyd y Weinyddiaeth Iechyd. Roedd y cystuddiau hyn yn cyfrif am 17 y cant o farwolaethau a 24 y cant o dderbyniadau i'r ysbyty yn 1994 a 1995. Mae glanweithdra gwael, diffyg maeth, a phrinder cyfleusterau iechyd yn rhai o achosion clefydau trosglwyddadwy.

Mae AIDS wedi bod yn broblem iechyd ddifrifol yn y blynyddoedd diwethaf. Fodd bynnag, mae ymwybyddiaeth o AIDS a'r defnydd o gondomau yn cynyddu, yn enwedig ymhlith y poblogaethau trefol ac addysgedig. Ym 1988 cynhaliodd y Swyddfa Rheoli ac Atal AIDS astudiaeth lle'r oedd 17 y cant o'r boblogaeth sampl wedi profi'n bositif am HIV. Adroddwyd am gyfanswm o 57,000 o achosion AIDS hyd at Ebrill 1998, gyda bron i 60 y cant ohonynt yn Addis Ababa. Mae hyn yn gosod y boblogaeth sydd wedi'i heintio â HIV ym 1998 yn oddeutu tair miliwn. Mae'r boblogaeth drefol HIV-positif yn sylweddol uwch na'r boblogaeth wledig, sef 21 y cant o'i gymharu â llai na 5 y cant,yn y drefn honno, o 1998. Mae wyth deg wyth y cant o'r holl heintiau yn deillio o drosglwyddo heterorywiol, yn bennaf o buteindra a phartneriaid rhyw lluosog.

Mae'r llywodraeth ffederal wedi creu Rhaglen Genedlaethol Rheoli AIDS (NACP) i atal trosglwyddo HIV a lleihau'r morbidrwydd a marwolaethau cysylltiedig. Y nodau yw hysbysu ac addysgu'r boblogaeth gyffredinol a chynyddu ymwybyddiaeth am AIDS. Mae atal trosglwyddo trwy arferion rhywiol mwy diogel, defnyddio condom, a sgrinio priodol ar gyfer trallwysiad gwaed yn nodau'r NACP.

Mae gwariant y llywodraeth ar iechyd wedi codi. Fodd bynnag, mae lefel absoliwt y gwariant ar iechyd yn parhau i fod ymhell islaw'r cyfartaledd ar gyfer gwledydd eraill Affrica Is-Sahara. Mae'r system iechyd yn bennaf iachaol er gwaethaf y ffaith bod y rhan fwyaf o broblemau iechyd yn agored i gamau ataliol.

Ym 1995-1996, roedd gan Ethiopia 1,433 o feddygon, 174 o fferyllwyr, 3,697 o nyrsys, ac un ysbyty i bob 659,175 o bobl. Y gymhareb meddyg-i-boblogaeth oedd 1:38,365. Mae'r cymarebau hyn yn isel iawn o gymharu â gwledydd eraill sy'n datblygu is-Sahara, er bod y dosbarthiad yn anghytbwys iawn o blaid canolfannau trefol. Er enghraifft, darganfuwyd 62 y cant o'r meddygon a 46 y cant o'r nyrsys yn Addis Ababa, lle mae 5 y cant o'r boblogaeth yn byw.

Dathliadau Seciwlar

Y prif wyliau gwladol yw Dydd Calan ar 11Medi, Diwrnod Buddugoliaeth Adwa ar 2 Mawrth, Diwrnod Buddugoliaeth Gwladgarwyr Ethiopia ar 6 Ebrill, Diwrnod Llafur ar 1 Mai, a Chwymp y Derge, 28 Mai.

Y Celfyddydau a'r Dyniaethau

Llenyddiaeth. Mae iaith glasurol Ge'ez, sydd wedi esblygu i Amhareg a Tigraidd, yn un o'r pedair iaith ddiflanedig ond dyma'r unig system ysgrifennu frodorol yn Affrica sy'n dal i gael ei defnyddio. Mae Ge'ez yn dal i gael ei siarad yng ngwasanaethau'r Eglwys Uniongred. Dechreuodd datblygiad llenyddiaeth Ge'ez gyda chyfieithiadau o'r Hen Destament a'r Newydd o'r Groeg a'r Hebraeg. Ge'ez hefyd oedd yr iaith Semitaidd gyntaf i ddefnyddio system llafariaid.

Mae llawer o destunau apocryffaidd megis Llyfr Enoch, Llyfr y Jiwbilî, ac Esgyniad Eseia wedi eu cadw yn eu cyfanrwydd yn Ge'es yn unig. Er na chynhwyswyd y testunau hyn yn y canon Beiblaidd, ymhlith ysgolheigion Beiblaidd (a Christnogion Ethiopia) fe'u hystyrir yn arwyddocaol i ddealltwriaeth o darddiad a datblygiad Cristnogaeth.

Celfyddydau Graffig. Mae celf grefyddol, yn enwedig Cristnogaeth Uniongred, wedi bod yn rhan arwyddocaol o'r diwylliant cenedlaethol ers cannoedd o flynyddoedd. Mae Beiblau a llawysgrifau goleuedig wedi eu dyddio i’r ddeuddegfed ganrif, ac mae’r eglwysi wyth can mlwydd oed yn Lalibela yn cynnwys paentiadau Cristnogol, llawysgrifau, a cherrig cerfwedd.

Mae cerfio pren a cherflunio yn gyffredin iawn yniseldiroedd y de, yn enwedig ymhlith y Konso. Mae ysgol celfyddydau cain wedi'i sefydlu yn Addis Ababa sy'n dysgu paentio, cerflunio, ysgythru a llythrennu.

Celfyddydau Perfformio. Credir i gerddoriaeth Gristnogol gael ei sefydlu gan Saint Yared yn y chweched ganrif ac fe'i cenir yn Ge'ez, yr iaith litwrgaidd. Mae cerddoriaeth Uniongred a Phrotestannaidd yn boblogaidd ac yn cael ei chanu yn Amhareg, Tigrean, ac Oromo. Mae'r ddawns draddodiadol, eskesta, yn cynnwys symudiadau ysgwydd rhythmig ac fel arfer mae'r kabaro , drwm wedi'i wneud o bren a chroen anifeiliaid, a'r masinqo, yn cyd-fynd â hi. ffidil un llinyn gyda phont siâp A sy'n cael ei chwarae â bwa bach. Mae dylanwadau tramor yn bodoli ar ffurf Affro-pop, reggae, a hip-hop.

Cyflwr y Gwyddorau Ffisegol a Chymdeithasol

Mae system y prifysgolion yn meithrin ymchwil academaidd mewn anthropoleg ddiwylliannol a chorfforol, archaeoleg, hanes, gwyddor wleidyddol, ieithyddiaeth, a diwinyddiaeth. Aeth canran fawr o'r ysgolheigion blaenllaw yn y meysydd hyn i Brifysgol Addis Ababa. Mae diffyg cyllid ac adnoddau wedi cyfyngu ar ddatblygiad y system brifysgolion. Mae system y llyfrgell yn israddol, ac nid yw cyfrifiaduron a mynediad i'r Rhyngrwyd ar gael yn y brifysgol.

Llyfryddiaeth

Prifysgol Addis Ababa. Prifysgol Addis Ababa: Proffil Byr 2000 , 2000.

mae'r flwyddyn yn sych ar y cyfan.

Demograffeg. Yn y flwyddyn 2000, roedd y boblogaeth tua 61 miliwn, gyda dros wyth deg o grwpiau ethnig gwahanol. Mae'r Oromo, Amhara, a Tigreans yn cyfrif am fwy na 75 y cant o'r boblogaeth, neu 35 y cant, 30 y cant, a 10 y cant yn y drefn honno. Mae grwpiau ethnig llai yn cynnwys y Somali, Gurage, Afar, Awi, Welamo, Sidamo, a Beja.

Amcangyfrifir bod y boblogaeth drefol yn 11 y cant o'r boblogaeth gyfan. Mae poblogaeth yr iseldir gwledig yn cynnwys llawer o bobl grwydrol a seminomadig. Mae'r bobl grwydrol yn pori da byw yn dymhorol, tra bod y bobloedd seminomadig yn ffermwyr ymgynhaliol. Mae economi ucheldiroedd gwledig yn seiliedig ar amaethyddiaeth a chodi da byw.

Cysylltiad Ieithyddol. Gwyddys am wyth deg chwech o ieithoedd brodorol yn Ethiopia: wyth deg dau yn cael eu siarad a phedair wedi darfod. Gellir dosbarthu'r mwyafrif helaeth o'r ieithoedd a siaredir yn y wlad o fewn tri theulu o'r teulu ieithoedd uwch Affro-Asiaidd: y Semitig, y Cwsitig, ac Omotig. Mae siaradwyr iaith Semitaidd yn byw yn bennaf yn yr ucheldiroedd yn y canol a'r gogledd. Mae siaradwyr iaith Cwsitig yn byw yn ucheldiroedd ac iseldiroedd y rhanbarth de-ganolog yn ogystal ag yn y gogledd-canol. Mae siaradwyr omotig yn byw yn bennaf yn y de. Mae'r teulu iaith Nilo-Sahara yn cyfrif am tua 2 y cant o'r boblogaeth,Ahmed, Hussein. "Hanesyddiaeth Islam yn Ethiopia." Cylchgrawn Astudiaethau Islamaidd 3 (1): 15–46, 1992.

Akilu, Amsalu. Cipolwg ar Ethiopia, 1997.

Briggs, Philip. Arweinlyfr i Ethiopia, 1998.

Brooks, Miguel F. Kebra Nagast [Gogoniant Brenhinoedd], 1995.

Budge, Syr. E. A. Wallis. Brenhines Sheba a'i hunig Fab Menyelek, 1932.

Cassenelli, Lee. "Qat: Newidiadau yn y Cynhyrchiad a'r Defnydd o Nwyddau Lled-gyfreithiol yng Ngogledd-ddwyrain Affrica." Yn Bywyd Cymdeithasol Pethau: Nwyddau mewn Safbwyntiau Diwylliannol, Arjun Appadurai, gol., 1999.

Clapham, Christopher. Llywodraeth Haile-Selassie, 1969.

Connah, Graham. Gwareiddiadau Affrica: Dinasoedd a Thaleithiau Cyn-drefedigaethol yn Affrica Drofannol: Safbwynt Archeolegol, 1987.

Donham, Donald, a Wendy James, gol. Gororau Deheuol Ethiopia Ymerodrol, 1986.

Haile, Getatchew. "Llenyddiaeth Ethiopia." Yn Seion Affricanaidd: Celfyddyd Sanctaidd Ethiopia, Roderick Grierson, gol., 1993.

Hastings, Adrian. Adeiladu Cenedligrwydd: Ethnigrwydd, Crefydd a Chenedlaetholdeb, 1995.

Hausman, Gerald. The Kebra Nagast: Beibl Coll Doethineb a Ffydd Rastaffaraidd o Ethiopia a Jamaica, 1995.

Heldman, Marilyn. "Maryam Seyon: Mair o Seion." Yn Seion Affricanaidd: The Sacred Art ofEthiopia, Roderick Grierson, gol., 1993.

Isaac, Ephraim. " Cydran Anelwig yn Hanes Eglwys Ethiopia." Le Museon, 85:225–258, 1971.

——. " Strwythur Cymdeithasol yr Eglwys Ethiopia." Sylwedydd Ethiopia, XIV (4): 240–288, 1971.

—— a Cain Felder. " Myfyrdodau ar wreiddiau Gwareiddiad Ethiopia." Yn Trafodion yr Wythfed Gynhadledd Ryngwladol ar Astudiaethau Ethiopia, 1988.

Jalata, Asafa. "Y Frwydr Am Wybodaeth: Achos Astudiaethau Oromo sy'n Dod i'r Amlwg." Adolygiad Astudiaethau Affricanaidd, 39(2): 95–123.

Joireman, Sandra Fullerton. "Contractio am Dir: Gwersi o Ymgyfreitha mewn Ardal Daliadaeth Gymunedol yn Ethiopia." Cylchgrawn Astudiaethau Affricanaidd Canada, 30 (2): 214–232.

Kalayu, Fitsum. "Rôl Cyrff Anllywodraethol mewn Lliniaru Tlodi yn Ethiopia Wledig: Achos Actionaid Ethiopia." Traethawd ymchwil meistr. Ysgol Astudiaethau Datblygiadol, Prifysgol Anglia, Norwy.

Kaplan, Steven. Y Beta Israel (Falasha) yn Ethiopia, 1992.

Gweld hefyd: Cyfeiriadedd - Kumeyaay

Kessler, David. Y Falashas: Byr Hanes o Iddewon Ethiopia, 1982.

Levine, Donald Nathan. Cwyr ac Aur: Traddodiad ac Arloesedd yn Niwylliant Ethiopia, 1965.

——. Ethiopia Fwyaf: Esblygiad Cymdeithas Amlethnig, 1974.

Llyfrgell y Gyngres. Ethiopia: Astudiaeth Gwlad, 1991,//lcweb2.loc.gov/frd/cs/ettoc.html .

Gweld hefyd: Hanes a chysylltiadau diwylliannol - Iddewon Cwrdistan

Marcus, Harold. Hanes Ethiopia, 1994.

Mengisteab, Kidane. "Dulliau Newydd at Adeiladu'r Wladwriaeth yn Affrica: Achos Ffederaliaeth Seiliedig Ethiopia." Adolygiad Astudiaethau Affricanaidd, 40 (3): 11–132.

Mequanent, Getachew. "Datblygu Cymunedol a Rôl Sefydliadau Cymunedol: Astudiaeth yng Ngogledd Ethiopia." Cylchgrawn Astudiaethau Affricanaidd Canada, 32 (3): 494–520, 1998.

Gweinyddiaeth Iechyd Gweriniaeth Ddemocrataidd Ffederal Ethiopia. Rhaglen Genedlaethol i Reoli AIDS: Cynllun Strategol Rhanbarthol amlsector HIV/AIDS 2000-2004, 1999.

——. Dangosyddion Iechyd ac Iechyd: 1991, 2000.

Munro-Hay, Stuart C. "Aksumite Coinage." Yn Seion Affricanaidd: Celfyddyd Sanctaidd Ethiopia, Roderick Grierson, gol., 1993.

Pankhurst, Richard. Hanes Cymdeithasol Ethiopia, 1990.

Rahmato, Dessalegn. "Deiliadaeth Tir a Pholisi Tir yn Ethiopia ar ôl y Derg." Ym Papurau 12fed Cynhadledd Ryngwladol Astudiaethau Ethiopia, Harold Marcus, gol., 1994.

Ullendorff, Edward. Yr Ethiopiaid: Cyflwyniad i Wlad a Phobl, 1965.

——. Ethiopia a'r Beibl, 1968.

Rhaglen Datblygu'r Cenhedloedd Unedig. Dangosyddion Iechyd yn Ethiopia, Adroddiad Datblygiad Dynol, 1998.

Gwefannau

Central IntelligenceAsiantaeth. Llyfr Ffeithiau'r Byd 1999: Ethiopia, 1999, //www.odci.gov/cia/publications/factbook/et.html

Ethnologue. Ethiopia (Catalogue of Languages), 2000 //www.sil.org/ethnologue/countries/Ethi.html

Adran Wladwriaeth yr Unol Daleithiau. Nodiadau Cefndir: Gweriniaeth Ddemocrataidd Ffederal Ethiopia, 1998, //www.state.gov/www/background_notes/ethiopia_0398_bgn.html

—A DAM M OHR

Hefyd darllenwch yr erthygl am Ethiopiao Wicipediaa siaredir yr ieithoedd hyn gerllaw y ffin â Sudan.

Amhareg yw’r brif iaith a’r iaith swyddogol am y 150 mlynedd diwethaf o ganlyniad i rym gwleidyddol grŵp ethnig Amhara. Mae lledaeniad Amhareg wedi'i gysylltu'n gryf â chenedlaetholdeb Ethiopia. Heddiw, mae llawer o Oromo yn ysgrifennu eu hiaith, Oromoig, gan ddefnyddio'r wyddor Rufeinig fel protest wleidyddol yn erbyn eu hanes o dra-arglwyddiaethu gan yr Amhara, sy'n cyfrif am lawer llai o'r boblogaeth.

Saesneg yw’r iaith dramor a siaredir fwyaf a’r iaith y caiff dosbarthiadau ysgol uwchradd a phrifysgolion eu haddysgu ynddi. Clywir Ffrangeg yn achlysurol mewn rhannau o'r wlad ger Djibouti, Somaliland Ffrengig gynt. Gellir clywed Eidaleg weithiau, yn enwedig ymhlith yr henoed yn rhanbarth Tigre. Mae gweddillion meddiannaeth yr Eidal yn ystod yr Ail Ryfel Byd yn bodoli yn y brifddinas, megis y defnydd o ciao i ddweud "hwyl fawr."

Symbolaeth. Mae'r frenhiniaeth, a elwir yn linach Solomonig, wedi bod yn symbol cenedlaethol amlwg. Mae'r faner imperialaidd yn cynnwys streipiau llorweddol o wyrdd, aur, a choch gyda llew yn y blaendir yn dal ffon. Ar ben y staff mae croes Uniongred Ethiopia gyda'r faner imperialaidd yn chwifio ohoni. Llew Jwda yw'r llew, un o'r nifer o deitlau imperialaidd sy'n dynodi disgyniad oddi wrth y Brenin Solomon. Mae'r groes yn symbol o gryfder a dibyniaetho'r frenhiniaeth ar Eglwys Uniongred Ethiopia, y brif grefydd am yr un can' mlynedd ar bymtheg diweddaf.

Heddiw, bum mlynedd ar hugain ar ôl i'r ymerawdwr olaf gael ei ddiorseddu, mae'r faner yn cynnwys y streipiau llorweddol gwyrdd, aur a choch traddodiadol gyda seren bum pwynt a phelydrau yn allyrru o'i phwyntiau yn y blaendir dros a cefndir cylchol glas golau. Mae'r seren yn cynrychioli undod a thegwch y gwahanol grwpiau ethnig, symbol o lywodraeth ffederal yn seiliedig ar daleithiau ethnig.

Mae sofraniaeth a rhyddid yn nodweddion ac felly'n symbolau o Ethiopia yn fewnol ac yn allanol. Mabwysiadodd llawer o genedl-wladwriaethau Affrica, megis Ghana, Benin, Senegal, Camerŵn, a'r Congo liwiau Ethiopia ar gyfer eu baneri pan gawsant annibyniaeth o reolaeth drefedigaethol.

Sefydlodd rhai Affricanwyr yn y diaspora draddodiad crefyddol a gwleidyddol a ystyrir yn Ethiopiad. Neilltuodd cefnogwyr y mudiad hwn, sy'n rhagddyddio pan-Affricaniaeth, symbol Ethiopia i ryddhau eu hunain rhag gormes. Cenedl annibynnol, ddu oedd Ethiopia, gydag Eglwys Gristnogol hynafol nad oedd yn ddeilgynnyrch trefedigaethol. Soniodd Marcus Garvey am edrych ar Dduw trwy sbectol Ethiopia a dyfynnodd Salm 68:31 yn aml, "Ethiopia a estyn ei dwylo at Dduw." O ddysgeidiaeth Garvey, daeth y mudiad Rastaffaraidd i'r amlwg yn Jamaica yn y 1930au. Mae'r enw "Rastafari" yn deilliooddi wrth yr Ymerawdwr Haile Selassie, a'i henw rhag-goroni oedd Ras Tafari Makonnen. Mae "Ras" yn deitl tywysogaidd a milwrol sy'n golygu "pen" yn Amhareg. Mae poblogaeth o Rastaffariaid yn byw yn nhref Shashamane, a oedd yn rhan o grant tir a roddwyd i Ffederasiwn y Byd Ethiopia gan yr Ymerawdwr Haile Selassie yn gyfnewid am gefnogaeth yn ystod meddiannaeth yr Eidal yn ystod yr Ail Ryfel Byd.

Hanes a Chysylltiadau Ethnig

Ymddangosiad y Genedl. Roedd Ethiopia yn gartref i rai o'r poblogaethau hominid cynharaf ac o bosibl y rhanbarth lle esblygodd ac ehangodd Homo erectus allan o Affrica i boblogi Ewrasia 1.8 miliwn o flynyddoedd yn ôl. Y darganfyddiad paleoanthropolegol mwyaf nodedig yn y wlad oedd "Lucy," merch Australopithicus afarensis a ddarganfuwyd ym 1974 ac y cyfeirir ati fel Dinqnesh ("rydych chi'n rhyfeddu") gan Ethiopiaid.

Mae’r cynnydd mewn poblogaethau sizable gyda system ysgrifennu yn dyddio’n ôl i o leiaf 800 B.C.E. Darganfuwyd sgript broto-Ethiopian wedi'i gosod ar dabledi carreg yn yr ucheldiroedd, yn enwedig yn nhref Yeha. Mae tarddiad y gwareiddiad hwn yn bwynt cynnen. Mae'r ddamcaniaeth draddodiadol yn datgan bod mewnfudwyr o benrhyn Arabia wedi ymgartrefu yng ngogledd Ethiopia, gan ddod â'u hiaith, proto-Ethiopian (neu Sabean), sydd hefyd wedi'i darganfod ar ochr ddwyreiniol y Môr Coch, gyda nhw.

Mae'r ddamcaniaeth hon o'rtarddiad gwareiddiad Ethiopia yn cael ei herio. Mae damcaniaeth newydd yn nodi bod dwy ochr y Môr Coch yn un uned ddiwylliannol ac nad oedd twf gwareiddiad ar ucheldiroedd Ethiopia yn gynnyrch gwasgariad a gwladychu o dde Arabia ond yn hytrach yn gyfnewidfa ddiwylliannol lle chwaraeodd pobl Ethiopia ran hanfodol. a rôl weithredol. Yn ystod y cyfnod hwn, roedd dyfrffyrdd fel y Môr Coch yn briffyrdd rhithwir, gan arwain at

Castell Ymerawdwr Fastilida yn Gondar. mewn cyfnewid diwylliannol ac economaidd. Cysylltodd y Môr Coch bobl ar y ddau arfordir a chynhyrchodd un uned ddiwylliannol a oedd yn cynnwys Ethiopia ac Yemen, a oedd dros amser yn ymwahanu i wahanol ddiwylliannau. Dim ond yn Ethiopia y datblygodd y sgript broto-Ethiopaidd ac sy'n goroesi heddiw yn Ge'ez, Tigrean, ac Amharic.

Yn y ganrif gyntaf OG, daeth dinas hynafol Axum yn ganolfan wleidyddol, economaidd a diwylliannol yn y rhanbarth. Roedd yr Axumites yn dominyddu masnach y Môr Coch erbyn y drydedd ganrif. Erbyn y bedwaredd ganrif roedden nhw'n un o bedair gwlad yn unig yn y byd, ynghyd â Rhufain, Persia, a Theyrnas Kushan yng ngogledd India, i gyhoeddi darnau arian aur.

Yn 333, mabwysiadodd yr Ymerawdwr 'Ēzānā a'i lys Gristnogaeth; dyma'r un flwyddyn y tröodd yr Ymerawdwr Rhufeinig Cystennin. Daeth yr Axumites a'r Rhufeiniaid yn bartneriaid economaidd a oedd yn rheoli'r Môr Coch a Môr y Canoldircrefftau, yn y drefn honno.

Ffynnodd Axum trwy gydol y chweched ganrif, pan orchfygodd yr Ymerawdwr Caleb lawer o benrhyn Arabia. Fodd bynnag, dirywiodd Ymerodraeth Axumite yn y pen draw o ganlyniad i ymlediad Islam, gan arwain at golli rheolaeth dros y Môr Coch yn ogystal â disbyddu adnoddau naturiol yn y rhanbarth a adawodd yr amgylchedd yn methu â chynnal y boblogaeth. Symudodd y ganolfan wleidyddol i'r de i fynyddoedd Lasta (Lalibela bellach).

Tua'r flwyddyn 1150, cododd llinach newydd ym mynyddoedd Lasta. Enw'r llinach hon oedd y Zagwe a rheolodd lawer o ogledd Ethiopia o 1150 hyd 1270. Honnodd y Zagwe ddisgynyddion Moses, gan ddefnyddio achyddiaeth i sefydlu eu cyfreithlondeb, nodwedd o wleidyddiaeth draddodiadol Ethiopia.

Ni lwyddodd y Zagwe i greu undod cenedlaethol, ac arweiniodd ffraeo dros rym gwleidyddol at ddirywiad yn awdurdod y llinach. Roedd teyrnas Gristnogol fechan yng ngogledd Shewa yn herio'r Zagwe yn wleidyddol ac economaidd yn y drydedd ganrif ar ddeg. Arweiniwyd y Shewans gan Yekunno Amlak, a laddodd y brenin Zagwe a chyhoeddodd ei hun yn ymerawdwr. Yekunno Amlak a ffurfiodd undod cenedlaethol a dechrau adeiladu'r genedl.

Hunaniaeth Genedlaethol. Mae'r rhan fwyaf o haneswyr yn ystyried Yekunno Amlak fel sylfaenydd llinach Solomon. Yn y broses o gyfreithloni ei reolaeth, atgynhyrchodd yr ymerawdwr ac o bosibl

Christopher Garcia

Mae Christopher Garcia yn awdur ac ymchwilydd profiadol sydd ag angerdd am astudiaethau diwylliannol. Fel awdur y blog poblogaidd, World Culture Encyclopedia, mae’n ymdrechu i rannu ei fewnwelediadau a’i wybodaeth â chynulleidfa fyd-eang. Gyda gradd meistr mewn anthropoleg a phrofiad teithio helaeth, mae Christopher yn dod â phersbectif unigryw i'r byd diwylliannol. O gymhlethdodau bwyd ac iaith i naws celf a chrefydd, mae ei erthyglau yn cynnig safbwyntiau hynod ddiddorol ar fynegiadau amrywiol dynoliaeth. Mae ysgrifennu diddorol ac addysgiadol Christopher wedi cael sylw mewn nifer o gyhoeddiadau, ac mae ei waith wedi denu dilyniant cynyddol o selogion diwylliannol. Boed yn ymchwilio i draddodiadau gwareiddiadau hynafol neu'n archwilio'r tueddiadau diweddaraf mewn globaleiddio, mae Christopher yn ymroddedig i oleuo tapestri cyfoethog diwylliant dynol.